Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 za rok 2006

Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006

Sumář celkových výdajů

Odd. Text SR 2006 UR 2006 Skutečnost k 31.12.2006 % k SR % k UR
01 Rozvoj obce 131 330,00 141 438,40 13 152,61 10,01 9,30
02 Městská infrastruktura 170 093,00 186 526,00 122 337,25 71,92 65,59
03 Doprava 184 052,00 50 978,20 9 510,12 5,17 18,66
04 Školství 434 245,00 451 291,00 391 172,33 90,08 86,68
05 Zdravotnictví a sociální oblast 88 371,00 91 500,00 85 244,71 96,46 93,16
06 Kultura a sport 99 582,00 108 378,50 77 802,72 78,13 71,79
07 Bezpečnost 7 190,00 4 453,00 2 310,91 32,14 51,90
08 Hospodářství 210 115,00 233 990,50 131 220,57 62,45 56,08
09 Vnitřní správa 218 212,00 239 153,00 206 218,70 94,50 86,23
10 Pokladní správa 21 810,00 164 515,50 12 268,73 56,25 7,46

 

CELKEM 1 565 000,00 1 672 224,10 1 051 238,65 67,17 62,86

 

 

Odd. Text SR 2006 UR 2006 Skutečnost k 31.12.2006 % k SR % k UR
01 Rozvoj obce 8 270,00 8 778,40 4 928,22 59,59 56,14
02 Městská infrastruktura 109 110,00 112 146,00 97 994,27 89,81 87,38
03 Doprava 148 424,00 24 939,80 8 109,79 5,46 32,52
04 Školství 129 745,00 154 358,50 147 854,53 113,96 95,79
05 Zdravotnictví a sociální oblast 85 788,00 88 917,00 84 726,43 98,76 95,29
06 Kultura a sport 48 582,00 53 342,60 48 267,81 99,35 90,49
07 Bezpečnost 7 190,00 4 453,00 2 310,91 32,14 51,90
08 Hospodářství 6 920,00 7 694,20 1 338,34 19,34 17,39
09 Vnitřní správa 204 472,00 221 349,00 198 891,49 97,27 89,85
10 Pokladní správa 16 499,00 159 406,50 12 268,73 74,36 7,70
  CELKEM 765 000,00 835 385,00 606 690,52 79,31 72,62

 


Z toho je sumář kapitálových výdajů 

Odd. Text SR 2006 UR 2006 Skutečnost k 31.12.2006 % k SR % k UR
01 Rozvoj obce 123 060,00 132 660,00 8 224,39 6,68 6,20
02 Městská infrastruktura 60 983,00 74 380,00 24 342,98 39,92 32,73
03 Doprava 35 628,00 26 038,40 1 400,33 - 5,38
04 Školství 304 500,00 296 932,50 243 317,80 79,91 81,94
05 Zdravotnictví a sociální oblast 2 583,00 2 583,00 518,28 - -
06 Kultura a sport 51 000,00 55 035,90 29 534,91 57,91 53,66
08 Hospodářství 203 195,00 226 296,30 129 882,23 63,92 57,39
09 Vnitřní správa 13 740,00 17 804,00 7 327,21 53,33 41,15
10 Pokladní správa 5 311,00 5 109,00 - - -
  CELKEM 800 000,00 836 839,10 444 548,13 55,57 53,12

 01 – Rozvoj obce

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 8 270,00 8 778,40 4 928,22 59,59 56,14
  Celkem 8 270,00 8 778,40 4 928,22 59,59 56,14
  Kapitálové výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 123 060,00 132 660,00 8 224,39 6,68 6,20
  Celkem 123 060,00 132 660,00 8 224,39 6,68 6,20
  01 - Úhrn 131 330,00 141 438,40 13 152,61 10,01 9,30


odd. 36 § 19 – Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství

Usnesením RMČ P-6 č. 1361/04 ze dne 28.4.2004 bylo schváleno vrácení daně znemovitosti za rok 2004-2007 třem majitelům nemovitostí na území městské části Praha 6, které byly postiženy povodní vroce 2002 a nebyly uvedeny vpřílohách č. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterou se osvobozují od daně znemovitostí nemovitosti dotčené povodní, formou finančního daru. Vroce 2006 byla zupraveného rozpočtu ve výši 5,4 tis. Kč proplacena částka 5,34 tis. Kč třem majitelům.

odd. 36 § 35 – Územní plánování

Upravený rozpočet běžných výdajů 8.107 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.336,76 tis. Kč, tj. na 53,49 %. Ztéto částky bylo vyčerpáno na výstavy městské části Praha 6 („Praha 6 mění tvář“ a „Dialog prostoru a času“) celkem 907,15 tis. Kč, na vydání knihy kvýročí 100 let Břevnova 1.127,19 tis. Kč a na vydání kalendáře kvýročí 100 let Břevnova 382,72 tis. Kč. Výdaje ve výši 351,93 tis. Kč byly čerpány na provedení studií (např. studie regulačních zásad Velvarská, dopravně urbanistická studie Vokovice III. etapa, studie řešení prostoru náměstí Interbrigády, vstupní dokumentace „Projekt úpravy parku ve Struhách“ apod.), dále byly uhrazeny služby za reprografické a fotografické práce spojené se studiemi ve výši 106,39 tis. Kč, částka 100 tis. Kč byla proplacena jako úhrada členského příspěvku na rok 2006 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně. Na výplatu cen vmezinárodní soutěži EUROPAN 8CZ byla použita částka 517,05 tis. Kč a na vyplacení cen a odměn ve výtvarné soutěži na návrh vodní kaskády vsouvislosti srealizací investiční akce „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova“ částka 390,00 tis. Kč. Ceny ve výtvarné soutěži na návrh logotypu 100 let Břevnova si vyžádaly celkem částku 88,00 tis. Kč. Nakoupeny byly mediální nosiče ve výši 51,15 tis. Kč (Loosova vila, pomník letců, Břevnovský klášter), částka ve výši 23,97 tis. Kč byla použita na vrácení úroků ze složených jistin a částka 38,38 byly zaslána jako dar obecně prospěšné společnosti Pelléova vila za prodej publikací Kniha o Bubenči. Finanční prostředky ve výši 11,17 tis. Kč byly použity na úhradu pojištění hmotného majetku OÚR. Zbývající finanční prostředky ve výši 241,66 tis. Kč byly použity na úhradu služeb souvisejících svýše uvedenými neinvestičními akcemi. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivnila skutečnost, že nebyly realizovány neinvestiční akce „Zpracování regulativů území Liboc“ kde zůstalo nevyčerpáno 800 tis. Kč a „Studie letiště Ruzyně“ kde zůstalo nečerpáno 600 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů o celkovém objemu 132.660 tis. Kč byla vyčerpána částka 8.224,39 tj. 6,20 %. Důvodem nízkého čerpání je skutečnost, že u akce „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova sgarážemi“ (UR 129.600 tis. Kč) bylo čerpáno pouze 7.726,39 tis. Kč. Nízké čerpání bylo způsobeno zpožděným zahájením stavebních prací, které vzniklo dlouhotrvajícím stavebním řízením a následně probíhajícím archeologickým průzkumem. Na akci „AVČ Ladronka - III. etapa“ bylo vyčerpáno 498 tis. Kč na nákup části projektové dokumentace. Nečerpány zůstaly finanční prostředky na projektovou dokumentaci kakci „Zelený pás Dejvic“ ve výši 560 tis. Kč a u akce „Architektonická soutěž - Vítězné náměstí“ nebyl určen další postup a režim, takže finanční prostředky zařazené vupraveném rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč též zůstaly nevyčerpány.

Odd. 36 § 99 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto oddílu ve výši 666,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 586,12 tis. Kč, a to na zabezpečení úkolů realizovaných stavebním úřadem (znalecké posudky, odstranění dílčích havarijních situací nařízených náhradním výkonem, výkony ve věci odstranění menších stavebních úprav). Jednalo se o 565,06 tis. Kč na odstranění nepovolené stavby na pozemku č. parc. 32, k. ú. Ruzyně (je dále evidováno jako pohledávka) a o 21,06 tis. Kč na zpracování posudku vrozsahu posouzení stavu stěn výkopů nepovoleně provedených na pozemku č. parc. 822/1, k. ú. Ruzyně.

02 – Městská infrastruktura

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
10 Zemědělství a lesní hospodářství 140,00 140,00 138,97 99,26 99,26
37 Ochrana životního prostředí 108 970,00 112 006,00 97 855,30 89,80 87,37
  Celkem 109 110,00 112 146,00 97 994,27 89,81 87,38
  Kapitálové výdaje          
37 Ochrana životního prostředí 60 983,00 74 380,00 24 342,98 39,92 32,73
  Celkem 60 983,00 74 380,00 24 342,98 39,92 32,73
  02 - Úhrn 170 093,00 186 526,00 122 337,25 71,92 65,59

 

 Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 140 tis. Kč byl čerpán částkou 138,97 tis. Kč, tj. na 99,26 %. Finanční prostředky ve výši 92,75 tis. Kč byly využity na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace vrámci kastračního programu. Městská část Praha 6 opět přednostně využívala služeb Útulku pro opuštěná zvířata Správy služeb Městské policie hl.m.Prahy vPraze 10 – Dolních Měcholupech, který provádí odchyty a ošetření zvířat objednané městskými částmi bezplatně (tento útulek však zajišťuje kastrační program pro jednotlivé městské části během roku nárazově, vždy po určitém delším časovém období a proto není možné využívat jeho služeb soustavně. Ztohoto důvodu byly taktéž objednávány odchyty a kastrace toulavých koček u občanského sdružení Pražský spolek ochránců zvířat. Jeho pracovníci odchytili 25koček, které byly vykastrovány, veterinárně ošetřeny a znovu vypuštěny do původních lokalit. Dále bylo odchyceno 16 koťat, která byla umístěna vútulku). Částka ve výši 36,30 tis. Kč byla použita na grafické zpracování a tisk informačních letáků o problematice bezprizorních koček a výdaje ve výši 9,92 tis. Kč byly použity naderatizaci pozemků v okolí ulic U Dráhy a Radimova a likvidace hnízda sršňů vdutině stromu, který bylo nutné zhavarijních důvodů pokácet.

Odd. 37 § 19 – Ostatní činnosti kochraně ovzduší

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.930 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 2.912,72 tis. Kč a byla zní uhrazena refundace do „Hospodářské činnosti m.č. Praha 6“ za provedené energetické audity na domy „N“, které byly vroce 2005 nesprávně uhrazeny z „Hospodářské činnosti“.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 36.815 tis. Kč byl čerpán částkou 32.225,14 tis. Kč, tj. 87,53 %. Ztéto sumy připadá nejvíce na výdaje spojené s provozem sběrných dvorů objemného odpadu (7.500,31 tis. Kč), na smluvní úklid chodníků vcentrální části Bubenče, Dejvic a Břevnova (5.904,09 tis. Kč), na týdenní úklid komunikací (1.598,25 tis. Kč), na velký jarní úklid komunikací na území Prahy 6 (1.490,68 tis. Kč), na dopravní značení při velkém jarním úklidu (182,52 tis. Kč), na rozmístnění velkoobjemových kontejnerů při velkém jarním úklidu (749,64tis. Kč), na dopravní značení při velkém podzimním úklidu (206,25 tis. Kč), na rozmístnění velkoobjemových kontejnerů při velkém podzimním úklidu (965,66 tis. Kč), na podzimní úklid chodníků voblasti Prahy 6 (2.282,95 tis. Kč). Vletních měsících byl vjednotlivých oblastech městské části zajištěn letní úklid komunikací (1.598,40 tis. Kč), chemický postřik plevelů na chodnících (2.135,01 tis. Kč) a letní mlžení a kropení komunikací (318,20 tis. Kč). Dále se jednalo o výdaje na úklid mikroskládek (342,07 tis. Kč), na úklid trvale neudržovaných pozemků (684,18 tis. Kč), na provoz speciálních košů na psí exkrementy (4.536,44 tis. Kč), na úklid těchto exkrementů na plochách zeleně (221,34 tis. Kč), na kampaň proti znečištění veřejných prostranství psími výkaly (151,55 tis. Kč), na úklid nahrnutého sněhu z chodníků (99,89 tis. Kč), na mimořádný úklid veřejných prostranství (202,30 tis. Kč), na zajištění polepu uklízecího stroje (38,43 tis. Kč) a na obsluhu nově instalovaných odpadkových košů (0,97 tis. Kč).

Usnesením RMČ Praha 6 č. 3365/06 ze dne 5.4.2006 byla schválena „Smlouva o spolupráci při provádění Komplexního úklidu komunikací na území m.č. Praha 6“ mezi městskou částí Praha 6 a hl.m. Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl.m. Prahy. Na jejím základě poskytla m.č. Praha 6 finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč TSK hl.m. Prahy na zvýšené mzdové náklady této organizace.

Vrámci tohoto oddílu byly čerpány i výdaje na činnost úseku „Obecně prospěšných prací a služeb“ odboru KMČ ÚMČ Praha 6. Vyčerpána byla částka ve výši 1.016,02 tis. Kč a zahrnovala nákup pracovních oděvů pro pracovníky m.č. Praha 6 (4,47 tis. Kč), nákup pracovních strojů (křovinořez, benzinové vyžínací kosy, motorová pila, zádový fukar a elektrocentrála) ve výši 101,59 tis. Kč, pomůcek (drogistický materiál, PE pytle a nářadí) ve výši 84,39 tis. Kč, pohonných hmot a maziva ve výši 2,77 tis. Kč, odvoz a skladování odpadu a úhradu úklidu prováděného klienty Armády spásy ve výši 245,40 tis. Kč. Dále se jednalo o prostředky na proplacení dohod o pracích mimo pracovní poměr ve výši 77,40 tis. Kč a finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč pro Armádu spásy, určený na odměny pro osoby, které prováděly úklid pozemků stanovených na základě smlouvy.

Odd. 37 § 29 – Ostatní nakládání sodpady

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 173 tis. Kč byl čerpán částkou 172,71 tis. Kč, což je 99,83 %. Finanční prostředky byly použity na likvidaci nepovolených skládek menšího rozsahu, které jsou na některých místech na území městské části Prahy 6 opakovaně zakládány. Vroce 2006 byly opět odklízeny skládky u ulic Na Vypichu, VŠáreckém údolí, Na Hůrce, Ve Střešovičkách, poblíž křižovatky ulic Ve Višňovce x Nad Manovkou a Evropská x Navigátorů, u kláštera sv. Markéty a na travnaté ploše u zdi obory Hvězda.

Úklid větších nepovolených skládek a tzv. „starých zátěží“ realizovalo ze svého rozpočtu hl.m. Praha prostřednictvím odboru infrastruktury města Magistrátu hl.m. Prahy. Vprůběhu roku 2006 financoval tento odbor likvidaci skládek vulicích Na Rozdílu a Ve Višňoce x Nad Manovkou. Likvidace další skládky vblízkosti křižovatky ulic Na Petynce x Patočkova musela být zrušena kvůli výstavbě silničního okruhu.

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 249 tis. Kč byl čerpán částkou 247,95 tis. Kč, tj. 99,58 % a výdaje byly vynaloženy vsouvislosti spovodní na jaře 2006. Jednalo se o nákup pracovních pláštěnek, košťat, hadrů, matrací, dek, polštářů, rozkládacích lůžek, svítilen a baterií, dále byly uhrazeny převody slaboproudých zařízení, likvidace a odvoz nebezpečných protipovodňových odpadů, skládkování odpadu, protipovodňová opatření a občerstvení pro pracovníky povodňového štábu a noční služby Městské policie.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 74.629 tis. Kč byl čerpán částkou 65.092,56 tis. Kč, tj. 87,22 %.

Zcelkových výdajů vykazuje nejvyšší čerpání položka „Nákup ostatních služeb“, kde bylo vyčerpáno 41.331,22 tis. Kč. Ztéto položky byly hrazeny především náklady na běžnou údržbu ploch veřejné zeleně (26.887,36 tis. Kč), na výsadbu a údržbu květin na území m.č. Praha 6 (7.835,11 tis. Kč), na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení (138,52 tis. Kč) na chemickou likvidaci plevelných rostlin zparkových cest, schodišť a zchodníčků ve veřejné zeleni, chemická likvidace plevele - křídlatky (600,70 tis. Kč), na zálivku mladých dřevin a odbornou péči o tyto dřeviny (1.099,26 tis. Kč), na servisní služby související sprovozem automatických závlahových systémů vparcích na Hadovce a ve Slunné ulici (22,76 tis. Kč), na doplňkový úklid vybraných ploch zeleně (71,09 tis. Kč), na výrobu a instalaci informativních tabulek, návštěvních řádů parků a dětských hřišť (856,99 tis. Kč), na výměnu písku vpískovištích a doplnění písku pod herní prvky (490,71 tis. Kč), na revizi herních prvků (489,52 tis. Kč), na likvidaci zničeného nebo nevyhovujícího parkového a herního mobiliáře (43,88 tis. Kč), na výrobu a instalaci ptačích budek (21,12 tis. Kč), na výsadby nových stromů a keřů (167,70 tis. Kč), na vyčištění vpustí dešťové kanalizace, jejich doplnění a likvidace starých konstrukcí (38,30 tis. Kč), na průklesty a úpravy korun stromů, keřových skupin, volně rostoucích živých plotů, kácení stromů a frézování pařezů, likvidace havárií stromů a popadaných větví apod. (1.275,64 tis. Kč), na výsadbu dřevin vprostoru Sportovního areálu Hanspaulka (403,41 tis. Kč), na zpracování projektové dokumentace ksadovnickým úpravám vulici Pod Marjánkou (59,50 tis. Kč) a na sadovnické práce vrámci akce „Úpravy předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty-Osová cesta“ (332,80 tis. Kč).

Zběžných výdajů ve výši 24.640 tis. Kč určených na „Opravy a udržování“ bylo vyčerpáno celkem 20.604,40 tis. Kč a byly použity na rekultivace travnatých ploch na území m.č. Praha 6 (234,59 tis. Kč), opravy povrchů zpevněných ploch, parkových cest a schodišť vč. oprav a doplnění sadových obrub (1.580,05 tis. Kč), úpravu zeleně u skalnatého svahu pod poutní cestou a vprohlubni pod usedlostí vparku Ladronka (1.593,44 tis. Kč), různé opravy parkového a herního mobiliáře (175,94 tis. Kč), opravy ploch dětských hřišť – opravy povrchů, zřízení dopadových zón (435,77 tis. Kč), opravy dětských hřišť mezi ul. Kolátorova a Junácká (2.984,55 tis. Kč), vul. Pod Marjánkou (571,66 tis. Kč), vul. Tomanova (483,18 tis. Kč), na nám. Interbrigády (353,39 tis. Kč), pod zámečkem na Hanspaulce (1.932,73 tis. Kč), vul. VŠáreckém údolí (1.207,91 tis. Kč), mezi ul. Mydlářka a Na Vlčovce (546,67 tis. Kč), ve vnitrobloku mezi ul. Ciolkovského a Hvězdnou cestou (220,41 tis. Kč), vul. KČervenému vrchu (758,78 tis. Kč), v ul. Soborská (1.122,10 tis. Kč), v ul. VPředním Veleslavíně (636,44 tis. Kč), vul. Pod Novým lesem (981,56 tis. Kč), vul. José Martího (320,13 tis. Kč), ve vnitrobloku mezi ul. Kladenská a Na Dlouhém lánu (2.097,65 tis. Kč), ve vnitrobloku mezi ul. U Stanice a Libocká (197,19 tis. Kč), opravu dětského hřiště a úpravu přilehlé plochy zeleně vul. Střešovická (1.881,09 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace „Oprava plochy zeleně a dětského hřiště při usedlosti Pernikářka“ (229,67 tis. Kč) a úpravy návrhů oprav dětských hřišť – zapracování připomínek (59,50 tis. Kč).

Ze zbývajících běžných výdajů ve výši 3.156,94 tis. Kč bylo vyčerpáno 284,14 tis. Kč za granty poskytnuté na květinovou výzdobu oken směřujících na veřejná prostranství, částka 2.608,62 tis. Kč zahrnovala výdaje na pořízení a zabudování drobného parkového a herního mobiliáře umístěného na dětská hřiště, do parků a ploch sídlištní zeleně a za zjištění průběhu podzemních inženýrských sítí pro vybavení plochy zeleně vul. VSedlci herními prvky a lavičkami. Finanční prostředky ve výši 1,90 tis. Kč byly použity na úhradu úroků, zúčtovaných bankou vsouvislosti sjistotami, které složili jednotliví uchazeči vrámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, dále se jednalo o úhradu nákladů ve výši 95,15 tis. Kč na nákup vody potřebné při zálivce travnatých ploch vparku a dětském hřišti Hadovka a vparku ve Slunné ul. a o úhradu nákladů ve výši 61,59 tis. Kč na provoz slavnostního a veřejného osvětlení vparku Ladronka a Hadovka a nákladů na elektrickou energii pro účely automatické závlahy vtomto parku. Bylo uhrazeno pojištění hmotného majetku evidovaného odborem péče o prostředí za období září 2005 – říjen 2006 ve výši 97,21 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 71.450 tis. Kč bylo vyčerpáno 21.430,26 tis. Kč, tj. 29,99 %. Ztéto částky byly realizovány akce „Sportoviště a dětské hřiště Baba“ ve výši 2.107,60 tis. Kč, „Úpravy předpolí břevnovského kláštera sv.Markéty - Osová cesta“ ve výši 1.275,32 tis. Kč, „Úpravy předpolí břevnovského kláštera sv.Markéty - Brusnice“ ve výši 3.177,60 tis. Kč, „Rehabilitace parkové plochy Královka“ ve výši 3.251,48 tis. Kč, „Rehabilitace prostoru sdětským hřištěm vparku mezi ul. Krocínovská a Vostrovská“ ve výši 499,34 tis. Kč, „Obnova parku u Písecké brány“ ve výši 2.504,03 tis. Kč a „Rehabilitace sportoviště a dětského hřiště Úl vŠultysově ul.“ (pouze výkopové práce a terénní úpravy) ve výši 309,30 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno vypracování projektových dokumentací kakcím „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“ (PD pro stavební povolení, prováděcí projektová dokumentace a položkový rozpočet kakci) ve výši 2.036,09 tis. Kč, „AVČ Ladronka – třešňový sad“ ve výši 226,10 tis. Kč a „Závlahový systém vparku mezi ul. Krocínovská a Vostrovská“ částka 44,62 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 5.033,09 tis. Kč byly čerpány na „Pořízení herních prvků na jednotlivá dětská hřiště“, 229,83 tis. Kč bylo vyčerpáno na akci „AVČ Ladronka – vybavení posilovacími stroji“, 51,81 tis. Kč na „Pořízení herních prvků na dětské hřiště Sedlec“, částka ve výši 309,17 tis. Kč na „Ochranné konstrukce proti vstupu psů na dětská hřiště“ a byla dokončena realizace akce „Pořízení a zabudování ochranných konstrukcí proti vstupu psů na dětské hřiště“ (v ul. VPředním Veleslavíně a KČervenému vrchu) ve výši 374,88 tis. Kč.

Na nečerpání kapitálových výdajů vtomto oddíle má největší podíl akce „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“, kde zůstala nedočerpána částka na vlastní stavební realizaci akce ve výši 19.463,91 tis. Kč. Realizace stavební části akce nebyla zahájena vroce 2006 zdůvodu dopracování projektové dokumentace a kontrolního rozpočtu stavby vprůběhu tohoto roku a vnávaznosti na její předání ve IV.čtvrtletí 2006 nestihla být podána žádost o vydání stavebního povolení (předpoklad duben 2007). Dále bylo nedočerpáno 9.948,52 tis. Kč na akci „Rehabilitace parkové plochy Královka“ (UR 13.200 tis. Kč), kde byly, po nabytí právní moci stavebního povolení, zahájeny stavební práce až vprosinci 2006, částka ve výši 6.630 tis. Kč nebyla čerpána na akci „Rehabilitace prostoru před Seminářem“ (UR 6.630 tis. Kč), jejíž součástí je vybudování vodní kašny, na jejíž konečné řešení je nezbytné vypsat výtvarnou soutěž. Vzhledem ktomu, že obdobná soutěž byla vypsána vrámci akce „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova sgarážemi“, zhlediska zachování výtvarné úrovně návrhů vobou soutěžích, nebyla tato vypsána (předpoklad I.čtvrtletí 2008). Další, zobjemově význačnějších nečerpaných akcí je „Rehabilitace sportoviště a dětského hřiště Úl vŠultysově ulici“ (UR 3.940 tis. Kč), kde nebylo vyčerpáno 3.630,71 tis. Kč. Ve II. čtvrtletí 2006 byla provedena kontrola zadávací projektové dokumentace zroku 2004 a bylo zjištěna nutnost aktualizace dendrologického průzkumu, jako součásti zadávací projektové dokumentace. Vzhledem ktomu bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci stavby až vlistopadu 2006. Poslední ztěchto akcí je „Rehabilitace prostoru sdětským hřištěm vparku mezi ulicemi Krocínovská a Vostrovská“ snedočerpáním výdajů ve výši 3.250,66 tis. Kč (UR 3.750 tis. Kč), kde zdůvodu kompletního vykácení veškerých dřevin vparku nebylo možné zahájit stavební práce dříve, než vobdobí vegetačního klidu.

Odd. 37 § 49 – Ostatní činnosti kochraně přírody a krajiny j. n.

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 140 tis. Kč byly čerpány ve výši 116,93 tis. Kč, tj. 83,52 %. Z toho připadá částka 90 tis. Kč na poskytnutí neinvestičních „grantů“ neziskovým a podobným organizacím a 26,93 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků na zdravotní stav dřevin.

03 – Doprava  

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
22 Doprava 148 424,00 24 939,80 8 109,79 5,46 32,52
  Celkem 148 424,00 24 939,80 8 109,79 5,46 32,52
  Kapitálové výdaje          
22 Doprava 35 628,00 26 038,40 1 400,33 - 5,38
  Celkem 35 628,00 26 038,40 1 400,33 - 5,38
  03 - Úhrn 184 052,00 50 978,20 9 510,12 5,17 18,66

 

 Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů 24.939,80 tis. Kč byla použita částka ve výši 8.109,79 tis. Kč (tj. 32,52% upraveného rozpočtu). Při započtení běžných výdajů ve výši 122.355,20 tis. Kč, které byly použity na tzv. „Chodníkový program“ by bylo čerpání ve výši 89,79 % upraveného rozpočtu. Podstatnou část běžných výdajů, ve výši 5.966,52 tis. Kč, tvořily finanční prostředky určené na nákup projektových dokumentací kakci „Chodníkový program“. Jednalo se o tyto oblasti: Dejvice, Bubeneč (266,17 tis. Kč), U Písecké brány (29,16 tis. Kč), Buzulucká, Kafkova (41,65 tis. Kč), nám. Interbrigády (26,78 tis. Kč), Zemědělská (25,59 tis. Kč), Na Hanspaulce (550,73 tis. Kč), Nad Šárkou (54,74 tis. Kč), Petřiny II (59,50 tis. Kč), Ruzyně II (30,58 tis. Kč), ul. Setupná, Vdomcích (71,40 tis. Kč), ul. Zavadilova (27,25 tis. Kč), Baterie I a II (1.745,71 tis. Kč), Baterie III (693,77 tis. Kč), Břevnov II – Tejnka (850,26 tis. Kč), U Petřin, Radhúzova (93,41 tis. Kč), ul. přilehlé kul. Bělohorská (73,19 tis. Kč), ul. Na rozdílu (166,60 tis. Kč), Střešovice (44,98 tis. Kč) a Dělostřelecká, Cukrovarnická (1.115,05 tis. Kč). Další výdaje byly vynaloženy na pojištění hmotného majetku odboru dopravy (19,96 tis. Kč), na úhradu nájemného za pozemek č.parc. 192/18 k. ú. Břevnov, na kterém stojí část stavby lávky přes Patočkovu ulici (8,55 tis. Kč), na provoz a opravu mobilního radaru VIASIS (23,15 tis. Kč), dále krealizaci úprav a oprav uliční a silniční vybavenosti (116,86 tis. Kč), ke zpracování studií nebo jednodušších projektových dokumentací kuvedeným realizacím (203,67 tis. Kč), dále na instalaci barevných bezpečnostních povrchů „Rocbinda“ (488,99 tis. Kč), na průzkum veřejného mínění voblastech Baba a Dědina (303,45 tis. Kč) a na běžné opravy komunikací vrůzných lokalitách zajišťované ÚMČ Praha 6 (978,64 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 26.038,40 tis. Kč byl čerpán částkou pouhých 1.400,33 tis. Kč, tj. 5,28 %. Při započtení kapitálových výdajů ve výši 9.589,60 tis. Kč, které realizoval MHMP by bylo čerpání ve výši 30,85 % upraveného rozpočtu. Zcela vyčerpán byl upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč určený na realizace akce „Obnova obratiště vul. Nad Komornickou“, u akce „Zklidnění komunikace na Pískách“ bylo čerpáno 211,82 tis. Kč. U akce „Nadzemní garáže na Dědině“ kde upravený rozpočet činil 11.428 tis. Kč byla čerpána částka 608,54 tis. Kč pouze na projektovou dokumentaci, neboť došlo kzastavení zpracování projektu. Na akci „Projektová dokumentace spojená sřešením dopravy v klidu“ byly v upraveném rozpočtu určeny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč, ze kterých bylo použito na studii 79,97 tis. Kč. Realizace akce „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“ (UR 8.000 tis. Kč) byla přesunuta do roku 2007. Nebyly též čerpány finanční prostředky na akci „Grantové řízení na výstavbu garáží“. Granty na výstavbu garáží byly odsouhlaseny Bytovému družstvu Ke Dvoru a to ve výši 329,40 tis. Kč a Družstvu garážníků Hadovka ve výši 2.215,00 tis. Kč. Družstvo garážníků Hadovka následně příspěvek odmítlo a Bytové družstvo Ke Dvoru výstavbu garáží vroce 2006 nedokončilo, proto výše uvedený příspěvek bude BD Ke Dvoru zaslán až vroce 2007.

