Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Dispoziční úpravy vstupní haly
Číslo: 2018/00085
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 25.07.2018
Datum ukončení nabidek: 03.08.2018
Datum zveřejnění výsledků: 07.08.2018
Kategorie: » stavební práce » ostatní
Specifikace:

1. Specifikace stavby:

- dodávka + montáž 33,6 m2 rámových skleněných příček včetně skel, plných výplní, izolace a akrylu

- tloušťka min. 80 - 100 mm

- barva: šedá RAL 9006

- výška příčky 2600 mm, kotvení jen do bočních stěn a podlahy

- pomocná ocelová konstrukce

- 1ks dveří celoprosklených v hliníkovém rámu

- 1ks dveří plných, povrch: Zebrano - dýha, vzor dle stávajích příček, kování nerezové, rozetové a zamýkací zámek

- 2ks dřevěných pultů, min. šířka 320 mm

- 1ks pro invalidní vozík dle předepsaných norem

- 3ks skleněných okének nad pulty (zamýkací)

- 1ks podélného dřevěného pultu

- naklápěcí žaluzie do skleněných příček

- skleněné výplně: 2x ESG 5mm, VSG 33.2

- plné výplně vzor Zebrano - dýha dle stávajících příček

- kompletní dodávka a montáž elektroinstalace

- doprava, přesun materiálu a závěrečná likvidace odpadů

- 5 ks větracích mřížek

2. Ostatní specifikace

Termín realizace zakázky nejpozději do 15. 09. 2018

V příloze tohoto výběrového řízení je projektový výkres, který je nutné dodržet při realizaci zakázky.

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení:

 1. Celková cena zakázky bez DPH - 80%
 2. Termín realizace zakázky v kalendářních dnech - 20% (zadavatel požaduje jako mezní termín realizace do 15. 09. 2018).

Podrobné hodnocení dodávky podle kritérií:

 1. Celková cena bez DPH - 80%
  Hodnocena bude cena bez DPH, kterou bude dodavatel této veřejné zakázky požadovat od zadavatele. V rámci tohoto kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce:
  VÝŠE CENY MINIMÁLNÍ/ VÝŠE CENY HODNOCENÉ x  0,8 (váha kritéria) x 100 = počet bodů v rámci kritéria
  Veličina "Výše ceny minimální" znamená nabídku s nejnižší cenou bez DPH.

 2. Termín realizace zakázky v kalendářních dnech - 20%

  V rámci tohoto kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce:
  TERMÍN DODÁNÍ MINIMÁLNÍ/ TERMÍN DODÁNÍ HODNOCENÝ x 0,2 (váha kritéria) x 100 = finální počet bodů v rámci kritéria

  ZÁVĚR:
  Finální počty bodů ze všech kritérií se u všech nabídek sečtou, vítězí ta nabídka, která bude mít nejvyšší počet bodů. U hlasování musí být přítomna nadpoloviční většina členů komise. V případě, že dojde ke shodě počtů bodů u dvou a více nabídek, bude o vítězi rozhodnuto na základě času přijaté nabídky.
Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se zadávacího řízení zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající osoby podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., bude pro účely hodnocení jejich nabídek zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %.

Objednávka bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené objednávky na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Jakub Kovács  220 189 670 - finanční specifikace
Josef Berka  220 189 633 - technické specifikace
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán vítěz a náhradník
Zdůvodnění:

Výbrán vítěz na základě vyhodnocení zasedající komise.

Za výsledky zodpovídá: Mgr. Lenka Kratochvílová
tel.  220 189 655
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: ISS CZ, s.r.o.
Bohdalecká 1490/25
Praha - Michle 101 00
IČO: 25102745
DIČ: CZ25102745
tel: 775356458
fax:
Web: http://www.isscz.eu
Email:
Nabídka:

Cenová nabídka:

Dispoziční úpravy vstupní haly - dodávka a montáž skleněných příček dle specifikace obejdnatele.

Termín dokončení: do 15.9.2018

Nabídková cena: 645000.00,-Kč bez DPH
780450.00,-Kč s DPH
 
Náhradník
Dodavatel: 2 Kar Servis s.r.o.
Štěpánská 704/61
Praha - Nové Město 110 00
IČO: 01485733
DIČ: CZ01485733
tel:
fax:
Email:
Nabídková cena: 749000.00,-Kč bez DPH
906290.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2843&crc=cef9b964f2d0b3a2a4fb3edd753d3687 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz