Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Systém varování obyvatelstva ›› detail/podstránka

Systém varování obyvatelstva

1. Úvod

Povinnost hlavního města Prahy (dále jen HMP) zabezpečit varování obyvatelstva vyplývá z § 15 zákona č. 239/2000 Sb. a Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 článek 61. Varování obyvatelstva před hrozícím, nebo vzniklým nebezpečím je jedním ze základních opatření k jeho ochraně, tedy ochraně jeho zdraví, života a majetku.

Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů v ČR jsou poplachové sirény.

Varování obyvatelstva v HMP bylo koncem 90. let zajišťováno výhradně státem provozovanými elektrickými rotačními sirénami Jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV). Hlavním nedostatkem těchto sirén JSVV je závislost na dodávkách elektrické energie z centrálních zdrojů a nemožnost poskytnout obyvatelstvu tísňovou informaci, kterou by bylo možné hrozící nebezpečí upřesnit, případně vydávat potřebné pokyny k ochraně životů a zdraví.

V roce 1997 na základě zkušeností z povodní na Moravě proto Zastupitelstvo HMP rozhodlo o výstavbě Autonomního systému varování a vyrozumění (dále jen ASVV), který zabezpečí varování a vyrozumění obyvatelstva na území HMP před nebezpečím spojeným s rizikem:

Aby bylo možné po odvysílání vlastního varovného signálu specifikovat charakter hrozícího nebezpečí a způsoby ochrany před ním, tzv. tísňovou informací, bylo rozhodnuto, že koncovými prvky ASVV budou elektronické sirény, které budou dálkově ovládány rádiovým systémem.

Poznámka:

Při povodních v roce 2002 bylo využíváno systému ASVV při vyhlášení dobrovolné a následně nařízené evakuace v prostorách Starého Města, Malé Strany, Josefova, Karlína, Libně a Holešovic. Bylo evakuováno více než čtyřicet tisíc osob. V praxi se potvrdilo, že tento systém umožnil zabezpečit nejen vlastní varování obyvatelstva, ale i jeho průběžné informování, což významně přispělo k tomu, že evakuace proběhla organizovaně, bez ztrát na životech a zdraví obyvatel.


2. Stávající stav varování obyvatelstva HMP

V současné době je varování na území HMP zabezpečováno celkem 430 sirénami.                 

Z uvedeného počtu je:

Rotační sirény JSVV jsou majetkem státu a jejich provoz zajišťuje Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS). Jejich používání má pro potřeby HMP zejména tyto nevýhody:

Elektronické sirény ASVV jsou majetkem HMP a jejich provoz zajišťuje Odbor krizového řízení MHMP. Tyto sirény jsou moderním prostředkem varování a umožňují zejména:


3. Struktura a zařízení ASVV

ASVV je budován jako modulární technicky otevřený systém umožňující plynulé doplňování a rozšiřování, jak z hlediska počtu stanovišť sirén, tak i z hlediska využívání jím zprostředkovaných informací.

Složení systému:

  1. řídící pracoviště - Operační středisko krizového štábu HMP,
  2. elektronické sirény s ovládací jednotkou,
  3. zařízení pro přenos radiového signálu pro ovládání sirén a přenos verbálních informací.

a) Řídící pracoviště

Řídící pracoviště systému varování obyvatelstva na Operační středisko krizového štábu HMP umožňuje:

b) Elektronické sirény

ASVV v majetku HMP tvoří 207 ks elektronických sirén.

Skříň s ovládáním sirény svým vybavením umožňuje:


4. Další rozvoj ASVV

Je navrženo v dalším období realizovat rozvoj ASVV v souladu s finančními možnostmi HMP. Postupně pokračovat ve výstavbě elektronických sirén ASVV pro zabezpečení slyšitelnosti výstražné informace podle aktuálních rizik. Přednostně pokrýt území, které dosud nedisponuje žádným prostředkem varování. Postupně pak začít nahrazovat rotační sirény novými elektronickými sirénami.


5. Signály

Varovný signál „Všeobecná výstraha”

náhled souboru

Signál „Požární poplach”

náhled souboru

Akustická zkouška „Zkušební tón“

náhled souboru© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/varovani_obyvatelstva ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz