Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Oprava objektu zvoničky a opěrné zídky ve Starých Střešovicích
Číslo: 2006/00141
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 22.04.2006
Datum ukončení nabidek: 14.05.2006
Datum zveřejnění výsledků: 24.05.2006
Kategorie: » stavební práce » HSV » stavební práce
Specifikace: Předmětem zakázky je oprava objektu zvoničky ve Starých Střešovicích, parc.č. 99, a oprava opěrné zídky u objektu zvoničky, parc.č. 2177/1, k.ú. Střešovice Rozsah prací je uveden v zadávací dokumentaci a projektu opravy, který je její přílohou Zájemci o poskytnutí zadávací dokumentace včetně projektu za účelem vyhotovení nabídky ji poptají na tel. čísle  220 189 975 u ing. Čečilové nebo na e-mailové adrese . Termín realizace : Zahájení : 06/2006 Dokončení : do 11/2006
Kritéria hodnocení: Zakázka bude hodnocena z hlediska nabídkové ceny, komplexnosti a vhodnosti zpracované nabídky, a z hlediska údajů a referencí o firmě . Zadavatel si vyhrazuje právo před konečným vyhodnocením zakázky osobní konzultace s uchazeči, eventuelně za účasti projektanta, k upřesnění nabídek a k posouzení vhodnosti a komplexnosti
Podmínky účasti: Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list včt. výpisu z obchodního rejstříku, údaje o firmě a uvedením obdobných akcí s možností ověření u investora. Uchazeč předloží nabídku prostřednictvím elektronického tržiště. V této nabídce budou uvedena celková cena v členění bez DPH, DPH a cena včt. DPH. Detailní rozpracování nabídky (rozpracovanou cenu dle položek uvedených v zadávací dokumentaci, uvedení použitých materiálů, údaje o firmě a údaje o referencích) tak, aby mohla být hodnocena komplexnost podané nabídky zašle uchazeč na e-mailovou adresu nebo poštou nebo osobně na adresu zadavatele nejpozději v den ukončení podání nabídek, tedy do 14.5.2006, označené „NABÍDKA – oprava Zvoničky Staré Střešovice“. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky s tím, že veškeré další vyvolané náklady nezahrnuté v zadávací dokumentaci (statické posudky po odkrytí konstrukcí apod.) budou případně u vítězného uchazeče objednány dle potřeby. Zadavatel si vyhrazuje v souladu se zákonem právo odmítnout všechny předložené nabídky a zadání zakázky zrušit. Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyjímkou informací podléhajícím obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.
Platební podmínky: Fakturace bude prováděna se splatností 21 dní na základě objednatelem odsouhlasených provedených prací Konečná faktura bude vystavena bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.
Kontakt: Ing. Martina Čečilová, Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 6
Čsl. armády 23, Praha 6, 160 52
Tel :  220 189 975, 604 70 66 53
Fax :  224 323 308
e-mail :
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění: zadavatel provedl hodnocení nabídek z hlediska všech kriterií a jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy STAVMAN PRAHA s.r.o.
Za výsledky zodpovídá: ing. arch. Bohumil Beránek - vedoucí Odboru územního rozvoje
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: STAVMAN PRAHA
Na Poustkách 2128/1
Praha 4 143 00
IČO: 27224694
DIČ: CZ27224694
tel: 777121671
fax: 241774911
Email:
Nabídka: Nabídka-rozpočet a komentář k nabídce byly poslány e mailem Ing.Čečilové.
Další informace: http://www.stavmanpraha.cz
Nabídková cena: 483735.00,-Kč bez DPH
575645.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=675&crc=cc453045fbb00249283ac35a253f8ee6 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz