Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 za rok 2012

vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2012 do 31.12.2012 vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2012 do 31.12.2012

Citace ustanovení zákona:

§ 18

Výroční zpráva

 

            (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e) počet stížností podaných podle § 16a , důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 

            (2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

 

Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

 

Úřad městské části eviduje za období od 01.01.2012 do 31.12.201 celkem 136 žádostí o informaci podaných nebo vyřizovaných ve smyslu shora uvedeného zákona - viz  ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel Příloha č. 1 k VZ za rok 2012 [ XLS • 138kB ] a  ikonka typu souboru application/pdf Příloha č. 2 k VZ za rok 2012 [ PDF • 70kB ]. V roce 2011 nebyly uzavřeny 2 podání a jejich vyřizování pokračovalo i v roce 2012.

 

Z tohoto počtu 138 evidovaných podání bylo:

    

     -   95    žádostí vyřízeno poskytnutím informace

     -    9     žádostí dál vyřizováno až po upřesnění

     -    4     žádosti vyřízeny odkazem na web

     -    5     žádostí vráceno z důvodu, že povinnému subjektu věcně nepřísluší

     -    2     žádosti byly duplicitní

     -    6     žádostí řešeno předpisem nákladů (v ostatních 5-ti případech náklady předepsány v průběhu následné korespondence)

     -   16     žádostí zamítnuto zcela nebo z časti vydáním rozhodnutí (v ostatních 5-ti případech byla rozhodnutí vydána v průběhu následné korespondence)

     -    1     podání bylo mělo formu stížnosti.

 

§ 18 odst. 1 písm. b)

 

Dále bylo ze strany žadatelů podáno celkem 13 odvolání, která byla vyřízena následovně:

 

-    1     odvolání nadřízeným orgánem potvrzeno a rozhodnutí povinného subjektu zrušeno

-    8     odvolání nadřízeným orgánem zamítnuto a potvrzen postup povinného subjektu

-    1     odvolání vráceno k novému projednání. Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Žadatel podal nové odvolání, které bylo zamítnuto a potvrzen postup povinného subjektu

-    3     odvolání zatím bez vyjádření nadřízeného orgánu.

 

§ 18 odst. 1 písm. c)

 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 byly Obvodním soudem pro Prahu 6 řešeny 2 žádosti. Příslušné opisy usnesení soudu ve věci výkonu rozhodnutí jsou uvedeny v příloze této zprávy.

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení OS 34 E 87/2012-37 [ PDF • 46kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení OS 38 E 95/2012 - 38 [ PDF • 44kB ]

Opis ostatních podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení není s ohledem na předmět usnesení k dispozici.

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení MS 150/2013 - 54 [ PDF • 1213kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení MS 84/2013 - 59 [ PDF • 60kB ]

 

§ 18 odst. 1 písm. d)

 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

 

§ 18 odst. 1 písm. e)

 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 bylo Úřadu městské části podáno 33 stížností podle ustanovení § 16a nebo bez odkazu.  Tyto stížnosti byly vyřízeny následujícím způsobem:

 

-    1     stížnost vyřízena poskytnutím informace

-    8     stížností nadřízený orgán potvrdil a uložil povinnému subjektu zajistit nápravu ve smyslu stížnosti nebo rozhodnutí

-    7     stížností nadřízený orgán zamítl a potvrdil postup povinného subjektu.

Pozn.:   V rámci jednoho podání bylo žadatelem uplatněno i několik stížností, o kterých nadřízený orgán rozhodl jedním rozhodnutím. 

 

Stížnosti podané na vyřizování žádostí

 

S ohledem na značný objem dokumentů, který se týká předmětných stížností, je možné se s jejich obsahem seznámit na požádání u zpracovatele této zprávy. 

 

§ 18 odst. 1 písm. f)

 

Další informace, které se týkají citovaného zákona, lze nalézt na internetových stránkách http://www.praha6.cz/informace106.html , http://www.praha6.cz/zivotnisituace.html a http://www.praha6.cz/dotazy.html  

 

Žádosti zamítnuté rozhodnutím

 

S ohledem na značný objem dokumentů, který se týká předmětných rozhodnutí, je možné se s jejich obsahem seznámit na požádání u zpracovatele této zprávy. 

 

Struktura žádostí a lhůty vyřízení:  viz  ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel Příloha č. 1 k VZ za rok 2012 [ XLS • 138kB ]

 

V 11 případech byla předepsána, v souladu se schváleným sazebníkem, úhrada nákladů v celkové výši 29.352,- Kč s tím, že úhrada byla provedena pouze u jedné položky ve výši 810,- Kč.

 

§ 18 odst. 2

 

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

 

V Praze dne 13. února 2013

 

za Úřad městské části
Ing. Jan Holický, MBA
tajemník ÚMČ Praha 6 

  
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vyrocni_zprava_2012 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz