Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eAukce » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Prověřovací studie umístění podzemních kontejnerových stanovišť
Číslo: 2010/00004
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 04.11.2010
Datum ukončení 1. kola: 10.11.2010
Datum ukončení 2. kola: 11.11.2010
Datum ukončení 3. kola: 12.11.2010
Datum zveřejnění výsledků: 18.11.2010
Kategorie: » služby » projekční práce » ostatní
Specifikace:

Předmětem plnění zakázky je zhotovení dokumentace, která bude podkladem pro postupnou realizaci podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad. Na základě seznamu 48 vytipovaných stávajících nadzemních stanovišť bude prověřeno umístění podzemních kontejnerových stání.

Formou katalogu bude zpracován materiál poskytující potřebné podklady k jednotlivým stanovištím. Obsahem bude identifikace stávajícího umístění, typ možného podzemního stání, podmínky realizace, odhad nákladů stavby, v situaci zakreslené umístění stanoviště, fotodokumentace.

Požadujeme zejména prověření inženýrských sítí, možného počtu kontejnerů, majetkových poměrů, vhodnost umístění z hlediska dopravně-bezpečnostního, památkové ochrany území a následné obsluhy zařízení. V případě kolize s inženýrskými sítěmi navržení nového umístění, příp. prověření realizace přeložky u dotčeného správce.

Všechna stávající a navržená stanoviště budou zakreslena do jedné přehledné situace.

Kritéria hodnocení:
váhakritériumjednotky
90%cena bez DPHKč bez DPH
10%termín plněnítýdny

 

Podmínky účasti:

Nabídka bude podána přes el. tržiště, požadované doklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě.

Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku a ověřený doklad o autorizaci v příslušném oboru. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí. Po výběru uchazeče budou do 5-ti pracovních dnů předloženy potvrzené reference obdobných zakázek (tj.min.tři reference realizovaných zakázek v oboru městského inženýrství).

Veškerá dokumentace bude vypracována v rámci ujednané ceny v počtu tří vyhotovení v tištěné formě. Kompletní dokumentace bude předána též v elektronické formě.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že nabídky, jejichž navržené termíny prací nebudou odpovídat reálné době na pořízení podkladů (zákresy inž.sítí a další) a na řádné zpracování dokumentace, budou vyřazeny!

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si v souladu se zákonem vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Příloha: ikonka typu souboru application/msword seznam stanovišť [ DOC • 29kB ]
Kontakt: Ing.Dana Charvátová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
tel.  220 189 410
e-mail:
Ing.Jiří Beneš
referent odboru dopravy a životního prostředí
te.  220 189 505
e-mail:
 
Vyhodnocení
Výsledková tabulka:
pořadí celkem firma cena bez DPH (90%) termín plnění (10%)
1 100,0% Komprin 100000 [Kč bez DPH] 90,0% 4 [týdny] 10,0%
2 81,2% PUDIS 117270 [Kč bez DPH] 76,7% 9 [týdny] 4,4%
3 80,7% MgA. Petr Kocourek 120000 [Kč bez DPH] 75,0% 7 [týdny] 5,7%
4 74,8% Architektonický atelier HÉTA plus,s.r.o. 129000 [Kč bez DPH] 69,8% 8 [týdny] 5,0%
5 41,0% BML spol. s r.o. 250000 [Kč bez DPH] 36,0% 8 [týdny] 5,0%
6 38,6% SUNCAD, s.r.o. 268000 [Kč bez DPH] 33,6% 8 [týdny] 5,0%
7 33,5% Architektonická kancelář Křivka,s.r.o. 310000 [Kč bez DPH] 29,0% 9 [týdny] 4,4%
8 14,2% IKA VIN 112 a.s. 777600 [Kč bez DPH] 11,6% 15 [týdny] 2,7%
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Za výsledky zodpovídá: Ing.Charvátová
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Komprin
Bělohorská 126
Praha 6 169 00
IČO: 48038482
DIČ: CZ48038482
tel: 721289303
fax:
Web: http://www.komprin.cz
Email:
Nabídka:

NABÍDKA

na

Prověřovací studii umístění podzemních kontejnerových stanovišť

 

Číslo:                           2010/00004

Datum vyhlášení:       4.11.2010

Způsob podání:           eAukce

Počet stanovišť:          48

 

                                                                                    Pro 1 stanoviště                      pro 48 stanovišť

A)     Získání podkladů

-       Mapový podklad IMIP                                                                               bude poskytnut investorem

-       Ověření podzemních vedení u jednotlivých správců         2 hod                                           96 hod

-       Fotodokumentace, popis stávajících stání                     0,5 hod                                        24 hod

-       Zákres sítí do mapového podkladu                                0,5 hod                                        24 hod

-       Ověření majetkových vztahů                                         0,25 hod                                      12 hod

                                                                                                                                           156 hod

B)     Návrh

-       Textová část                                                               1 hod                                          48 hod

-       Výkresová část                                                           1 hod                                          48 hod

-       Odhad nákladů                                                           0,25 hod                                      12 hod

                                                                                                                                           108 hod

C)     Ostatní náklady

-       Planografické práce, kompletační činnost                                                                      5 000 Kč

-       Poplatky za podklady správců sítí                                      200 Kč                                 9 600 Kč

                                                                                                                                         14 600 Kč

 Výsledná cena je spočtena dle sazebníku UNIKA pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností:

ad A)   156 hod Ă  350 Kč/h                                                                                                   54 600 Kč

ad B)   108 hod Ă  450 Kč/h                                                                                                   48 600Kč

ad C)   14 600 Kč                                                                                                                 14 600 Kč

Celková cena                                                                                                                    117 800 Kč

sleva 15%

Celková nabídková cena po slevě                                                                                    100 000 Kč

 

Termín dodání                                                                                                                  4 týdny 

 

V Praze 12.11.2010                                                                                   vypracoval ing. Pavel Kvasnička

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Otevřít soubor
Další informace: http://www.komprin.cz


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=4&aukce=1&crc=d621db9f843372f7f23745bf39508e1d ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz