Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2021 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2021 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2021

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2021

Úvod

Od konce prvního pololetí 2020 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2021. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 

a projednány na úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2020 dle schváleného harmonogramu znovu projednán na úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2020 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.

Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 jsou finanční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy. Pro rok 2021 byl opět stanoven princip pro určení finančních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2021 (stejně jako pro roky 2012 - 2020). Usnesením RHMP č. 1985 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 14. 09. 2020 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 byla schválena dotace ve výši 390.273,0 tis. Kč, tedy ve stejné výši, jako tomu bylo v předchozím roce. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2020 o 4.503,2 tis. Kč vyšší, na celkovou výši 90.828,2 tis. Kč. Pokud vyplynou další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny, na základě zmocnění RMČ Praha 6, neprodleně do návrhu zapracuje.

Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1. – Příjmy.

 

Výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha 6 je pro rok 2021 sestaven mezi rozpočtovými příjmy a provozními výdaji jako vyrovnaný. Současně je však v návrhu rozpočtu navrhována rezerva na řešení krizových opatření „COVID“ ve výši 20 mil. Kč. Jako zdroj pro tuto rezervu je navrhováno zapojení mimorozpočtových zdrojů –  Fond rezerv a rozvoje (FRR). Případně zapojené finanční prostředky z FRR (zůstatek 330 mil. Kč) jsou prostředky vytvořené v letech minulých. V současné době se jedná především o prostředky vytvořené z nečerpaných vratek daní z příjmů právnických osob, které jsou v rámci schvalování Závěrečného účtu každoročně převáděny do FRR. Tato rezerva bude výhradně určena pro řešení koronavirové pandemie. V případě, že MČ Praha 6 obdrží v roce 2021 na řešení pandemie dotaci z rozpočtu HMP nebo státního rozpočtu, prostředky z FRR se do rozpočtu nezapojí. MČ Praha 6 tak reaguje na případné bezodkladné řešení, které je možné očekávat hned začátkem roku 2021.

Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel zapojení Fondu rezerv a rozvoje a „Správy aktiv“.

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2020 nebo v předchozích letech, a u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky, a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2021 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2021 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

 

Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje.

 

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2021 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období „Rozpočtového provizoria na rok 2021“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1226 ze dne 15. 6. 2020 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2021“ předložit i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6, odst. 7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není–li uvedeno jinak.

  

 

 

 

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 na rok 2021

     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2020

k 30.09.2020

na rok 2021

 

 

 

 

P Ř Í J M Y

 

 

 

Daňové příjmy

128 700,00

128 700,00

125 700,00

Nedaňové příjmy

37 236,00

44 079,50

41 282,80

Přijaté dotace

616 598,00

797 629,00

581 101,20

 

 

 

 

Ú H R N   P Ř Í J M Ů

782 534,00

970 408,50

748 084,00

 

 

 

 

V Ý D A J E  

 

 

 

Běžné výdaje

780 894,00

971 059,00

768 084,00

Kapitálové výdaje

303 540,00

293 938,80

383 751,00

Ú H R N   V Ý D A J Ů

1 084 434,00

1 264 997,80

1 151 835,00

 

 

 

 

R O Z D Í L   P Ř Í J M Ů   A    V Ý D A J Ů

-301 900,00

-294 589,30

-403 751,00

 

 

 

 

F I N A N C O V Á N Í

 

 

 

8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech

150 000,00

193 589,30

220 000,00

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

151 900,00

101 000,00

183 751,00

8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček

 

 

 

8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

 

 

 

8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

C E L K E M    F I N A N C O V A N Í

301 900,00

294 589,30

403 751,00

 

 

 

 

rozdíl

0,00

0,00

0,00© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/uvod-rozpocet-2021 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.