Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Vánoce v Praze 6 2017 - kompletní technické zajištění
Číslo: 2017/00070
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 07.07.2017
Datum ukončení nabidek: 18.07.2017
Datum zveřejnění výsledků: 20.07.2017
Kategorie: » služby » ostatní služby
Specifikace:

Pro oslavu vánočních svátků se MČ Praha 6 rozhodla zvolit již tradiční a oblíbené místo, a to "Náměstíčko" Wuchterlova/Kafkova/Kyjevská. Věříme, že se nám podaří i nadcházející rok 2017 zopakovat příjemnou vánoční atmosféru s občerstvením a s vánočním programem, jak venku na pódiu, tak uvnitř kostela CČSH. Předmětem této zakázky je kompletní technické zabezpečení akce (viz níže).

 

Trvání akce:

14.12.2017 - 23.12.2017 outdoor i indoor produkce.

25.12. 2017 - pouze hl. sál kostela Vánoční mše J.J. Ryby

Instalace techniky a mobiliáře na venkovním prostranství 13.12.2017.

Deinstalace techniky a mobiliáře na venkovním prostranství  23.12.2017 max. do 17:00, poté ještě koncert v hl. sále kostela.

Program:

pondělí - pátek 16:00 - 21:00

sobota a neděle 13:00 - 21:00

Prodejní doba stánků:

pondělí - pátek 15:00 - 21:00

sobota a neděle 12:00 - 21:00

Místo konání akce:

- “Náměstíčko” - ulice Wuchterlova/Kafkova/Kyjevská, Praha 6

- Interiéry kostela Církve československé husitské:

  hlavní sál - přízemí a Komenského sál - suterén

MČ Praha 6 zajišťuje:

- Program - dramaturgii, produkci a výkonnou produkci, (technické ridery a stageplány účinkujících budou dodány produkcí v dostatečném předstihu)

- Propagaci akce

- Zábor venkovních prostor

- Nájem kostelních prostor

- Stánkový prodej

Zadavatel požaduje:

Pojištění veškeré použité techniky během trvání akce.

Dodržování veškerých bezpečnostních předpisů a norem během instalace, deinstalace i během celé produkce. Dodavatel zodpovídá za veškeré technické prvky a jejich odborné užití.

Bezpečnostní služba od 13.12. do 23.12.2017, vždy v době mimo konání programu.

Zajištění dostatku pomocného i odborného personálu, včetně technické supervize, na instalaci a deinstalaci i v době konání programu.

2x stagehands pro potřebu produkce v den stavby a likvidace.

10x vysílačka pro potřeby produkce, po celou dobu trvání akce.

Audiovizuální přenos do suterénu budovy kostela (kancelář produkce).

“Náměstíčko”  - outdoor produkce

Zastřešené podium 8x6 m umístěné před kostelem Církve československé husitské (částečně zasahující do vodního díla), včetně bezpečnostních prvků (zavětrování, zábradlí …). Po levé i pravé straně přípravny/ šatny minimálně 6x3m. Střecha i přípravny v jedné barvě, ideálně šedostříbrná. Základní vybavení tří šaten pro účinkující (štendry, pivní sety, zrcadla).

Zajištění kompletní zvukové profesionální techniky pro vystoupení vícečlenných orchestrů, hudebních skupin, pěveckých sborů. dětských představení, divadelních souborů, …na amatérské i profesionální úrovni, odpovídající rozměrům prostoru a charakteru akce.

Osvětlení podia odpovídající rozměrům pódia a charakteru akce, minimálně 20 inteligentních světel.

Osvětlení stanů pro účinkující.

Osvětlení prostoru ‘náměstí’.

Osvětlení prodejních stánků (cca 20).

Nasvícení fasády kostela.

Inteligentní světlo na použití goba: skleněné gobo ve dvoubarevném provedení o rozměrech 26,8/23mm s logem městské části (např. GLP IPOC 700).

Rozvody pro uvedená osvětlení.

Kvalifikovaná obsluha zvuk, světla.

Hlediště před podiem odpovídající možnostem.

Zajištění sezení pro 50 diváků (lavice nebo židle).

Temperování hlediště, podia a stanů pro účinkující.

Překrytí stávajícího vodního díla s podmínkou možnosti bezpečného pohybu návštěvníků po celé ploše překrytí. Upozorňujeme na nutnost ochrany hydroizolace, deinstalace uměleckých objektů není možná (sochy a podstavce).

Odpovídající zabezpečení celého překrytí včetně zajištění bezpečnosti v případě námrazy nebo ledovky.

Zajištění dodávky elektrické energie pro zvukovou techniku, pro osvětlení pódia, stanů pro účinkující, fasády kostela a náměstí a pro provoz prodejních stánků. Zajištění dostatečného počtu rozvaděčů, kabelů a kabelových přechodů, příp. přejezdů. Požadujeme, aby případná elektrocentrála byla ve třídě Ultra Silent. Na veškerý elektrotechnický materiál požadujeme předem předložit revizní zprávu platnou v době konání akce. Pro dimenzování rozvodů a příkonu pro zajištění provozu prodejních stánků předpokládejte požadavek 2 x přípojka 400V/63A. Nutnost samostatného zdroje, případně druhá elektrocentrála ve stejné třídě. Požadujeme, aby po celou dobu akce byla přítomna kvalifikovaná obsluha.

Příprava prostoru pro umístění stánků, možnost demontáže části lávky, designových laviček, jejich odvoz a uskladnění po dobu akce či využití s dostatečným zabezpečením proti krádeži a následné uvedení do původního stavu po ukončení akce. Požadujeme pasportizaci stavu a umístění mobiliáře před demontáží formou zákresu resp. fotodokumentace. Tato bude sloužit jako podklad pro porovnání se stavem a umístěním po ukončení akce.

Komplexní vánoční dekorace všech užitých komponentů (podium, zastřešení, stany pro účinkující, atd.). Požadujeme, aby minimálně zadní vnitřní svislá plocha pódia měla grafiku s vánočními motivy a logem MČ Pha 6. Konkrétní návrh dekorací a grafiky bude podléhat konečnému schválení produkce MČ po ukončení výběrového řízení.

Základní vybavení prodejních stánků (např. stoly a lavice z pivních setů, židle apod.).

20 m mobilního oplocení pro vymezení prostoru.

 Zajištění 1x mobilní WC pro potřeby security po celou dobu trvání akce.

Kostel  Církve československé husitské – indoor produkce

Hlavní sál (přízemí)

Zajištění kompletní zvukové profesionální techniky pro vystoupení více členných orchestrů, hudebních skupin, pěveckých sborů. dětských představení, divadelních souborů, …na amatérské i profesionální úrovni, odpovídající rozměrům prostoru a charakteru akce.

Zvukový a obrazový přenos vybraných vystoupení do venkovního prostoru "Náměstíčka" na LED stěnu.

Vhodné osvětlení interiéru kostela opovídající charakteru akce, minimálně 10 inteligentních světel.

Vhodné osvětlení vchodu do kostela a foyer.

Kvalifikovaná obsluha zvuk, světla.

Vhodná vánoční dekorace.

 

Komenského sál (suterén)

– akce probíhají souběžně s programem na „Náměstíčku“

Zajištění kompletní profesionální zvukové techniky pro vystoupení převážně komorních souborů na amatérské i profesionální úrovni, odpovídající rozměrům prostoru a charakteru akce.

Vhodné osvětlení interiéru sálu opovídající charakteru akce, minimálně 10 inteligentních světel.

Přisvícení příchodu do sálu.

Kvalifikovaná obsluha zvuk, světla.

Vhodná vánoční dekorace.

Základní vybavení šatny pro účinkující, včetně štendrů a zrcadla

 

Kritéria hodnocení:

Nabídky budou hodnoceny komisí dle následujících kritérií:

  •  nabídková cena bez DPH 60%
  •  profesionální úroveň užité techniky a celkový design akce 40%

Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou cenu bez DPH, zvlášť DPH a cenu s DPH.

1. Kritérium – cena, kterou bude dodavatel požadovat od zadavatele akce - váha kritéria 60%


Hodnocena bude celková cena bez DPH, kterou bude uchazeč této veřejné zakázky požadovat od zadavatele. 

V rámci tohoto kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce.

 výše ceny minimální

____________________x 0,6 (váha kritéria) x 100= počet bodů

výše ceny hodnocené

Veličina „Výše ceny minimální“ znamená nabídku s nejnižší cenou bez DPH, kterou bude zadavatel hradit dodavateli.

 

2. Kritérium -  profesionální úroveň užité techniky a celkový design akce

 

V rámci tohoto kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce.

 

počet bodů hodnocené kvality

 

_________________x 0,4 (váha kritéria) x 100 = finální počet bodů

 

počet bodů nejvýše bodově hodnocené kvality

 

Veličina „počet bodů hodnocené kvality“ znamená, že nabídce bude udělen takový počet bodů, do jaké míry bude splňovat kvalitu v daném kritériu v rámci rozmezí hodnocení. Nejvýše bodově ohodnocená nabídka bude nejlépe splňovat požadavky na kvalitu a vhodnost užití v rámci dané akce.

 

Rozmezí hodnocení v daném kritériu:

 1 bod - nedostačující technické zabezpečení

 2 body - dostačující technické zabezpečení v nižší kvalitě

 3 body - technické zabezpečení v nejvyšší a odpovídající kvalitě charakteru akce

 

Finální počty bodů z obou kritérií se sečtou u všech nabídek a vítězí ta nabídka, která bude mít nejvyšší počet bodů. U hlasování musí být přítomna nadpoloviční většina členů komise. Vítězí ta nabídka, která získala nejvíce hlasů.  

 

Uchazeč dále uvede ve své nabídce nejméně 3 reference o organizování veřejných akcí podobného charakteru za poslední 2 roky o finančním objemu min. 500.000 Kč bez DPH za každou akci.

 

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se zadávacího řízení zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající osoby podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., bude pro účely hodnocení jejich nabídek zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel poskytne zálohu maximálně do výše 30% nabízené částky.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Kristýna Krištofová
Odbor školství, kultury a sportu
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.:  420 220 189 176
E-mail:
Web: www.praha6.cz
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Na základě hodnocení výběrové komise se na prvním místě umístila nabídka společnosti Cross Audio Production, s.r.o., která získala nejvyšší hodnocení.

Za výsledky zodpovídá: Kristýna Krištofová
Odbor školství, kultury a sportu
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.:  420 220 189 176
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Cross Audio Production, s.r.o.
Jízdecká 110
Nymburk - Nymburk 288 02
IČO: 28510381
DIČ: CZ28510381
tel: 777212727
fax:
Web: http://www.crossaudio.cz
Email:
Nabídka:

VÁNOCE 2017

14.12.2017 - 23.12.2017 a 25.12. 2017 (Vánoční mše J.J. Ryby)

MÍSTO KONÁNÍ AKCE: “Náměstíčko” - ulice Wuchterlova/Kafkova/Kyjevská, Praha 6, Interiéry kostela Církve československé husitské.

Po loňské a předloňské zkušenosti s akcí Vánoce v Praze 6, bychom rádi tuto akci zabezpečili i v roce letošním. Budeme vycházet z loňského roku, kdy po konečné bilanci víme, co se zdařilo a co bychom letos chtěli vylepšit.

Vzhledem k rázu akce a zachování atmosféry v místě konání nabízíme k využití techniku a mobiliář, který podtrhne předvánoční kouzlo této městské části.

Jedním z nejpodstatnějších prvků je překrytí stávajícího vodního díla. Vzhledem k bezpečnosti, odolnosti a estetickému hledisku jsme zvolili použití pódiových segmentů renomované firmy NIVTEC. Jednotlivé části budou samostatně kaskádovitě zakryty, čímž vznikne přirozené členění náměstí. Součástí je samozřejmě citlivé zajištění uměleckých instalací. Navržená technologie splňuje požadavky na ochranu hydroizolace překrývaného místa.

Umístění pódia jsme zvolili před průčelím kostela Církve československé husitské. Je k tomu několik důvodů. Z akustického hlediska je výhodnější šíření zvuku do otevřeného prostoru, eliminujícího největší množství odrazových ploch, které by nejen zhoršovaly kvalitu hudební produkce, ale také by měly dopad na klid obyvatel přilehlých domů. Dále jsme přihlédli k možnosti využití vnitřních prostor kostela pro produkční účely a uměleckého zázemí. V neposlední řadě bude umístění výhodnější pro zvukové zprostředkování vybraných akcí konaných v hlavním a vedlejším sále.

Před venkovní scénou bude na nejbližší části překrytí vytvořeno improvizované hlediště s možností sezení pro diváky. Částečný tepelný komfort diváků v prostoru hlediště a vystupujících v zázemí bude zajištěn pomocí plynových topidel.

Venkovní fasáda a architektonické detaily kostela budou podtrženy pomocí stabilních instalací světel. Součástí bude také odpovídající osvětlení náměstí.

Vánoční dekorace budou vytvořeny v jednotném stylu, korespondujícím s oficiálním vizuálem městské části a potisku zadní strany venkovního pódia. Po loňské zkušenosti bychom rádi opět vytiskli kompletní program na vnější boční stěny přípraven u pódia pro lepší informovanost návštěvníků a tím bychom i vizuálně podtrhli vaši letošní grafiku, což je žádoucí i z marketingového hlediska.

Veškerá technická zařízení budou přirozeně odpovídat zadání v nejvyšší kvalitě, mohou být flexibilně upravena podle potřeb účinkujících a budou obsluhována zkušeným personálem.

Zavazujeme se dodržet veškeré podmínky této veřejné zakázky.

 

 

Reference

Cross Audio Production s.r.o.

Naše reference jsou dlouhým seznamem jmen ať již méně zvučných nebo známých.

Z kapel jsou to především tyto:

MIG 21 (Veliká spolupráce a podílení se na technickém zajištění kapely)

Tomáš Klus 2013-2017 (V řadě již čtvrté turné kde jsme zajistili kompletní světelnou, zvukovou, video techniku a nadále poskytujeme techniku i na ostatní akce)

Crossband (Naše domácí Nymburská kapela ve které hrají kolegové z naší firmy).

Vánoce v Praze 6 - pro městkou část Praha 6 (2015-2016)

Dále máme zkušenosti z koncertů a vystoupení kapel takřka se všemi co se pohybují na české hudební scéně ale i se zahraničními kapelami:

Nazareth

Modern Talking

Chinaski

Wohnout

Blue effect

Mandrage

Rybičky 48

Buty

Mňaga a Žďorp

Anna K band

Václav Neckář se skupinou Bacily

A mnoho dalších…….

Také zajišťujeme techniku na velké, středně velké ale i malé festivaly:

Folkový kvítek

Mělnické Vinobraní

Majáles Humpolec

Labefest Děčín

Natruc Kolín

Rokycany fest

Czech Street Party Brussel

A další….

Mimo festivalů hudebních také zajišťujeme televizní natáčení, sportovní události, divadla, konference a galavečery:

Cirkus cirkus festival

Mistrovství Světa WKF 2014 Praha

Galavečer Noc Mistrů Praha Palác Žofín

Natáčení pořadu Cirkusové střípky

Mistrovství Evropy Rock and Roll 2013 a 2014¨

Divadelní revue Cesta kolem světa za 80 dní

Majáles Nymburk

Přístavní slavnosti Nymburk

Jizerská 50 (Tisková konference, koncert, ozvučení tratě)

A další…

Tím ale náš seznam nekončí. Některé další se dají vyhledat na našich stránkáchwww.crossaudio.cz. Ale protože si zakládáme na profesionálně a kvalitně odvedené práci tak tuto práci raději děláme, než fotíme a chlubíme se.

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Otevřít soubor
Další informace: http://www.crossaudio.cz
Nabídková cena: 774800.00,-Kč bez DPH
937508.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2695&crc=7051a1deb9eeda1d6e5aac974e5201f6 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz