Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Vynikající učitel za rok 2019 ›› detail/podstránka

Vynikající učitel za rok 2019

Vynikající učitel za rok 2019

Na základě posouzení odborné poroty, jmenované Radou městské části Praha 6, byla pro tento rok udělena ocenění Vynikající učitelka devíti vyučujícím: 

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi

 

Mgr. Helena Benkovská

- má 19 let praxe, z toho 14 v ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek,
- při výuce matematiky a fyziky vyhledává nové vzdělávací metody, čímž ovlivňuje i další   
  kolegy,
- její hodiny matematiky vyučované metodou prof. Hejného navštěvují učitelé z celé republiky
  i ze zahraničí,
- spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vede studentské praxe,
- organizuje matematické soutěže a aktivně se účastní školních i mimoškolních akcí.

 

Mgr. Ivana Majerčíková

- z celkem 30 roků ve školství jich třetinu strávila v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,
- vyučuje žáky I. stupně a předává své zkušenosti jako uvádějící učitelka,
- pro školní vzdělávací program zpracovává a aktualizuje matematickou gramotnost,
- připravuje a koordinuje celoškolní projekty, organizuje soutěže a výjezdy pedagogů,
- vede žákovský parlament a školní kroužky, 
- spolupracuje s mateřskými školami a poradenskými zařízeními, pro žáky se specifickými
  poruchami organizuje čtenářské kluby,
- vedení školy si váží jejího vstřícného přístupu k žákům, rodičům a kolegům.

 

Mgr. Anna Rysová

- učí 21 rok, z toho 7 v ZŠ Pod Marjánkou,
- je vedoucí vychovatelkou školní družiny a oponentkou absolventských prací žáků 9. tříd,
- dlouhodobě zvyšuje své dovednosti v oblastech mimoškolního a zájmového vzdělávání,
  jako je například hra na klavír a informační technologie,
- přispívá jak k profilaci školy, tak i k její výzdobě, zabývá se rozvojem vnímavosti žáků
  a jejich estetického cítění,
- spolupracuje se středními a vysokými školami, jejichž studenti ve škole vykonávají
  pedagogickou praxi.
 

Mgr. Monika Sujová

- z celkem 26 roků své pedagogické praxe jich téměř polovinu absolvovala v ZŠ a MŠ Červený vrch,
- je učitelkou žáků I. stupně, věnuje se i dětem vyžadujícím individuální péči,
- při výuce využívá interaktivní tabuli a informační technologie, preferuje činnostní učení,
  projektovou výuku a skupinovou práci,
- daří se jí individualizovat výuku i v početnějších třídách, kde vytváří příležitosti pro nadané
  a současně úspěšně začleňuje žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a cizince
  bez předchozí znalosti českého jazyka,
- zajišťuje ozdravné a lyžařské pobyty na horách, vede sportovní kroužky a kurzy plavání
  pro seniory,
- umožňuje návštěvy dětí mateřských škol ve výuce 1. tříd a náslechové praxe studentů
  pedagogiky, stejně jako učitelů ze zahraničí,
- rodiče oceňují její vstřícnost a důslednost, stejně jako empatii a netradiční formy vzdělávání.

 

Mgr. Zuzana Schäfferová

- má 24 let praxe, z toho 9 v ZŠ Norbertov,
- vyučuje na I. stupni, věnuje se doučování dětí se specifickými poruchami učení,
- zpracovala školní minimální preventivní program a program proti šikanování,
   podílí se na úpravách školního vzdělávacího programu pro I. stupeň,
- zapojuje se do organizace několika celoškolních projektů, připravuje adaptační kurzy a výuku
  plavání, podílí se na výzdobě školních prostor,  
- Česká školní inspekce ji vysoce hodnotí za práci školního metodika prevence,
- žáci spolu s rodiči ji přihlásili do soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

  

Ocenění vynikajících začínajících pedagogů s méně než třemi roky pedagogické praxe

 

Mgr. Barbora Jůzová

- v ZŠ a MŠ Červený vrch vyučuje 3. rokem,
- je vyučující dějepisu a německého jazyka,
- ve výuce používá interaktivní tabuli, další informační technologie, projektovou výuku
  a skupinovou práci,
- metodicky vedla žáky školy při zpracování pamětnického příběhu v projektu společnosti
  Post Bellum Příběhy našich sousedů,
- organizuje studijně poznávací zájezdy do Německa a spolu s žáky navštěvuje
  Dům s pečovatelskou službou v Liboci,
- doprovází zástupce školy na jednáních a konferencích žákovského parlamentu.

 

Mgr. Aneta Štěpánová

- před 2 roky zahájila svou pedagogickou dráhu v ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek,
- je učitelkou na I. stupni, kde je hned několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  a individuálními plány,
- spolupracuje na tvorbě metodiky školního hodnocení a materiálů pro začínající učitele,
  pořádá semináře pro rodiče,
- sdílí své zkušenosti s formativním hodnocením nejen s kolegy ve škole, ale i se studenty
  pedagogických škol, včetně těch zahraničních.

 

Ocenění za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání

 

Mgr. Markéta Gorenčíková

- má 25 let praxe, z toho 16 v ZŠ a MŠ A. Čermáka,
- je třídní učitelkou na II. stupni, kde vyučuje biologii a chemii, 
- jako předsedkyně předmětové komise se významně podílí na školním vzdělávacím programu,
  věnuje se profilaci školy v přírodovědné oblasti a vede chemicko-biologický seminář,
- organizuje přírodovědné soutěže, stála u vzniku dnes již tradičního Přírodovědného trojboje,
  významně se podílí na přípravě zahradních slavností i na celoročních školních projektech,
 - metodicky podporuje školní parlament a spolupodílí se na vedení školního Ekotýmu,
- Česká školní inspekce vyhodnotila její výukovou hodinu jako profesionální výkon vysoké
  úrovně.

 

Alena Šperlová

- v ZŠ Marjánka je sice jen 13 roků, ve školství však až dosud strávila úctyhodných 58 let,
- vyučuje na I. stupni,
- vytváří výukové plány pro žáky - cizince, pro nadané i pro žáky s poruchami autistického
  spektra, rodičům těchto žáků nabízí osobní konzultace,
- spolupodílí se na úpravách školního vzdělávacího programu,
- v náslechových hodinách a konzultacích předává své zkušeností začínajícím učitelům
  a stážistům,
- ohledně sociálně ohrožených dětí spolupracuje s poradenskými zařízeními,
- pravidelně připravuje výstavy žákovských prací v prostorách školy, stejně jako se zapojuje
  do výtvarných projektů k významným historickým událostem.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vynikajici_ucitel ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz