Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vedoucí odborů

zejména

1.  Jsou podřízeni tajemníkovi ÚMČ.

2.  Řídí činnost odboru, odpovídají za ni tajemníkovi ÚMČ a RMČ.

3.  Podepisují rozhodnutí odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti.

4.  Odpovídají za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostovi, zástupcům starosty a uvolněným členům ZMČ  a    tajemníkovi.

5.  Ve stanoveném rozsahu zastupují  MČ Praha 6.

6.  Se souhlasem tajemníka určují svého zástupce a vymezují rozsah jeho oprávnění.

7.  Navrhují plat zaměstnancům odboru.

8.  Vyhodnocují zkušební dobu, navrhují opatření příp. rozvázání pracovního poměru.

9.  Odpovídají za zpracování pracovních náplní zaměstnanců odboru.

10. Odpovídají za formální a obsahovou správnost uzavřených dohod o pracovní činnosti a provedení práce pro potřeby odboru.

11.  Odpovídají za uzavření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování.

12.  Účastní se jednání zasedání  ZMČ.

13.  Na vyzvání se účastní jednání RMČ.

14.  Na vyzvání se účastní jednání výborů ZMČ a komisí RMČ, příp. zajistí účast zaměstnance odboru na tomto jednání.

15. Plní úkoly, které umožňují zástupcům starosty a uvolněným členům ZMČ  výkon jejich činnosti, kterou mají uloženou v rámci plnění koncepčního a koordinačního zaměření.

16. Dle plánu práce RMČ nebo na vyžádání připravují materiály předkládané RMČ, odpovídají za jejich obsah a formu.

17. Na vyžádání předsedy výboru ZMČ nebo  komise RMČ připravují potřebné materiály pro činnost výboru nebo komise.

18. Odpovídají na dotazy a interpelace členů ZMČ.

19. Odpovídají za veškerou realizaci usnesení ZMČ a RMČ a úkolů vyplývajících pro ně ze  zápisu  ze zasedání ZMČ a RMČ.

20. Odpovídají za zabezpečení obecně platných a interních předpisů potřebných pro práci odboru.

21. Odpovídají za to, že zaměstnanci odboru jsou seznámeni se všemi obecně platnými a interními předpisy, potřebnými k výkonu  jejich funkce.

22. Odpovídají za zadávání a realizaci veřejných zakázek v souladu s platnou právní úpravou,  usneseními RMČ příp. ZMČ a vnitřními předpisy a pokyny tajemníka ÚMČ.

23.Odpovídají za věcnou a odbornou správnost přípravy zadání veřejných zakázek, stanovení kritérií pro hodnocení nabídek uchazečů a průběžné doplňování údajů do databáze dodavatelských subjektů.

24. Předkládají RMČ návrh odměn pro ředitele a vedoucí  organizací a organizačních složek zřízených ZMČ, ke které plní funkci odvětvového odboru.

25. Předkládají RMČ návrh změny příplatku za vedení, zvláštního a osobního příplatku ředitelů  organizací a organizačních složek zřízených ZMČ,  ke které plní funkci odvětvového odboru.

26. Odpovídají za dodržování všech platných obecně závazných právních předpisů v působnosti svého odboru, za dodržování vnitřních předpisů, pokynů a jim uložených úkolů, a za řádný výkon činnosti svého odboru.

27. Ve své působnosti zajišťují finanční resp. řídící kontrolu podle ZoFK.

28. Provádějí kontrolu řádného výkonu pracovní činnosti svých podřízených zaměstnanců a plnění jejich povinností, uložených jim zejména platnými právními předpisy, interními předpisy a pokyny.

29. Odpovídají za shromažďování, zpracovávání, uchovávání a likvidaci osobních údajů na technických nosičích nebo v listinné podobě a jejich ochranu podle zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.

30. Odpovídají za to, že osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon pracovních úkolů řízeného odboru a za to, že nedojde k jejich zneužití.

31. Odpovídají za sledování vývoje právní úpravy vztahující se k výkonu činnosti jejich odboru, jakož i ostatních právních předpisů s výkonem činnosti jejich odboru souvisejících.

32. Odpovídají za dodržování platných právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, předpisů EU, týkajících se výkonu činnosti jejich odboru, jakož i ostatních právních předpisů s výkonem činnosti jejich odboru souvisejících (např. zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, v platném znění,  aj.).

33. Odpovídají za aktuálnost informací uveřejněných na internetových stránkách MČ Praha 6, týkajících se činnosti jejich odboru.

34. Vedoucí jednotlivých odborů spolu vzájemně spolupracují při řešení problematiky přesahující rámec výkonu činnosti jejich odboru a jsou si vzájemně nápomocni (meziodborové spolupráce).

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vedouci_odboru ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz