Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Obměna a doplnění -mobilní nádoby Čs. armády
Číslo: 2020/00063
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 29.07.2020
Datum ukončení nabidek: 09.08.2020
Datum zveřejnění výsledků: 14.08.2020
Kategorie: » dodávky » ostatní dodávky
Specifikace:

Jedná se o výměnu starých mobilních nádob se stromy ve středovém pásu  ulice Čs. armády - nádoby jsou určeny k likvidaci, stromy budou vyjmuty a přesazeny na jinou lokalitu v rámci Prahy 6. Nádoby budou nahrazeny  novými nádobami o rozměrech 100 x 150 x 200 cm s výsadbou alejových stromů  a podsadbou okrasných trav. Mezi tyto vysoké nádoby budou umístěny nízké nádoby o výšce 60 cm x 150 x 200 cm s výsadbou trvalek, okrasných travin a cibulovin.

Realizace bude provedena podle projektové dokumentace, která je přílohou tohoto zadání. Předmětem této veřejné zakázky je ralizace I. etapy - tedy od Vítězného náměstí po křížení ulice Čs. armády s ulicí Národní obrany - 11 ks nádob vysokých a 10 ks nádob nízkých.

Předpokládá se, že druhá 2. etapa bude provedena v roce 2021.

Požadovaný termín dokončení realizace je max. 15.12.2020

Záruční doba na mobilní nádoby bude minimálně 24 měsíců.

 Cenová nabídka bude podána pouze přes el. tržiště.

Kritéria hodnocení:

Celková nabídková cena díla (1.etapa)

Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Žádáme uchazeče, aby cenu uváděli v celých korunách.

Nabídková cena bude podána formou vyplněného výkazu výměr, který je přílohou tohoto zadání (1. a 2. etapa společně) - tento vyplněný výkaz výměr bude přílohou podané nabídky uchazeče.

V nabídce pak uchazeč samostatně uvede přepočet na na realizaci 1.etpay - tedy na počet nádob 11 ks vysokých  + 10 ks nízkých.

Hodnocena bude celková nabídková cena pro 1.etapu realizace bez DPH.

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se zadávacího řízení zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající osoby podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., bude pro účely hodnocení jejich nabídek zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Ing. Ludmila Baumová, e-mail: , zel. 220189559
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Nejnižší nabídková cena, splněny všechny požadavky.

Za výsledky zodpovídá: Ing. Dana Charvátová, tel. 220189410,
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.
Ruzyňská 209/8
Praha 6 161 00
IČO: 27404862
DIČ: CZ27404862
tel: 777041420
fax:
Email:
Nabídka:
 (1. a 2. etapa)             
             
  Stavba: Obměna a doplnění výsadeb - středový pás Čsl. Armády        
             
  Místo: ulice československé Armády, Praha 6        
             
  Objednatel: MČ Praha 6   Datum: 6.2.2020  
    ODŽP - ŽP - 12        
    Čs. Armády 601/23        
    160 52 Praha 6        
             
  Zhotovitel: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.        
    Ruzyňská 209/8        
    161 00  Praha 6        
    IČ: 27404862        
             
             
  Projektant: Living in green s.r.o.        
    Palackého 70        
    252 29 Dobřichovice        
    IČO: 24828301        
    DIČ: CZ24828301        
             
  Vypracoval: Ing. Pavlína Elfová        
             
             
             
             
  Cena s DPH 21 % 1 012 420,92 Kč  
             
             
             
             
  Stavba: Obměna a doplnění výsadeb - středový pás Čsl. Armády        
             
  REKAPITULACE ROZPOČTU          
             
  Náklady za rostlinný materiál 155 738,10 Kč  
             
  Náklady za práce - sadové úpravy 615 973,40 Kč  
             
  Dopravně - inženýrská opatření nutná pro realizaci na místě 65 000,00 Kč  
             
  Cena celkem bez DPH 836 711,50 Kč  
             
  Sazba DPH - 21 % 175 709,42 Kč  
             
  Cena s DPH  1 012 420,92 Kč  
             
             
             
             
  Náklady za rostlinný materiál
  latinský název český název výsadbová velikost počet kusů cena za kus cena celkem bez DPH
  Stromy alejového typu s balem 
  Acer campestre Elsrijk javor babyka 10 -12 25 1 920,00 Kč 48 000,00 Kč
  Stromy alejového typu s balem – celkem    25   48 000,00 Kč
  Trvalky a traviny
  Carex comans ostřice k9 500 85,00 Kč 42 500,00 Kč
  Lavandula angustifolia levandule k9 196 42,00 Kč 8 232,00 Kč
  Gaura lindheimeri Gambit White gaura k9 36 92,00 Kč 3 312,00 Kč
  Geranium sanguineum Album kakost k9 196 42,00 Kč 8 232,00 Kč
  Lychnis viscaria Plena kohoutek k9 168 92,00 Kč 15 456,00 Kč
  Salvia nemorosa Ametyst šalvěj k9 168 42,00 Kč 7 056,00 Kč
  Penissetum alopecuroides Hameln dochan k9 42 42,00 Kč 1 764,00 Kč
  Trvalky a traviny - celkem   1306   86 552,00 Kč
  Cibuloviny 
  Tulipa Apeldoorn tulipán cibule 750 9,00 Kč 6 750,00 Kč
  Narcissus cyclyamineus Jetfire narcis cibule 420 9,00 Kč 3 780,00 Kč
  Allium aflatunense česnek cibule 360 9,00 Kč 3 240,00 Kč
  Cibuloviny  - celkem   1530   13 770,00 Kč
  Doprava rostlinného materiálu kpl     7 416,10 Kč
  Náklady za rostlinný materiál -  celkem 155 738,10 Kč
  Náklady za práce - sadové úpravy
kód URS položka výsadbová velikost počet kusů cena za kus cena celkem bez DPH
  Likvidace stávajících nádob
184502114 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 ks 26,00 1 520,00 Kč 39 520,00 Kč
183902125 Odstranění zeminy, substrátu a vsakovací vrstvy z nádob v do 700 mm a plochy do 3,00 m2 ks 26,00 1 600,00 Kč 41 600,00 Kč
R Odvoz zeminy a vsakovací vrstvy na skládku a skládkovné (přibližně 1,4 m2 = 2,2 t/ nádoba) t 57,20 400,00 Kč 22 880,00 Kč
R Likvidace stávajících nádob (naložení, odvoz na skládku, skládkovné) ks 26,00 700,00 Kč 18 200,00 Kč
  Likvidace stávajících nádob – celkem        122 200,00 Kč
  Příprava vegetačního souvrství - trvalkové výsadby
R Doprava nádob na místo určení a jejich rozmístění ks 26,00 2 000,00 Kč 52 000,00 Kč
183901115 Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 3 m2 s naplněním zeminou (včetně : náklady na osazení a stabilizaci nádoby na místě, zřízení vsakovací vrstvy a naplnění nádob zeminou nebo substrátem při výšce nádoby do 700 mm) ks 26,00 3 500,00 Kč 91 000,00 Kč
specifikace Dodávka štěrku fr. 16/32  do drenážní vrstvy (plocha  3 m2 x 0,05 m = 0,15 m3 = 0,3 t /1 nádobu), včetně dopravy  t 7,80 424,00 Kč 3 307,20 Kč
specifikace Kvalitní tříděná zemina bonity I. Včetně dopravy ( plocha 3 m2 x 0,35 = 1,05 m3 * koef slehnutí 1,3 = 1,4 m3 = 2,4 t ) t 62,40 550,00 Kč 34 320,00 Kč
  Příprava záhonů - trvalkové výsadby – celkem        180 627,20 Kč
  Příprava vegetačního souvrství - výsadba stromů
R Doprava nádob na místo určení a jejich rozmístění ks 25,00 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč
R Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 100 mm a plocha do 3 m2 s naplněním zeminou (včetně : náklady na osazení a stabilizaci nádoby na místě, zřízení vsakovací vrstvy a naplnění nádob zeminou nebo substrátem při výšce nádoby do 700 mm) ks 25,00 3 500,00 Kč 87 500,00 Kč
specifikace Dodávka štěrku fr. 16/32  do drenážní vrstvy (plocha  3 m2 x 0,1 m = 0,3 m3 = 0,6 t /1 nádobu), včetně dopravy  t 15,00 424,00 Kč 6 360,00 Kč
specifikace Kvalitní tříděná zemina bonity I. Včetně dopravy ( plocha 3 m2 x 0,7 = 2,1 m3 * koef slehnutí 1,3 = 2,7 m3 = 4,9 t ) t 122,50 550,00 Kč 67 375,00 Kč
  Příprava vegetačního souvrství - výsadba stromů - celkem       211 235,00 Kč
kód URS položka výsadbová velikost počet kusů cena za kus cena celkem bez DPH
  Výsadba květin a cibulovin
183 21-1321 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče do 80 mm ks 1306 9,00 Kč 11 754,00 Kč
183 21-1319 Příplatek k výsadbě květin za výsadby do nádob ks 1306 4,50 Kč 5 877,00 Kč
183 21-1313  Výsadba cibulí nebo hlíz ks 1530 9,50 Kč 14 535,00 Kč
R Příplatek k výsadbě cibulovin do nádob ks 1530 3,00 Kč 4 590,00 Kč
185 80-4312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (20 l / m2) m3 3,06 120,00 Kč 367,20 Kč
185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,06 300,00 Kč 918,00 Kč
184 91-1421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 153,00 35,00 Kč 5 355,00 Kč
specifikace Dodávka jemné mulčovací kůry tl. vrstvy 0,05 m, vč. dopravy m3 7,65 850,00 Kč 6 502,50 Kč
  Výsadba květin a cibulovin - celkem       49 898,70 Kč
  Výsadba alejového stromu s balem
183 10-1121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 25 850,00 Kč 21 250,00 Kč
184 10-2114 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm ks 25 250,00 Kč 6 250,00 Kč
184 10-2183 Příplatek za výsadbu dřeviny s balem D do 0,4 m do nádob nebo zvýšených záhonů ks 25 68,00 Kč 1 700,00 Kč
185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m (80 l / dřevina) m3 2,00 300,00 Kč 600,00 Kč
specifikace Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků  vč. Dodávky (5 ks tablet / strom), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace ks 125 2,00 Kč 250,00 Kč
specifikace Absorbční prostředek - práškový koncentrát  v dávce 100 g ke každému stromu kg 2,50 285,00 Kč 712,50 Kč
184 21-5132 Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m průměru do 100 mm ks 25 185,00 Kč 4 625,00 Kč
specifikace Dodání kůlů délky 2500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu ks 75 75,00 Kč 5 625,00 Kč
specifikace Dodání příčníků délky 500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu ks 75 24,00 Kč 1 800,00 Kč
specifikace Dodání úvazku (3 ks k jedné dřevině) , vč. ceny dopravy materiálu ks 75 10,00 Kč 750,00 Kč
184 50-1141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 25,0 85,00 Kč 2 125,00 Kč
specifikace Dodávka kokosové nebo rákosové rohože na zhotovení obalu kmene, vč. ceny dopravy materiálu m2 25,0 68,00 Kč 1 700,00 Kč
R Povýsadbový řez vysazených stromů vč. Likvidace odpadu ks 25 185,00 Kč 4 625,00 Kč
  Výsadba alej. stromu s balem  – celkem        52 012,50 Kč
  Náklady za práce - sadové úpravy - celkem 615 973,40 Kč
  Nádoby
kód URS položka výsadbová velikost počet kusů cena za kus cena celkem bez DPH
specifikace Nádoba pro výsadbu rostlin, rozměry (v x š x d): 1000 x 1500 x 2000 mm; dno s odtokovými otvory; materiál: borovicové dřevo profil 55 x 35 mm, nátěr základovou impregnací , 2x nátěr ochrannou lazurou odstín ořech; izolace: extrudovaný polystyren síly 60 mm; hydroizolační folie mezi izolační a pěstební vrstvou ks 25,00 25 000,00 Kč 625 000,00 Kč
specifikace Nádoba pro výsadbu rostlin, rozměry (v x š x d): 600 x 1500 x 2000 mm; dno s odtokovými otvory; materiál: borovicové dřevo profil 55 x 35 mm, nátěr základovou impregnací , 2x nátěr ochrannou lazurou odstín ořech; izolace: extrudovaný polystyren síly 60 mm; hydroizolační folie mezi izolační a pěstební vrstvou ks 26,00 20 000,00 Kč 520 000,00 Kč
  Nádoby- celkem 1 145 000,00 Kč
 

Souhrný vzorec neobsahoval a neosahuje cenu za mobilní nádoby.

Celková cena uvedena v zakázce je za 1. etapu včetně mobilních nádob dle požadavků ZD (celková cena bez DPH - 852 478,50 Kč)

Příloha: ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Otevřít soubor
Nabídková cena: 852478.50,-Kč bez DPH
1031498.90,-Kč s DPH


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=3106&aukce=&crc=49a84ef64a6265828d51fe9d660b04ed ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz