Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Jednací řád ›› detail/podstránka

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 6

Platný od: 1.3. 2017

Důvod změn:

Schváleno usnesením ZMČ č. 398/17 ze dne 24.2. 2017

Ke stažení:

ikonka typu souboru application/pdf Jednací řád ZMČ [ PDF • 261kB ]


Městská část Praha 6

Jednací řád

Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo Městské části Praha 6 (dále  jen „zastupitelstvo“) se usneslo  podle § 87 odst. 2 ve spojení s § 66 zákona č.  131/2000 Sb., o  hlavním městě Praze (dále jen „zákon“) na tomto svém jednacím řádu:

 

 

Č Á S T P R V N Í
§ 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Jednací řád zastupitelstva upravuje podrobnosti o jednání zastupitelstva jako zejména způsob přípravy a průběhu jednání zastupitelstva a způsob kontroly jeho usnesení.

(2) O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje předsedající, je-li proti rozhodnutí předsedajícího vznesena námitka, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. O dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

(3) Jednací řád je závazný pro všechny členy zastupitelstva a účastníky zasedání zastupitelstva

(4) Členové zastupitelstva jsou povinni vykonávat svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. Výkon funkce člena zastupitelstva se považuje za výkon veřejné funkce.

 

Č Á S T D R U H Á
§ 2
PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

(1) Zasedání zastupitelstva jsou ustavující, řádná a mimořádná.

(2) Zasedání zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání starosta, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

(3) Řádné zasedání se koná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce, a to zpravidla ve čtvrtek od 10:00 hodin.

(4) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech jeho členů. Zasedání se v takovém případě musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla doručena písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, Úřadu městské části Praha 6 (dále jen „ÚMČ“). Jedná se o zasedání mimořádné.

(5) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva též na základě písemné žádosti primátora Hlavního města Prahy. Jedná se o zasedání mimořádné.

(6) Kromě výše uvedených důvodů je starosta oprávněn svolat i jiná zasedání zastupitelstva jako mimořádná, pokud to bude vyplývat z povahy programu zasedání (např. s ohledem na ustanovení § 8 písm. c) zákona).

(7) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta podle § 61 odst. 1 ve spojení s § 97 odst. 1 zákona. Jednání ustavujícího zasedání se řídí vlastním jednacím řádem.

(8) Kancelář městské části (dále jen „KMČ“) předá navržený program řádného zasedání zastupitelstva spolu s materiály k projednání nejméně 9 dnů předem do schránek členů zastupitelstva umístěných ve 4. patře budovy radnice a současně zpřístupní členům zastupitelstva materiály v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, nevylučuje-li to povaha materiálu. Den předání materiálů a den zastupitelstva se do počítání lhůt nezapočítává.
Pro mimořádné zasedání zastupitelstva se předávají výše uvedené materiály stejným způsobem nejméně 7 dnů před jeho konáním.

(9) Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje KMČ
Návrh usnesení pro zasedání zastupitelstva předkládaný Radou městské části obsahuje číslo a název tisku, návrh usnesení, odůvodnění, s označením předkladatele a zpracovatele materiálu. V návrhu programu se vždy uvede odkaz na již přijaté usnesení Rady městské části Praha 6 (dále jen „RMČ“) a jméno člena RMČ, který je odpovědný za předkládaný materiál.
Pro přípravu návrhů usnesení, které nejsou předkládány Radou městské části, se použijí předešlá ustanovení přiměřeně.
Zasedání zastupitelstva se číslují vzestupnými pořadovými čísly a usnesení zastupitelstva se označují rokem a vzestupnou řadou po sobě jdoucích pořadových čísel, a to po celé funkční období.

(10) KMČ informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného řádného zasedání zastupitelstva na úřední desce ÚMČ a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně též jiným vhodným způsobem, a to nejméně 9 dnů před jeho konáním. Pro mimořádné zasedání zastupitelstva se výše uvedené informace poskytují stejným způsobem nejméně 7 dnů před jeho konáním.
Na úřední desce ÚMČ a webové stránce MČ Praha 6 jsou informace zveřejňovány ve formátu umožňujícím strojové čtení.

 

Č Á S T T Ř E T Í
ÚČAST NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

§ 3

Účast členů zastupitelstva

(1) Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání zastupitelstva, jinak jsou povinni písemně, nebo elektronickou formou, se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Za pozdní příchod nebo předčasný odchod se omlouvají předsedajícímu.

(2) Člen zastupitelstva je povinen jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

(3) Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva při příchodu na zasedání svým podpisem do prezenční listiny, stejně jako předčasný odchod.

(4) V průběhu zasedání může předsedající nechat zkontrolovat skutečný počet přítomných členů zastupitelstva.

(5) Na světelných tabulích elektronického hlasovacího zařízení je prezentován počet přítomných členů zastupitelstva a jejich jmenný seznam. Prezence se děje zasunutím přidělené identifikační karty do hlasovacího zařízení.

 

§ 4
Účast dalších osob

(1) Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník ÚMČ s hlasem poradním.

(2) Vedoucí odborů ÚMČ nebo jejich zástupci a zástupce SNEO, a.s. jsou povinni zúčastnit se ustavujícího a řádného zasedání zastupitelstva.

(3) Vedoucí odborů ÚMČ nebo jejich zástupci jsou povinni zúčastnit se projednávání bodu programu zasedání mimořádného jednání zastupitelstva, které se týká činnosti jimi řízeného odboru.

(4) Zástupci organizačních složek Městské části Praha 6 (dále jen „MČ Praha 6“), příspěvkových organizací MČ Praha 6 a právnických osob, ve kterých má MČ Praha 6 výlučná majetková práva, se účastní jednání zastupitelstva na základě předchozího vyžádání starosty, tajemníka či věcně příslušného člena RMČ.

 

Č Á S T Č T V R T Á
JEDNÁNÍ
§ 5
Program jednání

(1) Návrh programu jednání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení RMČ. Občané uvedeni v § 8 odst. 1 a 2 a osoby uvedené v § 7 odst. 6 mají právo vystoupit k návrhu programu v souladu s § 8 odst. 3. Každý člen zastupitelstva, výbor zastupitelstva a politický klub členů zastupitelstva (dále jen „klub“) má právo v rámci projednávání návrhu programu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu včetně odůvodnění v délce max. 5 minut. K návrhům se nevede rozprava, pokud Zastupitelstvo nerozhodne hlasováním bez rozpravy jinak. Ztotožní-li se předkladatel s návrhem na doplnění či vypuštění, o tomto návrhu se nehlasuje a stává se součástí návrhu předkladatele. O ostatních návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly podány, a poté se hlasuje o návrhu programu jako celku.

(2) Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly navrženy, resp. schváleny v programu. O zařazení dalších bodů programu, navržených v průběhu zasedání zastupitelstva, rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
Návrh na doplnění bodu programu v průběhu jednání zastupitelstva s odůvodněním v délce 5 minut mohou předložit pouze předsedové klubů.

(3) Program zastupitelstva obvykle obsahuje:
a) Procedurální body (např. schválení programu dle § 5 odst. 1, složení slibu zastupitele apod., které řídí předsedající dle zásad jednacího řádu)
b) Meritorní body (tj. body předkládané dle § 2 odst. 9 obsahující obvykle návrh usnesení)
c) Informativní body (které předkladatel poskytuje obvykle v závěru jednání zastupitelstva v ústní, či písemné podobě; k informativním bodům se nevede diskuze ani rozprava a nepřijímají se usnesení, nerozhodne-li předsedající nebo ZMČ hlasováním jinak)
d) Interpelace (které probíhají dle § 17)

 

§ 6
Průběh zasedání zastupitelstva

(1) Jednání zastupitelstva řídí starosta či jím pověřený zástupce starosty (dále jen „předsedající“). Předsedající zejména zahajuje zasedání, vyhlašuje výsledek hlasování, dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh, uděluje slovo, odebírá slovo při překročení časového limitu pro vystoupení, vyhlašuje přestávky zasedání a navrhuje ukončení zasedání.

(2) Není-li zasedání zastupitelstva zahájeno v čase, na který bylo svoláno, je předsedající oprávněn ohlásit ze závažných důvodů odklad zahájení zasedání zastupitelstva na pozdější hodinu téhož dne.

(3) Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a konstatuje, zda zastupitelstvo je či není usnášeníschopné. Jestliže zastupitelstvo při zahájení zasedání:
a) není usnášeníschopné, předsedající zasedání zastupitelstva ukončí a starosta svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání
b) je usnášeníschopné, konstatuje předsedající počet písemně omluvených a počet neomluvených členů zastupitelstva, oznámí jména členů zastupitelstva, kteří písemně požádali o omluvení neúčasti na jednání zastupitelstva, určí dva členy zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání a předloží návrh programu jednání.

(4) Zastupitelstvo volí na každém svém zasedání návrhový výbor, a to na návrh klubů. Návrhový výbor si ze svého středu zvolí předsedu, ten jedná jeho jménem. Návrhový výbor shromažďuje pozměňovací či doplňující návrhy a protinávrhy k navrhovaným usnesením a předkládá zastupitelstvu návrhy pro hlasování.

 

§ 7
Projednávání jednotlivých bodů programu

(1) Projednávaný bod programu uvede předkladatel. U materiálů předkládaných radou příslušný člen RMČ nebo uvolněný člen ZMČ dle stanovených kompetencí, v případě jeho nepřítomnosti pak starosta, případně jím pověřený člen ZMČ. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu k projednávanému bodu.

(2) Zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy přesunout body programu, sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu či přerušit projednávání bodu.

(3) Členové zastupitelstva a tajemník se hlásí o slovo prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení (v případě jeho poruchy zdvižením ruky).

(4) Předsedající dává řečníkům slovo v pořadí uvedeném na tabuli elektronického hlasovacího zařízení.

(5) Řečník, který není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, v zasedací místnosti přítomen, ztrácí pořadí a musí se o slovo znovu přihlásit.

(6) Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor nebo poslanec, primátor hl. m. Prahy nebo čestný občan, musí mu být uděleno.

(7) Osobám uvedeným v odst. 6 a v § 4 uděluje slovo předsedající v pořadí dle svého uvážení. Předsedající má právo ujmout se slova kdykoliv za účelem řízení jednání.

(8) Předsedající uděluje slovo během zasedání zastupitelstva i dalším osobám, pokud to považuje za vhodné např. z důvodu odpovědi na vznesené dotazy, či reakce na technickou poznámku apod.

 

§ 8
Účast občanů na zasedání

(1) Občané MČ Praha 6, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy zastupitelstva, mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska v souladu s tímto jednacím řádem, a to vždy po úvodním slovu předkladatele. Vystoupení občana může trvat nejvýše 5 minut. Občan může k projednávanému bodu vystoupit pouze jednou.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ Praha 6 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, jakož i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území MČ Praha 6 nemovitost. Tuto skutečnost prokazuje výpisem z Katastru nemovitostí nebo obdobným dokladem.

(3) Osoby uvedené v odst. 1 a 2 se do diskuse hlásí na základě písemné přihlášky podané nejpozději v průběhu úvodního slova do zahájení rozpravy.


§ 9
Rozprava

(1) Předkladatel návrhu usnesení má právo na úvodní slovo. Po úvodním slovu předkladatele následuje rozprava, kterou řídí předsedající. Nejprve je dáno slovo občanům dle § 8, následuje rozprava zastupitelů. Předsedající je oprávněn udělit předkladateli případně dalším osobám slovo i mimo pořadí diskutujících, a to za účelem reakce na otázky a podněty vznesené v průběhu rozpravy. Po ukončené rozpravě se předkladatel vyjádří k uplatněným připomínkám v závěrečném slově. Při úvodním a závěrečném slovu je předkladatel vázán časovým limitem v délce 10 min. Je-li více předkladatelů, může vystoupit v rámci úvodního a závěrečného slova pouze jeden z nich.

(2) Diskutující člen zastupitelstva může k projednávanému bodu vystoupit pouze dvakrát. Jednotlivý diskusní příspěvek může trvat nejvýše 5 minut; diskusní příspěvky lze spojit. O dalším vystoupení zastupitele rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním.
Navrhne-li člen zastupitelstva během rozpravy, aby se k projednávané věci vyjádřila osoba uvedená v § 4 části třetí, vyzve ji předsedající, aby k projednávané věci vystoupila.
Starosta, zástupci starosty a předsedové klubů, mohou vystoupit v rámci rozpravy bez omezení počtu příspěvků.

