Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: ZŠ a MŠ Antonína Čermáka - Tichá škola (akustická opatření na chodbách)
Číslo: 2016/00006
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 25.01.2016
Datum ukončení nabidek: 09.02.2016
Datum zveřejnění výsledků: 15.02.2016
Kategorie: » stavební práce » PSV » ostatní
Specifikace:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a montáž akustických stropních podhledů včetně nosného roštu v ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Antonína Čermáka 6, Praha 6. Součástí zakázky je také přisazení světel (jejich demontáž a montáž na podhled v duchu původního umístění) včetně elektro revizní zprávy. Dodání a montáž akustického podhledu proběhne na chodbách školy ve třech podlažích na ploše cca 800m2. Rozsah dodání a montáže akustického podhledu bude zřejmý ze situačních plánků, které obdrží zájemci o zakázku při prohlídce školy. Přesnou velikost plochy jsou zájemci o zakázku povinni zjistit vlastním zaměřením vymezených ploch v rámci prohlídky školy. Součástí zakázky je dále koncept návrhu řešení, který  dodavatel zakázky předloží objednateli k odsouhlasení před vlastní realizací (koncept bude obsahovat návrhy řešení v místech, kde jsou mříže, luxfery apod., bližší specifikace proběhne v den prohlídky).  Součástí zakázky je také akreditované měření doby dozvuku, které dodavatel provede po ukončení zakázky a předá jej objednateli.

Parametry: akustický podhled

- v úzkých chodbách - tloušťka panelu min. 20mm, rozměrů 2000x600 nebo 2400x600 mm (resp. delší rozměr v aktuální šířce chodby), bílé barvy (nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N), s vnitřním jádrem z minerální vlny o zvukové pohltivosti: vážený činitel zvukové pohlitivosti αW=1,0 (při o.d.s. 200 mm, dle ČSN ENISO 11654), světelné odrazivosti min. 80%, nehořlavý (třída A2-s1, d0 nebo lepší dle ČSN EN 13501-1), odolný vůči vlhkosti (bez rizika vydouvání deformací či oddělování vrstev), s údržbou pomocí vysávání, zdravotně nezávadný - doloženo atesty (na obsah COa těkavých organických sloučenin). Preferuje se plná recyklovatelnost.

- na podestách chodeb a ve vestibulu - tloušťka panelu min. 15 mm. Ostatní parametry stejné jako v úzkých chodbách

  nosný rošt

- viditelný - nejlépe z lakované pozinkované oceli, šedé metalické barvy (nejbližší barevný vzorek NCS S 2502-B), po obvodu roštu preverujeme u stěn lištu (např. dvojité L), která odtrhne podhled o cca 1 cm od stěny a ve spáře se ztratí nerovnosti stěny pod lištou

Požadovaná záruční doba je min. 36 měsíců.

Termín plnění zakázky: 4. března - 13. března (v době jarních prázdnin)

Místo plnění zakázky: Základní a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6, Antonína Čermáka 6/1022, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Kritéria hodnocení:

Budou hodnocena následující kritéria:

- nabídková cena bez DPH - 80%

- termín realizace v kalendářních dnech (od zahájení prací do předání díla) 20%

Nabídka bude zpracována formou položkového rozpočtu včetně podrobné specifikace a certifikátech o použitých materiálech. Přílohou nabídky budou i obchodně technické podmínky (viz. příloha) s doplněním chybějících údajů o dodavateli.

Podmínky účasti:

Prohlídka místa plnění zakázky - termín prohlídky 1.2.2016 ve 14,30 hod (sraz ve vestibulu školy).

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku, pojištění odpovědnosti na pojistné plnění min. 1 000 000 Kč. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se zadávacího řízení zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající osoby podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., bude pro účely hodnocení jejich nabídek zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 5 dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Miloslav Votruba
technik Odboru školství, kultury a sportu
email:
tel.:  220 189 561

Mgr. Petr Karvánek
ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka
tel:  607 753 832
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Vítězná nabídka splňuje zadání.

Za výsledky zodpovídá: Mgr. Luděk Soustružník
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 558/4
Praha - Malešice 108 00
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
tel: 274784927
fax: 274784927
Web: http://www.ekolagroup.cz/
Email:
Nabídka:

Předmětem nabízených prací je:

1)     Akustický podhled v úzkých částech chodeb (šířka do 240 cm) – typ Ecophon Focus A XL, formát desek 200x60 resp. 240x60 cm dle aktuální šířky chodeb. Celková výměra dle vlastního zaměření je 319,1 m2.

2)     Akustický podhled v širších částech chodeb (šířka nad 240 cm) – typ Ecophon Advantage A, formát desek 120x60 cm. Celková výměra dle vlastního zaměření je 480,4 m2.

3)     SDK čela podhledů u schodišť – svislé uzavření čel podhledů v místech, kde spodní hrana překladů je výše než spodní hrana nového podhledu.

4)     Polepení skleněných výplní příček ve střední části chodeb ve 2. a 3.NP, které budou nad úrovní nových podhledů

5)     Demontáž stávající obloukové rampy nad pultem recepce v 1.NP

6)     Přemístění stávajících stropních svítidel na chodbách na nové podhledy vč. zapojení a revizní zprávy elektro.

7)     Měření doby dozvuku ve 4 chodbách po instalaci akustických podhledů vč. protokolu z měření. Bude provedeno akreditovanou laboratoří.

Nosný rošt u položek 1) a 2):

-       obvodové lišty typu shadow line (dvojité L) v bílé barvě

-       vnitřní profily – viditelný rastr T24 v šedé metalické barvě

Předmětem nabízených prací není přemístění koncových prvků (wi-fi, kamery, zvonky, hodiny apod.), které mohou kolidovat s novými podhledy nebo vadit při jejich montáži, tj. jejichž horní hrana je níže než cca 35 cm pod úrovní stropu. Dle vyjádření ředitele školy na prohlídce dne 1.2.2016 si tyto práce provede škola ve vlastní režii.

Technické specifikace a technické listy k pol. 1) a 2) jsou uvedeny v příloze CN.

 

Nabídková cena:

Cena (bez DPH) …………………………….……………..……..          695 994,10 Kč

 

Termín realizace:

Zahájení prací: dle dohody - možné už 4.3. 2016 odpoledne

Ukončení prací: dodávka a montáž nových podhledů vč. zapojení svítidel do 13.3.2016.

 

Záruční doba: 36 měsíců od převzetí objednatelem

 

Požadavky na součinnost:

1)     Stavební připravenost - demontáž koncových prvků dle bodu 1) požadujeme provést do 4.3.2016.

2)     Možnost připojení k el. síti 230 V v každé chodbě, kde bude probíhat montáž

3)     Součinnost zástupce školy při provádění prací (vypínání okruhů světel apod.)

 

Příloha - Položkový rozpočet nabízených prací             

Pol.č.

Předmět

Typ, poznámka

Množství (m2)

Jedn.cena Kč (bez DPH)

Cena Kč (bez DPH)

1

Podhled úzké chodby (desky 240x60, 200x60)

Ecophon Focus A XL

319,1

955

304 740,50

2

Podhled široké chodby (desky 120x60)

Ecophon Advantage A

480,4

694

333 397,60

3

SDK svislá čela u schodišť (1.-3.NP)

 

7,2

330

2 376,00

4

Polep skel bílou samolep. fólií (2.,3.NP)

 

6

240

1 440,00

5

Demontáž rampy na recepcí (1.NP)

1 kpl

1

2700

2 700,00

6

Elektro (přezapojení světel+revize)

1 kpl

1

36340

36 340,00

7

Akreditované měření doby dozvuku - 4 chodby

1 kpl

1

15000

15 000,00

 

Celkem (bez DPH)

 

 

 

695 994,10

 

DPH (21%)

 

 

 

146 158,76

 

Celkem (s DPH)

 

 

 

842 152,86

           
           
 

Poznámky:

       
 

V ceně není zahruto: přeložení koncových prvků (wi-fi, kamery, zvonky, hodiny apod.), které kolidují s novými podhledy

 

Specifikace a technické listy pro pol. 1 a 2 jsou ve zvláštních přílohách

     
Příloha: ikonka typu souboru application/zip Otevřít soubor
Nabídková cena: 695994.10,-Kč bez DPH
842152.86,-Kč s DPH


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2523&crc=c73d4852ee1acb269f2dd3629240fb96 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.