Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Oprava mlatových cest
Číslo: 2018/00104
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 04.09.2018
Datum ukončení nabidek: 13.09.2018
Datum zveřejnění výsledků: 30.09.2018
Kategorie: » stavební práce » komunikace a veřejné plochy
Specifikace:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou opravy mlatových cest v parkově upravených plochách na území městské části Praha 6. Konkrétně se jedná o park Maxe van der Stoela, park Nikoly Tesly a DH Banskobystrická.

Park Maxe van der Stoela - zde jsou mlatové cesty velmi poškozené a zejména pěšiny vedoucí k potůčku mají zcela zničené podkladní vrstvy. Zde bude tedy potřeba počítat s tím, že min u 60% cest bude potřeba zajistit obnovu a doplnění podkladních vrstev. Původní povrchová mlatová vrstva bude odstraněna a zajistí se důkladné odplevelení. Po řádném doplnění a uhutnění podkladních vrstev bude nově upravena povrchová vrstva mlatu. Požadujeme, aby byl použit kvalitní materiál s příměsí Psyllia (Plantago ovata).  Na svažitých cestách směřujících k potůčku budou vloženy šikmé odvodňovací žlábky v kovovém provedení (ocelová pásovina) - cca 6 ks žlábků. Celková výměra upravovaných cest je 400 m2.

Park Nikoly Tesly - zde je mlatová cesta hodně zarostlá. Povrchová vrstva mlatu bude stržena a zajistí se důkladné odplevelení. Podkladní vrstvy by měly být v pořádku. Udělá se nová povrchová vrstva mlatu s příměsí Psyllia. Výměra mlatové cesty je 90 m2.

DH Banskobystrická - bude provedena oprava mlatové cesty na dětském hřišti a 2 přístupové cestičky ke hřišti. Sejmuta bude povrchová vrstva a částečně se bude muset doplnit podkladní vrstva (cca na 10 m2). Nový mlatový povrch bude proveden z kvalitního materiálu s příměsí Psyllia. Výměra cest je cca 60 m2.

Celková výměra opravovaných mlatových cest je 550 m2.

Na mlatovou vrstu bude použit výhradně kvalitní mlat s příměsí Psyllia.

Veškerý odpad z provedených prací bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

 Prohlídka místa plnění se konat nebude. Doporučujeme však všem uchazečům, aby si místa plnění prohlédli sami. Znalost místních poměrů je nezbytná pro dobré zpracování cenové nabídky. Na případné vícepráce nebude brán zřetel.

V příloze jsou doloženy situační plánky se zákresem předmětných cest.

Kritéria hodnocení:

- celková nabídková cena

Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH.Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH.

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se zadávacího řízení zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající osoby podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., bude pro účely hodnocení jejich nabídek zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Jana Čapková
tel.  220 189 307
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Vítězný uchazeč předložil nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Za výsledky zodpovídá: Ing. Dana Charvátová
vedoucí ODŽP
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.
Ruzyňská 209/8
Praha 6 161 00
IČO: 27404862
DIČ: CZ27404862
tel: 776846335
fax:
Email:
Nabídka:

797 500,- Kč bez DPH

167 475,- Kč DPH

Celková cena s DPH 964 975,- Kč

Nabídková cena: 797500.00,-Kč bez DPH
964975.00,-Kč s DPH


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2860&crc=4e9c44a411c6198a88b4e51fd692ee96 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz