Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2011 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2011

Od konce prvního pololetí 2010 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2011. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6. 

Vzhledem k očekávanému vývoji veřejných financí ČR, který se následně projevil zejména ve snížení dotace na výkon státní správy, bylo nutné přistoupit k úsporám finančních prostředků. Návrhy ekonomického odboru na snížení jednotlivých výdajů odvětví byly postupně projednány s tehdejším panem starostou Mgr. T. Chalupou a příslušnými radními. Výsledkem byl „Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011“, který byl projednán a odsouhlasen usnesením RMČ Praha 6 č.34/10 ze dne 29.11.2010. Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha nepřijalo do konce roku 2010 svůj rozpočet, nemohla MČ Praha 6, dle Statutu hl.m. Prahy, části III., § 6 bodu 7, přistoupit ke schvalování vlastního rozpočtu. Proto od 1.1.2011 hospodaří MČ Praha 6 dle „Rozpočtového provizoria“, které bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 14/10 ze dne 23.12.2010, kdy jeho výchozí základnou byl objem finančních prostředků odsouhlasený usnesením RMČ Praha č.34/10. 

Usnesením ZHMP č. 4/1 ze dne 17.2.2011 byl schválen rozpočet hlavního města Prahy včetně dotací k jednotlivým městským částem. Pro Městskou část Praha 6 však vyplývá z tohoto usnesení snížení dotace z rozpočtu hl.m. Prahy o částku ve výši 15.961 tis. Kč oproti původnímu návrhu z loňského roku. Takovéto snížení bylo zapracováno do tohoto materiálu, dotklo se jak příjmové, tak i výdajové stránky rozpočtu MČ Praha 6. 

Materiál byl v této podobě předložen k projednání Finančnímu výboru ZMČ Praha 6, který se jím zabýval na svém jednání dne 2.3.2011. Návrh, aby byl materiál předložen v této podobě k projednání v RMČ Praha 6 však Finanční výbor ZMČ Praha 6 neschválil.

Dne 3.3.2011 byl Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2011 projednán v RMČ Praha 6, která jej svým usnesením č. 275/11 odsouhlasila. 

Rozpočet je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 152.000 tis. Kč bude jednak kryt vratkou části dočasně volných finančních prostředků ve výši 9.740 tis. Kč, které byly v roce 2003 dočasně převedeny na Městskou část Praha 8 na odstraňování následků ničivých povodní z roku 2002, dále z finančních prostředků uložených formou tzv. „Správy aktiv“ ve výši 139.260 tis. Kč a z části zůstatku Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 3.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že navržené příjmy MČ Praha 6 o 3.000 tis. Kč převyšují navržené běžné výdaje, budou veškeré finanční prostředky zařazené ve třídě 8 – Financování, sloužit ke krytí kapitálových výdajů. 

Jak již bylo výše uvedeno, byl snížen objem běžných výdajů. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2010 byly v původním materiálu, který byl odsouhlasen RMČ Praha 6 dne 29.11.2010, běžné výdaje ve výši 73,71 %, což v absolutním vyjádření činilo snížení o 235.914 tis. Kč.

V kapitole 02 – Městská infrastruktura došlo zejména ke snížení výdajů na údržbu veřejné zeleně na základě „Rámcové smlouvy“ (o 11.500 tis. Kč) a dále v jednotlivých dílčích výdajích, takže je objem výdajů na veřejnou zeleň je celkově nižší o 29.277 tis. Kč.

V kapitole 03 – Doprava došlo k utlumení výdajů na realizaci tzv. „Chodníkového program“, kdy z loňských 95.500 tis. Kč je nyní v rozpočtu zařazena částka o 79.500 tis. Kč nižší a dále došlo ke snížení výdajů na úklidové práce dle „Rámcové smlouvy“ a to o 18.954 tis. Kč.

V kapitole 04 – Školství byly v oddílu Základní školy sníženy výdaje na opravy (o 35.750 tis. Kč), kdy v rozpočtu zůstaly zařazeny výdaje na havárie a dále byl snížen příspěvek na vlastní provoz těchto škol o 2.890 tis. Kč, což činí cca 5 %.

V kapitole 06 – Kultura došlo ke snížení výdajů zejména u pořádání velkých společenských akcí (o 4.655 tis. Kč) a u výdajů na tělovýchovu a sport (o 2.645 tis. Kč).

V kapitole 09 – Vnitřní správa došlo k největšímu snížení výdajů u finančních prostředků určených na platy a související zákonné pojištění, kdy tato úspora činí 16.167 tis. Kč. Provedený personální audit ÚMČ Praha 6 byl vyhodnocen již v roce 2009 a jeho výsledkem bylo snížení počtu zaměstnanců o 36 pracovních míst již k 1.1.2010. Více o této problematice je v části 5. Mzdová oblast. V návrhu rozpočtu této kapitoly se promítají i další přijatá opatření, jako například vyhodnocení dat získaných ze sledování pohybu vozidel autoparku ÚMČ pomocí GPS, které vedlo ke snížení výdajů na pohonné hmoty. Přísnější dodržování a kontrola telefonických hovorů vedla k návrhu na snížení výdajů na telefonní poplatky o 600 tis. Kč. Větší využívání elektronické formy komunikace uvnitř ÚMČ a snaha o co nejefektivnější využití použitých kancelářských papírů vedla ke snížení výdajů na jejich pořízení o více než 50 %. Snadnější možnost získání informací (odborné a právní předpisy a publikace, denní tisk) v elektronické podobě vedla k úplnému vypuštění výdajů na jejich pořízení v tištěné podobě,což v souhrnu činí úsporu 570 tis. Kč. Na snížení výdajů v této kapitole má však také vliv již téměř kompletní vybavení zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6, které v nemalé míře probíhalo ještě v průběhu roku 2010.  

            Na základě snížení dotace z rozpočtu hl.města Prahy o výše uvedených 15.961 tis. Kč, navrhl zástupce starostky Bc. P. Ayeboua ve spolupráci s ekonomickým odborem další snížení běžných výdajů, která byla projednána za účasti starostky MČ Praha 6 ing. M.Kousalíkové a příslušných radních dne 28.2.2011. Tato snížení se týkala zejména snížení běžné rozpočtové rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa (o 7.933 tis. Kč). V kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální věci byl snížen příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba (o 2.000 tis. Kč), jelikož tato organizace obdržela grant z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. V kapitole 06 – Kultura došlo ke snížení výdajů zejména u pořádání velkých společenských akcí (o 3.350 tis. Kč) a v kapitole 09 – Vnitřní správa byly sníženy výdaje v oblasti správy budovy ÚMČ Praha 6 (o 1.593 tis. Kč).

Dále byly na tomto jednání projednány některé vnitřní přesuny mezi jednotlivými výdaji a nově byla do běžných výdajů zařazena akce „ZŠ J.A.Komenského – oprava fasády a výměna oken“, která byla zdrojově kryta rozpočtem MČ Praha 6 na rok 2010, ale z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v závěru roku nebyla dokončena a finanční prostředky nebyly vyčerpány.

V rámci kapitálových výdajů byly, na základě očekávaných skutečností, poníženy rozpočty akcí „Rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka“ (o 2.000 tis. Kč) a „Nad Kajetánkou 2, 4, 6 a Patočkova 31, 33, 35, 37 – rekonstrukce“ (o 3.500 tis. Kč) a zcela byla vypuštěna akce „Audio – video – Multifunkční centrum Prahy 6“ ve výši 590 tis. Kč. Naproti tomu byla nově zařazeny akce „Vyzdění bytových jader v bytech určených pro seniory na sídlišti Dědina“ ve výši 2.000 tis. Kč a finanční prostředky určené na mimořádný peněžitý vklad do a.s. Vítězné náměstí ve výši 3.500 tis. Kč.

            Na jednání RMČ Praha 6 dne 3.3.2011 navrhl zástupce starostky Bc. J. Záruba snížení výdajů určených na výsadbu a údržbu květin v záhonech o 1.200 tis. Kč a jejich přesun do výdajů určených na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech. RMČ Praha 6 s tímto přesunem souhlasila. 

Zpracovatelé předpokládají, že v případě schválení rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011 Zastupitelstvem MČ Praha 6, předloží Radě městské části Praha 6, v souladu s ustanovením § 94, odst. 2, písm. f, zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění zákona č.145/2001 a v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke schválení finanční plány příspěvkových organizací, zřízených Městskou částí Praha 6.

Další informace:

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/uvod_navrh11 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.