Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› O čem se mluví ›› Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2021 ›› Možnost volit v zahraničí ›› detail/podstránka

Možnost volit v zahraničí

Volič může při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. – 9.10.2021) hlasovat i v zahraničí, a to ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, ovšem s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“).

Hlasování při dlouhodobém pobytu v zahraničí

Pro voliče dlouhodobě se zdržující v cizině vede zastupitelský úřad zvláštní seznam voličů.

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působností příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.

Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději do 29. 8. 2021.


Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Krátkodobý pobyt v zahraničí

V případě krátkodobého pobytu občana v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Požádat o něj lze osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do 6.10.2021 do 16.00 hodin, nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1.10. 2021 do 16 hodin; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23.9.2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů (vždy může být zapsán pouze v jednom z nich). S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Seznam zastupitelských úřadů včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR   http://www.mzv.cz/, v záložce O ministerstvu - Adresář diplomatických misí - Úřady ČR v zahraničí.

Při samotném aktu hlasování volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi.

Koho volí volič v zahraničí

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn. že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/volby_zahranici ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz