Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Potřebuji ›› Volby do Evropského parlamentu 2019 ›› Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ›› detail/podstránka

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Volby do Evropského parlamentu se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 23. května 2019 (čtvrtek) do 26. května 2019 (neděle).

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat:

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).

Voličem je v tomto případě občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a:

 1. Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:
  1. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič i nadále bude zdržovat v zahraničí trvale)
   • Voličský průkaz vydává zastupitelský úřad, u kterého je volič zapsán ve zvláštním seznamu (tj. příslušný podle místa pobytu voliče).
   • Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
    • osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
    • písemně tak, aby byla žádost doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).
   • S voličským průkazem se musí volič dostavit na území ČR, kde může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku.
   • Zastupitelský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
  2. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území České republiky)
   • zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky nebo v den voleb okrskové volební komisi příslušné podle místa trvalého pobytu.
   • Volič musí potvrzení předložit uvedenému obecnímu úřadu do 22. května 2019 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.
 2. Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí. Situace může být dále rovněž závislá od toho, zda má volič na území ČR trvalý pobyt nebo nikoliv:
  1. Občan ČR má trvalý pobyt na území ČR. Takový volič je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu. Tito voliči tedy můžou beze všeho vykonat své volební právo v této obci. Pro hlasování pouze ve volbách do Evropského parlamentu (kde volby probíhají pouze na území ČR) není důvodné se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, neboť voliči nemůžou ani tak vykonat své volební právo na zastupitelském úřadě (hlasování probíhá pouze na území ČR). Voličům, kteří jsou v zahraničí krátkodobě (pouze v době voleb do Evropského parlamentu), proto nedoporučujeme se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě. Tato možnost tu ovšem samozřejmě je – blíže bod 2b. Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu). Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb (od 17.1.2019):
   • osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
   • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května
   2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail). Obecní úřad může předat voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď:
   • voliči osobně,
   • nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
   • anebo jej voliči zašle
  2. Občan ČR nemá trvalý pobyt na území ČR. Takový občan tedy není veden v žádném seznamu voličů. Volič proto musí písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:
   • žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019.
   • na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu.

    

   Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb (17.ledna 2019), a to:
   1. osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
   2. písemně tak, aby byla žádost doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).
    • S voličským průkazem se musí volič dostavit na území ČR, kde může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku.
    • Zastupitelský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
   1. Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se občan ČR v době voleb do Evropského parlamentu nachází, tzn., že chce hlasovat pro kandidáty, kteří jsou zpravidla občany tohoto jiného členského státu Evropské unie. V tomto případě může občan ČR hlasovat na území tohoto jiného členského státu Evropské unie. Volby do Evropského parlamentu budou probíhat v rozmezí od 23. do 26. května 2019. Den/dny konání voleb do Evropského parlamentu v jiném členském státě Evropské unie se mohou lišit ode dnů, na které je stanoveno konání voleb na území České republiky.
    • V případě, že chce občan ČR hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území jiného členského státu Evropské unie, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie.
    • Informace o těchto podmínkách může občan ČR získat na internetu, na příslušných webových stránkách jednotlivých členských států.

SOUBOR("1678")%%© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/volby-ep-zahranici ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz