Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 za rok 2013

vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2013 do 31.12.2013 vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2013 do 31.12.2013

Citace ustanovení zákona:

§ 18

Výroční zpráva

            (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a)   počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c)   opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d)   výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e)   počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f)    další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

            (2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

 

Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

Úřad městské části Praha 6 (dále jen „povinný subjekt“) eviduje za období od 01.01.2013 do 31.12.2013 celkem 283 podání, která obsahují žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), nebo se na tento zákon odvolávají.

Na základě vyřizování jednotlivých podání lze konstatovat následující stav:

Z evidovaných 283 podání, což představuje 1126 dokumentů (bez příloh), bylo:

- 246    žádostí vyřízeno poskytnutím informace

-  105    žádostí zamítnuto zcela nebo z časti vydáním rozhodnutí povinného subjektu

-    17    žádostí vyřizováno až po upřesnění

-     2    žádosti vráceny z důvodu, že povinnému subjektu věcně nepříslušely

-     2    žádosti vyřízeny odkazem na web

-     6    žádosti duplicitní

-    31    žádostí řešeno předpisem nákladů

-     2    žádosti - náklady uhrazeny

-    64    podání mělo formu stížnosti  

-    60    podání mělo formu odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu  

-     4    žádosti řešeny dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění p.p.

-     4    žádosti vyhodnoceny jako podání, které nesplňují náležitosti dle InfZ.

K uvedené statistice je nutné konstatovat, že v řadě případů je u jedné žádosti podáno několik stížností, které jsou buď duplicitní (shodné) nebo odlišné, ale opakované. Existují i opačné případy, kdy žadatel podal odvolání, ale z textu nebo z návaznosti jednotlivých procesních úkonů vyplynulo, že se jedná o stížnost. Nadřízený orgán pak podání posuzoval podle věcného obsahu a nikoliv dle označení dokumentu. Vedle uvedených skutečností existují i případy, kdy žadatel podal stížnost nebo odvolání před stanovenou lhůtou. Nadřízený orgán vyhodnotil podání jako nepřípustné.  V neposlední řadě je nutné konstatovat značně vysoký počet duplicitních dokumentů a to jak na straně žadatelů, tak i na straně nadřízeného orgánu.    

Počet žádostí o informace, které nebyly  roce 2013 uzavřeny nelze stanovit, neboť u žadatelů nelze předjímat, zda budou na poslední korespondenci reagovat či nikoliv a pokud ano, tak jakým způsobem. K datu zpracování této zprávy lze odhadnout, že cca 10 žádostí o informaci není dosud procesně uzavřeno a může následovat další korespondence.

 

§ 18 odst. 1 písm. b)

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bylo ze strany žadatelů podáno celkem 60 odvolání. Tato odvolání byla vyřízena následujícím způsobem:

- 18   odvolání zamítnuto nadřízeným orgánem

- 33   odvolání potvrzeno nadřízeným orgánem a vráceno k novému projednání nebo nápravě

-   9  rozhodnutí nadřízeného orgánu bylo duplicitních

-   4      odvolání nadřízený orgán vyhodnotil jako stížnost a rozhodl o nich v tomto smyslu.

S ohledem na objem dokumentů, který se týká předmětných rozhodnutí, je možné se s jejich obsahem seznámit na požádání u zpracovatele této zprávy. 

 

§ 18 odst. 1 písm. c)

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 nebyl žádným soudem projednávána zákonnost rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V důsledku toho nevznikly povinnému subjektu žádné náklady s tímto řízením spojené.  

 

§ 18 odst. 1 písm. d)

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

 

§ 18 odst. 1 písm. e)

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bylo Úřadu městské části podáno 64 stížností podle ustanovení § 16a nebo bez odkazu. Vedle těchto 64 stížností byla podána 4 odvolání, která nadřízený orgán vyhodnotil jako stížnost a v tomto smyslu o nich rozhodl. Stížnosti byly vyřízeny následujícím způsobem:

- 21 stížností zamítnuto nadřízeným orgánem a postup povinného subjektu potvrzen

- 12 stížností potvrzeno nadřízeným orgánem a vráceno k nápravě

-  23  stížností vyřešeno povinným subjektem buď poskytnutím informace, vydáním rozhodnutí nebo kombinací obou úkonů

- 12 stížností bylo duplicitních nebo vícenásobných v jedné věci

S ohledem na značný objem dokumentů, který se týká předmětných stížností, je možné se s jejich obsahem seznámit na požádání u zpracovatele této zprávy. 

 

§ 18 odst. 1 písm. f)

 

Další informace, které se týkají citovaného zákona, lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html , https://www.praha6.cz/zivotnisituace.html a https://www.praha6.cz/dotazy.html  

V 31 případech byla předepsána, v souladu se schváleným sazebníkem, úhrada nákladů v celkové výši 24.969,- Kč s tím, že úhrada byla provedena pouze u dvou položek ve výši 531,- Kč.

 

§ 18 odst. 2

 

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

 

V Praze dne 28. února 2014

 

za Úřad městské části

Ing. Jan Holický, MBA

tajemník ÚMČ Praha 6

 

 

Příloha k části  § 18 odst. 1 písm. e) 

 

Stížnosti podané na vyřizování žádostí

 

Stížnosti, které jednotliví žadatelé podali v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), lze shrnout do několika skupin:

-       nejvíce stížností bylo podáno na způsob vyřízení žádosti, kdy žadatel neobdržel informaci, kterou požadoval nebo očekával,

-       další stížnosti se týkaly neoprávněnosti vyúčtování nákladů nebo jejich výše,

-       určitá část stížností se týkala překročení lhůt stanovených zákonem pro jednotlivé procesní úkony,

-       poslední skupinou jsou stížnosti, které svým obsahem nelze jednoznačně charakterizovat jako stížnost dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až d) InfZ, např. nesprávně stanovený titul (místo stížnosti podáno odvolání nebo obráceně), neoprávněná stížnost (stížnost podaná před uplynutím stanovené lhůty), stížnost na písařskou chybu nebo jiné skutečnosti, než vymezuje InfZ a v neposlední řadě aplikace nesprávného právního předpisu.

V některých případech, kdy bylo podáno i několik totožných stížností v rámci jedné žádosti, nadřízený orgán rozhodoval o podání v rámci jednoho řízení.

Předložené stížnosti byly posuzovány v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 InfZ. Způsob jejich vyřízení je uved ve výše uvedené výroční zprávě. 

 

 Příloha k části § 18 odst. 1 písm. f)

Žádosti zamítnuté rozhodnutím

 

S ohledem na počet rozhodnutí, která povinný subjekt vydal v roce 2013 dosahuje značného počtu (105 rozhodnutí), nelze specifikovat jednotlivé důvody, které vedly k vydání jednotlivých rozhodnutí. Obecně však lze tyto důvody shrnout do několika následujících skupin:

 

-       řada žádostí o informace se týkala vybraných zaměstnanců ÚMČ. Po vyhodnocení těchto žádostí bylo konstatováno, že informace nelze poskytnout, neboť spadají do skupiny osobních, případně citlivých údajů s právem ochrany. K tomuto závěru povinný subjekt došel na základě testu proporcionality mezi InfZ a zákonem o ochraně osobních údajů, kdy v daném případě posuzoval, zda převládají důvody pro poskytnutí informace nebo ochranu osobních údajů. Příkladem jsou žádosti o sdělení konkrétních odměn jmenovitých vedoucích odborů nebo informace souvisejících s jejich pracovním zařazením,

-       některé žádosti se týkaly informací z oblasti interních předpisů, řízení organizace, procesních postupů nebo vnitřních kontrolních činností, konkrétně pak dokumentů, zdůvodňující jednotlivé řídící nebo rozhodovací kroky vedoucích pracovníků v oblasti organizačně technické nebo personální, zaměřené na vnitřní chod ÚMČ. Předmětem požadované informace nebyla opatření, která by se z hlediska výkonu činnosti týkala občanů.

-       část rozhodnutí povinného subjektu se týkala žádostí, kterými byly požadovány informace, vztahující se k názorům a budoucím rozhodnutím povinného subjektu. Některé informace by bylo nutné nově vytvořit a tudíž nesplňovaly podmínku uvedenou v ustanovení § 3 odst. 3 InfZ (co e rozumí pod pojmem informace). Častým případem jsou dotazy, jaká opatření povinný subjekt v budoucnosti přijme v rámci výkonu určité agendy. Jako příklad žádosti o informaci tohoto typu byl požadavek na zaslání seznamu a podrobného popisu investičních akcí plánovaných v roce 2012, včetně finančního objemu.  

-       v některých případech byla vydána rozhodnutí k žádostem o informace z důvodu, že povinný subjekt nemá informaci k dispozici, neboť žádný právní předpis mu tuto povinnost neukládá,

-       v neposlední řadě byla pro povinný subjekt důvodem pro vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti skutečnost, že rozsahem anonymizace osobních a citlivých údajů by došlo k úplnému porušení věcného obsahu textu, např. informace týkající se agendy sociálně právní ochrany dětí apod.

ikonka typu souboru application/pdf Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 za rok 2013 [ PDF • 1268kB ]

  
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vyrocni_zprava_2013 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz