Od počátku dubna funguje nová vnitřní struktura Úřadu městské části Praha 6

V rámci racionalizace a vyšší efektivity činností, které úřad vykovává, došlo ke dni 1. 4. 2024 k vytvoření dvou nových odborů.

Odbor správních agend - integruje působnost živnostenského úřadu (vykonávanou dosud živnostenským odborem) a matričního úřadu (vykonávanou dosud odborem vnitřních věcí), tedy činností vykonávaných v přenesené působnosti úřadu; oddělení začleněná v dosavadním živnostenském odboru budou pro maximálně efektivní zachování kontinuity výkonu činností stanovených aktuálně účinným organizačním řádem převedena do nově vzniklého odboru. Vedoucí odboru se stala Anna Palasová.

Odbor rozvoje a investic - integruje působnost dosavadního odboru územního rozvoje a odboru významných investic, v tomto případě z důvodu úzké propojenosti oblasti rozvoje a investic potřebných pro tento rozvoj; oddělení začleněná v dosavadním odboru územního rozvoje budou pro maximálně efektivní zachování kontinuity výkonu činností stanovených aktuálně účinným organizačním řádem s drobnými úpravami převedena do nově vzniklého odboru. Vedením odboru je dočasně pověřen tajemník Úřadu MČ Praha 6 Jan Holický.

Činnost Úřadu městské části Praha 6 bude nadále analyzována z hlediska efektivity fungování i z hlediska následného vyhodnocení tohoto dílčího racionalizačního opatření tak, aby na něj bylo možné v případě potřeby v budoucnu navázat dalšími opatřeními k dosažení efektivity fungování úřadu.