Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2011 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Výdaje městské části Praha 6 na rok 2011

Sumář celkových výdajů:
            v tis. Kč
Odd. Text          
    SR UR Návrh % %
    2010 k 30.9.2010 rozpočtu k SR k UR
        na rok 2011    
01 Rozvoj obce 2 800,00 6 380,00 1 890,00 67,50 29,62
02 Městská infrastruktura 226 102,00 254 713,70 139 078,00 61,51 54,60
03 Doprava 184 692,00 110 435,80 59 959,00 32,46 54,29
04 Školství 327 631,00 386 481,40 197 362,00 60,24 51,07
05 Zdravotnictví a sociální oblast 62 916,00 297 986,60 42 076,00 66,88 14,12
06 Kultura a sport 46 188,00 47 527,70 26 234,00 56,80 55,20
07 Bezpečnost 3 323,00 4 735,60 2 333,00 70,21 49,27
08 Hospodářství 177 150,00 209 124,10 70 616,00 39,86 33,77
09 Vnitřní správa 333 157,00 352 328,50 247 751,00 74,36 70,32
10 Pokladní správa 28 041,00 26 257,30 18 281,00 65,19 69,62
  CELKEM 1 392 000,00 1 695 970,70 805 580,00 57,87 47,50

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář celkových výdajů na rok 2011 [ JPG • 49kB • 500×292 (8bit 3ch) ]

Sumář běžných výdajů:

            v tis. Kč
Odd. Text          
    SR UR Návrh % %
    2010 k 30.9.2010 rozpočtu k SR k UR
        na rok 2011    
01 Rozvoj obce 2 800,00 6 380,00 1 890,00 67,50 29,62
02 Městská infrastruktura 157 767,00 173 511,00 130 678,00 82,83 75,31
03 Doprava 163 192,00 89 731,80 59 959,00 36,74 66,82
04 Školství 167 593,00 219 359,70 146 362,00 87,33 66,72
05 Zdravotnictví a sociální oblast 41 923,00 217 319,30 39 076,00 93,21 17,98
06 Kultura a sport 46 038,00 43 843,70 23 734,00 51,55 54,13
07 Bezpečnost 3 323,00 4 735,60 2 333,00 70,21 49,27
08 Hospodářství 4 590,00 11 171,60 2 016,00 43,92 18,05
09 Vnitřní správa 286 219,00 303 384,60 228 253,00 79,75 75,24
10 Pokladní správa 23 555,00 23 640,30 16 279,00 69,11 68,86
  CELKEM 897 000,00 1 093 077,60 650 580,00 72,53 59,52

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář běžných výdajů na rok 2011 [ JPG • 52kB • 500×307 (8bit 3ch) ]

Sumář kapitálových výdajů:

            v tis. Kč
Odd. Text          
    SR UR Návrh % %
    2010 k 30.9.2010 rozpočtu k SR k UR
        na rok 2011    
02 Městská infrastruktura 68 335,00 81 202,70 8 400,00 12,29 10,34
04 Školství 160 038,00 167 121,70 51 000,00 31,87 30,52
05 Zdravotnictví a sociální oblast 20 993,00 80 667,30 3 000,00 14,29 3,72
06 Kultura a sport 150,00 3 684,00 2 500,00 1 666,67 67,86
08 Hospodářství 172 560,00 197 952,50 68 600,00 39,75 34,65
09 Vnitřní správa 46 938,00 48 943,90 19 498,00 41,54 39,84
10 Pokladní správa 4 486,00 2 617,00 2 002,00 44,63 76,50
  CELKEM 495 000,00 602 893,10 155 000,00 31,31 25,71

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář kapitálových výdajů na rok 2011 [ JPG • 46kB • 500×307 (8bit 3ch) ]                           

01 – Rozvoj obce

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

2 800,00

6 380,00

1 890,00

67,50

29,62

 

Celkem

2 800,00

6 380,00

1 890,00

67,50

29,62

 

01 - Úhrn

2 800,00

6 380,00

1 890,00

67,50

29,62

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje vtomto oddíle ocelkovém objemu 1.890 tis. Kč zahrnují odměny pro členy „Expertního týmu „A““ (poradního orgánu RMČ Praha 6 votázce prodloužení Metra A ze stanice dejvická do stanice Motolská nemocnice) vevýši 250 tis. Kč, odměny pro členy „Komise pro dostavbu Vítězného náměstí“ ve výši 390 tis. Kč, dále výdaje ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na nákup studií a projektových podkladů pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí a 200 tis. Kč je určeno na reprografické a fotografické práce spojené snákupem studií. Na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje je do rozpočtu zařazena částka 50 tis. Kč.

02 – Městská infrastruktura

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

10

Zemědělství a lesní hospodářství

230,00

473,80

100,00

43,48

21,11

22

Doprava

20 815,00

25 727,00

25 000,00

-

-

36

Bydleni

-

2 000,00

-

-

-

37

Ochrana životního prostředí

136 722,00

145 310,20

105 578,00

77,22

72,66

 

Celkem

157 767,00

173 511,00

130 678,00

82,83

75,31

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

37

Ochrana životního prostředí

68 335,00

81 202,70

8 400,00

12,29

10,34

 

Celkem

68 335,00

81 202,70

8 400,00

12,29

10,34

 

02 - Úhrn

226 102,00

254 713,70

139 078,00

61,51

54,60

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Zcelkové částky 100 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace vrámci kastračního a sterilizačního programu a částka 70 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území Městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

Běžné výdaje vcelkové výši 25.000 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla vroce 2009 přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice a ztohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků vzimním období. Celková částka zahrnuje odměny pro brigádníky ve výši 9.778 tis. Kč, nákup bezpečnostních vest ve výši 135 tis. Kč, nákup posypového materiálu ve výši 3.000 tis. Kč a výdaje na strojový úklid těchto chodníků ve výši 12.087 tis. Kč.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu činí 10.200 tis. Kč. Částka 8.200 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech a částka 2.000 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 vrámci jarního a podzimního úklidu.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Částka 300 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené súklidem mikroskládek. Agenda trvale neudržovaných pozemků a úklid nepovolených skládek bude od 1.1.2011 předán a vykonáván v gesci organizační složky PRO 6.

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu vcelkové výši 45 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Vběžných výdajích vcelkové výši 94.883 tis. Kč, je zahrnut nákup materiálu ve výši 1.753 tis. Kč. Ztéto částky připadá na pořízení a zabudování nových parkových laviček, vrámci projektu „Lavička“ částka 1.000 tis. Kč, na nákup drobných herních prvků na dětská hřiště částka 300 tis. Kč, na nákup herních prvků pro „Parčík Červený vrch“ částka 300 tis. Kč, na pořízení nových květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení částka 150 tis. Kč a na nákup drobného materiálu (zámky ke hřištím, klíče atd.) částka 3 tis. Kč.

Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou vsouvislosti sjistotami, které složili jednotliví uchazeči vrámci zadávacích řízení na veřejné zakázky je zařazena částka ve výši 20 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka vparcích Hadovka, Slunná, Krocínovská – Vostrovská, Královka a vCiolkovského ulici je počítáno sčástkou 500 tis. Kč a na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení vparku Hadovka a vCiolkovského ulici pak sčástkou 200 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou vcelkové výši 87.800 tis. Kč, znichž částka ve výši 150 tis. Kč připadá na dendrologické posudky. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s„Rámcovou smlouvou o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“, která byla uzavřena vroce 2009. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, jež je rozdělena do tří oblastí ve výši 51.500 tis. Kč a dále výdaje na zálivku ve výši 3.000 tis. Kč, na pěstební opatření částka ve výši 3.000 tis. Kč, na chemické ošetření chodníků ve výši 800 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 800 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 800 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou vtomto seskupení zařazeny výdaje na výsadbu a údržbu květin do záhonů, nádob a květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů vcelkové výši 5.800 tis. Kč, na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 300 tis. Kč, na výměnu písku vpískovištích částka ve výši 600 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť 400 tis. Kč a na výrobu, zabudování konstrukcí včetně výroby samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka ve výši 150 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů vparcích je počítáno sčástkou 200 tis. Kč, na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků je vyčleněno 200 tis. Kč a částka ve výši 6.900 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Prahy 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka vcelkové výši 13.000 tis. Kč.

Zfinančních prostředků ve výši 4.500 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 1.500 tis. Kč a na opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ částka ve výši 500 tis. Kč. Dále jsou vtomto seskupení zařazeny výdaje na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávníkových koberců) ve výši 500 tis. Kč, na opravy parkových cest a chodníčků vsídlištní zeleni, opravy a doplnění sadových obrub připadá částka ve výši 1.000 tis. Kč a na opravy parkového a herního mobiliáře ve výši 1.000 tis. Kč.

Na úhradu pojištění hmotného majetku vevidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 110 tis. Kč.

Vkapitálových výdajích vcelkové výši 8.400 tis. Kč je zařazeno dokončení realizace akce „Parčík Červený vrch“ ve výši 400 tis. Kč a částka ve výši 8.000 tis. Kč je určena na zahájení akce „Rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka“. Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Zcelkových běžných výdajů ve výši 150 tis. Kč připadají finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na financování „grantů“ poskytovaných voblasti ekologických aktivit, sčástkou 50 tis. Kč je počítáno na úhradu nákladů spojených svyhotovením znaleckých posudků voblasti ochrany přírody a krajiny pro potřeby orgánů státní správy.

03 – Doprava

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

22

Doprava

163 192,00

89 731,80

59 959,00

36,74

66,82

 

Celkem

163 192,00

89 731,80

59 959,00

36,74

66,82

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

22

Doprava

21 500,00

20 704,00

-

-

-

 

Celkem

21 500,00

20 704,00

-

-

-

 

03 – Úhrn

184 692,00

110 435,80

59 959,00

32,46

54,29

Odd. 22 § 12 – Doprava Běžné výdaje vcelkové výši 17.677 tis. Kč zahrnují především výdaje na realizaci oprav vrámci „Chodníkového programu“. Na realizaci samotných oprav (kdy realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy a finanční prostředky budou na základě smluv o zajištění realizace jednotlivých akcí převedeny zrozpočtu MČ Praha 6 prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) je počítáno sčástkou 16.000 tis. Kč (na oblast Břevnov – Tejnka sčástkou 4.000 tis. Kč a na dokončení Bachmačského náměstí včetně jeho okolí sčástkou 12.000 tis. Kč). Částka ve výši 1.000 tis. Kč bude použita na nákup projektových dokumentací kdalším opravám komunikací. Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí voblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy, zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení ), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii vcelkové výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu nájemného za umístění radarů na sloupech veřejného osvětlení, na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je určena částka 100 tis. Kč a na úhradu pojištění majetku spravovaného ODŽP je určena částka ve výši 50 tis. Kč

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 42.170 tis. Kč. Ztěchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ uzavřené vroce 2009. Jedná se o „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 1“ ve výši 26.729 tis. Kč, „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 2“ ve výši 5.883 tis. Kč a „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 3“ ve výši 9.158 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky spojené srealizací dopravního značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů vrámci „Jarního úklidu“ ve výši 400 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 112 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

04 – Školství

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

31

Vzdělání a věda I.

167 593,00

219 330,70

146 362,00

87,33

66,73

32

Vzdělání a věda II.

-

29,00

-

-

-

 

Celkem

167 593,00

219 359,70

146 362,00

87,33

66,72

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

31

Vzdělání a věda I.

160 038,00

167 121,70

51 000,00

31,87

30,52

 

Celkem

160 038,00

167 121,70

51 000,00

31,87

30,52

 

04 – Úhrn

327 631,00

386 481,40

197 362,00

60,24

51,07

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje vcelkové výši 44.117 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem vpořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč, dále částku 40 tis. Kč na úroky ze složených jistin při výběrových řízeních, 1 tis. Kč je určen na nájemné Pozemkovému fondu ČR za část zahrady MŠ Juárezova, částka 1.000 tis. Kč je určena na vypracování posudků, dokumentací kúzemním řízením, na studie kinvestičním akcím a velkým opravám, zadávací dokumentace kakcím oprav roku 2012 a na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek. Částka 8.000 tis. Kč je určena na opravy a údržbu objektů, ztoho připadá 3.000 tis. Kč na havárie a 5.000 tis. Kč na akci „MŠ Na Okraji – generální oprava elektroinstalací a sociálních zařízení“. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 34.606 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na odměny ředitelům mateřských škol, na nájemné škol, které bude poskytováno účelově, na pojištění majetku, výuku anglického jazyka, dovybavení po rekonstrukci a granty vrámci programu „Otevřený svět“. Částka 10 tis. Kč je určena na nákup kolků, a částka ve výši 360 tis. Kč je určena na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ.

Vkapitálových výdajích je zařazena částka ve výši 51.000 tis. Kč na dokončení akce „MŠ Bílá Hora – výstavba nového objektu“.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Běžné výdaje oddílu vcelkové výši 101.845 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem vpořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na úhradu úroků se složených jistin při výběrových řízení. Zčástky 900 tis. Kč budou uhrazeny překlady, posudky, dokumentace kúzemnímu řízení, studie, vícetisky projektových dokumentací a zadávací dokumentace kakcím oprav roku 2012. Výdaje na opravy a údržbu jsou plánovány vcelkové výši 9.750 tis. Kč, kdy je z tohoto objemu určeno 2.750 tis. Kč na havárie vobjektech škol, na akci „ZŠ Norbertov – oprava terasy“ částka ve výši 500 tis. Kč a 6.500 tis. Kč připadá na dokončení akce „ZŠ J.A. Komenského – oprava fasády a výměna oken“, která byla započata vroce 2010 a zdůvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyla vzávěru minulého roku dokončena. Částka ve výši 10 tis. Kč je určena na pohoštění při ocenění „Nejlepších pedagogů“ na území MČ Praha 6 a na věcné dary, určené pro tyto pedagogy je zařazena částka 100 tis. Kč. Částka 89.520 tis. Kč představuje neinvestiční příspěvky na provoz pro základní školy. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na odměny ředitelům základních škol, dále prostředky pro správce PC sítí, účelové prostředky na nájemné, pojištění majetku, srovnávací testy, na výuku anglického jazyka a granty vrámci programu „Otevřený svět“. Finanční prostředky ve výši 1.440 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a částka 10 tis. Kč je určena na nákup kolků a na poplatky spojené se stavebním povolením a na případné soudní poplatky při vymáhání „školného“ je určeno taktéž 10 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlašované MČ Praha 6 vrámci programu „Otevřený svět“.

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

34

Tělovýchova

130,00

571,00

150,00

115,38

26,27

35

Zdravotnictví

13 793,00

15 620,00

13 070,00

94,76

83,67

41

Sociální dávky a podpory

-

169 390,00

-

-

-

42

Politika zaměstnanosti

5 357,00

8 990,80

7 480,00

139,63

83,20

43

Sociální péče

22 643,00

22 747,50

18 376,00

81,16

80,78

 

Celkem

41 923,00

217 319,30

39 076,00

93,21

17,98

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

34

Tělovýchova

20 443,00

79 466,30

3 000,00

14,67

3,78

42

Politika zaměstnanosti

550,00

1 100,00

-

-

-

43

Sociální péče

-

101,00

-

-

-

 

Celkem

20 993,00

80 667,30

3 000,00

14,29

3,72

 

05 - Úhrn

62 916,00

297 986,60

42 076,00

66,88

14,12

Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje tohoto oddílu vcelkové výši 150 tis. Kč představují výdaje spojené sprovozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými sprovozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Výdaje jsou rozpočtovány vrámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Výdaje zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzinu do sekačky na trávu, na úhradu telefonní linky vobjektu, platbu za pojištění movitého a nemovitého majetku, smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha, závod Dolní Vltava za pozemek přilehlý kRVZ na břehu přehrady, určený krekreaci a umístění plovoucího zařízení, za služby spojené svlastním provozem.

Zfinančních prostředků ve výši 30 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží kúhradě poplatků zubytovací kapacity obci Chotilsko.

Vkapitálových výdajích ve výši 3.000 tis. Kč je zařazena akce „Závěrečná etapa rekonstrukce RVZ Živohošť, která je hrazena ze Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomocije v rozpočtu běžných výdajů na rok 2011 zařazena částka 2.000 tis. Kč, scílem nejpozději k30.6.2011 zastavit tuto činnost a převést ji pod některou ze spádových nemocnic.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území Městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč, poskytovaný Městskou částí Praha 6 na provoz 15 lůžek následné péče pro pacienty vyžadující ošetřovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která jsou vyčleněna pro občany Městské části Praha 6.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Zahrnuje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 5.000 tis. Kč. Zpracovatelé upozorňují, že sohledem na změny tarifů, je možné, že k30.6.2011 dojde ke změně a případnému navýšení rozpočtu pro tuto organizaci. Blíže viz oddíl týkající se příspěvkových organizací.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 545 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz 4 lůžek, rezervovaných pro MČ Praha 6 vHospicu Štrasburk, pro pacienty vterminálním onkologickém, interním a neurologickém stavu.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Voddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.555 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 35 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, žijící na území Městské části Praha 6.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Běžné výdaje ve výši 2.330 tis. Kč jsou určeny na komunitní program „Zdravá Šestka“. V jeho rámci budou pořízeny metodické materiály a publikace ve výši 20 tis. Kč, „Týden zdravé Šestky“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, odborně – vzdělávací semináře částku 150 tis. Kč, péče školních psychologů částku 540 tis. Kč, akce „Antifetfest“ částku 80 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 50 tis. Kč a „Brána volného času dokořán“ částku 100 tis. Kč. Na programy pro školy je vyčleněna částka ve výši 450 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny částka ve výši 20 tis. Kč a na grantové řízení je vyčleněna částka 500 tis. Kč (150 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6, 150 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol a 200 tis. Kč na granty organizacím působících na území Městské části Praha 6 voblasti primární prevence rizikového chování).

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 40 tis. Kč budou použity na úhradu pojistného movitého majetku, pořízeného z prostředků m.č. Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

Odd. 42 § 26 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

Na činnost Organizační složky Městské části Praha 6 „PRO 6“ jsou vnávrhu zařazeny prostředky na běžné výdaje vcelkové výši 7.480 tis. Kč. Ztéto celkové částky je určeno 6.294 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 203 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu a náhradních součástek do aut), částka 190 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, 677 tis. Kč bude použito na nákup služeb (71 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 58 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 25 tis. Kč na školení a vzdělávání, 504 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 14 tis. Kč na servisní činnost a služby bezpečnostního technika a 5 tis. Kč na služby spojené sprovozem osobních automobilů), 55 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 2 tis. Kč na cestovné, 8 tis. Kč na pojistné majetku, 1 tis. Kč na nákup dálničních známek a částka ve výši 50 tis. Kč je určena na náhrady mezd vdobě nemoci.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit vprůběhu roku dárek vmaximální hodnotě 2 tis. Kč.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let . Tyto zásady umožňují poskytnout zrozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let vpřípadě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2011 jsou zařazeny ve výši 350 tis. Kč.

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Voddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 11.990 tis. Kč, blíže včásti příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 450 tis. Kč jsou určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území Městské části Praha 6.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek vDomově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2011 smluvně zajištěno 5 lůžek.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Vběžných výdajích jsou zařazeny prostředky vcelkové výši 4.860 tis. Kč. Částka 400 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané dávky sociální péče. Jedná se zejména o poštovné u vypláceného příspěvku na péči, kde měsíční výdaje představují průměrně 24 tis. Kč a vyplácí se občanům, kterým byl přiznán zdůvodu jejich závislosti na pomoci jiné osoby, velice často jsou to staří občané, kteří nemají zřízený účet u bankovního ústavu. Dále je poštovné hrazeno u doplatku na bydlení, příspěvků na provoz motorového vozidla, na individuální dopravu, na zakoupení vozidla a zvláštní úpravu vozidla, na úpravu bytu, na kompenzační pomůcky a na krmivo pro vodícího psa. Na zdravotní prohlídky občanů pro potřeby sociální péče je počítáno sčástkou 40 tis. Kč, na volnočasové aktivity pro seniory je určeno 400 tis. Kč, na granty voblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb je určeno 2.500 tis. Kč, částka 20 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6 a na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na úhradu deregulované nájemného formou daru je určena částka 1.500 tis. Kč.

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

21

Cestovní ruch

1 660,00

5 223,00

484,00

29,16

9,27

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

35 633,00

32 669,70

17 250,00

48,41

52,80

34

Tělovýchova a zájmová činnost

8 745,00

5 951,00

6 000,00

68,61

100,82

 

Celkem

46 038,00

43 843,70

23 734,00

51,55

54,13

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

150,00

358,00

2 500,00

1 666,67

698,32

34

Tělovýchova a zájmová činnost

-

3 326,00

-

-

-

 

Celkem

150,00

3 684,00

2 500,00

1 666,67

67,86

 

06 - Úhrn

46 188,00

47 527,70

26 234,00

56,80

55,20

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 384 tis. Kč představují výdaje na pořádání „Farmářských trhů“ na Vítězném náměstí. Zcelkové částky připadá na doplnění mobiliáře (výměnou za případně rozbitý) částka 10 tis. Kč, na pořízení propagačních materiálů částka 10 tis. Kč a částka ve výši 10 tis. Kč je určena na případné opravy poškozeného mobiliáře. Na zajištění 28 trhů (v době od 19.3. do 29.10.2011) je počítáno sčástkou 59 tis. Kč, která zahrnuje vlastní pořádání trhů ve výši 2 tis. Kč, slavnostní zahájení ve výši 12 tis. Kč a údržbu (zejména sekání trávy) pronajatých ploch od VŠCHT ve výši 45 tis. Kč. Sčástkou ve výši 295 tis. Kč je počítáno na pořádání Vánočních farmářských trhů, kdy tato částka bude upřesněna po výběrovém řízení.

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

Zběžných výdajů vcelkové výši 100 tis. Kč je určeno 50 tis. Kč na instalaci dodatkových tabulí a směrníků vrámci navigačního systému MČ Praha 6 a na jejich opravy připadá částka ve výši 50 tis. Kč.

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

V úhrnu běžných výdajů vcelkové výši 3.060 tis. Kč jsou zařazeny akce Pocta Carl Czerny (10 tis. Kč), Dejvické hudební léto (10 tis. Kč), Hanspaulský festival (10 tis. Kč), Kytara napříč žánry (10 tis. Kč), Motolice (20 tis. Kč), Hudební festival – Dechovky ve Hvězdě (1.500 tis. Kč), Opera vŠárce (1.200 tis. Kč), Den Prahy 6 – koncert (200 tis. Kč) a Rybova mše vánoční (100 tis. Kč).

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na podporu činnosti Městské knihovny Praha, pobočka Praha 6.

Odd. 33 § 15 – Činnosti muzeí a galerií

Částka ve výši 300 tis. Kč představuje finanční příspěvek kpodpoře činnosti o.p.s. Pelléova vila.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč zahrnují výdaje na pořízení sborníků kvýstavám pořádaných MČ Praha 6

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti vkultuře – OÚR ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 792 tis. Kč zahrnují zejména finanční prostředky na provoz „Multifunkčního centra Prahy 6“ ve výši 542 tis. Kč, kdy se jedná o provozní výdaje zahrnující nákup médií, služby telekomunikací, úklidové služby atd.

Dále jsou zde zařazeny výdaje na výběr a dopracování návrhů soutěže „Pomník N. Tesly“ ve výši 100 tis. Kč, zhotovení modelů objektů Prahy 6 ve výši 60 tis. Kč, výdaje na výstavu ksoutěži „Pomník N. Tesly“ ve výši 50 tis. Kč a výdaje na repase starších modelů ve výši 40 tis. Kč.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti vkultuře – OKSZ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu vcelkové výši 350 tis. Kč zahrnují výdaje na „Výstavy nejen vPísecké bráně“ ve výši 200 tis. Kč a na „Výstavu k28.říjnu“ ve výši 150 tis. Kč.

Odd. 33 § 19 – Kronika obce

Částka ve výši 36 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup materiálu ve výši 18 tis. Kč (fotografický papír a jiný spotřební materiál) a nákup služeb ve výši 18 tis. Kč (kopírování, foto práce) určené pro potřeby kroniky obce.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

V běžných výdajích vcelkové výši 1.370 tis. Kč je zahrnut finanční příspěvek pro UNIJAZZ KC Kaštan ve výši 400 tis. Kč a finanční prostředky natzv. granty voblasti kultury ve výši 500 tis. Kč. Dále jsou voddílu zařazeny výdaje na „Kampaně a obecní programy“ ve výši 150 tis. Kč, na „Slavnostní akce Čs. svaz bojovníků“ ve výši 20 tis. Kč, na „Návštěvy divadel pro seniory “ ve výši 200 tis. Kč a na květinové dary kvýznamným událostem ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Celkové výdaje ve výši 1.250 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 150 tis. Kč, opravu kaple č.11 Poutní cesty zLorety do Hájku vk.ú. Ruzyně ve výši 1.000 tis. Kč a částka ve výši 100 tis. Kč je určena na „Cenu starosty MČ Praha 6“ pro realizátora nejlepší novostavby či rekonstruované budovy na území MČ Praha 6.

Vkapitálových výdajích ve výši 2.500 tis. Kč je zařazena vlastní realizace „Památníku Nikoly Tesly“.

Odd. 33 § 30 – Činnosti církví

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek na pomoc církvím, zejména na opravu či rekonstrukce nemovitých památek.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Zcelkových výdajů ve výši 1.200 tis. Kč připadá na on-line vysílání reportáží o Praze 6 vTV 6 částka 800 tis. Kč a na výrobu krátkých reportáží o aktuálních událostech na území MČ Praha 6, vysílaných ve dvoraně budovy ÚMČ Praha 6 a vrecepcích vjednotlivých patrech této budovy částka 400 tis. Kč.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky

Z výdajů ve výši 1.052 tis. Kč je určena částka ve výši 952 tis. Kč na výrobu a distribuci časopisu Šestka a částka ve výši 100 tis. Kč je určena na granty na podporu lokálních periodik.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti

Celkové běžné výdaje ve výši 1.440 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 113 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 598 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 27 tis. Kč a na nákup darů ve výši 702 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky). Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

Celkové výdaje ve výši 5.800 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání společenských akcí většího charakteru: Masopust (50 tis. Kč), Velikonoce (250 tis. Kč), Slavnosti na Štrozoku (500 tis. Kč), Čarodějnice na Ladronce (250 tis. Kč), Dětský den (200 tis. Kč), Břevnovské posvícení (50 tis. Kč), Reprezentační ples (100 tis. Kč), Společenský večer (1.500 tis. Kč), Den Prahy 6 (250 tis. Kč), Den seniorů (400 tis. Kč), Vánoční osvětlení Prahy 6 vroce 2011 (750 tis. Kč), Vánoční osvětlení Prahy 6 – doplatek za rok 2010 (500 tis. Kč) a Advent vPísecké bráně (1.000 tis. Kč).

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Výdaje vcelkové výši 5.400 tis. Kč zahrnují především granty voblasti sportu poskytované Městskou částí Praha 6, znichž připadá na granty na rekonstrukce sportovišť pro jednotlivé tělovýchovné oddíly částka ve výši 2.000 tis. Kč a na všeobecné granty voblasti sportu částka ve výši 500 tis. Kč. Na podporu sportovních klubů, ve kterých je vychovávána mládež je počítáno sčástkou ve výši 2.000 tis. Kč.

Další výdaje jsou na již většinou tradiční akce: Pohár Prahy 6 (150 tis. Kč), Sportovní setkání vozíčkářů ve Hvězdě (100 tis. Kč), Turnaj žáků vkopané Dukla (20 tis. Kč), Turnaj žáků vkopané Aritma (20 tis. Kč), Memoriál J. Odložila (100 tis. Kč) a Šárecký okruh (10 tis. Kč). Na podporu významných sportovců a sportovních organizací MČ Praha 6 bude vynaloženo 300 tis. Kč a na akci „Zacvičte si sPrahou 6“ je počítáno sčástkou 100 tis. Kč a na nákup pohárů, ocenění a drobného materiálu ke sportovním soutěžím je pak počítáno sčástkou ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Částka 600 tis. Kč je určena na granty voblasti „volnočasových aktivit“.

07 – Bezpečnost

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

52

Civilní připravenost

168,00

1 580,60

158,00

94,05

10,00

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

3 055,00

3 055,00

2 125,00

69,56

69,56

55

Požární ochrana

100,00

100,00

50,00

50,00

50,00

 

Celkem

3 323,00

4 735,60

2 333,00

70,21

49,27

 

07 – Úhrn

3 323,00

4 735,60

2 333,00

70,21

49,27

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Zběžných výdajů vcelkové výši 158 tis. Kč připadá na pořízení map, informačních letáků a naučných videokazet vrámci „Dnů integrovaného záchranného systému“ na základních školách částka ve výši 10 tis. Kč, dále na úhradu elektrické energie vCO krytu na Petřinách 42 částka ve výši 12 tis. Kč a na údržbu tohoto záložního krytu částka ve výši 36 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 100 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

Vtomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje vcelkové výši 2.125 tis. Kč. Jedná se o výdaje na nákup „Bezpečnostních vestiček“ pro děti vzákladních a mateřských školách ve výši 100 tis. Kč, částka ve výši 100 tis. Kč je určena na úhradu nájemného za služebnu Městské policie vČílově ulici na Petřinách, kde je také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6 se službou ověřování listin. Realizace opatření prevence kriminality zahrnují výdaje na výrobu a aktualizaci letáků „Bezpečná ulice“ v částce 20 tis. Kč a aktualizaci a výrobu letáků „Jsem Váš nový strážník“ (dotisk na základě změn obsazení okrsků Městské policie Praha 6) ve výši 100 tis. Kč. Částka 50 tis. Kč je určena na projekt „Osvětlení rizikových míst“. Částka 1.755 tis. Kč pak zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Běžnévýdaje ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje (25 tis. Kč) a Suchdol (25 tis. Kč), které vrámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i represe pro území MČ Praha 6.

08 - Hospodářství

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

25

Podpora podnikání

-

1 664,70

-

-

-

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

4 590,00

9 506,90

2 016,00

43,92

21,21

 

Celkem

4 590,00

11 171,60

2 016,00

43,92

18,05

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

25

Podpora podnikání

 

7 374,50

-

-

-

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

172 560,00

190 578,00

68 600,00

39,75

36,00

 

Celkem

172 560,00

197 952,50

68 600,00

39,75

34,65

 

08 – Úhrn

177 150,00

209 124,10

70 616,00

39,86

33,77


Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje vcelkové výši 1.766 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin kvýběrovým řízením a 60 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí 3998/6 a osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 6 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky vk.ú. Břevnov, na nichž je „AVČ Ladronka“, částka 500 tis. Kč je určena na údržbu pozemků a veřejné zeleně, kdy se jedná o nemovitý majetek, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (Centra, Austis a Navatyp). Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (Centra, Austis a Navatyp). Jedná se o pozemky, na kterých jsou nějaké stavby jako třeba schodiště, asfaltový či jiný povrch a jsou veřejně přístupné (ale nejsou klasickými komunikacemi). Dále je vběžných výdajích zahrnuta částka vcelkové výši 1.000 tis. Kč, která zahrnuje krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných mandatáři vrámci Zdaňované činnosti MČ Praha 6 (Bělohorská 201/150 – Kaštan, Břevnovská 1691/4 – Dům spečovatelskou službou, Pod Marjánkou 1906 – poliklinika, Pelléova 91 – Pelléova vila a KBrusce 208 – Písecká brána).

Vkapitálových výdajích vcelkové výši 65.100 tis. Kč jsou především zařazeny finanční prostředky na dokončení akcí, které byly rozpracovány vroce 2010 a do konce tohoto roku nebudou ukončeny. Jedná se o akce „Rooseveltova 611 – 619 – výměna oken a rekonstrukce interiérů“ ve výši 10.000 tis. Kč, „Rooseveltova 611 – 619 – rekonstrukce vytápění“ ve výši 10.000 tis. Kč, „Hermelínská 1203/6 – I.a II. etapa rekonstrukce objektu“ ve výši 5.000 tis. Kč, „Nad Kajetánkou 2,4,6 x Patočkova 31, 33, 35, 37- rekonstrukce objektu“ ve výši 33.500 tis. Kč, „Likvidace nádrží na LTO na pozemku 417/1, k.ú. Liboc“ ve výši 400 tis. Kč, „Božkova 1610/10 – nákup projektové dokumentace pro I. a II. etapu rekonstrukce“ ve výši 200 tis. Kč a na akci „vyzdění bytových jader vbytech určených pro seniory na sídlišti Dědina“ je určena částka ve výši 2.000 tis. Kč. Nově zařazena je akce „DPS Šlejnická – přístavba druhého výtahu“ ve výši 4.000 tis. Kč.

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Vkapitálových výdajích je zařazena částka ve výši 3.500 tis. Kč na mimořádný peněžitý vklad do a.s. Vítězné náměstí, který bude uhrazen formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti a tyto finanční prostředky budou použity zejména na úhradu nájmu za pozemky parc. č. 1104/1, 1104/2 a 1104/3, k. ú. Bubeneč (Vítězné náměstí).

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho zrodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb.

09 – Vnitřní správa

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

61

Územní samospráva

282 955,00

298 164,60

226 827,00

80,16

76,07

62

Jiné veřejné služby a činnosti

3 264,00

5 220,00

1 426,00

-

27,32

 

Celkem

286 219,00

303 384,60

228 253,00

79,75

75,24

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

61

Územní samospráva

46 938,00

48 943,90

19 498,00

41,54

39,84

 

Celkem

46 938,00

48 943,90

19 498,00

41,54

39,84

 

09 – Úhrn

333 157,00

352 328,50

247 751,00

74,36

70,32

Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – OKT ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje oddílu vcelkové výši 10.463 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 10.210 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Částka ve výši 75 tis. Kč je určena na tisk „Programového prohlášení RMČ“, 80 tis. Kč je určeno na příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající zřad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč je určena na náhrady mezd vdobě nemoci a 48 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6.

Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – OKSZ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje vcelkové výši 3.746 tis. Kč zahrnují 10 tis. Kč určených na případné kurzovní ztráty a 5 tis. Kč na poplatky peněžním ústavům vsouvislosti se služebními cestami členů ZMČ Praha 6, nájemné za pronájem sálu při jednání ZMČ Praha 6 ve výši 42 tis. Kč, pronájem prostor pro jednání RMČ Praha 6 na výjezdním zasedání ve výši 20 tis. Kč, dále výdaje spojené sjednáními ZMČ Praha 6, a to provoz hlasovacího zařízení ve výši 50 tis. Kč, přenos ztěchto jednání ve výši 200 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 80 tis. Kč. Voddílu jsou dále zařazeny výdaje na tuzemské nocležné a cestovné vsouvislosti svykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, výdaje na občerstvení na jednáních ZMČ Praha 6 (150 tis. Kč), RMČ Praha 6 (180 tis. Kč), jednotlivých komisí a výborů (100 tis. Kč), pohoštění hrazené vrámci reprefondů starosty a uvolněných členů ZMČ Praha 6 (490 tis. Kč), na dary vrámci výše uvedených fondů je zařazena částka ve výši 216 tis. Kč a na odměny členům – odborníkům ve výborech a komisích a dary předsedům komisí a výborů je určena celková částka ve výši 1.600 tis. Kč.

Dále jsou vtomto oddílu zařazeny finanční prostředky na setkání vedení radnice sobčany (327 tis. Kč), svelvyslanci (106 tis. Kč) a sčestnými občany (20 tis. Kč).

Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – OSOM ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje vcelkové výši 1.020 tis. Kč obsahují nákup kancelářských potřeb včetně drobného materiálu vcelkové výši 75 tis. Kč, úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek a mobilních telefonů ve výši 900 tis. Kč, ostatní služby ve výši 40 tis. Kč a opravy mobilních telefonů ve výši 5 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – OSLV ÚMČ Praha 6

Vběžných výdajích je zařazen příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazený ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 75 tis. Kč a výdaje na nákup vizitek pro uvolněné členy ZMČ ve výši 20 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OKT ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje vcelkové výši 154.928 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 146.508 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny vnásledujících seskupeních.

Zbývající výdaje zahrnují nákup lékárniček pro zrekonstruované 7. nadzemní podlaží budovy ÚMČ Praha 6 ve výši 3 tis. Kč, nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč, na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6 je určeno 10 tis. Kč, na nákup pohonných hmot a mazadel je určena částka ve výši 600 tis. Kč a na pojistné vozů pak 200 tis. Kč, vše vrámci autoparku ÚMČ Praha 6. Výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradu vedoucích odborů jsou ve výši 30 tis. Kč, provedení auditu hospodaření MČ Praha 6 si vyžádá částku ve výši 1.200 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ pak 450 tis. Kč, zvyšování kvalifikace zaměstnanců částku ve výši 110 tis. Kč, vzdělávání vedoucích úředníků částku ve výši 41 tis. Kč a průběžné vzdělávání zaměstnanců částku 199 tis. Kč .

Ve službách jsou zařazeny zejména výdaje spojené sautoparkem ÚMČ a zahrnující prohlídky STK včetně emisí ve výši 22 tis. Kč, servisní poplatky za CCS karty ve výši 45 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 90 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 60 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 60 tis. Kč a práce bezpečnostního technika ve výši 160 tis. Kč.

Vostatních nákupech jsou zařazeny opravy vozového autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, na cestovné a jízdné připadá částka ve výši 1.700 tis. Kč (z toho připadá na jízdné spojené spracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 150 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 150 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD na rok 2011 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele částka ve výši 1.400 tis. Kč). Toto seskupení dále zahrnuje pohoštění čerpané v rámcijednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 169 tis. Kč a při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 20 tis. Kč.

Výdaje související sneinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 6 tis. Kč, leasing za nová vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 500 tis. Kč, výdaje na věcné dary vrámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů vcelkové výši 95 tis. Kč a odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 47 tis. Kč.

Částka 25 tis. Kč je určena na úhradu příspěvku Městské části Praha 6 za členství vinstitutu auditorů (5 tis. Kč) a na nákup dálničních známek pro autopark ÚMČ (20 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd vdobě nemoci ve výši 400 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to příspěvky kpenzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.860 tis. Kč, dary při životních jubileích a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 48 tis. Kč a sociální výpomoc kpřeklenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč jsou určeny nákup poukázek hmotné nouze, kdy po vyplacení poukázek občanům jsou prostředky každý měsíc refundovány zúčelové dotace zpět do rozpočtu MČ Praha 6.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OVV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje vcelkové výši 3.629 tis. Kč obsahují nájemné za používání obřadní síně vPelléově vile ve výši 3.390 tis. Kč, dále květinovou výzdobu pro potřeby obřadní síně ve výši 210 tis. Kč a tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 25 tis. Kč. Výdaje související spřestupkovými řízeními jsou plánovány ve výši 4 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OKSZ ÚMČ Praha 6

Zběžných výdajů vcelkové výši 1.625 tis. Kč připadá na zasílání informací občanům formou SMS zpráv částka ve výši 250 tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek www.praha6.cz částka 50 tis. Kč, na cizojazyčné překlady těchto stránek částka 75 tis. Kč a na jejich analýzu 50 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 150 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 také částka 150 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 300 tis. Kč, na mediální analýzu tisku připadá částka 200 tis. Kč, na informační zpravodajství 100 tis. Kč a na nákup reprezentačních předmětů částka 300 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSOM ÚMČ Praha 6 – vlastní činnost ÚMČ

Běžné výdaje tohoto oddílu vcelkové výši 5.060 tis. Kč zahrnují nákup materiálu včástce 1.470 tis. Kč. Vněm je zařazen nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 65 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 15 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 70 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 150 tis. Kč, nákup hygienických potřeb a drogistického zboží ve výši 300 tis. Kč, nákup drobného materiálu ve výši 10 tis. Kč, nákup razítek ve výši 50 tis. Kč, nákup materiálu ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč a nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 400 tis. Kč.

Nákup služeb vcelkové výši 3.520 tis. Kč obsahuje především úhradu telefonních poplatků za pevné linky a za provoz mobilních telefonů ve výši 3.000 tis. Kč, dále pak nájemné za depozit uměleckých předmětů ve výši 61 tis. Kč, výdaje na znalečné ve výši 20 tis. Kč, výdaje na zveřejňování veřejných soutěží ve výši 50 tis. Kč, reprografické práce ve výši 70 tis. Kč, vazby sbírek a zákonů ve výši 30 tis. Kč, zhotovování klíčů a služebních karet pro zaměstnance ÚMČ ve výši 100 tis. Kč, programování těchto karet ve výši 60 tis. Kč, půjčování státních vlajek vevýši 19 tis. Kč, laminování ve výši 30 tis. Kč a stěhování nábytku archivů ve výši 80 tis. Kč.

Výdaje na opravy jsou ve výši 70 tis. Kč a zahrnují opravy kancelářské techniky (30 tis. Kč), nábytku (10 tis. Kč), elektrospotřebičů (10 tis. Kč) a opravy a výměny hasicích přístrojů (20 tis. Kč).

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSLV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje vcelkové výši 5.730 tis. Kč obsahují finanční prostředky na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100 tis. Kč, poplatky za vstupy na katastr nemovitostí vsouvislosti sprovozem Czech Pointu ve výši 250 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ hrazené zrozpočtu MČ Praha 6 ve výši 1.350 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 2.430 tis. Kč, dále tisk vizitek ve výši 35 tis. Kč, nákup DVD se spoty pro Dvoranu a recepce vbudově ÚMČ ve výši 50 tis. Kč, nákup publikací na CD ve výši 10 tis. Kč a nákup kolků ve výši 5 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – PO ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje vcelkové výši 3.500 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby vtéto oblasti ve výši 2.500 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 80 tis. Kč. 800 tis. Kč je určeno na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při prohraných soudních sporech Městské části Praha 6, 100 tis. Kč je určeno na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 20 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OI ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje vcelkové výši 14.042 tis. Kč obsahují nákup materiálu vcelkové výši 2.355 tis. Kč. Vtéto částce je obsažen nákup odborné literatury a norem vcelkové výši 10 tis. Kč, nákup vybavení obměnou za zastaralou techniku vcelkové výši 400 tis. Kč, kdy se jedná o nákup počítačů ve výši 150 tis. Kč, LCD monitorů ve výši 150 tis. Kč a tiskáren ve výši 100 tis. Kč. Dále budou pořízeny náhradní díly pro servery včástce 100 tis. Kč, síťové prvky včástce 70 tis. Kč, scannery včástce 100 tis. Kč a nakoupeny budou mobilní telefony ve výši 100 tis. Kč, kopírovací stroje ve výši 100 tis. Kč a digitální fotoaparáty ve výši 60 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka ve výši 800 tis. Kč, na náhradní díly kvýpočetní technice částka 200 tis. Kč, na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč, na inkoust do tiskáren částka 100 tis. Kč, na materiál na opravy kopírovacích strojů částka 200 tis. Kč a na nákup příslušenství do mobilních telefonů částka 10 tis. Kč.

Na nákup služeb je určena částka vcelkové výši 8.172 tis. Kč a zahrnuje odborné konzultační služby ve výši 700 tis. Kč, školení zaměstnanců ÚMČ Praha 6 vpráci svýpočetní technikou v částce 150 tis. Kč a výdaje na zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 3.100 tis. Kč. Výdaje na technickou podporu informačních soustav jsou ve výši 800 tis. Kč, na podporu programu Gordic ve výši 250 tis. Kč, na nákup antivirů, antispamů ve výši 600 tis. Kč, na podporu a úpravu stávajícího software ve výši 522 tis. Kč, na propojení serverů umístěných vbudově Polikliniky na Marjánce sbudovou ÚMČ a detašovanými pracovišti, nejpozději do 30.6.2011, ve výši 600 tis. Kč, na přestěhování těchto serverů do budovy ÚMČ připadá částka 150 tis. Kč a na provoz a údržbu internetových stránek www.praha6.cz je vyčleněna částka ve výši 1.300 tis. Kč.

Výdaje seskupení ostatních nákupů, vcelkové výši 3.510 tis. Kč zahrnují opravy a údržbu výpočetní techniky ve výši 100 tis. Kč, opravy a údržbu kopírovacích strojů ve výši 1.400 tis. Kč a opravy fotoaparátů a mobilních telefonů ve výši 10 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup licencí ve výši 1.400 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis. Kč a nákup ostatního software je počítáno sčástkou ve výši 400 tis. Kč.
Na úhradu pojištění hmotného majetku vevidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 5 tis. Kč.

Vkapitálových výdajích je zařazena akce „Vybavení zasedací místnosti v7. nadzemním podlaží audiovizuální technikou a hlasovacím zařízením“ ve výši 4.500 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSOM ÚMČ Praha 6 - provoz a správa budov

Běžné výdaje vcelkové výši 22.789 tis. Kč zahrnují výdaje spojené se správou a provozem budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť.

Výdaje na nákupy materiálu vcelkové výši 395 tis. Kč zahrnují nákup doplňkových zařizovacích předmětů ve výši 150 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 100 tis. Kč, nákup hasicích přístrojů ve výši 10 tis. Kč a výdaje na drobné doplňky (rohožky, WC soupravy, rohožky, atd.) ve výši 75 tis. Kč a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 60 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť jsou vcelkové výši 6.880 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 500 tis. Kč, teplo ve výši 350 tis. Kč, plyn ve výši 1.000 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 5.000 tis. Kč a teplou vodu ve výši 30 tis. Kč.

Nákup služeb vcelkové výši 15.017 tis. Kč obsahuje nájemné za IK Delta ve výši 30 tis. Kč, pronájmy archivů ve výši 798 tis. Kč, výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 440 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 150 tis. Kč, úklidové služby ve výši 2.965 tis. Kč, mimořádné úklidy ve výši 300 tis. Kč, přesazování interiérových rostlin ve výši 20 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 220 tis. Kč, skartace písemností ve výši 30 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 900 tis. Kč, výdaje na drobné technické práce (např. parkovací systém) ve výši 50 tis. Kč, revizní a servisní služby na výtahy a zvedací plošiny ve výši 90 tis. Kč, na plynovou kotelnu ve výši 10 tis. Kč, na klimatizace, elektronický zabezpečovací systém ve výši 280 tis. Kč a na navigační systém pro nevidomé ve výši 12 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na aktualizaci nápisů na navigačních tabulích ve výši 60 tis. Kč, poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 67 tis. Kč, výdaje na koordinační činnost vrámci správy budovy ÚMČ pro SNEO a.s. ve výši 360 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 8.235 tis. Kč.

Opravy a údržba vcelkové částce 125 tis. Kč zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 30 tis. Kč, výtahů ve výši 30 tis. Kč, vratové techniky ve výši 10 tis. Kč, drobné opravy budovy ve výši 20 tis. Kč a úpravu části IK Delta na archiv ve výši 35 tis. Kč.

Výdaje na náhrady za pojistné události vzniklé pádem sněhu ze střech jsou ve výši 12 tis. Kč a částka 360 tis. Kč představuje pojištění vlastní budovy ÚMČ a vybavení vní umístěném.

Vkapitálových výdajích vcelkové výši 14.998 tis. Kč jsou zařazeny akce, které souvisejí sdokončením rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6. Jedná se o dokončení „Rekonstrukce 7. nadzemního podlaží budovy ÚMČ“ ve výši 9.236 tis. Kč a stím související „Vybavení zasedací místnosti v7. nadzemním podlaží“ ve výši 2.232 tis. Kč, „Vybavení místností v7. nadzemním podlaží mimo zasedací místnosti“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Dovybavení budovy ÚMČ mobiliářem“ ve výši 204 tis. Kč a „Doplnění informačního a navigačního systému vbudově ÚMČ“ ve výši 432 tis. Kč. Dále je zde zařazeno dokončení akce „Výstavnický systém budovy ÚMČ“ ve výši 466 tis. Kč a akce jejichž zahájení přechází do roku 2011, a to „Nádoby na separovaný odpad“ ve výši 150 tis. Kč a „Pokrytí budovy ÚMČ signálem pro mobilní telefony“ ve výši 278 tis. Kč.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 11 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ indickým dětem Divya Mestha a Umamaheschwar Achari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce – Odbor kanceláře zastupitelstva a starosty

Zběžných výdajů vcelkové výši 1.415 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka vcelkové výši 15 tis. Kč, na služby spojené spřijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 250 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 100 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 600 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 300 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 150 tis. Kč.

10 – Pokladní správa

Odd.

Text

SR

2010

UR

k 30.9.2010

Návrh

rozpočtu

na rok 2011

%

k SR

%

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

63

Finanční operace

12 965,00

12 965,00

12 965,00

100,00

100,00

64

Ostatní činnosti

10 590,00

10 675,30

3 314,00

31,29

31,04

 

Celkem

23 555,00

23 640,30

16 279,00

69,11

68,86

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

64

Ostatní činnosti

4 486,00

2 617,00

2 002,00

-

76,50

 

Celkem

4 486,00

2 617,00

2 002,00

-

76,50

 

10 - Úhrn

28 041,00

26 257,30

18 281,00

65,19

69,62

Odd.63 § 10 - Finanční operace

Celkové výdaje ve výši 12.800 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené súhradou služeb peněžním ústavům (částka 6.200 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 6.600 tis. Kč). Stěmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované

Finanční prostředkyve výši 165 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 3.314 tis. Kč zahrnují 120 tis. Kč na úhradu poplatků České spořitelně a.s. za vedení účtů Městské části Praha 6, 100 tis. Kč je určeno na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl vdalších stupních řízení. Částka ve výši 2.959 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 a částka ve výši 135 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

Kapitálové výdaje vcelkové výši 2.002 tis. Kč představují nespecifikovanou investiční rozpočtovou rezervu Městské části Praha 6 na rok 2011.

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vydaje_navrh11 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.