Rozpočet kapitálových výdajů byl vprůběhu roku snížen celkově o částku 9.589,60 tis. Kč, zníž připadá částka 7.500 tis. Kč na realizaci akce „Inženýrské. sítě vSedlci“, finanční prostředky ve výši 955 tis. Kč byly použity na akci „Nasvícení přechodu pro chodce u supermarketu Delvita vul. Jugoslávských partyzánů“, částka ve výši 334,6 tis. Kč byla použita na „Systém detekce chodců“, tamtéž a 800 tis. Kč bylo použito na akci „Zklidnění komunikace Na Pískách – 1. etapa. Realizaci těchto čtyř uvedených akcí zajišťoval MHMP poté, co městská část Praha 6 zaslala finanční prostředky hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů, takže se výdaje zde nepromítají.

Na základě programového prohlášení RMČ Praha 6 pokračoval i vroce 2006 tzv. „Chodníkový program městské části Praha 6“. Vzhledem ktomu, že komunikace spravuje TSK hl.m. Prahy, byly finanční prostředky na opravy či rekonstrukce vybraných komunikací zaslány prostřednictvím MHMP této příspěvkové organizaci. Jelikož městská část Praha 6 zasílá finanční prostředky hlavnímu městu Praze současně se snížením rozpočtu příjmů, výdaje se vtomto oddíle nepromítají. Městská část Praha 6 zaslala TSK hl.m. Prahy finanční prostředky vcelkové výši 124.484,17 tis. Kč, ztoho připadá na běžné výdaje částka ve výši 122.355,20 tis. Kč (Někrasova 1.404,00 tis. Kč, Šárecká 490,00 tis. Kč, Na Hanspaulce 499,00 tis. Kč, Krátký lán 490,00 tis. Kč, Na Průseku 490,00 tis. Kč, komunikace NN 2082 ve výši 400,00 tis. Kč, Soborská 490,00 tis. Kč, U letohrádku královny Anny 499,00 tis. Kč, Za průsekem 450,00 tis. Kč, komunikace NN 2083 ve výši 460,00 tis. Kč, Ruzyně II – Lounská 3.800,00 tis. Kč, Dejvice, Bubeneč – Srbská x Pod Kaštany 20.000,00 tis. Kč, Sedlec – opravy komunikací 13.000,00 tis. Kč, Evropská 5.550,00 tis. Kč, Někrasova – vícepráce 129,30 tis. Kč, Vilímovská – dodatek 269,00 tis. Kč, Vostrovská – dodatek 334,00 tis. Kč, Nad Šárkou 15.980,00 tis. Kč, Na Hanspaulce 4.153,00 tis. Kč, Na Hanspaulce 5.529,00 tis. Kč, Vostrovská 12.946,00 tis. Kč, Petřiny II – vícepráce 2.520,90 tis. Kč, U Petřin x Radúzova 7.100 tis. Kč, Baterie I. 15.000,00 tis. Kč, Cukrovarnická 3.000,00 tis. Kč a Vilímovská 7.372,00 tis. Kč) a na kapitálové výdaje částka ve výši 2.128,96 tis. Kč na vícepráce vulici Na Ořechovce.

04 – Školství 

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
31 Vzdělání a věda I. 127 745,00 152 746,90 146 460,12 114,65 95,88
32 Vzdělání a věda II. 1 200,00 699,60 682,41 56,87 97,54
34 Tělovýchova a zájmová činnost 800,00 912,00 712,00 89,00 78,07
  Celkem 129 745,00 154 358,50 147 854,53 113,96 95,79
  Kapitálové výdaje          
31 Vzdělání a věda I. 304 500,00 296 932,50 243 317,80 79,91 81,94
  Celkem 304 500,00 296 932,50 243 317,80 79,91 81,94
  04 - Úhrn 434 245,00 451 291,00 391 172,33 90,08 86,68

 

 Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 38.618,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 32.160,30 tis. Kč, tj. 83,28 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 23.551,12 tis. Kč byla poskytnuta jako neinvestiční příspěvek 19 mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi. Částka 7.397,90 tis. Kč byla použita na opravy a udržování objektů MŠ („MŠ Parléřova – výměna elektroinstalace“ ve výši 1.575,61 tis. Kč, opravy sociálních zařízení vMŠ ve výši 1.661,69 tis. Kč, zahradní úpravy zahrad MŠ ve výši 639,39 tis. Kč, „MŠ Šmolíkova – výměna oken“ ve výši 541,91 tis. Kč, antigraffiti MŠ ve výši 57,15 tis. Kč, „MŠ Motýlek – opravy při rekonstrukci pavilónů“ ve výši 237,88 tis. Kč, odstranění havárií vbudovách MŠ ve výši 841,16 tis. Kč, „MŠ Čínská – částečná výměna oken“ ve výši 1.232,77 tis. Kč a „MŠ Jílkova – opravy při rekonstrukci objektu“ ve výši 610,34 tis. Kč). Částka ve výši 923,25 tis. Kč byla uhrazena za drobný hmotný majetek a materiál, který byl pořízen vrámci realizace investičních akcí. Výdaje ve výši 264,94 tis. Kč byly použity na pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ, částka 23,09 tis. Kč byla použita na služby (výdaje za inzeráty vsouvislosti svyhlášením výběrového řízení na ředitelku MŠ). Knižšímu čerpání běžných výdajů došlo zejména zdůvodu, že výdaje určené na úhradu nájemného nebyly čerpány. Jednalo se o výdaje spojené sopožděným výkupem pozemků, které užívá MŠ Fakultní (částka ve výši 1.445 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 35.187,50 tis. Kč byl čerpán částkou 32.006,88 tis. Kč, tj. 90,96 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány na akce „MŠ Motýlek – rekonstrukce pavilónů a spojovacích chodeb“ ve výši 14.773,89 tis. Kč, „MŠ Jílkova – rekonstrukce objektu“ ve výši 16.359,15 tis. Kč a na nákup projektových dokumentací kakcím na rok 2007 ve výši 48,12 tis. Kč. Částka ve výši 92 tis. Kč byla čerpána na nákup konvektomatu pro MŠ Čínská a výdaje ve výši 97,58 tis. Kč byly čerpány na nákup kotle pro MŠ Fakultní. Finanční prostředky ve výši 636,14 tis. Kč byly vynaloženy za nákup strojního vybavení pro MŠ Jílkova. Nedočerpání je způsobeno úsporou finančních prostředků na akci „MŠ Jílkova – rekonstrukce objektu“ výběrem dodavatele.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 113.519,70 tis. Kč byl čerpán částkou 114.172,76 tis. Kč, což je 100,58 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi, ve výši 84.646,83 tis. Kč. Z částky ve výši 1.534,90 tis. Kč bylo hrazeno pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ. Dále bylo vyčerpáno 17.504,59 tis. Kč na opravy a údržbu objektů ZŠ (odstranění havárií vbudovách ZŠ ve výši 1.742,91 tis. Kč, „ZŠ J.A.Komenského – dokončení opravy fasády“ ve výši 4.986,76 tis. Kč, „Antigraffiti na budovách ZŠ“ ve výši 732,35 tis. Kč, „ZŠ Dědina – opravy při rekonstrukci objektu“ ve výši 2.690,24 tis. Kč, „ZŠ Benita Juáreze – opravy při rekonstrukci objektu“ ve výši 7.293,86 tis. Kč a „ZŠ J.A.Komenského – nový otopný systém“ ve výši 58,47 tis. Kč). Částka ve výši 7.753,70 tis. Kč byla uhrazena za drobný hmotný majetek a materiál, který byl pořízen vrámci realizace investičních akcí. Výdaje ve výši 578,06 tis. Kč byly uhrazeny za nákup služeb (reprografické práce, inzeráty na konkurzy ředitelů ZŠ, znalecké posudky a úprava zeleně), částka ve výši 50,72 tis. Kč byla uhrazena jako úroky ze zasílaných jistot kveřejným zakázkám, částka 68,11 tis. Kč byla uhrazena za dary oceněným pedagogům, částka ve výši 31,20 tis. Kč byla uhrazena za nákup softwaru, částka ve výši 9,81 tis. Kč byla uhrazena za pohoštění a z finančních prostředků ve výši 1.994,84 tis. Kč bylo hrazeno DPH za zdanitelná plnění u ZŠ, které jsou plátci DPH. K vyššímu čerpání rozpočtu došlo zdůvodu změny ve fakturaci oproti položkovému rozpočtu při zadání investičních akcí a součástí investic byly i opravy. Ktéto změně došlo na konci roku, kdy již úpravy rozpočtu nebyly možné.

Zupraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 261.250,00 tis. Kč bylo čerpáno 210.967,42 tis. Kč, což je 80,75 % upraveného rozpočtu. Ztoho připadá na akci „Rekonstrukce objektu ZŠ Dědina“ částka 109.095,12 tis. Kč, na akci „Rekonstrukce objektu ZŠ Benita Juáreze“ částka 95.919,24 tis. Kč, na akci „ZŠ J.A.Komenského – nový otopný systém“ částka 984,66 tis. Kč, na nákup projektových dokumentací kinvestičním akcím na r. 2007 částka ve výši 1008,91 tis. Kč, na akci „Zřízení multimediální učebny ZŠ nám. Interbrigády“ částka ve výši 621,22 tis. Kč, na akci „Zřízení multimediální učebny ZŠ E.Destinnové“ částka ve výši 482,37 tis. Kč, na akci „Zřízení multimediální učebny ZŠ Pod Marjánkou“ částka ve výši 885,13 tis. Kč, na akci „Zřízení multimediální učebny ZŠ Červený vrch“ částka ve výši 765,44 tis. Kč, na dokončení akce „ZŠ Marjánka – úprava vstupu“ částka ve výši 13,88 tis. Kč a na úhradu výdajů ve výši 52,05 tis. Kč na dokončení akce „ZŠ Norbertov – rekonstrukce suterénu“. Dále byl poskytnut investiční příspěvek na nákup myčky pro ZŠ Marjánka ve výši 220 tis. Kč, investiční příspěvek na multimediální učebnu pro ZŠ Marjánka ve výši 101,60 tis. Kč, investiční příspěvek na zabudování tabulí pro ZŠ Dědina ve výši 737,80 tis. Kč a investiční příspěvek na nákup kotle pro ZŠ Hanspaulka ve výši 80 tis. Kč. Výrazné nedočerpání (částka ve výši 44.020 tis. Kč) kapitálových výdajů je způsobeno refundací DPH zpět do rozpočtu z„Hospodářské činnosti m.č. Praha 6“.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 513,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 31,56 tis. Kč, tj. 6,15 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 31,21 tis. Kč byly čerpány na nákup vozíku a gastronádob do ŠJ MŠ Sbíhavá a částka ve výši 0,35 tis. Kč byla uhrazena jako poplatek Společnosti pro výživu. Nízké čerpání je způsobeno tím, že zbylé nedočerpané finanční prostředky zařazené do rozpočtu byly určeny na dofinancování mzdových nákladů a souvisejících odvodů pro pracovníky školních jídelen na přípravu obědů pro zaměstnance škol. Vzhledem ktomu, že MHMP zachoval postup jako vpředchozích letech, nedošlo kčerpání výdajů na daný účel, tj., že tyto náklady byly hrazeny přímo zMHMP.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 495,00 tis. Kč bylo čerpáno 343,50 tis. Kč, což je 69,39 % upraveného rozpočtu. Ztohoto rozpočtu byl hrazen doplatek investiční akce „ŠJ MŠ Ch. de Gaulla - vzduchotechnika“, která probíhala koncem kalendářního roku 2005 ve výši 65,76 tis. Kč. Zbývající výdaje ve výši 277,74 tis. Kč byly uhrazeny za nákup konvektomatu a sporáku do ŠJ MŠ Sbíhavá. Nižší čerpání je způsobeno tím, že výdaje plánované na dokončení akce „ZŠ Marjánka – odvětrání školní jídelny“ budou čerpány až po odstranění vad a nedodělků, tzn. vroce 2007.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 95,50 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Finanční prostředky byly poskytnuty Gymnáziu Jana Keplera jako grant určený na projekty vrámci volnočasových aktivit.

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 80,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 78,00 tis. Kč, tj. 96,77 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly poskytnuty Nadačnímu fondu příznivců gymnázia Nad Alejí jako příspěvek na podporu jazykového vzdělávání. Příspěvek na jednoho žáka nebyl čerpán a byl Nadačním fondem vrácen na účet m.č. Praha 6.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času mládeže

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 912,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 712,00 tis. Kč, tj. 78,07 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na granty vyhlášené m.č. Praha 6 voblasti volnočasových aktivit, které byly zaslány příslušným příjemcům. Zbylá částka ve výši 200 tis. Kč byla určena jako příspěvek na podporu Městské knihovny vPraze 6, vroce 2006 nebyl tento příspěvek poukázán.

05 – Zdravotnictví a sociální věci  

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
34 Tělovýchova 200,00 240,00 31,58 15,79 13,16
35 Zdravotnictví 18 587,00 21 046,00 19 431,36 104,54 92,33
41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení 42 000,00 42 000,00 41 128,49 97,92 97,92
43 Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst. 25 001,00 25 631,00 24 125,20 96,50 94,13
62 Jiné veřejné služby     9,80    
  Celkem 85 788,00 88 917,00 84 726,43 98,76 95,29
  Kapitálové výdaje          
34 Tělovýchova 2 230,00 2 230,00 165,28 7,41 7,41
35 Zdravotnictví 353,00 353,00 353,00 100,00 100,00
  Celkem 2 583,00 2 583,00 518,28 20,07 20,07
  05 - Úhrn 88 371,00 91 500,00 85 244,71 96,46 93,16

 

 Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace

Výdaje rozpočtované vtomto oddíle souvisejí výhradně sprovozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a jsou hrazeny vrámci Sociálního fondu zaměstnavatele. Obecnímu úřadu vChotilsku byly převedeny poplatky zubytovací kapacity ve výši 6,52 tis. Kč.

Z rozpočtovaných prostředků byla pořízena sekačka na trávu, dmychadlo pro čističku odpadních vod, kompresor a dva televizní přijímače, vše v celkové hodnotě 25,07 tis. Kč.

K úhradě provozních nákladů nebylo třeba využít rozpočtovaných prostředků, protože byly vyrovnány příjmy od rekreantů a příjmy za pronájem vcelkové výši 270,12 tis. Kč. Tyto náklady včetně mezd činí 264,26 tis. Kč a obsahují zejména úhradu elektrické energie ve výši 102,19 tis. Kč, nákup materiálu a úhradu drobných služeb, například drogistického zboží, čistících prostředků, řemeslných potřeb a drobného a sportovního vybavení ve výši 45,16 tis. Kč, smluvní nájemné se závodem Povodí Vltavy za pozemek přilehlý kRVZ na břehu přehrady určený krekreaci a umístění plovoucího mola ve výši 13,09 tis. Kč, nájem přilehlého pozemku patřícího obci Chotilsko ve výši 0,42 tis. Kč, praní prádla ve výši 28,51 tis. Kč, nákup benzinu do sekačky na trávu ve výši 0,54 tis. Kč, provozní revize technických zařízení ve výši 6,65 tis. Kč, opravu mola, čerpadla užitkové vody a závlahového zařízení ve výši 28,41 tis. Kč, telekomunikační poplatky ve výši 10,47 tis. Kč, svoz popelnic ve výši 2,24 tis. Kč, odběr vody združstevního vodovodu za rok 2005 ve výši 1,83 tis. Kč, vývoz jímky ve výši 2,28 tis. Kč, vyúčtování náhrady cestovních nákladů pro správce RVZ ve výši 8,75 tis. Kč a zaměstnance oddělení údržby ÚMČ ve výši 0,68 tis. Kč.

Vrámci kapitálových výdajů bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace kzávěrečné etapě rekonstrukce rekreačně vzdělávacího zařízení Živohošť ve výši 165,28 tis. Kč, k vlastní realizaci stavby se vroce 2006 nepřistoupilo, jelikož nebylo vydáno stavební povolení .

Odd. 35 § 11 - Všeobecná ambulantní péče

Zařazené prostředky ve výši 200 tis. Kč byly použity na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky, čerpané byly v plné výši, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Ze zprávy o činnosti při zajišťování AT ambulance a poradny v roce 2006, předložené provozovatelem vyplývá, že náklady na provoz poradny dosáhly 862,5 tis. Kč a výnosy od zdravotních pojišťoven včetně příspěvku od m.č. Praha 6 činily 862,2 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta z činnosti ve výši 0,3 tis. Kč, kterou však MČ Praha 6 provozovateli nehradí, na provoz zařízení pouze přispívá.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci (LSPP)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.931 tis. Kč byl čerpán částkou 5.930,79 tis. Kč, tj. 99,99 % a v proplacené částce jsou zahrnuty účelové prostředky ve výši 2.965,5 tis. Kč, které na částečnou úhradu provozu lékařské pohotovosti obdržela m.č. Praha 6 z rozpočtu hlavního města Prahy. Lékařskou pohotovost zajišťuje pro naši městskou část na základě smlouvy od roku 2003 firma Pragomedika s.r.o. v objektu na Vítězném náměstí č.13/997 (dospělí) a vprostorách bývalé polikliniky Pod Marjánkou č.12/1906 (dětská).

V rámci hodnocení výsledků hospodaření odvětví předložila Pragomedika, s.r.o. "Zprávu o zajišťování LSPP v roce 2006", zahrnující přehled statistických údajů o počtu a struktuře ošetřených občanů a vyhodnocení ekonomiky provozu. Z vyúčtování hospodaření vyplynulo, že náklady na provoz LSPP na obou pracovištích dosáhly celkem 8.760,89 tis. Kč, výnosy od zdravotních pojišťoven a samoplátců 2.074,54 tis. Kč a příspěvek na provoz od m.č. Praha 6 činil 5.930,79 tis. Kč. Vykázaným výsledkem hospodaření za rok 2006 je ztráta ve výši 755,56 tis. Kč. Ta se však provozovateli hradit nebude, neboť podle uzavřené smlouvy m.č. Praha 6 na provoz lékařské pohotovosti přispívá oboustranně dohodnutou pevnou roční částkou.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V oddíle je zařazen finanční dar ve výši 600 tis. Kč, poskytnutý v roce 2006 městskou částí Praha 6 Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Finanční dar, čerpaný v plné výši, tj. na 100 %, byl určen ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 557/05 ze dne 16.12.2005 na snížení provozní ztráty oddělení 20 ošetřovatelských lůžek nemocnice, kde je 15 těchto lůžek následné péče vyčleněno pro občany městské části Praha 6. Vyúčtování hospodaření oddělení lůžek následné péče za rok 2006 předložila nemocnice dne 2.2.2007. I po promítnutí poskytnutého finančního daru do výnosů je výsledkem hospodaření ztráta z provozu oddělení ve výši 770,63 tis. Kč.

Odd. 35 § 23 - Odborné léčebné ústavy

V oddíle jsou sledovány příspěvky pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných, které byly na účet organizace poukázány v plné výši upraveného rozpočtu, tj. neinvestiční příspěvek v objemu 9.942 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 353 tis. Kč.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami a jinými látkami

Schválený rozpočet běžných výdajů (2.000 tis. Kč) byl vprůběhu roku snížen o 227 tis. Kč. Částka 128 tis. Kč byla převedena do odvětví školství na podporu preventivních programů škol sídlících na území městské části Praha 6 formou grantů dleusnesení ZMČ Praha 6 č. 581/06 ze dne 10.3.2006 a o částku 99 tis. Kč byly posíleny výdaje oddílu 32 § 99.Zvýšen byl rozpočet o účelovou dotaci z prostředků MHMP ve výši 70 tis. Kč na aktivity MČ P-6 v oblasti primární protidrogové prevence a o částku 400 tis. Kč na financování akce "Čarodějnice na bruslích" přesunem z rozpočtu odvětví kultury.Takto upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.243 tis. Kč byl vyčerpán částkou 2.232,40 tis. Kč, tj. 99,53 %.Prostředky byly použity na úhradu vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a školní metodiky prevence (131,18 tis. Kč), financování interaktivních programů primární prevence pro žáky základních škol (490,00 tis. Kč), služby školních psychologů (340,00 tis. Kč), zajištění pravidelných psychoterapeutických skupin pro rodinné příslušníky uživatelů drog a vedení artefiletických dílen pro studenty a pedagogy (90,00 tis. Kč), služby včasné intervence pro mládež a rodinu (50 tis. Kč), zabezpečení vrstevnických programů Permoník včetně nákupu křišťálových kamenů a propagačních předmětů pro děti (124,54 tis. Kč), proplacení grantů neziskovým subjektům (329,00 tis. Kč), nákup metodických materiálů a odborné literatury (19,10 tis. Kč), jednorázové dary školním metodikům prevence (250,00 tis. Kč), uspořádání akce "Čarodějnice na bruslích" (400 tis. Kč) a občerstvení při pořádaných akcích (8,58 tis. Kč).

Odd. 35 § 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče

V rámci preventivních opatření, přijatých městskou částí Praha 6 před nákazou virem ptačí chřipky na území MČ Praha 6, schválila RMČ usnesením č. 3159/06 dne 25.1.2006 částku 1.500 tis. Kč, určenou na nákup očkovací látky proti sezónní chřipce. Usneseními č. 3864/06 ze dne 4.10.2006 a č. 58/06 ze dne 13.12.2006 byla částka zvýšena o 595 tis. Kč na aplikaci vakcíny. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.095 tis. Kč bylo čerpáno pouze 491,26 tis. Kč, tj. 23,45 %, neboť značná část seniorů (od 60 let výše) z Prahy 6 výhodu bezplatného očkování nevyužila.

Odd 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 35 tis. Kč byl čerpán částkou 34,90 tis. Kč, tj. 99,71 %. Na úhradu pojistného movitého majetku, umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných bylo použito 24,90 tis. Kč a částka ve výši 10 tis. Kč zahrnovala poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Dar života na jeho činnost.

Odd. 41 § 74 - Dávky sociální péče pro staré občany

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 800 tis. Kč byl čerpán částkou 759,85 tis. Kč, tj. 94,98 %. Výdaje zahrnují obligatorní jednorázové nebo měsíčně se opakující dávky pro staré občany s nedostačujícím příjmem a fakultativní peněžité dávky, např. příspěvek na provoz telefonní stanice pro staré a osamělé občany. Příspěvek byl na základě vyhlášky č. 506/2006 Sb. dnem 31.12.2006 zrušen.

Odd. 41 § 75 – Dávky sociální péče pro rodinu a děti

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 8.355 tis. Kč bylo vyčerpáno 7.914,92 tis. Kč, tj. 94,73 %, přičemž na dávkách sociální péče rodinám s nezaopatřenými dětmi bylo vyplaceno 1.063,20 tis. Kč (z toho příspěvek na výživu dítěte činil 103,60 tis. Kč) a nezaměstnaným jednotlivcům 6.851,72 tis. Kč.

Odd. 41 § 76 – Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené

Jedná se o fakultativní dávky občanům podle § 8a zákona č. 482/1991 Sb., kdy občan nebo osoby s ním společně posuzované mají sice nedostatečný příjem, ale nesplňují všechny podmínky sociální potřebnosti, dále jsou dávky poskytovány podle § 54 vyhl. č. 182/1991 Sb. občanům společensky nepřizpůsobeným, např. propuštěným z výkonu trestu, občanům žijícím nedůstojným způsobem života, občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomaniích. Na těchto dávkách bylo vyčerpáno 1.059,79 tis. Kč, tj. 96,34 % kupravenému rozpočtu (1.100 tis. Kč).

Odd. 41 § 81 – Příspěvek při péči o osobu blízkou

Prostředky upraveného rozpočtu ve výši 14.800 tis. Kč byly čerpány v objemu 14.823,03 tis. Kč, tj. 100,16 %. Z této částky připadá na příspěvek při péči o dítě 6.105,80 tis. Kč a na příspěvek při péči o osobu dospělou 8.717,23 tis. Kč. Příspěvek byl vyplácen občanovi, který osobně, celodenně a řádně pečuje o blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná, nebo která je starší 80 let a je alespoň částečně bezmocná. Příspěvek náležel též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí ve společné domácnosti. Dále příspěvek náležel rodiči, pečujícímu o nezletilé dítě starší jednoho roku, které je dlouhodobě zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči. Postupné legislativní změny (úprava výše příspěvku od 1.10.2005 a zvýšení částek životního minima od 1.1.2006) vedly k nárůstu počtu žadatelů o příspěvek, především v okruhu péče o dospělou osobu. I když byl rozpočet posílen přesunem prostředků z jiné položky, došlo k mírnému překročení výdajů o 23,03 tis. Kč. Příspěvek při péči o osobu blízkou byl dnem 31.12.2006 zrušen a od 1.1.2007 nahrazen jinou formou, tj. příspěvkem na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odd. 41 § 82 – Příspěvek na zvláštní pomůcky

Jedná se o jednorázové dávky na opatření zvláštních tzv. kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené občany, opakovaný příspěvek na zvýšené životní náklady starým a zdravotně postiženým občanům a opakovaný příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. Upravený rozpočet ve výši 3.200 tis. Kč byl čerpán částkou 3.300,25 tis. Kč, tj. 103,13 %, z toho připadá na kompenzační pomůcky 2.365,10 tis. Kč, příspěvek na zvýšené životní náklady 877,60 tis. Kča příspěvek na krmivo pro vodícího psa 57,55 tis. Kč. Přečerpání prostředků vzniklo poskytnutím většího počtu příspěvků na kompenzační pomůcky koncem roku.

Odd. 41 § 83 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Příspěvek je možné poskytnout občanovi s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, dále občanovi úplně nebo prakticky nevidomému nebo neslyšícímu, popř. rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte. O přiznání nároku na příspěvek rozhoduje vyjádření posudkového lékaře Lékařské posudkové služby Úřadu práce hl.m. Prahy. Výše příspěvku se stanovuje se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny. V roce 2006 bylo poskytnuto 10 příspěvků na úpravu bezbariérového bytu ve výši 367,44 tis. Kč, tj. 102,07 % upraveného rozpočtu (360 tis. Kč). Přestože byl schválený rozpočet (200 tis. Kč) během roku upraven, došlo k mírnému přečerpání rozpočtu, neboť počet žadatelů každoročně kolísá a jejich počet nelze předem přesně stanovit.

Odd. 41 § 84 – Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek náleží občanovi s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí, dále rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte nebo jde-li o dítě úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené (III. stupeň mimořádných výhod). O přiznání nároku na příspěvek opět rozhoduje posudkový lékař PSSZ a výše příspěvku se určuje podle majetkových poměrů žadatele a blízkých osob, které s ním žijí v domácnosti. V roce 2006 bylo poskytnuto 13 příspěvků na zakoupení motorového vozidla a 6 příspěvků na zvláštní úpravu motorového vozidla v úhrnné výši 1.382,00 tis. Kč, tj. 72,74 % upraveného rozpočtu (1.900 tis. Kč).

Odd. 41 § 85 – Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek občanům, vlastnícím motorové vozidlo, kteří jako držitelé průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně toto vozidlo využívají pro svou pravidelnou dopravu. Přiznat příspěvek lze rovněž občanům, kteří své vozidlo využívají k pravidelné dopravě blízké osoby těžce zdravotně postižené. Příspěvek náleží též rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V roce 2006 bylo poskytnuto 1.714 příspěvků v celkové výši 10.978,32 tis. Kč, tj. 100,72 % upraveného rozpočtu (10.900 tis. Kč).

Odd. 41 § 86 – Příspěvek na individuální dopravu

Jednorázový příspěvek náleží občanovi těžce zdravotně postiženému či úplně nebo prakticky nevidomému, který nevlastní motorové vozidlo, ale pravidelně se individuálně dopravuje. I v tomto případě o přiznání nároku na příspěvek rozhoduje posudkový lékař Lékařské posudkové služby Úřadu práce hl.m. Prahy. K 31.12.2006 bylo poskytnuto 82 příspěvků v celkové výši 537,89 tis. Kč, tj. 92,34 % upraveného rozpočtu (580 tis. Kč).

Odd. 41 § 99 – Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

Upravený rozpočet ve výši 5 tis. Kč byl čerpán v plné výši, tj. na 100 %. Částka byla použita k poskytnutí mimořádné jednorázové sociální dávky občance, jejíž domácnost postihl požár.

Veškeré dávky sociální péče, zařazené v oddíle 41, jsou kryty účelovou dotací ze státního rozpočtu, která byla v roce 2006 poskytnuta v celkové výši 42.000 tis. Kč. Skutečné čerpání dávek sociální péče k 31.12.2006 je ve výši 41.128,49 tis. Kč, nevyčerpané účelové prostředky činí 871,51 tis. Kč. V porovnání s celkovým úhrnem příspěvků a dávek sociální péče vyplacených v roce 2004 je zaznamenán nárůst o cca 5.000 tis. Kč. Obecnou příčinou zvýšeného objemu celkově vyplacených dávek sociální péče jsou již shora uvedené legislativní změny, především v úpravě výše životního minima, od jehož výše se odvozují nároky na některé sociální dávky. Celkové nevyčerpané účelové prostředky (ÚZ 98072) ve výši 871.511,- Kč budou vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání s hl.m. Prahou.

Odd. 43 § 14 – Pečovatelská služba

V oddíle je sledován neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba, který byl na účet organizace poukázán v plné výši upraveného rozpočtu, tj. v objemu 17.790 tis. Kč.

Odd. 43 § 15 – Sociální hospitalizace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.829 tis. Kč byl čerpán částkou 2.828,75 tis. Kč, tj. 99,99 %. Prostředky byly použity na úhradu provozních výdajů smluvně zajištěných sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. K. Boromejského, který poskytuje náročnou ošetřovatelskou péči občanům naší městské části, jejichž nepříznivý zdravotní stav omezuje převážně nebo úplně jejich schopnost sebeobsluhy. Lůžka jsou maximálně využívána, o sociální hospitalizaci je projevován ze strany občanů stále velký zájem. V roce 2006 měla MČ Praha 6 k dispozici na základě uzavřené smlouvy 25 sociálních lůžek a na každé z nich přispívala pevnou částkou 310,- Kč denně.

Odd. 43 § 18 – Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům

Zařazené prostředky ve výši 1.300 tis. Kč byly plánovány na dvě akce pro seniory m.č. Praha 6. Akce nebyly realizovány, proto nebyly čerpány ani přidělené prostředky.

Odd. 43 § 19 – Ostatní sociální péče a pomoc

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 330 tis. Kč byl čerpán částkou 246,41 tis. Kč, tj. 74,67 % a zahrnuje výdaje na poštovné spojené se zasíláním sociálních dávek (205,68 tis. Kč) a výdaje za posouzení zdravotního stavu občanů pro potřeby dávek a služeb sociální péče (40,73 tis. Kč).

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů byly určeny pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Poskytnutí věcných darů v hodnotě do 2.000,- Kč za rok pro jedno dítě schválila RMČ P-6 usnesením č. 3714/06 ze dne 23.8.2006. Z upraveného rozpočtu ve výši 30 tis. Kč bylo vyčerpáno 17,92 tis. Kč, tj. 59,73 %. Na nižším čerpání se promítlo snížení počtu dětí umístěných v zařízeních sociální péče buď z důvodu zletilosti či zrušením soudního příkazu k pobytu.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.352 tis. Kč byl čerpán částkou 3.242,12 tis. Kč, tj. 96,72 %. Na granty v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usnesením ZMČ č. 580/06 ze dne 10.3.2006 připadla částka 1.938 tis. Kč, na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba 18,13 tis. Kč a zbývající částka 1.285,99 tis. Kč byla poukázána formou finančních příspěvků nebo darů občanským sdružením "Život 90" na zajištění elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory (poukázáno 500 tis. Kč, v prosinci vráceno zpět na účet 106 tis. Kč), "Dětskému krizovému centru" (10 tis. Kč), "Člověk zpět k člověku" (7 tis. Kč), "Centru pro zdravotně postižené" (15 tis. Kč), "CIOP Měšice" (30 tis.Kč) a na provozní výdaje "Domovu sv. Rodiny" (53,99 tis. Kč) a "Domovu sv. K. Boromejského" (776 tis. Kč).

Příjmy OSV ÚMČ P-6 se týkají vrácených přeplatků sociálních dávek a zahrnují vrácené výživné, vrácený příspěvek na úhradu potřeb dítěte a ostatní vymožené splacené dluhy (nesprávně vyplacené dávky v minulých letech). Protože poskytnuté sociální dávky jsou financovány z účelové dotace ze státního rozpočtu, musí být všechny přeplatky dávek rovněž vráceny zpět do státního rozpočtu. Odvod se provádí měsíčně.

V 1. - 4. čtvrtletí roku 2006 bylo vymoženo celkem 410.088,- Kč. Odvedená částka činí 413.688,- Kč (v tom je zahrnuta platba 31.202,- Kč za XII/2005, poukázaná v I/2006). Vratka za XII/2006 ve výši 27.602,- Kč byla do státního rozpočtu odvedena v I/2007.

Poznámka: pouze k informaci

Mimo rozpočet městské části Praha 6 se vyplácejí v rámci přeneseného výkonu státní správy i dávky státní sociální podpory. Z účtu České národní banky vyplatil odbor státní sociální podpory ÚMČ Praha 6 (detašované pracoviště v ul. Jugoslávských partyzánů) celkem 218.409.924,- Kč, vratky dávek představují v úhrnu částku 542.624 Kč. 

Druh dávky v Kč Výplaty Vratky
Přídavek na dítě 52 559 949,- 203 978,-
Sociální příplatek 12 915 813,- 12 209,-
Rodičovský příspěvek  119 356 969,- 199 358,-
Příspěvek na bydlení 7 058 648,- 31 679,-
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2 327 114,- 7 620,-
Odměna pěstouna 1 206 900,- 7 080,-
Příspěvek při převzetí dítěte 63 520,00 0
Příspěvek na dopravu - 2 229,- 0
Porodné 16 013 390,- 34 700,-
Pohřebné 6 080 000,- 45 000,-
Příspěvek na školní pomůcky 293 000,- 1 000,-
Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti 536 850,- 0
CELKEM vyplacené dávky  218 409 924,- 542 624,-

 06 – Kultura  

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
21 Obchod a služby 3 300,00 3 300,00 75,53 2,29 2,29
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 35 280,00 37 151,00 35 472,13 100,54 95,48
34 Tělovýchova a zájmová činnost 10 002,00 12 891,60 12 720,15 127,18 98,67
  Celkem 48 582,00 53 342,60 48 267,81 99,35 90,49
  Kapitálové výdaje          
21 Obchod a služby 20 000,00 20 000,00 498,14 2,49 2,49
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3 000,00 7 879,50 6 411,16 213,71 81,37
34 Tělovýchova a zájmová činnost 28 000,00 27 156,40 22 625,61 80,81 83,32
  Celkem 51 000,00 55 035,90 29 534,91 57,91 53,66
  06 - Úhrn 99 582,00 108 378,50 77 802,72 78,13 71,79

 
Odd. 21 § 40 – Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.300,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 75,53 tis. Kč, tj. na 2,29 % upraveného rozpočtu. V tomto oddíle byly rozpočtovány finanční prostředky na nákup a instalaci orientačních map m.č. Praha 6 na jejím území ve výši 3.000 tis. Kč, nákup a instalaci reklamních ploch pro propagaci městské části Praha 6 ve výši 200 tis. Kč a výdaje spojené sdokončením orientačního systému Praha 6 ve výši 100 tis. Kč. Vtomto roce byla částka ve výši 25,17 tis. Kč uhrazena za pronájem stožárů, na kterých jsou umístěny směrníky orientačního systému a částka 50,36 tis. Kč byla uhrazena za výrobu směrníků na nově otevřený přívoz vPodbabě, dále za služby související se zajištěním územního rozhodnutí a nové polepy stávajících směrníků. Práce spojené saktualizací informačního systému budou realizovány vroce 2007.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů vcelkové výši 20.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 498,14 tis. Kč, tj. 2,49 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na akci „Stavba 12ti stánků pro venkovní prodej tisku, tabáku a drobného zboží na území Městské části Praha 6 včetně přípojek“. Ztohoto rozpočtu byla hrazena pouze projektová dokumentace na tuto akci, která byla zpracována kúzemnímu rozhodnutí. Dále byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení a přípravná dokumentace kvýběrovému řízení. Začátkem září 2006 byla Radou městské části Praha 6 schválena výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení. Nabídky byly podávány v termínu do 26.9.2006. Dne 4.10.2006 Rada městské části zrušila zjednodušené podlimitní řízení, kdy důvodem bylo podání nabídky pouze od jednoho uchazeče a následně dne 1.11.2006 schválila oznámení otevřeného zadávacího řízení, kdy nabídky musely být podány nejpozději do 28.11.2006. Vprosinci Rada městské části rozhodla o přidělení veřejné zakázky, na níž byla vlednu 2007 uzavřena svítěznou firmou Proxima a.s. smlouva o dílo. Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem nemohly být finanční prostředky vyčerpány vpředpokládaném termínu.

Odd. 33 § 11 – Divadelní činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.400,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Jedná se o plánovaný příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Dejvické divadlo na uměleckou a divadelní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby vsouladu se zakládací listinou příjemce.

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Jedná se o finanční příspěvek pro Pelléova vila, o.p.s. na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby vsouladu se zakládací listinou příjemce, především pak na zajištění provozu galerie.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.132,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.537,18 tis. Kč, tj. 92,67 % upraveného rozpočtu. Ztěchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje vcelkové výši 4.494,77 tis. Kč, které souvisejí skonáním akcí: „Dětský den Prahy 6 na Babě“, „Reprezentační ples Prahy 6“, „Setkání starosty s občany“, „Odpoledne pro seniory“, „Hanspaulský festival“, „Setkání vedení radnice svelvyslanci“, „100. let ČOV“, „Výstava fotografií vPísecké bráně“, „Masopust“, „Multimediální CD ROM“, „Dejvické hudební léto“, „Břevnovské posvícení“, „Kytara napříč žánry“, „Divoký Šárka – festival netradičního humoru“, „Inzerce a reklama vmédiích“, „Vědomostní počítačová soutěž“, „Kampaně (košíky Delvita)“, „Analýzy webových stránek“, „Slavnostní akce Čs. svaz bojovníků“, „Novoroční snídaně sčestnými občany“, „Slavnostní shromáždění na území Prahy 6“, „Kulturní akce pro seniory“, „Drobné akce, vernisáže, dárky“, „Kulturní programy partnerská města“, „Výstava rozvojových programů“, „Europan 8 CZ“, „Slavnostní akce při předání staveb“, „Zřícenina Baba – slavnostní rozsvícení“, „Bitva na Bílé Hoře“, „Zvonička Vokovice“ a výdaje spojené sblahopřáním jubilantům. Také byly uhrazeny výdaje spojené s výrobou a osazením desky Hurvínkovi a za spotřebovanou elektrickou energii. Dále byly poskytnuty zběžných výdajů finanční prostředky na tzv. „granty“ vtéto oblasti ve výši 742,41 tis. Kč, výdaje ve výši 400 tis. Kč byly vyplaceny jako finanční příspěvek provozovateli KC Kaštan občanskému sdružení UNIJAZZ a výdaje ve výši 1.900 tis. Kč zahrnovaly příspěvek pro provozovatele Klubu Delta.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů vcelkové výši 6.334,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.883,77 tis. Kč, tj. 77,10 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 226 tis. Kč byly čerpány na upgrade multimediálního interaktivního CD ROMu a částka ve výši 3.729,74 byla uhrazena za nákup nového vánočního osvětlení, které bylo instalováno na Břevnově. Výdaje ve výši 632,92 tis. Kč byly čerpány na nákup projektové dokumentace a na realizaci osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 192,38 tis. Kč byla uhrazena za přípravu podkladů pro výběrové řízení a za výtvarné řešení pamětní desky arch. Pavlu Janákovi. Výdaje ve výši 40 tis. Kč byly vynaloženy za základní kámen Nikoly Tesly a výdaje ve výši 62,73 tis. Kč byly uhrazeny za bronzovou pamětní desku Hurvínkovi. Nižší čerpání se projevilo zejména u akce „Busta arch. Pavla Janáka“, kde se vycházelo zpředpokladu, že náklady na zhotovení busty budou ve výši 1.000 tis. Kč. Na základě jednání se Správou pražských hřbitovů došlo ke změně původního záměru a byla navržena pouze pamětní deska sprostorovým reliéfem. Náklady na zhotovení této pamětní desky byly podstatně nižší.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.506,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.288,16 tis. Kč, tj. 85,51 % upraveného rozpočtu. Zrozpočtu byly uhrazeny výdaje za opravy pomníků a pamětních desek: „Výměna poškozené kamenné desky u památníku čs. zahraničním vojákům“, „Oprava žulové pamětní desky obětem 2. světové války vBřevnově“, „Oprava nápisu na pomníku I.S. Koněva“, „Oprava pamětní desky J.Sedmíkovi“, dokončení restaurování památníku vulici Řečického“ a posudek plastiky Delta. Dále byly ztohoto rozpočtu hrazeny opravy objektů drobné architektury: „Oprava opěrné zdi vLiboci“, dokončení „Oprava zvoničky ve Vokovicích“, „Oprava zvoničky ve Střešovicích“ a oprava chodníku – kamenné mozaiky u opěrní zídky vLiboci.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů vcelkové výši 120,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 119,89 tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány pouze na výrobu pamětní desky gmjr. Josefu Balabánovi.

Odd. 33 § 30 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 574,50 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Finanční prostředky byly poskytnuty jako příspěvek Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na opravu chrámových oken.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů vcelkové výši 1.425,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.407,50 tis. Kč, tj. 98,74 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 1.000,00 tis. Kč byly použity jako finanční příspěvek za účelem financování části nákladů na pořízení varhan pro Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty vPraze 6, částka ve výši 407,50 tis. Kč byla poskytnuta Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje na rekonstrukci fary sv. Matěje.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 600,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 589,53 tis. Kč, tj. 98,26 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky určené na výrobu a vysílání televizního magazínu o Praze 6 vkabelové televizi.

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 969,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 949,53 tis. Kč, tj. 97,99 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady vynaložené na vydávání časopisu „Šestka“ ve výši 849,53 tis. Kč a o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 13.468,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.633,23 tis. Kč, tj. 93,80 % upraveného rozpočtu. Ztěchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje, které souvisejí skonáním akcí: „Společenský večer Prahy 6“ ve výši 2.138,22 tis. Kč, „Vánoce Prahy 6 - doplatek r. 2005“ ve výši 556,44 tis. Kč, „Slavnosti Na Štrozoku“ ve výši 391,84 tis. Kč, “Dejvické jarní slavnosti“ ve výši 3.656,88 tis. Kč, „Vánoční osvětlení Prahy 6“ ve výši 821,93 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 314,94 tis. Kč, „Veselice na Ladronce“ ve výši 1.413,10 tis. Kč, „Vánoce Prahy 6“ ve výši 2.184,51 tis. Kč, „Prodaná nevěsta vŠárce“ ve výši 894,57 tis. Kč a propagace těchto oslav ve výši 260,80 tis. Kč.

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení vmajetku obce

Upravený rozpočet běžných výdajůve výši 5.222,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.147,17 tis. Kč, což je 98,57 %upraveného rozpočtu. Finanční prostředky čerpané vtomto oddíle byly určeny jednak na úhradu výdajů souvisejících svýstavbou a sprovozem sportovního areálu Hanspaulka. Částka ve výši 595,26 tis. Kč byla uhrazena za úpravu okolí sportovního areálu a dále se převedly finanční prostředky ve výši 2.833,83 tis. Kč na úhradu nákladů spojených sprovozem sportovního areálu Hanspaulka včetně prvotního vybavení areálu do „Hospodářské činnosti“. Vlastní provoz skončil ztrátou ve výši 425,29 tis. Kč. Částka ve výši 71,09 tis. Kč byla uhrazena za pojištění. Z finančních prostředků ve výši 321,78 tis. Kč byla hrazena DPH za zdanitelná plnění týkající se sportovního areálu Hanspaulka.

Dále zde byly zařazeny finanční prostředky na výdaje související sprovozem plaveckého areálu Petynka, kde bylo vyčerpáno 1.325,24 tis. Kč. Tato částka byla převedena do „Hospodářské činnosti m.č. Praha 6“ jako úhrada ztráty zprovozu sportovního areálu Petynka za období leden – duben 2006. Na základě uzavřené smlouvy pronajala m.č. Praha 6 od května 2006 sportovní areál akciové společnosti SNEO.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů vcelkové výši 26.575,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 22.044,24 tis. Kč, tj. 82,95 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 21.883,19 tis. Kč byly čerpány na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Hanspaulka“, částka ve výši 41,44 tis. Kč byla použita na nákup počítače a tiskárny pro sportovní areál Hanspaulka a částka ve výši 119,61 tis. Kč byla použita na nákup vybavení pro tentýž sportovní areál.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.669,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.572,95 tis. Kč, tj. 98,74 % upraveného rozpočtu. Ztéto částky připadá 4.902,78 tis. Kč na granty poskytnuté na opravy a obnovu objektů sloužících tělovýchovné činnosti a částka 1.791,19 tis. Kč byla poskytnuta na granty vyhlášené vtělovýchovné oblasti. Finanční prostředky ve výši 878,98 tis. Kč byly použity na výdaje spojené skonáním sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 6: „Pohár Prahy 6“, „Šachový turnaj žáků ZŠ“, „Zimní MTB maratón – cyklistický závod“, „Turnaj Dukly Praha v kopané“, „Pražská padesátka“, „Břevnovských 10 mil a 5 km“, „Sportovní setkání vozíčkářů Hvězda“, „Memoriál Vladimíra Doležala“, „Poděkování úspěšným sportovcům“, „Squashový turnaj“ a za nákup drobného materiálu.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů vcelkové výši 581,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 581,37 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci stropu při TJ Sokol Liboc a rekonstrukci oplocení při TJ Tatran Střešovice vrámci grantového řízení vyhlášeného na opravy a obnovu objektů sloužících tělovýchovné činnosti.

07 – Bezpečnost  

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
51 Obrana 330,00 330,00 2,98 0,90 0,90
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 860,00 4 048,00 2 232,93 32,55 55,16
55 Požární ochrana - 75,00 75,00 - 100,00
  Celkem 7 190,00 4 453,00 2 310,91 32,14 51,90
  Kapitálové výdaje          
53 Bezpečnost a veřejný pořádek - - - - -
  Celkem - - - - -
  07 - Úhrn 7 190,00 4 453,00 2 310,91 32,14 51,90

 

 Odd. 51 § 99 Záležitosti obrany

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové částce 330 tis. Kč byl čerpán ve výši 2,98 tis. Kč, což je 0,90 % kUR. Vuplynulém období byly čerpány vtomto oddíle pouze výdaje na úhradu elektrické energie, spotřebované vkrytu CO ul. Na Petřinách 42 ve výši 2,98 tis. Kč. Ostatní rozpočtované finanční prostředky (zajištění krizového řízení ve výši 60 tis. Kč, nájemné za uskladnění protipovodňového hrazení ve výši 30 tis. Kč – faktura za tuto službu byla obdržena a zaplacena až začátkem roku 2007, nákup protipovodňových pytlů ve výši 180 tis. Kč, údržba, revize a úklid krytu CO ul. Na Petřinách 42 ve výši 26 tis. Kč, akce „Bezpečná ulice“ ve výši 30 tis. Kč) nebyly ve sledovaném období čerpány.

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové částce 4.048 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.232,93 tis. Kč, což je 55,16 % kUR. Jednalo se o výdaje na finanční dary – odměny - pro nejlepší strážníky Městské policie, nejlepší studenty Policejní akademie zřad strážníků Městské policie Praha 6 a pro nejlepší policisty Policie České republiky za rok 2005 vcelkové výši 85 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.385,66 tis. Kč zahrnovaly výdaje na monitoring a odstraňování graffiti zdomů na území městské části Praha 6 vrámci „Antisprejového programu“. Částka 81,85 tis. Kč byla čerpána na základě Nájemní smlouvy uzavřené se společností Regata Čechy, a.s. na úhradu nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách vČílově ulici vsouladu splatebním kalendářem, částka 1,36 tis. Kč zahrnovala přefakturaci výdajů za vodné stočné, teplo, TUV a tel.poplatky za období 12/05 této služebny. V rámci preventivní akce „Bez obav“ byla čerpána částka ve výši 199,50 tis. Kč a na akci „Dny Integrovaného záchranného systému“ bylo vyčerpáno 38,75 tis. Kč. Částka 251,10 tis. Kč zahrnovala finanční dar na nákup výpočetní techniky a movitých věcí pro Městskou policii a částka 189,71 tis. Kč pro Policii ČR Obvodní ředitelství Praha 1. Dále byl vrozpočtu tohoto odvětví zařazen finanční příspěvek na dobudování integrovaného kamerového systému na území městské části Praha 6, rozpočtovaný ve výši 2.197 tis. Kč. Tento příspěvek byl čerpán vzávislosti na počtu instalovaných kamer (2 kamerová stanoviště a modernizace 2 monitorovacích pracovišť na operačním středisku Policie ČR dislokovaného vm.č. Praha 6, Pelléova) ve výši 1.750 tis. Kč a dle platné metodiky byly tyto finanční prostředky zaslány MHMP pomocí snížení rozpočtu výdajů vodd. 53 a zároveň snížením příjmů pol. 4229 – investiční dotace od rozpočtů územní úrovně. Finanční prostředky určené na výrobu a distribuci letáku „Jsem Váš nový strážník“ ve výši 120 tis. Kč a prostředky ve výši 10 tis. Kč určené na výrobu letáků „antisprej“ nebyly vroce 2006 čerpány.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové částce 75 tis. Kč byl čerpán jako finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje (50 tis. Kč) a Suchdol (25 tis. Kč) na opravy a doplnění výstroje.

08 – Hospodářství  

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 920,00 7 694,20 1 338,34 19,34 17,39
  Celkem 6 920,00 7 694,20 1 338,34 19,34 17,39
  Kapitálové výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 203 195,00 226 296,30 129 882,23 63,92 57,39
  Celkem 203 195,00 226 296,30 129 882,23 63,92 57,39
  08 - Úhrn 210 115,00 233 990,50 131 220,57 62,45 56,08

 

 Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.594,20 tis. Kč byl čerpán vcelkové výši 1.255,97 tis. Kč, což je 16,54 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin ve výši 232,85 tis. Kč, za elektrickou energii (provoz veřejného osvětlení pěší lávky – nadchod Patočkova a dále na slavnostní osvětlení informačního stánku a památníku) ve výši 6,50 tis. Kč, za nákup ostatních služeb (zajištění zimní a letní údržby pěší lávky – nadchod Patočkova) ve výši 81,66 tis. Kč, za opravy a udržování (vývěsné skříňky na území m.č. Prahy 6) ve výši 48,75 tis. Kč, za poskytnuté neinvestiční příspěvky ve výši 39 tis. Kč, za povinné odvody do fondů „Společenství vlastníků bytových jednotek“ zbytů, které zůstaly ve vlastnictví městské části Praha 6 a zkterých nebude zrůzných důvodů výnos znájemného ve výši 104,90 tis. Kč, za převody vlastním fondům hospodářské činnosti (úhrada ztráty u objektů zvláštního určení) ve výši 660,24 tis. Kč a za ostatní nespecifikované výdaje ve výši 82,07 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 226.296,30 tis. Kč byl čerpán vcelkové výši 129.882,23 tis. Kč, což je 57,39 % UR.

Objemově největší akcí je „Bytový dům pro seniory Na Dračkách“ , kdy zupraveného rozpočtu 70.000 tis. Kč bylo čerpáno 20.000 tis. Kč. Ztéto celkové částky bylo uhrazeno 259 tis. Kč za dopracování projektové dokumentace, 350 tis. za inženýrskou činnost a 19.391 tis. Kč za stavební práce. Realizace této investiční akce byla zahájena vroce 2006 a dokončena bude vIII. čtvrtletí roku 2007. Městská část Praha 6 podala na tuto akci žádost o poskytnutí dotace vrámci vyhlášeného programu Státním fondem rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených svýstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.

U akce „Rekonstrukce přízemí Skleněného paláce“ bylo zupraveného rozpočtu 42.000 tis. Kč čerpáno 31.168,17 tis. Kč. Ztéto celkové částky bylo uhrazeno 735,17 tis. Kč za projektovou dokumentaci, 448 tis. Kč za inženýrskou činnost a 29.985 tis. Kč za stavební práce. Celá rekonstrukce parteru i interiéru „Skleněného paláce“ bude dokončena v1. pololetí roku 2007.

Další zvelkých akcí je „Rekonstrukce domu Ve Střešovičkách 55/1990“, kdy zupraveného rozpočtu 27.000 tis. Kč bylo celkem čerpáno 24.963,88 tis. Kč (ztoho 1.122,38 tis. Kč za inženýrskou činnost, 1.220,94 tis. Kč za projektovou dokumentaci a 22.620,56 za stavební práce). Rekonstrukce tohoto domu byla rozdělena do dvou etap. První etapa je dokončena, druhá etapa bude dokončena koncem dubna 2007.

Vroce 2006 byly vyčerpány finanční prostředky určené na akce: ,,Půdní vestavby – projektová dokumentace“ ve výši 1.673,36 tis. Kč, byly dokončeny akce „Rekonstrukce domu Zelená 14, 14A,B/1570“ (vyčerpáno 10.223,57 tis. Kč, z toho 523,62 tis. Kč za inženýrskou činnost a 9.699,95 za stavební práce), „Rekonstrukce objektu Nad hradním vodojemem 79“ (čerpáno 4.386,52 tis. Kč), „Rekonstrukce objektu Nad hradním vodojemem 96“ (čerpáno 3.992,91 tis. Kč), „Zřízení vlastního zařízení pro přípravu ÚT a TUV vč. PD – Meziškolská 1120“ (čerpána částka 653,79 tis. Kč), „Realizace změny způsobu ohřevu TUV Kladenská 541/36“ (čerpána částka 1.282,13 tis. Kč) a „Výměna tepelného zdroje kotle José Martího 375/4“ (čerpána částka 442,13 tis. Kč). Dále byly vyčerpány finanční prostředky určené na akce: „Změna způsobu ohřívání a přístavba výtahu – Dejvická 14/262“ ve výši 3.358,70 tis. Kč, „Změna způsobu ohřívání, přístavba výtahu a zateplení fasády – Dejvická 16/254“ ve výši 4.986,78 tis. Kč, „Změna způsobu ohřívání – Eliášova 46/761“ (zpracována projektová dokumentace, realizace vroce 2007) ve výši 87,17 tis. Kč, „Technické zhodnocení objektu Pelléova 244/9“ ve výši 510 tis. Kč, „Nákup vybavení PS technologiemi pro připojení na pult centralizované ochrany vobjektu Globus“ ve výši 80,26 tis. Kč, „Úprava zadního vchodu vobjektu Banskobystrická 2080/11“ ve výši 186,92 tis. Kč, „Stavební úpravy vobjektu pečovatelské služby – Břevnovská 1691/4“ (první etapa – rekonstrukce sociálního zařízení byla dokončena, druhá etapa – vybudování bezbariérového přístupu proběhne vroce 2007) ve výši 220 tis. Kč, „Odkoupení id. 1/9 domu č. p. 443, Špálova 4 spoz. č. 1236, 1237“ ve výši 2.777,80 tis. Kč, „Stavební práce spojené se změnou užívání – KBrusce 208/5“ ve výši 535,26 tis. Kč, „Rekonstrukce 2 bytových jednotek – Rooseveltova 617/28“ ve výši 2.048,54 tis. Kč, „Dokončení plynofikace vobjektu školy – Roztocká 33/13, Sedlec“ ve výši 198,47 tis. Kč a „Rekonstrukce plynofikace – Roztocká 43“ ve výši 156,67 tis. Kč, „Rekonstrukce volného bytu vobjektu Dr. Z. Wintra 548/24 – změna způsobu vytápění“ ve výši 97,61 tis. Kč, „Vybudování protihlukové stěny – Dr. Z. Wintra 8/432“ ve výši 20,12 tis. Kč a „Rekonstrukce – regenerace – výměna výtahů DBF Praha 6“ ve výši 5.233,74 tis. Kč.

U akcí „Zateplení domů Vlastina 40, Ciolkovského 7“ (čerpáno 76,59 tis. Kč), „Zateplení domů Ciolkovského 4,6“ (čerpáno 84,65 tis. Kč), „Zateplení domů Vlastina 36, Ciolkovského 3“ (čerpáno 77,86 tis. Kč), „Zateplení domů Žukovského 3, Ciolkovského 2“ (čerpáno 76,31 tis. Kč), „Dejvická 52 – úprava prostor na bytové jednotky“ (čerpáno 105,87 tis. Kč) a „Realizace nového plynového zdroje tepla Bělohorská 1703/144“ (čerpáno 50,01 tis. Kč) se jednalo o úhradu zbylé části fakturace zdůvodu posunutí kolaudačních termínů.

U akce „Archeologické vzdělávací středisko – VDomcích 29“ byly dle demoličního výměru odstraněny objekty a uhrazeno bylo 501,67 tis. Kč. U „Odkoupení domu Pod Novým lesem 88/35 spozemkem č. parc. 87“ využila m.č. Praha 6 předkupního práva kdomu a bylo uhrazeno dle uzavřené smlouvy 160 tis. Kč. Nižší čerpání bylo u akce „Vypracování projektové dokumentace – domy N“, kdy zupraveného rozpočtu 15.620 tis. Kč bylo čerpáno pouze 5.715,26 tis. Kč. Jedná se o zpracování projektových dokumentací na domy, které nejsou určeny kprodeji a zůstávají svěřeny m.č. Praha 6 stím, že tato akce bude dokončena vroce 2007.

„Zateplení fasády a přístavba výtahů – Dejvická 3“ zahrnovalo výdaje ve výši 2.667,73 tis. Kč, u akce „Úprava nebytových prostor na byty – VŠáreckém údolí 74/81“ byla zpracována projektová dokumentace ve výši 28,56 tis. Kč. Stavební povolení nebylo dosud vydáno z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů a finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč jsou proto zařazeny vrozpočtu výdajů na rok 2007.

Dále byly vroce 2006 zařazeny v upraveném rozpočtu finanční prostředky určené na nákup pozemků vcelkové výši 7.315,90 tis. Kč. Ztéto celkové částky bylo vyčerpáno pouze 881,63 tis. Kč a to na tyto akce: „Odkoupení části pozemku u ZŠ Bělohorská“ (zvonička) ve výši 51,76 tis. Kč, „Odkoupení id. 1/9 pozemku parc. č. 1236, 1237 - Špálova 443/4“ ve výši 472,20 tis. Kč a „Odkoupení pozemku u MŠ Parléřova“ ve výši 357,67 tis. Kč. Žádné čerpání finančních prostředků se neuskutečnilo u akcí „Odkoupení pozemků č. parc. 1281/461,449, 1281/494, 1281/495“ včetně budov ležících na těchto pozemcích (UR 6.404 tis. Kč) zdůvodu zapsání vkladu práva až vlednu 2007. Jedná se o pozemky užívané MŠ Arabská a odkoupení těchto pozemků proběhne začátkem roku 2007. Také „Odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 53 – Na Krutci“ (UR 500 tis. Kč) se uskuteční až vroce 2007.

Čerpání finančních prostředků zahrnovalo i nákup studií na akce: „Půdní vestavby“, kde bylo čerpáno 22,49 tis. Kč a „Rekonstrukce objektu Šantrochova 1882/3“, kde bylo čerpáno 118,17 tis. Kč.

U „Bytového domu pro seniory Nad Kajetánkou“ bylo zupraveného rozpočtu 3.000 tis. Kč čerpáno pouze 30,93 tis. Kč, protože akce byla pozastavena.

Nečerpány zůstaly také finanční prostředky u akcí: „Rekonstrukce objektu – Hermelínská 1203/6“, kde vsuterénu objektu bude zřízena služebna městské policie a v1. NP ordinace lékařů. Jedná se o celkovou rekonstrukci a opravu objektu a ztohoto důvodu budou přiděleny nájemcům náhradní byty, které zčasových důvodů nebylo možné poskytnout. U „Rekonstrukce výtahu, dodání a instalace žaluzií – Rooseveltova 612/40“ žádné čerpání neproběhlo zdůvodu zrušení výběrového řízení na dodavatele. Finanční prostředky určené na tyto akce jsou zařazeny vrozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2007.

Odd. 36 § 32 - Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly čerpány ve výši 82,37 tis. Kč, což je 82,37 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území m.č. Praha 6 a kteří nemají nikoho kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 21 sociálních pohřbů.

09 – Vnitřní správa

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
61 Územní samospráva 204 472,00 221 339,00 198 891,49 97,27 89,86
62 Jiné veřejné služby a činnosti - 10,00 - - -
  Celkem 204 472,00 221 349,00 198 891,49 97,27 89,85
  Kapitálové výdaje          
61 Územní samospráva 13 740,00 17 804,00 7 327,21 53,33 41,15
  Celkem 13 740,00 17 804,00 7 327,21 53,33 41,15
  09 - Úhrn 218 212,00 239 153,00 206 218,70 94,50 86,23

 

 Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet ve výši 12.963,00 tis. Kč byl čerpán částkou 10.169,83 tis. Kč, což je 78,62 % UR. Ztéto částky připadá nejvyšší čerpání na odměny uvolněným a neuvolněným členům ZMČ Praha 6 ve výši 5.055,19 tis. Kč a platby za provedenou práci ve výši 137,38 tis. Kč a s tím související povinné pojistné placené zaměstnavatelem (sociální, zdravotní, refundace) vcelkové výši 1.347,65 tis. Kč.

Čerpání výdajů na nákup materiálu ve výši 100,55 tis. Kč obsahuje nákup tisku a publikací ve výši 8,76 tis. Kč a materiálu, kancelářských potřeb a květinové výzdoby ve výši 91,79 tis. Kč. Dále byly hrazeny kursové ztráty vsouvislosti svyúčtováním zahraničních pracovních cest uvolněných členů Zastupitelstva městské části ve výši 1,19 tis. Kč. Čerpání výdajů na nákup služeb ve výši 1.117,38 tis. Kč obsahuje služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 384,12 tis. Kč, na ostatní služby bylo vyčerpáno 731,29 tis. Kč a zahrnující zejména výdaje spojené srozvojem zahraničních vztahů Městské části, drobné služby, tisk vizitek, příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele, dále náklady na vzdělávací akce činily 1,65 tis.Kč a úhradu cestovního pojištění ve výši 0,29 tis. Kč. Na ostatní nákupy bylo vyčerpáno 841,40 tis. Kč a byly hrazeny drobné opravy ve výši 2,28 tis. Kč, pohoštění vrámci schválených reprefondů ve výši 643,96 tis. Kč, cestovné při výkonu služebních cest ve výši 69,96 tis. Kč a příspěvky na úpravu zevnějšku oddávajících ve výši 125,20 tis Kč, jejichž celkové čerpání ovlivňuje počet uskutečněných sňatků. Dále byly zběžných výdajů pořízeny věcné dary vrámci schválených reprefondů ve výši 289,99 tis Kč. Neinvestiční transfery obyvatelstvu sčerpáním 1.279,10 tis. Kč obsahují finanční dary dle usnesení ZMČ včástce 1.258,40 tis. Kč a výdaje za příspěvky na penzijní připojištění včástce 20,70 tis. Kč.

Odd. 61 § 14 - Volby do Poslanecké sněmovny ParlamentuČR

Vtomto oddíle jsou zahrnuty výdaje spojené skonáním voleb do Poslanecké sněmovny ParlamentuČR, které se konaly 2. a 3. června 2006. Objem finančních výdajů dosáhl
2.014,04 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na odměny a dary členům volebních okrskových komisí, odvod srážkové daně finančnímu úřadu a refundace mezd a ušlého výdělku ve výši 971,53 tis. Kč, nákup 160 ks volebních zástěn 358,88 tis. Kč, kancelářských potřeb, papíru, tonerů a drobného materiálu 259,06 tis. Kč, úhradu pohoštění vrámci schváleného limitu 119,63 tis. Kč, drobného občerstvení 0,66 tis. Kč, služeb 297,81 tis. Kč zejména dopravné, úklidové práce, čištění volebních uren, skartace, převody telefonních linek, ostrahu budovy apod. a opravu kopírovacího stroje 6,47 tis. Kč.

Odd. 61 § 15 - Volby do zastupitelstev obcí

Vtomto oddíle jsou zahrnuty výdaje spojené skonáním voleb do zastupitelstev obcí, které se konaly 20 a 21. 10. 2006. Objem finančních výdajů dosáhl výše 2.050,05 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na odměny a dary členům volebních okrskových komisí, odvod srážkové daně finančnímu úřadu a refundace mezd a ušlého výdělku ve výši 1.063,75 tis. Kč, kancelářských potřeb, papíru, tonerů a drobného materiálu 430,96 tis. Kč, kreditu do mobilních telefonů 2,19 tis. Kč, úhradu pohoštění vrámci schváleného limitu 165,41 tis. Kč, služeb 387,74 tis. Kč zejména dopravné, úklidové práce, čištění volebních uren, skartace, převody telefonních linek, úprava frankovacího stroje, potisk obálek, reprografické práce, ostrahu budovy apod.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 203.361,00 tis Kč byl čerpán částkou 184.657,57 tis Kč, což činí 90,80 % UR.

Ztéto částky nejvíce připadá na výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci scelkovým čerpáním 99.300,23 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem scelkovým čerpáním 35.251,70 tis. Kč. Tyto výdaje jsou blíže komentovány včásti „Mzdová oblast“.

Výdaje v seskupení 513 – nákup materiálu dosáhly celkové výše 11.340,55 tis. Kč a po snížení refundací poměrných nákladů z „Hospodářské činnosti“ ve výši 742,24 tis. Kč byly ve výši 10.598,31 tis. Kč. Toto seskupení zahrnuje zejména výdaje na nákup počítačové techniky ve výši 4.350,09 tis. Kč a nákup drobného hmotného majetku ve výši 4.598,28 tis. Kč (nákup tonerů, válců do tiskáren a materiálu na opravy kopírek ve výši 468,42 tis.Kč, náplní do tiskáren a materiálu pro výpočetní techniku ve výši 522,62 tis. Kč, kopírovacího papíru 935,01 tis. Kč, kancelářských potřeb a obálek 1.623,73 tis. Kč, tiskopisů, formulářů a poukázek 117,09 tis. Kč, toaletních potřeb a drogistických potřeb 222,68 tis. Kč, technického materiálu a nářadí 121,82 tis. Kč, materiálu pro vozový park ÚMČ 261,06 tis. Kč, květinové výzdoby obřadní síně a prostor ÚMČ 103,59 tis. Kč, vody a kelímků 76,80 tis. Kč, vitamínových preparátů a očkovacích vakcín poskytovaných zaměstnancům ÚMČ vrámci Sociálního fondu zaměstnavatele189,52 tis. Kč, drobného materiálu 135,80 tis. Kč, materiálu na propagaci městské části 80,90 tis. Kč, baterií, napáječů a simkaret kmobilním telefonům 22,64 tis. Kč atd.). Dále jsou zde zařazeny výdaje na nákup pracovních oděvů a ochranných pomůcek ve výši 8,09 tis. Kč, výdaje na nákup zákoníků, tiskovin a odborné literatury ve výši 510,91 tis. Kč, nákup kancelářského nábytku, doplňků a vybavení pro jednotlivá pracoviště ÚMČ ve výši 778,62 tis. Kč, nákup elektrospotřebičů vcelkové hodnotě 109,31 tis. Kč, technická zařízení za 278,57 tis. Kč (např. fotoaparáty včetně příslušenství ve výši 75,47 tis. Kč, kopírovacího stroje, včetně vybavení ve výši 98,16 tis. Kč, telefonní přístroje, mobilní telefony a příslušenství vhodnotě 13,62 tis Kč atd).

Vseskupení 514 – úroky a ostatní finanční výdaje byly vsouvislosti spracovními cestami uhrazeny kursové ztráty vcelkové výši 0,82 tis.Kč.

Celkově čerpané výdaje v seskupení 515 – nákup vody, paliv, energie dosáhly výše 3.867,83 tis. Kč a po snížení refundací poměrných nákladů z „Hospodářské činnosti“ ve výši 201,92 tis. Kč byly ve výši 3.665,91 tis. Kč. Zcelkových výdajů pak připadá 198,75 tis. Kč na spotřebu vody za budovu ÚMČ a její dislokovaná pracoviště, 311,98 tis. Kč za teplo zejména pro informační kanceláře Delta a Bělohorská a pracoviště odboru státní sociální podpory, 1.089,48 tis. Kč za plyn, za teplou vodu 39,60 tis. Kč a 1.588,61 tis. Kč za spotřebu elektrické energie. Na spotřebu pohonných hmot a maziv pro autoprovoz ÚMČ Praha 6 připadá částka ve výši 437,49 tis. Kč.

Výdaje seskupení 516 – nákup služeb dosáhly celkové výše 31.749,10 tis. Kč a po snížení refundací poměrných nákladů ze „Zdaňované činnosti“ ve výši 1.647,21 tis Kč byly ve výši 30.101,89 Kč. Nejvýznamnější výdaje tohoto seskupení, co do objemu, představuje položka „5169 - nákup služeb nespecifikovaných“, sčerpáním ve výši 14.247,91 tis. Kč. Ztéto sumy připadá 1.919,95 tis. Kč na příspěvek ze Sociálního fondu zaměstnavatele na stravování zaměstnanců úřadu a ostatní služby čerpané vrámci fondu. Další výdaje tvoří zejména úhrada služeb spojených sužíváním nebytových prostor určených pro dislokovaná pracoviště ÚMČ a zajištění náhradních prostor pro obřadní síň ve výši 2.175,70 tis. Kč, pravidelné a mimořádné úklidové služby vbudově ÚMČ a dislokovaných pracovištích, úklidy po stavebních pracích včetně čištění koberců, praní záclon a mytí oken ve výši 2.408,07 tis. Kč, stravovací služby pro zaměstnance ve výši 1.221,47 tis. Kč, ochrana a ostraha objektů 805,35 tis. Kč, renovace tonerů válců a kazet do tiskáren 106,59 tis. Kč, komplexní služby pro plynové kotelny 230,68 tis. Kč, pronájem místa na serveru a další služby spojené svýpočetní technikou 3.087,50 tis. Kč, technické zabezpečení hlasovacího zařízení, stenografické záznamy, ozvučení a videoprojekční služby ZMČ Praha 6 ve výši 402,33 tis. Kč, ozvučení obřadní síně 49,00 tis. Kč, reprografické služby 83,17 tis. Kč, cizojazyčné překlady 105,14 tis. Kč, monitoring návštěvnosti internetových stránek 48,00 tis. Kč, servis slaboproudých zařízení, klimatizace, zabezpečovacího a požárního systému 412,82 tis. Kč, preventivní zdravotní péče 19,15 tis. Kč, zhotovení vizitek a výroba razítek 99,79 tis. Kč, zpracování demografické analýzy pro odbor sociálních věcí 76,16 tis. Kč odvoz, likvidace a zneškodnění odpadu 99,87 tis. Kč, servis výtahů 40,25 tis. Kč, inzerce 136,42 tis. Kč, poplatky TV 36,08 tis. Kč, práce bezpečnostního a požárního technika 120,00 tis. Kč, služby spojené sprovozem autoparku 36,66 tis. Kč, zadání aktualizovaných informací ve Zlatých stránkách 64,25 tis. Kč, zhotovení vlajek 55,73 tis. Kč, úprava informačního systému 39,63 tis. Kč, nákup služeb kpropagaci městské části 294,71 tis. Kč, tisk brožur 288,82 tis. Kč atd.

Dále seskupení obsahuje poštovní služby s čerpáním 2.959,86 tis. Kč, ze kterých je hrazen zejména nákup postálií pro podatelnu ÚMČ, poštovné na dávky sociálního zabezpečení, různé reklamační poplatky apod., poplatky za telefonní linky a provoz mobilních telefonů zaměstnanců ÚMČ včástce 2.708,24 tis. Kč, na služby peněžních ústavů připadá čerpání 730,12 tis. Kč, které zahrnuje poplatky za vedení účtů u České spořitelny, podíl nákladů spojených spojištěním majetku a platby za pojištění vozidel autoparku ÚMČ. Zvýdajů na nájemné ve výši 1.451,26 tis. Kč byly hrazeny prostory dislokovaného pracoviště - Odbor evidence osob a osobních dokladů umístěný vnebytových prostorách Čkalova č.18ve výši 1.407,11 tis. Kč a pronájmy sportovišť pro zaměstnance ÚMČ hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Dalšími výdaji jsou konzultační, poradenské a právní služby ve výši 1.635,86 tis. Kč, jež zahrnují především externí právní služby, prováděné na základě uzavřených smluv, platby za odborné technické revize, znalecké posudky a koordinaci projektů. Za školení, semináře a kurzy na rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků ÚMČ Praha 6 (včetně vzdělávání úředníků dle zákona č.312/2002 Sb. zákona o úřednících) bylo uhrazeno 2.693,11 tis. Kč. Tyto výdaje byly posíleny finančními prostředky formou účelové dotace z MHMP ve výši 350,00 tis. Kč kpřípravě a vykonání zkoušek odborné způsobilosti, které byly vyčerpány pouze částečně (165,12 tis. Kč). Výdaje na služby zpracování dat ve výši 3.675,54 tis. Kč jsou využívány oddělením informatiky. Jedná se zejména o zajištění přenosu dat, technickou smluvní podporu a „Digitalizaci archivů“.

Výdaje seskupení 517 – ostatní nákupy dosáhly celkové výše 4.536,25 tis. Kč a po snížení refundací poměrných nákladů z „Hospodářské činnosti“ o 242,53 tis. Kč byly ve výši 4.293,72 tis. Kč. Zuskutečněných výdajů byl hrazen především nákup programového vybavení ve výši 1.368,08 tis. Kč, opravy kopírovacích strojů a kancelářské techniky ve výši 1.032,01 tis. Kč, výdaje na cestovní a jízdní náhrady zaměstnancům ÚMČ ve výši 451,81 tis. Kč, na pohoštění vrámci schválených reprefondů vedoucích odborů, pí. tajemnice a při zasedáních ZMČ, RMČ, komisí a výborů bylo čerpáno 444,28 tis. Kč. Na stavební práce související sopravami kanceláří, informačních prostor Delta a WC vbudově ÚMČ bylo vyčerpáno 423,95 tis. Kč. Dále byla uhrazena dodávka podlahových krytin ve výši 108,37 tis. Kč, opravy slaboproudých zařízení ve výši 133,70 tis. Kč, opravy zabezpečovacích zařízení ve výši 77,93 tis. Kč, servis klimatizace a vzduchotechniky ve výši 21,44 tis. Kč, opravy tiskáren a výpočetní techniky ve výši 122,08 tis. Kč, opravy technických zařízení ve výši 30,19 tis. Kč, opravy vozidel autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 168,54 tis.Kč, sklenářské práce ve výši 12,82 tis. Kč, výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících dosáhly 25,50 tis. Kč atd..

Ze seskupení 519 – neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary bylo vyčerpáno 179,17 tis. Kč. Výdaje obsahují nákup darů v rámci schválených reprefondů vedoucích odborů ÚMČ a tajemnice ÚMČ Praha 6 (31,73 tis. Kč) a reprezentačních předmětů (147,44 tis. Kč).

Ze seskupení 522 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím byly uhrazeny členské příspěvky Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů ve výši 2,71 tis. Kč.

V seskupení 536 – ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům bylo vyčerpáno 15,47 tis. Kč. Částka zahrnuje nákup kolků ve výši 1,25 tis. Kč, které se dle potřeb vprůběhu roku doplňují a přeúčtovávají jednotlivým odborům a dálničních známek pro motorová vozidla ÚMČ Praha 6 ve výši 14,22 tis Kč.

V seskupení 549 - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu bylo vyčerpáno1.227,63 tis. Kč a obsahuje výdaje vrámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 1.137,00 tis. Kč, dary při životních jubileích, životní tísni, odměny při odchodu do důchodu 54,00 tis. Kč a příspěvky na zdravotní prevenci 36,63 tis. Kč.

Ze seskupení 566 – neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu bylo poskytnuto vrámci Sociálního fondu zaměstnavatele 20 tis. Kč na sociální výpomoc formou návratné půjčky.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 17.804,00 byl čerpán částkou ve výši 7.327,21 tis. Kč. Ztéto částky bylo vyčerpáno na nákupprogramového vybavení 821,68 tis. Kč, zejména za licence pro mzdovou a personální agendu, registr obyvatel a nemovitostí a přístup kdigitalizovanému archivu. Zpoložky budovy a stavby bylo vyčerpáno 462,34 tis. Kč. V rámci akce „Modernizace budovy ÚMČ Praha 6 a soudu“ byla uhrazena architektonická studie a vizualizace ve výši 220,15 tis. Kč, na vypracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám kanceláří živnostenského odboru vobjektu Dr. Z. Wintra 20 a Uralská 4 bylo vyčerpáno 77,50 tis. Kč a vrámci dotace ze státního rozpočtu určené na zavedení biometrických prvků do osobních dokladů bylo na stavební úpravy dislokovaného pracoviště vynaloženo 164,72 tis. Kč. Na nákup strojů, přístrojů, zařízeníbylo vyčerpáno 1.310,93 tis. Kč a obsahuje nákup velkokapacitního kopírovacího stroje do rozmnožovny 571,17 tis.Kč, frankovacího stroje pro spisovou službu 89,73 tis. Kč, rozšíření elektronického zabezpečovacího systému 128,21 tis. Kč, multifunkční kopírovací stroj sbarevným výstupem pro odbor územního rozvoje 249,90 tis. Kč, plošinu pro bezbariérový vstup pro invalidy pro pracoviště OEOOD, která byla pořízena vrámci dotace ze státního rozpočtu určené na zavedení biometrických prvků do osobních dokladů 271,92 tis. Kč. Vrámci plánované obnovy vozového parku byla pořízena vozidla: Ford Transit, VW Passat, Škoda Superb a 2 x Škoda Fabia combi vcelkové hodnotě 3.078,02 tis. Kč. Na nákup výpočetní techniky bylo vyčerpáno 1.654,24 tis. Kč, ztoho na nákup notebooků 207,06 tis. Kč, scanery pro digitalizaci archivů a spisovou službu 984,21 tis. Kč, výpočetní technika umožňující práci sgrafickými programy 58,55 tis. Kč, informační kiosek pro IK Sedlec 51,96 tis. Kč, zálohová mechanika pro servery 199,92 tis. Kč a obnova sítě 52,01 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla vsouvislosti se zavedením biometrických prvků do osobních dokladů částečně využita na realizaci sítě a tiskárny 100,53 tis. Kč.

Odd. 62 § 21 – Humanitární zahraniční pomoc

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové částce 10 tis. Kč byl čerpán vrámci projektu „Adopce na dálku“ na náklady spojené se vzděláním 2 vybraných dětí zIndie na rok 2007 ve výši 9,80 tis. Kč.

10 – Pokladní správa 

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2006 2006 k 31.12.2006 k SR k UR
  Běžné výdaje          
63 Finanční operace 2 595,00 10 225,00 9 680,61 373,05 94,68
64 Ostatní činnosti 13 904,00 149 181,50 2 588,12 18,61 1,73
  Celkem 16 499,00 159 406,50 12 268,73 74,36 7,70
  Kapitálové výdaje          
63 Finanční operace          
64 Ostatní činnosti 5 311,00 5 109,00 - - -
  Celkem 5 311,00 5 109,00 - - -
  10 - Úhrn 21 810,00 164 515,50 12 268,73 56,25 7,46

 

 Odd. 63 § 10 - Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.100 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.557,29 tis. Kč tj. 94,6 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“.

Částka ve výši 4.266,19 tis. Kč zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv „O obhospodařování“ sČSOB asset management, a.s. a KEY Investments, a.s. (byla uhrazena -formou inkasa zúčtu portfolií - oběma správcům výnosová odměna za celý rok 2005 a fixní odměna za 4.čtvrtletí r. 2005 ve výši 1.095,9 tis. Kč. Dále byly uhrazeny fixní odměny oběma správcům za 1.-3. čtvrtletí 2006 vcelkové výši 700,65 tis.Kč). Současně položka zahrnuje odměnu Středisku cenných papírů za jejich vedení za 1.- 4. čtvrtletí 2006 ve výši 66,52 tis. Kč (na rozdíl od odměny správcům se odměna Středisku hradí čtvrtletně předem). Zbývající rozdíl ve výši 2.403,12 tis. Kč (hrazen formou inkasa zúčtu portfolií) představoval různorodé poplatky související se správou aktiv, například poplatky za správu a úschovu CP, poplatky za realizování transakcí apod. (tyto výdaje jsou kryty výnosy ztěchto finančních operací).

Částka ve výši 5.291,10 tis.Kč. zahrnovala záporné rozdíly (ztráty) zprováděných operací ze správy aktiv, které byly oproti upravenému rozpočtu 3.900 tis. Kč přečerpány o 35,67 %. Tyto výdaje se do účetnictví dostávají přímo přes výpisy ouskutečněných operacích (položka není předem rozpočtována). Stouto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) zoperací a přečerpání na této položce je tedy mnohonásobně kompenzováno.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

Vtomto oddíle jsou rozpočtovány výdaje ve výši 125,00 tis. Kč sčerpáním 123,32 tis.Kč na platbu povinného ručení pro vozidla ÚMČ.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 149.181,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.588,12 tis. Kč, tj. 1,73 % UR, který zahrnuje především rozpočtovou rezervu ve výši 144.761,50 tis. Kč. Čerpání proběhlo za výdaje na právní a konzultační služby ve výši 540,88 tis. Kč, za úhrady nákladů řízení a soudních poplatků protistran při neúspěšných soudních sporech ve výši 44,65 tis. Kč a za poplatky za vedení účtů ve výši 2,59 tis. Kč. Částka 2.000 tis. Kč byla poskytnuta jako finanční příspěvek městu Veselí nad Lužnicí na odstranění následků povodní. U dalších rozpočtovaných výdajů (likvidace nadací, likvidace a vyklízení movitých věcí, nákup kolků a vratky na pokutách let minulých) nedošlo vroce 2006 k čerpání.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.109 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy městské části Praha 6. © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vydaje_06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.