Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vynikající učitel za rok 2017

Na základě posouzení odborné poroty, jmenované Radou městské části Praha 6, byla 20. září 2017 udělena ocenění Vynikající učitel.

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi v běžném roce přináleží těmto pedagogům:

 

Ing. Pavla Bejšáková, učitelka ZŠ Dědina

(5 let praxe, všechna ve stávající škole):

- vyučuje ve waldorfských třídách;

- podílí se na tvorbě školního vzdělávacího programu;

- reprezentuje školu během mezinárodních návštěv;

- řídí pedagogické praxe studentů, pořádá školní semináře pro kolegy a rodiče;  

- zapojuje se do celostátních projektů a organizuje mimoškolní aktivity;

- významně přispívá k dobrému jménu školy a její profilaci.

 

Lenka Fryjová, vychovatelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského

(41 rok praxe, z toho 28 let ve stávající škole a 11 let ve funkci vedoucí školní družiny):

- vypracovala družinový školní vzdělávací program;

- organizuje činnosti školní družiny tak, že navazují na školní výuku a prolínají se s mimoškolními aktivitami;

- věnuje se žákům se speciálním vzdělávacími potřebami;

- významně přispívá k tvorbě vstřícného a tvůrčího prostředí, potřebného pro naplňování podmínek komunitní školy a mezinárodního projektu Ekoškola;

- spolupracuje s břevnovským Klubem seniorů a Domovem pro seniory Elišky Purkyňové.

 

PaedDr. Dana Haaseová, učitelka Fakultní MŠ

(32 roky praxe, z toho 26 let ve stávající škole)

- jako zástupkyně ředitelky se podílí na směrování školy, a to zejména v oblasti speciální péče;

- významně přispěla k udělení statutu Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy;

- je garantkou školního vzdělávacího programu a vedoucí studentských praxí;

- v rámci nadačního projektu se podílela na rekonstrukci zahrady, zpracovává žádosti o granty;

- dlouhá léta vedla školní Centrum tvořivé dramatiky;

- spolupracovala s Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podkladech Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

 

Mgr. Eva Haubertová, učitelka ZŠ Norbertov

(23 roky praxe, všechny ve stávající škole):

- vyučuje na I. stupni a výtvarnou výchovu;

- ve školním vzdělávacím programu inovuje oblasti českého jazyka a výtvarné výchovy pro I. stupeň;

- je lektorkou metody splývavého čtení a kroužku Kreativních technik;

- úzce spolupracuje s poradenskými zařízeními a rodiči žáků kvůli individuálním vzdělávacím plánům, jakož i s novými žáky a žáky – cizinci;

- organizuje multikulturní projekt EDISON, zahraniční výjezdy a soutěž Čtení mně baví; 

- aktivně se zapojuje do celoškolních projektů, zajišťuje školu v přírodě s kurzy plavání;

- již několik let je členkou školské rady;

- na toto ocenění ji kolegové navrhli pro její veselou a nekonfliktní povahu, kvůli profesionálnímu přístupu a ochotě pomáhat.

 

Milada Kvasničková, vychovatelka ZŠ Pod Marjánkou

(50 let praxe, z toho 10 roků ve stávající škole)

- věnuje se výchovného poradenství a sociálnímu začleňování žáků;

- aktualizuje školní vzdělávací program školní družiny;

- je ochotná pomáhat jak spolupracovníkům, tak žákům i rodičům,

- opakovaně zastupuje dlouhodoběji nepřítomné učitele;

- reprezentuje školu v soutěžích s výtvarným zaměřením.

 

Mgr. Eva Německá, učitelka ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

(18 let praxe, z toho 17 roků ve stávající škole)

- vyučuje na I. stupni a německý jazyk, je metodičkou prevence pro I. stupeň;

- ve výuce používá metody dramatické výchovy, kritického myšlení, matematiky podle profesora Hejného a projektové vzdělávání;

- zejména s učiteli I. stupně se dělí o své zkušenosti ze zážitkové pedagogiky a dovednosti z informatiky;

- v projektech mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v italském Roncegnu se věnuje části zaměřené na němčinu;

- podílí se na realizaci celoškolních akcí, které kreativně a originálně obohacuje;

- připravuje účastníky sportovních a znalostních soutěží;

- pedagogicko psychologická poradna oceňuje její práci s integrovanými žáky;

- kolegové, kteří ji na toto ocenění navrhli, si cení jejích originálních nápadů, ochoty pomáhat, vstřícnosti, laskavosti, kolegiálního až kamarádského přístupu.

 

Mgr. Eva Votavová, učitelka ZŠ a MŠ A. Čermáka

(22 roků praxe, z toho 12 let ve stávající škole)

- vyučuje na I. stupni, věnuje se dětem se specifickými poruchami učení;

- vede předmětovou komisi anglického jazyka a významně se podílí na úpravách školního vzdělávacího programu;

- ve škole pomohla zavádět projekt Začít spolu, žáci její třídy pilotně ověřovali písma Comenia Script a začali se učit matematiku podle metody profesora Hejného;

- aktivně se zapojila i do projektu Škola na dotek, zaměřeného na využívání tabletů ve výuce na I. stupni;

- s dětmi své třídy je zapojena do e-twinningového projektu se zahraniční partnerskou školou a s kolegy do projektu Erasmus +, s nimiž se účastnila zahraničního studijního pobytu;

- žáci její třídy dosahují nadprůměrných výsledků ve SCIO testech, stejně jako v jednotných přijímacích zkouškách na střední školy;

- iniciovala i založení školního časopisu.

 

 

Oceněna za ojediněle výjimečné výkony nad rámec běžných činností byla:

Mgr. Lucie Nováková, učitelka ZŠ a MŠ Petřiny - sever

(3 roky praxe, všechny ve stávající škole):

- vyučuje občanskou výchovu, dějepis, výchovu ke zdraví a finanční gramotnost;

- ve výuce využívá projektové vyučování a pro dějiny 20. století historické semináře a mezipředmětové vztahy;

- spolupracuje s dobrovolnickými organizacemi jako ADRA a Člověk v tísni;

- opakovaně připravuje žáky na dějepisné olympiády a projekt Příběhy našich sousedů;

- velmi dobře je hodnocena i za praxe studentů a semináře na Pedagogické fakultě UK; 

- pedagogickým sborem byla však na toto ocenění navržena nejen za svoji pedagogickou činnost, ale i za mimořádný čin v podobě záchrany života žákyně 9. třídy.

 

A ocenění vynikajících začínajících učitelů s méně než třemi roky pedagogické praxe získala

Mgr. Markéta Křížová, učitelka ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

(3 roky praxe, všechny ve stávající škole):

- vyučuje německý jazyk a základy společenských věd;

- podílí se na úpravách školního vzdělávacího programu v oblasti Jazyk a jazyková komunikace;

- v rámci jazykového rozvoje zajišťuje zájezdy do německy mluvících zemí;

- aktivně se zapojila do projektů Škola na dotek, Příběhy našich sousedů a Knihy pro domovy důchodců;

- podílí se na organizaci školních soutěží i mimoškolních aktivit, jakož i na vytváření estetického prostředí školy;

- zmodernizováním školní knihovny a zajištěním jejího provozu pomohla rozšířit řady malých čtenářů. 

 

Za dlouhodobý přínos MČ Praha 6 v oblasti školství a vzdělávání bylo u této příležitosti poděkováno i Mgr. Janě Matoušové (bývalé ředitelce ZŠ a MŠ Červený vrch) a Libuši Lichtnegerové (bývalé ředitelce MŠ Velvarská).

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vynikajici_ucitel ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz