Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Projektová dokumentace - "Zelený pás Dejvic - II. a III.etapa"
Číslo: 2005/00277
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 13.10.2005
Datum ukončení nabidek: 20.10.2005
Datum zveřejnění výsledků: 25.10.2005
Kategorie: » služby » projekční práce » zahradní a krajinářská tvorba
Specifikace: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace úprav „Zeleného pásu Dejvic – II. a III.etapa“ v prostoru od Evropské ul. po budovu Semináře. Jedná se o prostor od ul. Evropské k objektu budovy Semináře v Thákurově ulici, řešené území je vyznačeno v příloze. I.etapa byla realizována v roce 2004 v souvislosti s osazením busty R.A. Thákura v horní části zeleného pásu, II. etapa zahrnuje návrh sanace zelených ploch v prostoru od busty Thákura k objektu Semináře, III. etapa zahrnuje řešení prostoru před budovou Semináře. Požadovaný rozsah prací : 1) Návrh sanace II. etapa - dendrologický průzkum - návrh sanace a údržby - projednání s dotčenými orgány 2) Studie III.etapa - zaměření skutečného stavu lokality (digitální) - dendrologický průzkum - průzkum sítí v lokalitě - návrh řešení (eventuelně ve variantách) - projednání návrhu s orgány památkové péče - projednání návrhu dopravního řešení 3) Dokumentace k územnímu řízení III.etapa - dokumentace k ÚŘ + propočet nákladů - inženýrská činnost k ÚŘ do získání ÚR 4) Dokumentace ke stavebnímu řízení III.etapa - dokumentace pro stavební řízení - inženýrská činnost k SŘ do získání SP - dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele - spolupráce při realizaci stavby, autorský dozor - spolupráce při dokončení stavby Požadované úpravy : - zaslepení střední komunikace - doplnění objezdu parku včt. návrhu dopravního řešení - doplnění centrálního prostoru o umělecký artefakt (fontána) - návrh zeleně a zrušení dětského hřiště (bez náhrady) Termín : návrh sanace do 20.11.2005 studie do 15.12.2005 PD pro ÚŘ do 31.1.2006 a dále v návaznosti na průběh projednávání dokumentace Předpoklad vlastní realizace : v průběhu roku 2006
Kritéria hodnocení: Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické vhodnosti dle kriterií : - nabídková cena - komplexnost nabídky
Podmínky účasti: Vítězný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina včt. výpisu z obchodního rejstříku. Uchazeč musí v nabídce doložit (popisem) min. 3 reference na akce obdobného charakteru v posledních třech letech s uvedením kontaktní osoby investora pro případné ověření. Uchazeč předloží nabídku prostřednictvím elektronického tržiště. V této nabídce budou uvedena celková cena v členění dle bodu 3) bez DPH, DPH a cena včt. DPH a uvedení referenčních akcí. Případné další detailní rozpracování nabídky nebo popis zašle uchazeč na e-mailovou adresu nejpozději v den ukončení podání nabídek, označené „NABÍDKA – PD - ZELENÝ PÁS DEJVIC“. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky. Zadavatel si vyhrazuje v souladu se zákonem právo odmítnout všechny předložené nabídky a zadání zakázky zrušit. Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyjímkou informací podléhajícím obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.
Platební podmínky: Konečná faktura se splatností 21 dní bude vystavena po předání díla . Zadavatel neposkytuje zálohy.
Kontakt: Ing. arch. Bohumil Beránek, Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 6
Čsl. armády 23, Praha 6, 160 52
Tel :  220 189 900
Fax :  224 323 308
e-mail :


ing. Martina Čečilová, Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 6
Čsl. armády 23, Praha 6, 160 52
Tel :  220 189 975
Fax :  224 323 308
e-mail :


ing. Lenka Zajptová, Odbor péče o prostředí ÚMČ Praha 6
Tel :  220 189 971
Fax :  224 312 481
e-mail :
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění: Zadavatel provedl vyhodnocení z hlediska ekonomické výhodnosti a komplexnosti.
Za výsledky zodpovídá: ing. Martina Čečilová
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: VHE a spol., s.r.o.
Tusarova 22
Praha 7 170 00
IČO: 24656992
DIČ: CZ24656992
tel: 602144559
fax:
Web: http://www.vhe.cz
Email:
Nabídka: Titl: MČ Praha 6 Čs. armády 23 160 52 Praha 6 Naše zn.: Vaše zn.: V Praze, dne: 19. 10. 2005 Věc: „NABÍDKA – PD – ZELENÝ PÁS DEJVIC“. Základní údaje uchazeče o veřejnou zakázku: VHE a spol. - architektonická kancelář s.r.o. Branická 82, 147 00 Praha 4 – Braník Sídlo firmy: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3 IČ: 49 71 30 43 DIČ: CZ 49 71 30 43 Tel, fax: 2 44 46 36 56 fax: 2 44 46 09 11 e-mail: htpp: www.vhe.cz zastoupená jednatelem – ing. arch. Klementem Valouchem – autorizovaným architektem Rámcový obsah dokumentace: • Zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území a zhotovení digitální mapy území III. etapy • Zjištění stávajících inženýrských sítí v řešeném území a zanesení do digitální mapy III. etapy • Dendrologický průzkum a vyhodnocení stávající zeleně, návrh sanace dřevin II. + III. etapy, • Problémová urbanisticko-architektonická analýza území • Charakteristika a popis současného stavu, hodnoty a problémová místa • Podmínky památkové ochrany, architektonicko-urbanistické hodnoty území • Podmínky dopravní obsluhy, pěší a cyklistická doprava, doprava v klidu • Hlavní liniové trasy, plochy a zařízení technické infrastruktury • Hodnocení zeleně, podmínky ochrany prostředí • Návrh řešení - studie • Variantní skici řešení parteru + předběžné projednání se zadavatelem a Odborem pam. péče MHMP, výběr výsledné varianty • Zpracování výsledné varianty: situace – návrh řešení parteru, architektonická situace, charakteristické příčné řezy, detailní příklady řešení, situace řešení zeleně • Dopravní řešení v oblasti konečné tram. Vypich, řešení parkoviště a pěších vztahů k MHD • Návrh detailního řešení architektonických prvků parteru, drobné architektury a městského mobiliáře včetně návrhu materiálového a barevného řešení • Námět a zásady prostorového a výtvarného řešení ústředního objektu parteru (fontány) • Zpracování orientačního propočtu – odhadu investičních nákladů • Projednání a konzultace s orgány památkové péče, případně s dalšími orgány a organizacemi podle dohody se zadavatelem • Zpracování následných stupňů PD (DUR, DSP), inženýrská činnost, projednání a získání ÚR, SP, realizační dokumentace a DZS, spolupráce při realizaci a dokončení stavby – v rozsahu dle potřeby. Potřebné podklady: • Jednotná digitální mapa + ortofotomapy území v rozsahu širších vztahů Odhad časové náročnosti a financí: • Zaměření skutečného stavu a zhotovení digitální mapy 10.000,- Kč • Zjištění stavu inženýrských sítí 6.000,- Kč • Dendrologický průzkum dřevin a návrh sanace stávající zeleně 20.000,- Kč • CELKEM ZAMĚŘENÍ A ZJIŠTĚNÍ STAVI TI + DENDRLOGIE 36.000,- Kč (bez DPH) • Návrh řešení (studie) – urb-arch. + dopravní + projednání 90.000,- • DUR + projednání a získání ÚR 100.000,- • DSP + projednání a získání SP 145.000,- • DPS – prováděcí dokumentace 190.000,- • DZS – dokumentace pro zadání stavby 45.000,- • ATD – autorské a technické dozory 75.000,- • SKP – spolupráce při dokončení 15.000,- • CELKEM DOKUMENTACE + SOUČINNOST ZPRACOVATELE 660.000,- Kč (bez DPH) • CELKEM POŽADOVANÝ ROZSAH PRACÍ 696.000,- Kč (bez DPH) +132.240,- Kč (DPH) = 828.240,- Kč (s DPH) Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky. • Termíny zpracování: • – zaměření, zjištění stavu TI, dendrologický průzkum a návrh sanace dřevin do 15. 11. 2005 • varianty řešení ke konzultacím do 20. 11. 2005 • výsledný elaborát - návrh řešení (studie) do 15. 12. 2005 • DUR – dokumentace pro územní řízení do 31. 01. 2006 • Další termíny v návaznosti na průběh projednávání a zpracování dokumentace, předpoklad realizace v průběhu r. 2006. Reference akcí obdobného charakteru: • Studie řešení parteru Břevnov – Tejnka (s VIN Consult s.r.o. 11/2004) – pro MČ Praha 6 - cca 90 tis. Kč • Urbanisticko-architektonická studie regenerace parteru Puškinova náměstí v Praze 6 (06/2005) – pro MČ Praha 6 - cca 120 tis. Kč • Studie opravy komunikací Praha 6 – Bělohorská ulice – řešení parteru (s PUDIS a.s. 06/2005) – pro MČ Praha 6 – cca 150 tis. Kč • Urbanisticko-architektonická studie řešení okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích (08/2005) – pro MČ Praha 14 – ing. Lebedová OÚR - cca 100 tis. Kč Přílohy: • Kopie živnostenského listu VHE a spol. – architektonická kancelář s.r.o. • Výpis z obchodního rejstříku VHE a spol. – architektonická kancelář s.r.o. • Kopie osvědčení o autorizaci – ing. arch. Klement Valouch V Praze 19. 10. 2005 Ing. arch. Klement Valouch
Nabídková cena: 696000.00,-Kč bez DPH
828240.00,-Kč s DPH


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=356&aukce=&crc=99a922debfbd4435903dd89ae2be19fb ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.