Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2013 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Výdaje městské části Praha 6 na rok 2013

Sumář celkových výdajů:
             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Návrh %  % 
    2012 k 30.9.2012 rozpočtu k SR  k UR 
        na rok 2013    
01 Rozvoj obce   2 115,00   4 115,00   4 265,00     201,65     103,65
02 Městská infrastruktura 138 383,00 142 219,50   149 718,00     108,19    105,27 
03 Doprava      4 089,00     46 824,20     97 163,00     179,64     207,51
04 Školství  161 042,00  185 282,90   187 003,00     116,12     100,93
05 Zdravotnictví a sociální oblast    71 661,00    67 276,60     75 382,00     105,19     112,05
06 Kultura a sport    23 295,00     24 325,70     24 585,00     105,54     101,07
07 Bezpečnost      4 155,00      4 208,60      2 430,00      58,48      57,74
08 Hospodářství     29 236,00    29 427,50   122 481,00     418,94     416,21
09 Vnitřní správa   222 611,00  232 852,80   234 212,00     105,21     100,58
10 Pokladní správa   32 410,00 12 354,00     27 244,00      84,06     220,53
  CELKEM 738 997,00
 748 886,80
924 483,00 
   125,10
   123,45


Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

ikonka typu souboru image/jpeg Celkové výdaje 2013 [ JPG • 62kB • 613×317 (8bit 3ch) ]

Sumář běžných výdajů:
             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Návrh %  % 
    2012 k 30.9.2012 rozpočtu k SR  k UR 
        na rok 2013    
 01   Rozvoj obce    2 115,00 2 115,00 4 265,00     201,65     201,65
 02   Městská infrastruktura  132 383,00 136 082,50   132 468,00  100,06      97,34
03 Doprava 54 089,00 46 664,20 96 963,00   179,27   207,79
04 Školství 126 582,00 150 920,90 127 340,00     100,60      84,38
05 Zdravotnictví a sociální oblast  41 161,00 41 929,80 38 892,00        94,49      92,76
06 Kultura a sport 21 985,00 22 443,30    23 825,00        108,37     106,16
07 Bezpečnost 4 155,00 4 208,60    2 180,00         52,47      51,80
08 Hospodářství 1 536,00      1 728,00    3 786,00     246,48     219,10
09 Vnitřní správa 219 831,00   229 447,80   232 427,00     105,73     101,30
10 Pokladní správa 32 410,00    12 354,00    22 337,00      68,92     180,81
  CELKEM 636 247,00
 647 894,10
   84 483,00
   107,58
   105,65


Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

ikonka typu souboru image/jpeg Běžné výdaje 2013 [ JPG • 63kB • 594×344 (8bit 3ch) ]

Sumář kapitálových výdajů:
             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Návrh %  % 
    2012 k 30.9.2012 rozpočtu k SR  k UR 
        na rok 2013    
01 Rozvoj obce                     -      2 000,00                        -                     -     
02 Městská infrastruktura 6 000,00    6 137,00    17 250,00      287,50      281,08   
03 Doprava                     -         160,00      200,00                 -                   -     
04 Školství 34 460,00    34 362,00    59 663,00      173,14    173,63 
05 Zdravotnictví a sociální oblast 30 500,00    25 346,80    36 490,00       119,64    143,96 
06 Kultura a sport 1 310,00    1 882,40       760,00       58,02      40,37 
07 Bezpečnost                     -                          -          250,00                 -                   -     
08 Hospodářství 27 700,00    27 699,50    118 695,00     428,50    428,51 
09 Vnitřní správa 2 780,00    3 405,00    1 785,00         64,21      52,42
10 Pokladní správa                     -                          -      4 907,00                -                   -     
  CELKEM 102 750,00    100 992,70    240 000,00       233,58
237,64 


Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:

ikonka typu souboru image/jpeg Kapitálové výdaje 2013 [ JPG • 60kB • 620×324 (8bit 3ch) ]

01 – Rozvoj obce

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

      2 115,00

   2 115,00

      4 265,00

   201,65

   201,65

 

Celkem

       2 115,00

      2 115,00

       4 265,00

    201,65

    201,65

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

                    -     

      2 000,00

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

                    -     

      2 000,00

                    -     

             -     

             -     

 

01 - Úhrn

     2 115,00 

   4 115,00 

     4 265,00 

   201,65 

   103,65 

 

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 4.265 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 250 tis. Kč určené na odměny pro „Expertní tým v rámci dopravních staveb“, 1.800 tis. Kč na konzultační a poradenské služby a na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), 200 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studiemi, 500 tis. Kč na zhotovení  Masterplanu k „Transformaci území Ruzyně“, 300 tis. Kč na projektovou dokumentaci na IV. a V. etapu AVČ Ladronka, 600 tis. Kč na projektovou dokumentaci a výtvarnou soutěž na Kašnu nám. F. Berana a 600 tis. Kč na přípravu a realizaci I. etapy Pragalerie v Bubenči. Částka 15 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje.

02 – Městská infrastruktura

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

10

Zemědělství a lesní hospodářství

             100,00   

             114,00   

             100,00   

      100,00   

        87,72   

22

Doprava

        16 000,00   

        16 000,00   

        13 150,00   

        82,19   

        82,19   

37

Ochrana životního prostředí

      116 283,00   

      119 968,50   

      119 218,00   

      102,52   

        99,37   

 

Celkem

      132 383,00   

      136 082,50   

      132 468,00   

      100,06   

        97,34   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

37

Ochrana životního prostředí

          6 000,00   

          6 137,00   

        17 250,00   

      287,50   

      281,08   

 

Celkem

          6 000,00   

          6 137,00   

        17 250,00   

      287,50   

      281,08   

 

02 - Úhrn

      138 383,00   

      142 219,50   

      149 718,00   

      108,19   

      105,27   


Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

            Z celkové částky 100 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu a částka 70 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt  holubů na území městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

            Běžné výdaje v celkové výši 13.150 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009 přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny včetně povinného pojištění pro brigádníky ve výši 13.050 tis. Kč a nákup posypového materiálu ve výši 100 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou po skutečném čerpání výdajů za zimní období (leden – březen 2013)  a v návaznosti  na očekávané další zimní období (listopad – prosinec 2013), dle vyplývajících potřeb, upraveny.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

            Celkový objem rozpočtu činí 10.600 tis. Kč. Částka 8.000 tis. Kč bude použita  na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech a částka 2.600 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.

Odd. 37 § 39  – Ochrana půdy

Částka 1.000 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek a neudržovaných pozemků na území MČ Praha 6. 

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

            Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 45 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

            V běžných výdajích v celkové výši 107.273 tis. Kč je zahrnut nákup materiálu ve výši 403 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 300 tis. Kč, na nákup            a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště 100 tis. Kč a na nákup drobného materiálu (zámky ke hřištím, klíče atd.) 3 tis. Kč.

Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky je zařazena částka ve výši 20 tis. Kč.

            Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka  v parcích Hadovka, Slunná, Krocínovská-Vostrovská, Královka, V Středu, Ladronka, na sídlišti Dědina, Bachmačském náměstí, sportovišti Baba a hřišti pro seniory v ul. Peštukova je počítáno s částkou 700 tis. Kč a na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici pak s částkou       300 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou rozpočtovány v celkové výši 92.480 tis. Kč, z nichž 300 tis. Kč připadá na aktualizaci pasportů na výběrová řízení na údržbu zeleně MČ P6 a  150 tis. Kč na dendrologické posudky. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené                 s „Rámcovou smlouvou o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 55.000 tis. Kč a dále na zálivku ve výši 2.500 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 3.000 tis. Kč, na chemické ošetření chodníků ve výši 600 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 950 tis. Kč, pletí záhonů  ve výši 800 tis. Kč, na ostatní zahradnické práce ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje vyplývající z „Rámcové smlouvy o výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“ (rozdělena do 3 oblastí), jež zahrnují výsadbu do záhonů, nádob a květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 6.000 tis. Kč, na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 200 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 350 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 150 tis. Kč a na výrobu a zabudování konstrukcí včetně výroby samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka ve výši 80 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 150 tis. Kč, na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků je vyčleněno 50 tis. Kč a částka 7.000 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Praha 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka ve výši 15.000 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 13.300 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 500 tis. Kč a na opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ částka 4.000 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávníkových koberců) v částce 300 tis. Kč a na opravy  parkového a herního mobiliáře částka 1.500 tis. Kč. Částka 1.000 tis. Kč zahrnuje opravu povrchu sportoviště ve vnitrobloku Generála Píky, 3.000 tis. Kč je určeno na opravu mezisídlištních prostor na sídlišti Petřiny a částka 3.000 tis. Kč na opravu mezisídlištních prostor na sídlišti Červený vrch.

 Finanční prostředky určené na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 70 tis. Kč.

             Kapitálové výdaje v celkové výši 17.250 tis. Kč zahrnují následující investiční akce: „Rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka“ ve výši 6.000 tis. Kč, „Rekonstrukce tří vnitrobloků na sídlišti Petřiny“ ve výši 4.500 tis. Kč, „Multifunkční hřiště Dusíkova“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Rekonstrukce parčíku Nad Komornickou“ ve výši 1.000 Kč, „Zpomalovací práh Sušická – Nad Komornickou – projektová dokumentace“ ve výši 150 tis. Kč, „Rekonstrukce náměstíčka Pod Kaštany“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Rekonstrukce vnitrobloku U I. Baterie“ ve výši 1.000 tis. Kč          a U II. Baterie ve výši 500 tis. Kč, „Rekonstrukce parku pod bývalým vojenským hřbitovem“ ve výši 700 tis. Kč a „Úprava prostor kolem památníku Bílá Hora“ ve výši 300 tis. Kč. Dále se jedná o projektové dokumentace k akcím „Rekonstrukce parku A. Čermáka“ ve výši 300 tis. Kč a „Vybudování podzemních kontejnerů“ ve výši 300 tis. Kč.

odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

            Běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč zahrnují výdaje na financování „grantů“ poskytovaných v oblasti ekologických aktivit.

03 – Doprava

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

        54 089,00   

        46 664,20   

        96 963,00   

      179,27   

      207,79   

 

Celkem

        54 089,00   

        46 664,20   

        96 963,00   

      179,27   

      207,79   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

                    -     

             160,00   

             200,00   

             -     

      125,00   

 

Celkem

                    -     

             160,00   

             200,00   

             -     

      125,00   

 

03 - Úhrn

        54 089,00   

        46 824,20   

        97 163,00   

      179,64   

      207,51   

 

Odd. 22 § 12 – Doprava

          Běžné výdaje v celkové výši 46.477 tis. Kč zahrnují především výdaje určené na celkové opravy prováděné v rámci „Chodníkového programu“. Na tyto opravy (kdy realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy a finanční prostředky budou na základě smluv o zajištění jednotlivých akcí převedeny z rozpočtu MČ Praha 6 prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) je počítáno s částkou 44.300 tis. Kč (Na Čihadle – 7.000 tis. Kč, Rakovnická – Přílepská – 7.500 tis. Kč, Vokovice – 5.000 tis. Kč, Dr. Z. Wintra – 10.800 tis. Kč, Na Větrníku I. etapa – 6.500 tis. Kč a na souvislé opravy komunikací – 7.500 tis. Kč). Dále částka ve výši 800 tis. Kč bude použita na nákup projektových dokumentací k souvislým opravám komunikací.

          Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy, zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení ), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši 100 tis. Kč. Dále výdaje ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na zajištění zřízení zón placeného stání pro zahájení provozu v roce 2013. Finanční prostředky ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu nájemného za umístění radarů na sloupech veřejného osvětlení, na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je určena částka 100 tis. Kč, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku je určena částka 100 tis. Kč a na úhradu pojištění majetku spravovaného ODŽP je určena částka ve výši 50 tis. Kč.

            V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na pořízení měřiče rychlosti na území MČ Prahy 6.   

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

            V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 50.370 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná se o „úklidové práce na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1- 3“ ve výši 41.000 tis. Kč a na strojový úklid sněhu na území MČ Prahy 6 ve výši 3.500 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup, rozvoz a instalaci nádob na posyp ve výši 1.900 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 650 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 1.050 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve výši 1.500 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 100 tis. Kč a na kropení komunikací je zařazena částka 150 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích zařazeny finanční prostředky spojené s nákupem pracovního nářadí ve výši 400 tis. Kč a na nákup pracovních oděvů ve výši 120 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

            Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 116 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.      

04 – Školství

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

      126 582,00   

      150 885,40   

      127 340,00   

      100,60   

        84,40   

32

Vzdělání a věda II.

                    -     

               35,50   

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

      126 582,00   

      150 920,90   

      127 340,00   

      100,60   

        84,38   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

        34 460,00   

        34 362,00   

        59 663,00   

      173,14   

      173,63   

 

Celkem

        34 460,00   

        34 362,00   

        59 663,00   

      173,14   

      173,63   

 

04 - Úhrn

      161 042,00   

      185 282,90   

      187 003,00   

      116,12   

      100,93   

 

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 32.002 tis. Kč zahrnují výdaje na vybavení DHIM ve výši 20 tis. Kč, na nákup materiálu ve výši 20 tis. Kč (je součástí investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč), dále částku 5 tis. Kč na úroky ze složených jistin při výběrových řízeních, 1 tis. Kč je určen na nájemné Pozemkovému fondu ČR za část zahrady MŠ Juárezova, částka 20 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby, částka 700 tis. Kč je určena na vypracování posudků, dokumentací k územním řízením, na studie k investičním akcím a velkým opravám, zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2013 a na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 30.876 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na odměny ředitelkám mateřských škol (1.500 tis. Kč), na nájemné objektů škol (2.526 tis. Kč), které bude poskytováno účelově, na výuku anglického jazyka (1.000 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích (2.500 tis. Kč) a granty v rámci programu „Otevřený svět“ (150 tis. Kč). Částka ve výši 360 tis. Kč je určena na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ.

            V kapitálových výdajích v celkové výši 44.863 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na velké investiční akce: „MŠ Meziškolská – obnova objektu“ ve výši 35.000 tis. Kč, „MŠ Na Okraji – zateplení objektu“ ve výši 2.631 tis. Kč, „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity – projektová dokumentace“ ve výši 2.628 tis. Kč, „MŠ Janákova – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity – projektová dokumentace“ ve výši 1.704 tis. Kč a „MŠ Volavkova – zateplení objektu“ ve výši 2.900 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

            Běžné výdaje oddílu v celkové výši 94.988 tis. Kč zahrnují nákup knih a učebních pomůcek ve výši 20 tis. Kč, výdaje na vybavení DHIM ve výši 20 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 25 tis. Kč (je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč). Částka 20 tis. Kč je určena na nájemné v souvislosti s pořádáním akce „Open World“, částka 140 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby. Z částky 1.300    tis. Kč budou uhrazeny posudky, dokumentace k územnímu řízení (300 tis. Kč) a služby spojené s programy „Open World“, „Finanční gramotnost žáků ZŠ“ a „Etická výchova“ (1.000 tis. Kč). Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na pohoštění při ocenění „Nejlepší učitel“ a na nákup věcných darů určených pro tyto pedagogy je zařazena částka 220 tis. Kč. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu základních škol ve výši 91.903 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na odměny ředitelům základních škol (1.500 tis. Kč), dále prostředky pro správce PC sítí (2.100 tis. Kč), účelové prostředky na nájemné škol (9.603 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (11.500 tis. Kč), na granty v rámci programu „Otevřený svět“ (4.200 tis. Kč) a na kustody hřišť (1.000 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a částka 90 tis. Kč je určena na peněžité dary oceněným „Nejlepším učitelům“.

            V kapitálových výdajích v celkové výši 13.600 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce sportoviště I. a II. etapa“ ve výši 11.900 tis. Kč a na akci „ZŠ Bílá – pavilony pro 1. třídy PD“ ve výši 1.700 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlašované MČ Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

            Do kapitálových výdajů byly zařazeny finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč na investiční akci „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce a modernizace ŠJ – projektová dokumentace“.

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

34

Tělovýchova

             150,00   

                    -     

                    -     

             -     

             -     

35

Zdravotnictví

        13 372,00   

        13 156,00   

        12 712,00   

        95,06   

        96,63   

41

Sociální dávky a podpory

                    -     

             183,00   

                    -     

             -     

             -     

42

Politika zaměstnanosti

          7 272,00   

          7 854,00   

          8 238,00   

      113,28   

      104,89   

43

Sociální péče

        20 367,00   

        20 736,80   

        17 942,00   

        88,09   

        86,52   

 

Celkem

        41 161,00   

        41 929,80   

        38 892,00   

        94,49   

        92,76   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

42

Politika zaměstnanosti

             700,00   

             586,60   

             450,00   

        64,29   

        76,71   

43

Sociální péče

        29 800,00   

        24 760,00   

        36 040,00    

      120,94   

      145,56   

 

Celkem

        30 500,00   

        25 346,60   

        36 490,00   

      119,64   

      143,96   

 

05 - Úhrn

        71 661,00   

        67 276,40   

        75 382,00   

      105,19   

      112,05    

 

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomocije v rozpočtu běžných výdajů na rok 2013 zařazena částka 1.000 tis. Kč.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území MČ Praha 6, a s níž MČ Praha 6, ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, spolupracuje v oblasti protidrogové politiky.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč, který je poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 15 lůžek následné péče pro pacienty, občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetřovatelskou péči v  Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.          

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 4.836 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 700 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz hospicovým zařízením.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

            V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.340 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je určený ke snížení ztráty provozu 32 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.          

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

            Běžné výdaje ve výši 3.210 tis. Kč jsou určeny na komunitní program „Zdravá Šestka“. V jeho rámci budou pořízeny metodické materiály a publikace ve výši 20 tis. Kč, „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč, odborně-vzdělávací kurzy a semináře částku 150 tis. Kč, péče školních psychologů částku 660 tis. Kč, akce „Antifest“ částku 80 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 500 tis. Kč a „Brána volného času dokořán“ částku 100 tis. Kč. Na programy PREV Centra je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny částka ve výši 20 tis. Kč a na grantová řízení částka 650 tis. Kč (250 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6, 200 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol a 200 tis. Kč na granty organizacím působících na území Městské části Praha 6 v oblasti primární prevence rizikového chování). Dále je zde zařazena částka ve výši 80 tis. Kč, která je určena na práci s rizikovými dětmi.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 23 tis. Kč budou použity na úhradu pojistného movitého majetku pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

            V souladu s usnesením ZMČ č. 543/09 o Zřízení organizační složky Městské části Praha 6 „PRO 6“ jsou v návrhu zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 8.238 tis. Kč. Z této celkové částky je určeno 6.500 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 233 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu a náhradních součástek do aut), částka 730 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 582 tis. Kč budou použity na nákup služeb (101 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 80 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 10 tis. Kč na školení a vzdělávání, 320 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 20 tis. Kč na servisní činnost a služby bezpečnostního technika, 15 tis. Kč na služby spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 3 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů, 4 tis. Kč za čištění pracovních oděvů, 2 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace  a 17 tis. Kč na správu a ostrahu objektu), 130 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 1 tis. Kč na cestovné,  5 tis. Kč na pojistné majetku, 7 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky a 50 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci.

            Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje částku 450 tis. Kč určenou na nákup zahradního traktoru (150 tis. Kč) a na nákup užitkového automobilu (300 tis. Kč).

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určené na nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.          

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

            Usnesením č. 444/07  ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2013 jsou zařazeny do rozpočtu  ve výši 50 tis. Kč.          

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V tomto oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 12.000 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

            Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje finanční prostředky na akci „Modernizace DPS Liboc“ ve výši 30.000 tis. Kč.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 250 tis. Kč jsou určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

              Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2013 smluvně zajištěno  5 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.          

Odd. 43 § 74 –  Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

            Rozpočet kapitálových výdajů obsahuje finanční prostředky ve výši 2.540 tis. Kč na akci „Rekonstrukce azylového domu v ul. A.Čermáka 4“.

Odd. 43 § 99 –  Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 4.919 tis. Kč. Částka 1.300 tis. Kč je vyčleněna na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 1.500 tis. Kč je vyčleněna na volnočasové aktivity pro seniory, částka 1.500 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na úhradu nájemného formou daru, částka 19 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6 a na obědy seniorům v ZŠ (v rámci sociálního programu) je počítáno s částkou 600 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 3.500 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky na nákup projektových dokumentací k akcím „Kulturní centrum Vokovice pro seniory“ (1.500 tis. Kč) a k akci „Šatovka“ (2.000 tis. Kč).          

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

21

Cestovní ruch

             370,00   

             370,00   

             200,00   

        54,05   

        54,05   

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

        16 595,00   

        17 048,80   

        20 135,00   

      121,33   

      118,10   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

          5 020,00   

          5 024,50   

          3 490,00   

        69,52   

        69,46   

 

Celkem

        21 985,00   

        22 443,30   

        23 825,00   

      108,37   

      106,16   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

          1 310,00   

          1 850,00   

             760,00   

        58,02   

        41,08   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

                    -     

               32,20   

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

          1 310,00   

          1 882,20   

             760,00   

        58,02   

        40,38   

 

06 - Úhrn

        23 295,00   

        24 325,50   

        24 585,00   

      105,54   

      101,07   

 

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

            Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 150 tis. Kč představují výdaje na zajištění „Farmářských trhů“ na Vítězném náměstí a pořádání doprovodných programů.          

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

            Běžné výdaje v celkové výši 50 tis. Kč jsou určeny na instalaci a opravy dodatkových tabulí a směrníků v rámci navigačního systému MČ Praha 6.

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

            V úhrnu běžných výdajů v celkové výši 1.930 tis. Kč jsou zařazeny akce: „Pocta Carl Czerny“ (10 tis. Kč), „Dejvické hudební léto“ (10 tis. Kč), „Hanspaulský festival“ (10 tis. Kč), „Kytara napříč žánry“ (30 tis. Kč), „Motolice“ (20 tis. Kč), „Hudební festival ve Hvězdě“ (400 tis. Kč) „Opera v Šárce“ (1.000 tis. Kč), „Koncert Den Prahy 6“ (150 tis. Kč), „Koncerty v Břevnovském klášteře“ (100 tis. Kč) a „Z hvězdiček jsou hvězdy“ (200 tis. Kč).

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické

            Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na podporu činnosti Městské knihovny Praha, pobočka Praha 6.

Od. 33 § 15 – Činnosti muzeí a galerií

            Částka ve výši 1.500 tis. Kč představuje finanční příspěvek k podpoře činnosti o.p.s. Pelléova vila.

Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OKS ÚMČ Praha 6

            Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 350 tis. Kč zahrnují výdaje na pořízení sborníků k výstavám pořádaných MČ Praha 6 (150 tis. Kč) a náklady na knihu „100 let přírodního divadla v Šárce“ (200 tis. Kč).

Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OÚR ÚMČ Praha 6

            Celkové běžné výdaje ve výši 1.550 tis. Kč zahrnují prostředky zařazené ve Fondu rezerv ve výši 1.250 tis. Kč určené na vydání knihy o Dejvicích, které MČ Praha 6 obdržela v roce 2004 jako účelový dar na vydání této knihy. Výdaje ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na vydání knihy Procházky Prahou 6 II. a III. díl včetně jazykových mutací.

Od. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OKZ ÚMČ Praha 6

            Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 300 tis. Kč zahrnují výdaje na konání výstav, které jsou pořádány MČ Praha 6.

Od. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OÚR ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 610 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na repase starších modelů Prahy 6, které jsou používány pro prezentaci Prahy 6 na výstavách nebo v prostorách radnice ve výši 60 tis. Kč a výdaje v rámci výstav v „Galerie chodník“ ve výši 550 tis. Kč.

V kapitálových výdajích ve výši 60 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akci „Modely objektů Prahy 6“. Jedná se  o výrobu dalšího modelu významného objektu Prahy 6, který bude sloužit pro prezentaci Městské části Praha 6.

Odd. 33 § 19 – Kronika obce – OVV ÚMČ Praha 6

            Částka ve výši 30 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup knih a materiálu ve výši 22 tis. Kč (fotografický papír a jiný spotřební materiál) a nákup služeb ve výši 8 tis. Kč (kopírování, foto práce) určené pro potřeby kroniky obce.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury – OKS ÚMČ Praha 6

            Běžné výdaje v celkové výši 1.200 tis. Kč zahrnují náklady na kampaně a obecní programy ve výši 1.000 tis. Kč a náklady na květinové dary k významným událostem ve výši 200 tis. Kč. 

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury  - OKZ ÚMČ Praha 6

            V běžných výdajích v celkové výši 1.100 tis. Kč je zahrnut finanční příspěvek pro UNIJAZZ KC Kaštan ve výši 400 tis. Kč a finanční prostředky na tzv. granty v oblasti kultury ve výši 400 tis. Kč. Dále jsou v tomto oddíle zařazeny výdaje na „Kulturní akce pro seniory“ ve výši 300 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Celkové výdaje ve výši 1.130 tis. Kč zahrnují výdaje na odměnu porotcům rozhodujícím o výherci „Ceny starostky“ ve výši 20 tis. Kč, na výstavu k „Ceně starostky“ a výrobu plakety včetně dárkové etue ve výši 27 tis. Kč, na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 150 tis. Kč, kdy se  jedná se o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy soch a uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje na obnovu objektů drobné architektury ve výši 580 tis. Kč, na odvod Finančnímu úřadu pro Prahu 6 z odměn porotců – „Cena starostky“ ve výši 3 tis. Kč a částka ve výši 50 tis. Kč je určena na „Cenu starostky MČ Praha 6“ pro realizátora nejlepší novostavby či rekonstruované budovy na území MČ Praha 6. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na památkový grant „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru“, jehož účelem je zvýšení motivace vlastníků nemovitostí a zreálnění jejich investic do památkově významných či chráněných nemovitostí.

V kapitálových výdajích v celkové výši 700 tis. Kč jsou zařazeny akce „Památník Nikoly Tesly“ ve výši 600 tis. Kč a „Pamětní deska významné osobnosti Prahy 6“ ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

            Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na on-line vysílání reportáží o Praze 6.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky - OKS ÚMČ Praha 6

            V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč na výrobu a distribuci časopisu Šestka.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky – OKZ ÚMČ Praha 6

            Výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč představují finanční prostředky určené na granty na podporu lokálních periodik.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti

            Celkové výdaje ve výši 1.245 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 90 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 500 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 55 tis. Kč a na nákup darů ve výši 600 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury – OKS ÚMČ Praha 6

            Běžné výdaje v celkové výši 950 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na akci „Den Prahy 6“ ve výši 250 tis. Kč a „Významné společenské akce Prahy 6“ ve výši 700 tis. Kč.    

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury – OKZ ÚMČ Praha 6

            Celkové výdaje ve výši 6.350 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání společenských akcí převážně většího charakteru: „Velikonoce“ ve výši 300 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 450 tis. Kč, „Dětský den“ ve výši 150 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 50 tis. Kč, „Masopust“ ve výši 100 tis. Kč, „Společenský večer“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Bubenečské slavnosti“ ve výši 200 tis. Kč, „Cena starostky architektům-Ekotechnické muzeum“ ve výši 100 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 150 tis. Kč, „Den seniorů“ ve výši 400 tis. Kč, „Vánoční osvětlení 2013 a doplatek 2012“ ve výši 850 tis. Kč, „Advent v Písecké bráně“ ve výši 900 tis. Kč „Vánoce na Vítězném náměstí“ ve výši 300 tis. Kč a další nespecifikované kulturní a společenské akce ve výši            1.400 tis. Kč.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

            Výdaje v celkové výši 2.690 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu poskytované Městskou částí Praha 6 ve výši 700 tis. Kč a finanční příspěvky na podporu významných sportovců a sportovních organizací Prahy 6 ve výši 200 tis. Kč.

Další výdaje jsou pak především určeny na akce: „Pohár Prahy 6“ (200 tis. Kč), „Setkání vozíčkářů ve Hvězdě“ (100 tis. Kč), „Pražská a dětská padesátka“ (100 tis. Kč), „ Odznak všestranných olympijských vítězů“ (50 tis. Kč), „Štít Strahova – tradiční motocyklový závod“ (20 tis. Kč), „Amos tour“ (600 tis. Kč), „Memoriál J. Odložila“ (200 tis. Kč), „Šárecký okruh“ (10 tis. Kč), „Soutěž pro seniory v petangue“ (70 tis. Kč), „Turnaj žáků klubů Dukla a Aritma“ (40 tis. Kč), „Zacvičte si s Prahou 6“ (300 tis. Kč) a výdaje za ocenění, poháry a drobný materiál (100 tis. Kč).  V návrhu rozpočtu na rok 2013 nejsou zařazeny finanční prostředky určené na podporu sportu a volného času. Tento příspěvek bude po obdržení části dílčího odvodu z loterií a jiných podobných her (poskytovaný z rozpočtu hl.m. Prahy v rámci rozpočtového určení odvodů městským částem ve výši 50%,  a to formou části účelové a části neúčelové dotace) následně poskytnut tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Částka ve výši 500 tis. Kč je určena na granty v oblasti „volnočasových aktivit“.

Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace

            Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 300 tis. Kč představují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“. Výdaje zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzinu do sekačky na trávu, na  úhradu telefonní linky v objektu, platbu za pojištění movitého a nemovitého majetku, smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha, závod Dolní Vltava za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a umístění plovoucího zařízení, za služby spojené s vlastním provozem.

            Z finančních prostředků ve výši 180 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační a vzdělávací středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko.

07 – Bezpečnost

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

52

Civilní připravenost

             150,00   

             113,60   

             150,00   

      100,00   

      132,04   

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

          3 955,00   

          4 045,00   

          1 955,00   

        49,43   

        48,33   

55

Požární ochrana

               50,00   

               50,00   

               75,00   

      150,00   

      150,00   

 

Celkem

          4 155,00   

          4 208,60   

          2 180,00   

        52,47   

        51,80   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

                    -      

                    -     

             250,00   

             -     

             -     

 

Celkem

                    -     

                    -     

             250,00   

             -     

             -     

 

07 - Úhrn

          4 155,00   

          4 208,60   

          2 430,00   

        58,48   

        57,74 

 

 

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 150 tis. Kč připadá v rámci „Dnů integrovaného záchranného systému“ na základních školách částka ve výši 10 tis. Kč a částka 53 tis. Kč na přípravu a předcházení mimořádných a krizových situací – školení obyvatelstva. Dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 částka 12 tis. Kč a na údržbu tohoto záložního krytu částka ve výši 25 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 50 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

            V tomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.955 tis. Kč. Jedná se o výdaje na úhradu nájemného za služebnu Městské policie v Čílově ulici na Petřinách, kde je také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6 se službou ověřování listin ve výši 100 tis. Kč. Realizace opatření prevence kriminality zahrnují výdaje na výrobu a aktualizaci letáku  „Bezpečná ulice“ ve výši 30 tis. Kč a další projekty prevence ve výši 50 tis. Kč. Částka 1.410 tis. Kč pak zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6. Na projekt „Zajištění bezpečného přechodu u základních škol“ je zařazeno 365 tis. Kč (výdaje na dohody o práci - 360 tis. Kč a na nákup pracovních oděvů - 5 tis. Kč).

Kapitálové výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na projekt prevence kriminality – kamerový systém.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

            Běžnévýdaje ve výši 75 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Nebušice a Suchdol, které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i pro území MČ Praha  6.

08 - Hospodářství

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

          1 536,00   

          1 728,00   

          3 786,00   

      246,48   

      219,10   

 

Celkem

          1 536,00   

          1 728,00   

          3 786,00   

      246,48   

      219,10   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

        27 700,00   

        27 699,00   

      118 695,00   

      428,50   

      428,52   

 

Celkem

        27 700,00   

        27 699,00   

      118 695,00   

      428,50   

      428,52   

 

08 - Úhrn

        29 236,00   

        29 427,00   

      122 481,00   

      418,94   

      416,22   

 

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

            Běžné výdaje v celkové výši 3.536 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 80 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku (pomníku) na Vítězném náměstí 3998/6 a osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 6 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na nichž je „AVČ Ladronka“, částka 50 tis. Kč je určena na údržbu pozemků a veřejné zeleně, kdy se jedná o nemovitý majetek, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (SNEO a.s., Austis a.s.). Finanční prostředky ve výši 2.250 tis. Kč budou použity jako mandátní odměna pro SNEO a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a na mandátní smlouvu pro Sneo, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamace vad stavebních akcí, 50 tis. Kč bude použito na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (SNEO a.s., Austis a.s.). Jedná se o  pozemky, které jsou sice ve správě mandatářů, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí s některým z objektů, které OSOM prostřednictvím mandatářů spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy,  které MČ Praha 6 nevlastní. Dále se jedná o zimní údržbu památníku na Vítězném náměstí, komunikací svěřených do správy mandatářů a stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi.

Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 1.000 tis. Kč, která zahrnuje krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných mandatáři v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 (Bělohorská 201/150 – Kaštan, Břevnovská 1691/4 – Dům s pečovatelskou službou, Pelléova 91 – Pelléova vila a K Brusce 208 – Písecká brána).

V kapitálových výdajích v celkové výši 118.695 tis. Kč jsou především zařazeny finanční prostředky na dokončení akcí, které byly rozpracovány v roce 2012. Jedná se o akce „Nad Kajetánkou 2,4,6 a Patočkova 31, 33, 35, 37- II. a III. etapa rekonstrukce objektu“ ve výši 55.500 tis. Kč, dále na akci „Projektové dokumentace k půdním vestavbám“ je určena částka ve výši 500 tis. Kč a na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty – Rakovnická – Stochovská – projektová dokumentace“ je určena částka ve výši 7.695 tis. Kč. Nově zařazena je akce „Rekonstrukce vytápění a elektro v objektu nám. Svobody 728/1“ ve výši 55.000 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

            Běžné výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb.

09 – Vnitřní správa

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

      218 404,00   

      228 020,80   

      230 299,00   

      105,45   

      101,00   

62

Jiné veřejné služby a činnosti

          1 427,00   

          1 427,00   

          2 128,00   

      149,12   

      149,12   

 

Celkem

      219 831,00   

      229 447,80   

      232 427,00   

      105,73   

      101,30   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

          2 780,00   

          3 405,00   

          1 785,00   

        64,21   

        52,42   

 

Celkem

          2 780,00   

          3 405,00   

          1 785,00   

        64,21   

        52,42   

 

09 - Úhrn

      222 611,00   

      232 852,80   

      234 212,00   

      105,21   

      100,58   

 

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OKT ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 8.747 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 8.335 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Částka ve výši 120 tis. Kč je určena na příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč je určena na náhrady mezd v době nemoci, 200 tis. Kč je určeno na výuku cizích jazyků a 42 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OKS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 924 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany ve výši 294 tis. Kč, na setkání s velvyslanci  ve výši 150 tis. Kč a na setkání s čestnými občany ve výši 30 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny výdaje na pohoštění a dary, hrazené v rámci reprefondů starostky, ve výši  450 tis. Kč.

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OKZ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.818 tis. Kč zahrnují  pronájem prostor pro jednání RMČ Praha 6 na výjezdním zasedání ve výši 20 tis. Kč, dále výdaje spojené s jednáními ZMČ Praha 6 za pronájem prostor ve výši 30 tis. Kč, přenos z těchto jednání ve výši 250 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 100 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 12 tis. Kč, výdaje na tuzemské nocležné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, výdaje na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 140 tis. Kč, RMČ Praha 6 ve výši 160 tis. Kč, jednotlivých komisí RMČ a výborů ZMČ 100 tis. Kč, pohoštění hrazené v rámci reprefondů uvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 190 tis. Kč a na dary v rámci výše uvedených fondů je zařazena částka ve výši 66 tis. Kč. Na odměny členům – odborníkům ve výborech a komisích a na dary předsedům komisí a výborů je určena celková částka ve výši 1.600 tis. Kč. 

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OSOM ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 540  tis. Kč obsahují nákup  drobného materiálu v celkové výši 40 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 500 tis. Kč.

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OSLV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 200 tis. Kč zahrnují nákup  odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, dále příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazený ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 75 tis. Kč a výdaje na nákup vizitek pro uvolněné členy ZMČ ve výši 35 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OKT ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 165.974 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 154.774 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících  seskupeních.

Výdaje zahrnují doplnění a obměnu lékárniček ve výši 8 tis. Kč, nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 300 tis. Kč, na případné kurzovní ztráty související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6 je určeno 8 tis. Kč, na nákup pohonných hmot a mazadel je určena částka ve výši 900 tis. Kč a na pojistné vozů 200 tis. Kč, to vše v rámci autoparku ÚMČ Praha 6. Výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradu vedoucích odborů jsou ve výši 30 tis. Kč, nájemné za sportovní prostory hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele činí 10 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku ve výši 300 tis. Kč, projekt řízení kvality CAF (Chytrý úřad) dosáhne výše 1.200 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ  700 tis. Kč, výdaje na  vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání zaměstnanců činí  1.100 tis. Kč a  vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání zaměstnanců v RVZ Žihovošť  činí 160 tis. Kč.   

Ve výdajích na služby v celkové výši 596 tis. Kč jsou zařazeny výdaje spojené s autoparkem ÚMČ zahrnující prohlídky STK včetně emisí ve výši 20 tis. Kč, servisní poplatky za CCS karty ve výši 50 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 40 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 60 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 100 tis. Kč, zveřejnění nabídky volných pracovních míst  ve výši 60 tis. Kč     a služby bezpečnostního technika ve výši 216 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 50 tis. Kč.

V ostatních výdajích jsou zařazeny prostředky na opravy vozového autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 120 tis. Kč, na cestovné a jízdné připadá částka ve výši 1.850 tis. Kč (z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 300 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 150 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD na rok 2013 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je částka ve výši 1.400 tis. Kč). Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 175 tis. Kč  a při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 20 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 100       tis. Kč, leasing za nová vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 750 tis. Kč, výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč, na věcné dary v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů v celkové výši 100 tis. Kč a odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši  85 tis. Kč.

Částka 40 tis. Kč je určena na úhradu příspěvku Městské části Praha 6 za členství v institutu auditorů (10 tis. Kč) a na nákup dálničních známek pro autopark ÚMČ (30 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 600 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.680 tis. Kč, dary při životních jubileích včetně odměn při prvním odchodu do důchodu ve výši 48 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

V kapitálových výdajích je zařazena akce „Obnova vozového parku ÚMČ Praha 6“ ve výši 1.000 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OVV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 139 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby ÚMČ   Praha 6 a obřadní síně ve výši 120 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč a přípravu projevů ve výši 5 tis. Kč. Výdaje související s přestupkovými řízeními (svědečné) jsou předpokládány ve výši 4 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OKS ÚMČ Praha 6

Z běžných výdajů v celkové výši 5.520 tis. Kč připadá na zasílání informací občanům formou SMS zpráv částka ve výši 250 tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek www.praha6.cz částka 50 tis. Kč, monitoring a mediální analýzu tisku částka 200 tis. Kč, na výrobu a správu on-line sociálních síti 200 tis. Kč, na konzultační služby výše 100 tis. Kč, na cizojazyčné překlady těchto stránek částka 150 tis. Kč a na jejich analýzu 70 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 150 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 také částka 150 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 300 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 2.000 tis. Kč, na PR služby 1.000 tis. Kč, na profesionální prezentaci pro účely propagace MČ Praha 6 částka 100 tis. Kč, na pohoštění při tiskových konferencích částka 200 tis. Kč  a na nákup reprezentačních předmětů částka 600 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSOM ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 23.032 tis. Kč zahrnují nákup materiálu v částce 1.735 tis. Kč. V něm je zařazen nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 50 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 20 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 250    tis. Kč, kancelářských potřeb ve výši 350 tis. Kč, tiskopisů ve výši 120 tis. Kč, hygienických potřeb a drogistického zboží ve výši 300 tis. Kč, ostatního drobného materiálu ve výši 10 tis. Kč, razítek ve výši 25 tis. Kč, materiálu ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč, faxového a xeroxového papíru ve výši 350 tis. Kč, elektroinstalačního materiálu ve výši 140 tis. Kč, hasících přístrojů ve výši 10 tis. Kč,  výdaje na drobné doplňky (rohožky, WC soupravy, atd.) ve výši 80 tis. Kč a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 20 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy ÚMČ a detašovaných pracovišť jsou v celkové výši 4.545 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 320 tis. Kč, teplo ve výši 300 tis. Kč, plyn ve výši 700 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.200 tis. Kč a teplou vodu ve výši 25 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 16.182 tis. Kč obsahuje  úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internet ve výši 1.900 tis. Kč, nájemné za IK Delta ve výši 35 tis. Kč, pronájmy archivů ve výši 500 tis. Kč, dále pak výdaje na znalečné a odborné posudky ve výši 100 tis. Kč, reprografické práce ve výši 20 tis. Kč,  zhotovování klíčů, služebních karet a jejich programování  ve výši 60 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč, laminování ve výši 15 tis. Kč a stěhování nábytku a archivů ve výši 50 tis. Kč, výdaje na údržbu uměleckých předmětů ve výši 10 tis. Kč, výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 400 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 50 tis. Kč, úklidové služby, včetně mimořádných úklidů  ve výši 3.000 tis. Kč, přesazování interiérových rostlin ve výši 20 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 180 tis. Kč, skartace písemností ve výši 50 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 950 tis. Kč, výdaje na drobné technické práce (např. parkovací systém) ve výši 40 tis. Kč, revizní a servisní služby na výtahy a zvedací plošiny ve výši 20 tis. Kč, na plynovou kotelnu ve výši 10 tis. Kč, na klimatizace, elektronický zabezpečovací systém ve výši 200 tis. Kč a na navigační systém pro nevidomé ve výši 12 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na aktualizaci nápisů na navigačních tabulích ve výši 50 tis. Kč, poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 100 tis. Kč, výdaje na koordinační činnost v rámci správy budovy ÚMČ pro SNEO a.s. ve výši 360 tis. Kč, výdaje na správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 8.000 tis. Kč a revize – silnoproud na detašovaných pracovištích ve výši 40 tis. Kč.

Výdaje na opravy ve výši 300 tis. Kč  zahrnují opravy kancelářské techniky a nábytku ve výši 40 tis. Kč, elektrospotřebičů a hasících přístrojů 30 tis. Kč,  opravy a servis klimatizací ve výši       30 tis. Kč, výtahů ve výši 30 tis. Kč, drobné opravy budov a vratové techniky ve výši 70 tis. Kč       a  malířské práce ve výši 100 tis. Kč.

Částka 250 tis. Kč představuje pojištění vlastní budovy ÚMČ a vybavení v ní umístěném. Výdaje na náhrady za pojistné události (spoluúčast MČ Praha 6) jsou ve výši 20 tis. Kč.

V kapitálových výdajích  jsou zařazeny akce „Pokrytí budovy ÚMČ signálem pro mobilní telefony“ ve výši 80 tis. Kč a „Záložní chlazení prostoru oddělení informatiky“ ve výši 105 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSLV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 4.180 tis. Kč obsahují finanční prostředky na nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 150 tis. Kč, na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100 tis. Kč, poplatky za vstupy na katastr nemovitostí v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 200 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 2.200 tis. Kč, dále tisk vizitek ve výši 25 tis. Kč a nákup kolků ve výši 5 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – PO ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.770 tis. Kč zahrnují konzultační a právní služby v této oblasti ve výši 2.100 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 200 tis. Kč. Částka 400 tis. Kč je určena na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při prohraných soudních sporech Městské části Praha 6. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 20 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OI ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 15.455 tis. Kč obsahují nákup materiálu a drobného hmotného majetku v celkové výši 3.450 tis. Kč. V této částce je obsažen nákup   počítačových sestav v celkové výši 1.200 tis. Kč, tiskáren ve výši 200 tis. Kč a notebooků ve výši 350 tis. Kč. Dále budou pořízeny náhradní díly pro servery, síťové prvky a scannery v celkové  částce 400 tis. Kč, nakoupeny mobilní telefony a digitální fotoaparáty ve výši 150 tis. Kč a  ostatní nespecifický hardware  ve výši 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka ve výši 600 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice částka 400 tis. Kč a  na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč. Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 8.400 tis. Kč a zahrnuje odborné konzultační služby ve výši 700 tis. Kč,  výdaje na zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 4.700 tis. Kč,  výdaje na technickou podporu informačních systémů jsou ve výši 2.500 tis. Kč           a konektivitu ÚMČ, včetně informačních kanceláří, ve výši 500 tis. Kč. Výdaje v seskupení ostatních nákupů v celkové výši 3.600 tis. Kč zahrnují opravy a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 1.200 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup programových licencí ve výši 1.800 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis. Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 400 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 5 tis. Kč.

V kapitálových výdajích je zařazena akce „Nákup software“ ve výši 600 tis. Kč.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 10 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“  dvěma indickým dětem  jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby         a základní zdravotní péči.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce – OKS

Z běžných výdajů v celkové výši 2.118 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka v celkové výši 18 tis. Kč, na služby spojené s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 100 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 450 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 1.000 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 350 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 200 tis. Kč.

10 – Pokladní správa

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2012

k 30.9.2012

na rok 2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

63

Finanční operace

          9 100,00   

          9 100,00   

          9 100,00   

      100,00   

      100,00   

64

Ostatní činnosti

        23 310,00   

          3 254,00   

        13 237,00   

        56,79    

      406,79   

 

Celkem

        32 410,00   

        12 354,00   

        22 337,00   

        68,92   

      180,81   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

64

Ostatní činnosti

                    -     

                    -     

          4 907,00   

             -     

             -     

 

Celkem

                    -     

                    -     

          4 907,00   

             -     

             -     

 

10 - Úhrn

        32 410,00   

        12 354,00   

        27 244,00   

        84,06   

      220,53   

 

Odd.63 § 10 - Finanční operace

Celkové výdaje ve výši 9.000 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 4.400 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 4.600 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované

Finanční prostředkyve výši 100 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 13.237 tis. Kč zahrnují 270 tis. Kč na úhradu poplatků České spořitelně a.s. za vedení účtů Městské části Praha 6, 100 tis. Kč je určeno na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení. Částka ve výši 12.005 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 a částka ve výši 862 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

            Kapitálové výdaje představují investiční rozpočtovou rezervu MČ Praha 6.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vydaje_navrh13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.