Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Vánoce 2015
Číslo: 2015/00068
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 06.10.2015
Datum ukončení nabidek: 21.10.2015
Datum zveřejnění výsledků: 27.10.2015
Kategorie: » služby » ostatní služby
Specifikace:

Po několikaleté tradici konání oslav Vánočních svátků ve slepém ústí Dejvické ulice na Vítězné nám. se MČ rozhodla přemístit tuto akci na "náměstíčko" před kostelem Církve československé husitské. Změnou místa konání chceme docílit útulné sousedské atmosféry s vánočním občerstvením, možností posezení a příjemným doprovodným programem.

Trvání akce: 10.12.2015 - 23.12.2015 a 25.12. 2015 -pouze hl. sál kostela Vánoční mše J.J. Ryby

(možnost instalace 9.12.2015, deinstalace 23.12.2015 max. do 17:00, poté ještě koncert v hl. sále kostela)

Program: pondělí - pátek 15:00 - 20:00

sobota a neděle 10:00 - 20:00

Prodejní doba stánků: pondělí - pátek 14:00 - 21:00

sobota a neděle 10:00 - 21:00

Místa konání akce: “náměstíčko” - ulice Wuchterlova/Kafkova/Kyjevská, Praha 6

Interiéry kostela Církve československé husitské

Břevnovský klášter  - Tereziánský sál

Farmářské trhy - Vítězné nám.

Program zajišťuje kompletně produkce městské části Praha 6.

Ridery a stageplány budou dodány produkcí v dostatečném předstihu.

Propagaci akce zajistí MČ.

Bezpečnostní služba zajištěna od 9. do 23.12.2015.

Požadujeme pojištění veškeré použité techniky během trvání akce.

Zajištění dostatku pomocného personálu na instalaci a deinstalaci

“Náměstíčko”  - outdoor produkce

Zastřešené podium 8x6 m umístěné před kostelem Církve československé husitské (částečně zasahující do vodního díla), včetně bezpečnostních prvků (zavětrování, zábradlí …).

Zajištění kompletní zvukové profesionální techniky pro vystoupení více členných orchestrů, hudebních skupin, pěveckých sborů. dětských představení, divadelních souborů, …na amatérské i profesionální úrovni, odpovídající rozměrům prostoru a charakteru akce.

Osvětlení podia odpovídající rozměrům pódia a charakteru akce, minimálně 20 inteligentních světel.

Osvětlení stanů pro účinkující.

Osvětlení prostoru ‘náměstí’.

Osvětlení prodejních stánků (cca 20).

Nasvícení fasády kostela.

Inteligentní světlo na použití goba: skleněné gobo ve dvoubarevném provedení o rozměrech 26,8/23mm s logem městské části (např. GLP IPOC 700).

Rozvody pro uvedená osvětlení.

Kvalifikovaná obsluha zvuk, světla.

2x stan pro zázemí účinkujících (cca 6x3m) včetně zákl. vybavení (zrcadla, stojany na kostýmy, stoly, židle).

Hlediště před podiem odpovídající velikosti.

Zajištění sezení pro 50 diváků (lavice nebo židle).

Temperování hlediště, podia, stanů pro účinkující.

Překrytí stávajícího vodního díla s podmínkou možnosti bezpečného pohybu návštěvníků po celé ploše, výměra cca 200 m2. Upozorňujeme na nutnost ochrany hydroizolace, deinstalace uměleckých objektů není možná (sochy a podstavce).

Odpovídající zabezpečení celého překrytí včetně zajištění bezpečnosti v případě námrazy nebo ledovky.

Zajištění dodávky elektrické energie pro zvukovou techniku, pro osvětlení pódia, stanů pro účinkující, fasády kostela a náměstí a pro provoz prodejních stánků. Zajištění dostatečného počtu rozvaděčů, kabelů a kabelových přechodů, příp. přejezdů. Požadujeme, aby elektrocentrála byla ve třídě Ultra Silent. Na veškerý elektrotechnický materiál požadujeme předem předložit revizní zprávu platnou v době konání akce. Pro dimenzování rozvodů a příkonu pro zajištění provozu prodejních stánků předpokládejte požadavek 4 x přípojka 400V/32A. Požadujeme, aby po celou dobu akce byla přítomna kvalifikovaná obsluha.

Příprava prostoru pro umístění stánků – demontáž části lávky, designových laviček, jejich odvoz a uskladnění po dobu akce či využití s dostatečným zabezpečením proti krádeži a následné uvedení do původního stavu po ukončení akce. Požadujeme pasportizaci stavu a umístění mobiliáře před demontáží formou zákresu resp. fotodokumentace. Tato bude sloužit jako podklad pro porovnání se stavem a umístěním po ukončení akce.

Komplexní vánoční dekorace všech užitých komponentů (podium, zastřešení, stany pro účinkující, atd.). Požadujeme, aby minimálně zadní vnitřní svislá plocha pódia měla grafiku s vánočními motivy. Konkrétní návrh dekorací a grafiky bude podléhat konečnému schválení produkce MČ po ukončení výběrového řízení.

Základní vybavení prodejních stánků (např. stolů, lavic z pivního setu, židlí apod.).

20 m mobilního oplocení pro vymezení prostoru.

 

Kostel  Církve československé husitské – indoor produkce

Hlavní sál (přízemí)

Zajištění kompletní zvukové profesionální techniky pro vystoupení více členných orchestrů, hudebních skupin, pěveckých sborů. dětských představení, divadelních souborů, …na amatérské i profesionální úrovni, odpovídající rozměrům prostoru a charakteru akce.

Zvukový přenos vybraných vystoupení do venkovního prostoru "náměstíčka".

Vhodné osvětlení interiéru kostela opovídající charakteru akce, minimálně 10 inteligentních světel.

Vhodné osvětlení vchodu do kostela a foyer.

Kvalifikovaná obsluha zvuk, světla.

Vhodná vánoční dekorace.

 

Vedlejší sál (suterén)

– akce probíhá souběžně s programem na „náměstíčku“

Zajištění kompletní profesionální zvukové techniky pro vystoupení převážně komorních souborů na amatérské i profesionální úrovni, odpovídající rozměrům prostoru a charakteru akce.

Vhodné osvětlení interiéru sálu opovídající charakteru akce, minimálně 10 inteligentních světel.

Přisvícení příchodu do sálu.

Kvalifikovaná obsluha zvuk, světla.

Vhodná vánoční dekorace.

  

Břevnovský klášter - Tereziánský sál

- 20.12.2015

- akce probíhá souběžně s programem na „náměstíčku“

Zajištění kompletní zvukové profesionální techniky pro koncertní vystoupení žáků Pražské konzervatoře (hudební skupina + sólisté), odpovídající rozměrům prostoru a charakteru akce.

Adekvátní osvětlení.

Kvalifikovaná obsluha zvuk, světla.

 

Farmářské trhy - Vítězné nám.

- 11.12., 12.12., 18. a 19.12.2015

- akce probíhají souběžně s programem na „náměstíčku“

Zastřešené podium 6x4 m, včetně bezpečnostních prvků (zavětrování, zábradlí …).

Zajištění kompletní zvukové profesionální techniky pro vystoupení více členných orchestrů, hudebních skupin, pěveckých sborů. dětských představení, divadelních souborů, …na amatérské i profesionální úrovni, odpovídající rozměrům prostoru a charakteru akce.

Vhodné osvětlení pódia odpovídající charakteru akce, minimálně 10 inteligentních světel.

Kvalifikovaná obsluha zvuk, světla.

Zajištění dodávky elektrické energie pro zvukovou techniku a osvětlení pódia. Zajištění dostatečného počtu rozvaděčů, kabelů a kabelových přejezdů. Požadujeme, aby elektrocentrála byla ve třídě Ultra Silent. Na veškerý elektrotechnický materiál požadujeme předem předložit revizní zprávu platnou v době konání akce. Požadujeme, aby po celou dobu akce byla přítomna kvalifikovaná obsluha.

Zakázka může být realizována po jednotlivých ucelených částech.

Kritéria hodnocení:

Hodnocena je celková cena bez DPH.

50% cena

30% reference na podobné akce (minimálně 3)

20% profesionální úroveň užité techniky a celkový design akce

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se zadávacího řízení zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající osoby podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., bude pro účely hodnocení jejich nabídek zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel poskytne zálohu maximálně do výše 30% nabízené částky.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Kristýna Krištofová
Odbor školství a kultury
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.:  420 220 189 176
Mobil:  420 602 354 920
E-mail:
Web: www.praha6.cz
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Komise OŠK se dne 23.10.2015 usnesla na základě prostudování všech nabídek zúčastněných firem, zadat vypsanou zakázku firmě Cross Audio Production, s.r.o., která splnila veškerá požadovaná kritéria a nabídla nejnižší cenu. Všem ostatním firmám děkujeme, že se zúčastnily. 

Za výsledky zodpovídá: Lenka Pytelková DiS.
vedoucí OŠK
Kristýna Krištofová
odd. kultury
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Cross Audio Production, s.r.o.
Jízdecká 110
Nymburk - Nymburk 288 02
IČO: 28510381
DIČ: CZ28510381
tel: 777212727
fax:
Web: http://www.crossaudio.cz
Email:
Nabídka:

VÁNOCE 2015

10.12.2015 - 23.12.2015 a 25.12. 2015 (Vánoční mše J.J. Ryby)

MÍSTO KONÁNÍ AKCE: “náměstíčko” - ulice Wuchterlova/Kafkova/Kyjevská, Praha 6, Interiéry kostela Církve československé husitské, Břevnovský klášter  - Tereziánský sál, Farmářské trhy - Vítězné nám.

Vzhledem k rázu akce a zachování atmosféry na novém místě Prahy 6 nabízíme k využití techniku a mobiliář, který podtrhne předvánoční kouzlo této městské části.

Jedním z nejpodstatnějších prvků je překrytí stávajícího vodního díla. Vzhledem k bezpečnosti, odolnosti a estetickému hledisku jsme zvolili použití podiových segmentů renomované firmy NIVTEC. Jednotlivé části budou samostatně kaskádovitě zakryty, čímž vznikne přirozené členění náměstí. Součástí je samozřejmě citlivé zajištění uměleckých instalací. Navržená technologie splňuje požadavky na ochranu hydroizolace překrývaného místa.

Umístění podia jsme zvolili před průčelím kostela Církve československé husitské. Je k tomu několik důvodů. Z akustického hlediska je výhodnější šíření zvuku do otevřeného prostoru, eliminujícího největší množství odrazových ploch, které by nejen zhoršovaly kvalitu hudební produkce, ale také by měly dopad na klid obyvatel přilehlých domů. Dále jsme přihlédli k možnosti využití vnitřních prostor kostela pro produkční účely a uměleckého zázemí. V neposlední řadě bude umístění výhodnější pro zvukové zprostředkování vybraných akcí konaných v hlavním a vedlejším sále.

Před venkovní scénou bude na nejbližší části překrytí vytvořeno improvizované hlediště s požadovanou kapacitou. Částečný tepelný komfort diváků v prostoru hlediště a vystupujících v zázemí bude zajištěn pomocí plynových topidel. 

Venkovní fasáda a architektonické detaily kostela budou podtrženy pomocí stabilních instalací světel. Součástí bude také odpovídající osvětlení náměstí. 

Vánoční dekorace budou vytvořeny v jednotném stylu, korespondujícím s oficiálním vizuálem městské části a potisku zadní strany venkovního podia. 

Veškerá technická zařízení budou přirozeně odpovídat zadání v nejvyšší kvalitě, mohou být flexibilně upravena podle potřeb účinkujících a budou obsluhována zkušeným personálem.

Zavazujeme se dodržet veškeré podmínky této veřejné zakázky. 

Cross Audio Production, s.r.o.    
Jízdecká 110, 288 02 Nymburk      
tel:  777 212 727      
www.crossaudio.cz      
email:      
CROSS AUDIO PRODUCTION - NABÍDKA NA TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
Akce: Vánoce 2015 "Náměstíčko" - zastřešené pódium, zvuk, světla, elektrocentrála,zázemí
Akce Popis - použití počet  
       
Zastřešené pódium 8x6m    
  TAF 290 Kvadro ALU konstrukce 8,7x7m, max výška nohy 4,2m 1  
  Nivtec - pódiový modul 2x1m, výška 60-100cm 24  
  Schody - pro pódium 60-100cm, bezpečnostní prvky 1  
  Mobilní plot - běžné metry 20  
  Stánek 3x3m - zastřešení mixážního pultu 1  
  Zátěž k zastřešení - 1t 4  
Cena za variantu zastřešeného pódia 8x6m   20 000,00 Kč
Ozvučení L acoustics      
  L´acoustics Kara - Full range Line array box 6  
  L´acoustics SB28 - bass 4  
  L´acoustics Kara-Rigging 2  
  amp rack PA (2x L´acoustics LA 8, power man.) 1  
  L´acoustics MTD 112 - 2-weg box, mon, FOH 6  
  Digitální pult Yamaha 01 96 1  
  Microfony + Di box - včetně kabelů a stojanů 10  
  Shure/Senheiser - bezdrát. mikrofon 2  
Cena za zvukovou techniku     20 940,00 Kč
Osvětlení      
světla konvenční      
  Arri T1 - reflektor 1000W - včetně stmívače 4  
světla inteligentní      
  GLP Volkslicht - LED otočná hlava wash 60x3W 4  
  Showtec - výrobník umělé mlhy + větrák 1  
  Showtec - LED par 18 x 3wDMX / Sunstrip Active DMX 12  
  Martin Mac Krypton 250W 4  
Ovládání      
  PC Avolites One Touch - ovládání světel DMX 1  
Cena za světelnou techniku     8 700,00 Kč
       
Elektrocentrála + rozvody el.      
  pronájem elektrocentrály US 90kW 14  
  rozvody 380V + 230V (stage, prodejní stánky, zázemí, kabelové přejezdy) 23  
  spotřeba nafty předpoklad - fakturován bude reálná spotřeba v litrech 1400  
Cena za elektrocentálu celkem     97 000,00 Kč
Zajištění zázemí pro účinkující a prodejce, dekorace, vánoční tématika (zadní strana pódia)    
  Šatna pro účinkující 6x3m stánek včetně zajištění 2  
  Šatna - základní vybavení (zrcadlo, pivní set 1,8m, stojan na kostýmy) 2  
  Překrytí stávajícího vodního díla 200m2 - Nivtec pódiový modul 2x1m, výška 20-100cm 100  
  Překrytí stávajícího vodního díla 200m2 - Koberec protiskluz 100  
  Překrytí stávajícího vodního díla 200m2 - zábradlí (ochrana uměleckých děl) bm 50  
  Hlediště pro cca 50 osob - 50 ks židle 50  
  Hlediště pro cca 50 osob - zábradlí 20  
  Šatna, hlediště, pódium - temperování PB ohřívače, infrazáříče) 10  
  Šatna, hlediště, pódium - temperování PB lahve 10kg(účtováno podle skutečné spotřeby) 40  
  Prodejní stánky - základní vybavení pivní sety 20  
  Šatna, pódium, hlediště - vánoční dekorace 1  
  Pódium - zadní stěna pódia s vánoční grafikou mesh banner 7,5x3,5m 1  
  Montáž a demontáž designových laviček včetně odvozu, nebo upotřebení 1  
zajištění zázemí pro účinkující a prodejce   37 960,00 Kč
Osvětlení - náměstí, zázemí, fasáda kostela, gobo Prahy 6    
světla konvenční      
  osvětlení stanu pro účinkující 2  
  osvětlení prostoru náměstí 6  
  osvětlení stánků 20  
světla inteligentní      
  nasvícení fasády kostela (city color) 2  
  otočná hlava pro Gobo Městské části Prahy 6 1  
Cena za nasvícení prostoru náměstí   5 800,00 Kč
Cena za techniku 1.den programu     93 400,00 Kč
Cena za techniku 2. den programu sleva 80% z ceny 1.dne 20% 18 680,00 Kč
Cena za techniku 3-14.den programu   12 224 160,00 Kč
Cena za techniku celkem     336 240,00 Kč
Cena za techniku po slevě     336 240,00 Kč
množstevní a zákaznická sleva se nevztahuje na elektrocentrálu, naftu, PB    
Uskladnění mobiliáře včetně odvozu     3 000,00 Kč
PB láhve pro plynové ohřívače - temperování     14 400,00 Kč
Elektrocentrála včetně plánované spotřeby a rozvodů     97 000,00 Kč
Instalace/odinstalace - náměstí 8 osob 16 16 000,00 Kč
Obsluha - zvukař/osvětlovač 14 dní 28 56 000,00 Kč
Obsluha - centrála, zázemí, pódium 14 dní 14 21 000,00 Kč
Doprava dodávka 3,5t paušál 8 6 400,00 Kč
Doprava IVECO 7,5t paušál 4 6 000,00 Kč
Doprava os. Auto paušál 7 3 500,00 Kč
Cena celkem za "Náměstíčko" bez DPH     559 540,00 Kč
       
 
Akce: Vánoce 2015 - kostel Církve československé husitské indoor
Akce Popis - použití počet  
Ozvučení      
  KME Top CA8 - aktivní reprobox, 800W, biamp/ EAW JFX 560 2  
  KME Subbass - aktivní subbasový reprobox 800W 0  
  L´acoustics MTD112 - pasivní pódiový reprobox 500W včetně zesilovače 2  
  Allen Heath - wizard 16:2:2 1  
  Mikrofony, kabely, stojánky příslušenství 1  
Cena za zvukovou techniku celkem   2 800,00 Kč
Osvětlení      
světla konvenční      
  Arri T1 - reflektor 1000W - včetně stmívače 2  
světla inteligentní      
  Showtec - LED par 18 x 3w 10  
Ovládání      
  Showtec - scan master -ovládání světel 1  
Cena za světelnou techniku   2 800,00 Kč
Cena za techniku celkem     5 600,00 Kč
Zákaznická cena   10% 560,00 Kč
Cena za techniku po slevě   5 040,00 Kč
Obsluha - zvukař/osvětlovač 2  
Obsluha - technik   0  
Doprava dodávka 3,5t   1  
Cena za obsluhu za jeden koncert celkem     9 040,00 Kč
Cena celkem za koncerty - kostel Církve československé husitské bez DPH   14 126 560,00 Kč
       
 
Akce: koncert Břevnovský klášter - indoor
Akce Popis - použití počet  
Ozvučení      
  KME Top CA8 - aktivní reprobox, 800W, biamp/ EAW JFX 560 2  
  KME Subbass - aktivní subbasový reprobox 800W 0  
  L´acoustics MTD112 - pasivní pódiový reprobox 500W včetně zesilovače 2  
  Allen Heath - wizard 16:2:2 1  
  Mikrofony, kabely, stojánky příslušenství 1  
Cena za zvukovou techniku celkem   2 800,00 Kč
       
Osvětlení      
světla konvenční      
  Arri T1 - reflektor 1000W - včetně stmívače 2  
světla inteligentní      
       
  Showtec - LED par 18 x 3w 10  
Ovládání      
  Showtec - scan master -ovládání světel 1  
Cena za světelnou techniku   2 800,00 Kč
       
Cena za techniku celkem     5 600,00 Kč
Zákaznická cena   10% 560,00 Kč
Cena za techniku po slevě   5 040,00 Kč
Obsluha - zvukař/osvětlovač 2 4 000,00 Kč
Doprava dodávka 3,5t   1 1 500,00 Kč
Cena celkem za koncert - Břevnovský klášter bez DPH     10 540,00 Kč
       
 
Akce: Farmářské trhy - outdoor
Akce Popis - použití počet  
Zastřešené pódium 6x4m   1  
Cena za zastřešené pódium 6x4m     12 000,00 Kč
Ozvučení      
  KME Top CA8 - aktivní reprobox, 800W, biamp/ EAW JFX 560 2  
  KME Subbass - aktivní subbasový reprobox 800W 2  
  Mackie 350 - aktivní reprobox 2  
  Yamaha 09/96 1  
  Mikrofony, kabely, stojánky příslušenství 1  
Cena za zvukovou techniku   4 500,00 Kč
Osvětlení      
světla konvenční      
  Arri T1 - reflektor 1000W - včetně stmívače 2  
světla inteligentní      
  Showtec - LED par 18 x 3w 10  
Ovládání      
  Showtec - scan master -ovládání světel 1  
Cena za světelnou techniku   2 800,00 Kč
Elektrocentrála      
  pronájem elektrocentrály US 9kW 1  
  plánovaná spotřeba v l (účtováno bude dle skutečné spotřeby) 100  
Cena za elektrocentrálu včetně plánované spotřeby     4 100,00 Kč
       
Cena za techniku celkem     23 400,00 Kč
Zákaznická cena   10% 2 340,00 Kč
Cena za techniku po slevě   21 060,00 Kč
Elektrocentrála     4 100,00 Kč
Obsluha - zvukař/osvětlovač 2 4 000,00 Kč
Obsluha - technik   1 1 500,00 Kč
Doprava dodávka 3,5t   1 1 500,00 Kč
Cena za jednu akci - Farmářské trhy     32 160,00 Kč
Cena celkem za čtyři akce - Farmářské trhy   4 128 640,00 Kč
       
       
       
Cena celkem "Vánoce 2015" bez DPH     825 280,00 Kč
DPH 21%     173 308,80 Kč
Cena celkem "Vánoce 2015" včetně DPH     998 588,80 Kč
       

Reference

Crossaudio s.r.o.

Naše reference jsou dlouhým seznamem jmen ať již ménězvučných nebo známích.

Z kapel jsou to především tyto:

MIG 21 (Veliká spolupráce a podílení se na technickém zajištění kapely)

Tomáš Klus (V řadě již třetí turné kde jsme zajistili kompletní světelnou, zvukovou, video techniku a nadále poskytujeme techniku i na ostatní akce)

Crossband (Naše domácí Nymburská kapela ve které hrají kolegové z naší firmy).

Dále máme zkušenosti z koncertů a vystoupení kapel takřka se všemi co se pohybují na české hudební scéně ale i se zahraničními kapelami:

                  Nazareth

                  Modern Talking

                  Chinaski

                  Wohnout

                  Blue effect

                  Mandrage

                  Rybičky 48

                  Buty

                  Mňaga a Žďorp

                  Anna K band

Václav Neckář se skupinou Bacily

A mnoho dalších…….

Také zajištujeme techniku na velké, středně velké ale i malé festivaly:

                  Folkový kvítek

                  Mělnické Vinobraní

                  Majáles Humpolec

Labefest Děčín

Natruc Kolín

Rokycany fest

Czech Street Party Brussel

A další….

Mimo festivalů hudebních také zajišťujeme televizní natáčení, sportovní události, divadla, konference a galavečery:

                  Cirkus cirkus festival

                  Mistrovství Světa WKF 2014 Praha

                  Galavečer Noc Mistrů Praha Palác Žofín

                  Natáčení pořadu Cirkusové střípky

                  Mistrovství Evropy Rock and Roll 2013 a 2014¨

                  Divadelní revue Cesta kolem světa za 80 dní

                  Majáles Nymburk

                  Přistavní slavnosti Nymburk

Jizerská 50 (Tisková konference, koncert, ozvučení tratě)

A další…

Tím ale náš seznam nekončí. Některé další se dají vyhledat na našich stránkách www.crossaudio.cz.                   Ale protože si zakládáme na profesionálně a kvalitně odvedené práci tak tuto práci raději děláme, než fotíme a chlubíme se.

 

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Otevřít soubor
Další informace: http://www.crossaudio.cz
Nabídková cena: 825280.00,-Kč bez DPH
998588.80,-Kč s DPH


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2509&crc=3c61f5ce189a355af7f5180f7cd20bc7 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.