(3) Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci, nebo překročí-li stanovenou řečnickou dobu, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách člena zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

(4) Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti MČ Praha 6 mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost přesedajícímu před zahájením jednání, zastupitelstvu v průběhu projednávaného bodu, nejpozději však před zahájením hlasování.


§ 10
Procedurální poznámka

(1) Člen zastupitelstva se může přihlásit k procedurální poznámce. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje. 

(2) Za procedurální poznámku se považuje upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu, upozornění na skutečnost podle § 9 odst. 4 (střet zájmů), nebo procedurální návrh vztahující se k dalšímu jednání zastupitelstva, např. návrh na přerušení jednání, ukončení jednání, ukončení rozpravy či přestávku.

(3) Přednesení procedurální poznámky nesmí překročit 1 minutu. Limit se nezapočítává do ostatních časových limitů stanovených tímto jednacím řádem.

(4) Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení procedurální poznámky nebo není-li jeho vystoupení procedurální poznámkou, může mu předsedající odejmout slovo. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení procedurální poznámky, popřípadě k odpovědi na ni nebo z důvodu, že vystoupení člena zastupitelstva není procedurální poznámkou, je konečné.


§ 11
Usnesení, pozměňovací a doplňující návrhy, protinávrhy,
přestávka na poradu klubu

(1) Člen zastupitelstva může do ukončení rozpravy předkládat návrhovému výboru k projednávané věci pozměňovací či doplňující návrhy nebo protinávrhy týkající se návrhu usnesení, a to vždy písemně. Z návrhů usnesení musí být zřejmé, na čem se má zastupitelstvo usnést. Předsedající, či předseda návrhového výboru, může požádat člena zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil. O návrhu usnesení, který nebyl představen v rozpravě nelze hlasovat. Pokud návrhový výbor považuje návrh za nehlasovatelný a člen zastupitelstva, který jej předložil s tím nesouhlasí, rozhoduje ZMČ o hlasovatelnosti takového návrhu hlasováním bez rozpravy.

(2) Předseda klubu je oprávněn požádat během rozpravy nebo před hlasováním o max. desetiminutovou přestávku na poradu klubu.

(3) Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník.

(4) Každý člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh schválen, udělí předsedající slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy.

(5) Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

(6) Po závěrečném slovu předkladatele předsedající vyzve návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení. Návrh usnesení předkládá návrhový výbor na základě původního materiálu předkladatele a pozměňovacích či doplňujících návrhů nebo protinávrhů předložených v rozpravě. Po přednesení návrhu usnesení návrhovým výborem zahájí předsedající hlasování. O podaných pozměňovacích či doplňujících návrzích nebo protinávrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly podány. Předkladatel musí vždy uvést, zda se s pozměňovacím či doplňujícím návrhem nebo protinávrhem ztotožňuje či nikoliv.
Ztotožní-li se předkladatel s návrhem na doplnění či vypuštění, o tomto návrhu se nehlasuje a stává se součástí návrhu předkladatele. Předkladatel může stáhnout návrh usnesení z hlasování.
Návrhový výbor může po ukončení rozpravy, za účelem přípravy návrhu usnesení požádat předsedajícího o přestávku v jednání. Předsedající může vyhlásit přestávku i z jiných důvodů. Po přestávce jednání pokračuje.

(7) Návrh usnesení se projednává jako celek a hlasuje se o něm jako o celku. Navrhne-li člen zastupitelstva, aby se o jednotlivých částech návrhu usnesení, o nichž lze hlasovat, hlasovalo samostatně, hlasuje se o těchto částech samostatně. Při odděleném hlasování musí být na závěr hlasováno o návrhu usnesení jako celku.

(8) Vylučuje-li přijatý pozměňovací či doplňující návrh nebo protinávrh původní návrh či jiný pozměňovací či doplňující návrh nebo protinávrh, o těchto návrzích se již nehlasuje. Není-li takové vyloučení zřejmé, rozhodne o tom zastupitelstvo hlasováním.

(9) Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Průběh hlasování řídí předsedající.

(10) Po hlasování konstatuje předsedající výsledek hlasování.

(11) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

 

Č Á S T PÁTÁ
§ 12

(1) Zastupitelstvo může usnesením ukládat úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, členům RMČ, členům zastupitelstva, výborům zastupitelstva, a tajemníkovi. Ostatním jen jejich prostřednictvím.

(2) Ujmout se slova může pouze ten, komu jej předsedající udělí.

(3) Záležitost týkající se procesní otázky může předsedající předložit k rozhodnutí zastupitelstvu kdykoliv během zasedání bez rozpravy.

 

§ 13
Hlasování

(1) Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak.

(2) Hlasování členů zastupitelstva se uskutečňuje pomocí elektronického hlasovacího zařízení.

(3) Kontrolu sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování provádí Návrhový výbor. Každý zastupitel může vznést bezprostředně po hlasování námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. Je-li předmětem námitky zobrazení mylného hlasování konkrétního člena zastupitelstva nemající vliv na přijetí či nepřijetí usnesení, zaznamená se správné hlasování do zápisu, v ostatních případech rozhoduje o námitce zastupitelstvo bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat. Opakuje-li se námitka, může předsedající nechat hlasovat zvednutím ruky, v takovém případě požádá tajemníka, aby zajistil sečtení hlasů a zjistil výsledky hlasování osobně; tento postup se uplatní i v případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení, přičemž není vyloučena kombinace obou způsobů. Osobně zjištěné výsledky hlasování mají přednost před výsledky zjištěnými elektronickým hlasovacím zařízením.

(4) Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů pro návrh, proti návrhu , počet těch členů zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi a počet členů, kteří nehlasovali a zkonstatuje, zda návrh byl či nebyl přijat.

(5) Hlasování nemůže být přerušováno.

 

§ 14
Přerušení a ukončení zasedání zastupitelstva

(1) Předsedající může zasedání prohlásit za přerušené, pokud v jeho průběhu klesne počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušený průběh jednání.Zasedání může být se souhlasem zastupitelstva přerušeno i z jiných důvodů. 

(2) V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž byl vyčerpán program jednání, svolá předsedající pokračování zasedání, aby se konalo do 15 dnů.

(3) KMČ informuje neprodleně o termínu pokračujícího jednání na Úřední desce ÚMČ.


Č Á S T Š E S T Á
§ 15
Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva

(1) Ověřovatelé zápisu odpovídají za správnost a úplnost zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva.

(2) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje obrazový, zvukový a stenografický záznam a zápis, za jejichž vyhotovení odpovídá tajemník Úřadu městské části Praha 6 a ověřovatelé.

(3) V zápisu se uvádí zejména:
a) den a místo jednání,
b) hodina zahájení a ukončení
c) doba přerušení
d) jména určených ověřovatelů zápisu,
e) počet přítomných členů zastupitelstva,
f) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
g) schválený program jednání
h) úplné znění všech návrhů přednesených návrhovým výborem, o kterých hlasuje zastupitelstvo
i) přijatá usnesení , průběh a výsledek hlasování,
j) podané dotazy a návrhy,
k) stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotlivé kluby.

(4) Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, písemné návrhy a dotazy podané při zasedání, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání zastupitelstva a byly předány předsedajícímu či Návrhovému výboru.

(5) Zápis se pořizuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo jeho zástupce a určení ověřovatelé zápisu.

(6) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů na nejbližším zasedání zastupitelstva.

(7) Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva k nahlédnutí v zasedací místnosti zastupitelstva.

(8) Všechna přijatá usnesení zastupitelstva včetně důvodových zpráv a veřejných příloh, zápisy ze zasedání zastupitelstva a jmenovitá hlasování jsou zveřejněna do 3 dnů po ověření na webové stránce Prahy 6. Členové zastupitelstva mají přístup i k neveřejným přílohám usnesení zastupitelstva. Na webové stránce Prahy 6 se zveřejní též obrazové, zvukové a stenografické záznamy ze zasedání zastupitelstva.


Č Á S T S E D M Á
§ 16
Politické kluby

(1) Členové zastupitelstva se mohou sdružovat v politických klubech (dále jen „klub“), a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, hnutím a koalicím; mohou také vytvořit klub nezávislých členů zastupitelstva.

(2) K ustavení klubu je třeba nejméně tří členů.

(3) Člen zastupitelstva může být členem pouze jednoho klubu.

(4) Jménem klubu jedná jeho předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen, který v době nepřítomnosti předsedy vykonává všechna jeho práva.

(5) Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název, jména a příjmení členů. Během volebního období oznámí starostovi do 15 pracovních dnů též jména členů zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy.

(6) Kluby jsou oprávněny bezplatně používat ke své činnosti zasedací místnosti v prostorách budovy Úřadu městské části Prahy 6 v souladu s rezervačním systémem.

(7) Jednání politického grémia, kterého se účastní starosta, tajemník ÚMC a předsedové klubů, svolává starosta podle potřeby nebo na základě písemné žádostí nadpoloviční většiny klubů. Tohoto jednání se též mohou účastnit členové Rady, případně další přizvaní hosté. Jednání politického grémia svolává starosta vždy před řádným zasedáním ZMČ.

 

Č Á S T O S M Á
§ 17
Interpelace

(1) Interpelace jsou integrální součástí každého zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 s výjimkou ustavujících. Do programu řádných zasedání zastupitelstva jsou Interpelace zařazovány zpravidla od 15:00 hodin, do programu mimořádných zasedání zastupitelstva jsou Interpelace zařazovány jako poslední bod. Vždy probíhají do vyčerpání přihlášek podaných do jejich začátku.

(2) V rámci Interpelací se mohou osoby uvedené v § 8 tohoto jednacího řádu obracet s dotazy, připomínkami a podněty na jednotlivé členy zastupitelstva, a to na základě písemně podané přihlášky; pokud je požadována písemná odpověď, musí být poskytnuta nejdéle do 30 dnů. Přihláška k interpelaci musí být podána nejpozději do zahájení bodu Interpelace. Každý občan může podat nejvýše dvě přihlášky. Vystoupení může trvat nejvýše 5 minut, při vyčerpání vymezeného času lze interpelaci doplnit písemně. Odpověď v délce nejvýše 5 minut může být poskytnuta i v rámci interpelací; v takovém případě může odpověď doplnit i přítomný zaměstnanec Městské části Praha 6. /§ 8 písm. f) zákona/

(3) V rámci Interpelací mohou členové zastupitelstva vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů. Přihláška k interpelaci musí být podána nejpozději do zahájení bodu Interpelace. Každý člen zastupitelstva může podat nejvýše dvě přihlášky. Vystoupení může trvat nejvýše 5 minut. Odpověď v délce nejvýše 5 minut může být poskytnuta i v rámci interpelací; v takovém případě může odpověď doplnit i přítomný zaměstnanec Městské části Praha 6 /§ 51 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 87 odst. 2 zákona/, případně jiná osoba uvedená v § 4.

(4) Interpelace probíhají nejprve dle odst. 2 a následně dle odst. 3. Pro pořadí interpelací mezi osobami uvedenými v odst. 2, resp. následně mezi členy zastupitelstva, je rozhodný okamžik podání přihlášky.

(5) Do tří dnů po písemném vyřízení se interpelace, včetně odpovědi na ni, zveřejní na webové stránce MČ Prahy 6.

 

Č Á S T D E V Á T Á
§ 18
Výbory zastupitelstva

(1) Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

(2) Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě Radě ve věcech jí svěřených.

(3) Členy kontrolního a finančního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ /§ 78 odst. 3 zákona/.

(4) Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva, členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů Městské části Praha 6 a tajemníka výboru z řad zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ a schvaluje zaměření činnosti výboru. /§ 77 odst. 2 zákona/

(5) Výbory se řídí Jednacím řádem výborů schváleným zastupitelstvem, ve kterém musí být umožněna účast členům zastupitelstva a u povinně zřizovaných výborů též občanům uvedeným v § 4 a 8 tohoto jednacího řádu.

(6) Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu; Radě jen v rámci jí vymezené působnosti.


Č Á S T D E S Á T Á
§ 19
Závěrečné ustanovení

(1) Tento jednací řád byl schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 389/17 dne 24.02.1994
(2) Tímto dnem pozbývá platnost stávající Jednací řád schválený usnesením ZMČ č. 135/15 ze dne 25.06.2015.
(3) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo.

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz