Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Příprava a realizace akce " Vánoce Prahy 6 " v roce 2014
Číslo: 2014/00105
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 04.11.2014
Datum ukončení nabidek: 14.11.2014
Datum zveřejnění výsledků: 20.11.2014
Kategorie: » služby » organizace, programové a technické zajištění společenských akcí » organizace společenských akcí vč. programového zajištění
Specifikace:

Předmětem plnění zakázky je příprava a realizace společensko - kulturní akce Vánoce Prahy 6, tj. odborné programové, produkční, propagační a technické zajištění akce dle následující specifikace:

Termín konání: 5. - 21. prosince 2014

Místo konání: veřejné prostranství - konec Dejvické třídy, ústí do kruhového objezdu Vítězného náměstí (viz mapa v příloze zakázky)

Program: dodavatel v průběhu daného termínu zajistí pestrou nabídku atraktivního programu s vánoční tematikou, prodejní stánky se sortimentem vánočních tradičních pochutin a vánočního zboží. Veškeré programové aktivity budou odpovídat vánočnímu charakteru akce a pro návštěvníky musí být zdarma.

Povinné součásti programu a časový harmonogram:

Povinnou součástí nabídky bude detailně rozpracovaný program v níže uvedeném časovém rozmezí a originální tématický nápad na zpestření vánočního programu:  

pondělí až čtvrtek: program od 15 do 20 hodin

pátek:                    program od 15 do 21 hodin

sobota:                  program od 13 do 21 hodin 

neděle:                  program od 13 do 20 hodin 

Prodejní stánky kopírují časový harmonogram programů.

V rámci zakázky dodavatel zajistí:

1. technické zajištění akce

 • zastřešené vyhřívané pódium min. 6x4 metrů nebo jiný zastřešený vyhřívaný prostor pro učinkující, příslušenství, zvuková a osvětlovací aparatura, včetně její obsluhy, agregát na výrobu el. energie pro programovou část a tržiště
 • vyhřívaný prostor pro min. 150 návštěvníků, z toho nejméně 75 sedících 
 • vyhřívaný stan či stany pro pořádání doprovodných programůpro děti i dospělé, vybavené lavicemi nebo židlemi, stoly a běžným mobiliářem
 • zázemí pro produkci a účinkující včetně mobiliáře    
 • drobné občerstvení pro účinkující
 • sociální a hygienická vybavenost místa (6x mobilní WC s umyvadly - z toho 2x pro účinkující a produkci,3x pro veřejnost + 1 pro osoby handicapované ), umístěno stranou od hlavní scény
 • odpadkové koše (stojany na odpad) s igelitovými vaky

2. personální zabezpečení

 • odpovědný produkční/ manažer/ moderátor, dostatečné množství pořadatelů, hostesek, asistentů, vč. odborného technického personálu

3. další zajištění

 • bezpečnost pro návštěvníky, údržba cest a prostranství v případě sněhu a náledí, volný průchod pro občany
 • noční a denní ostraha pódia,techniky a prostoru celé akce
 • běžný úklid během akce a po jejím ukončení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v průběhu akce
 • navigace na místo akce z hlavních příchozích cest (tram zastávky, metro, bus zastávky)
 • nahlášení akce, včetně úhrady poplatků OSA
 • jednotná vánoční výzdoba prostoru – schválená zadavatelem
 • minimálně 10 prodejních stánků se sortimentem vánočních tradičních pochutin a vánočního zboží - schválené zadavatelem
 • zajištění záboru veřejného prostranství + dopravní značení a případný odtah vozidel v případě blokování prostoru akce nebo příjezdových cest ( prostor bude vymezen dopravními značkami)
 • fotodokumentace a závěrečná zpráva z akce

4. propagace

      

 • Propagace - PR článek v rámci tištěných, elektronických i rozhlasových médií směrem k občanům Prahy 6 (design tiskovin - jednotný vizuální styl akce), DTP, tisk (letáky a plakáty min počet A5 15 000ks, A3 50 ks, A1 20 ks), jejich distribuce v celé Praze 6, PR kampaň, vydání nejméně tří tiskových zpráv, články do periodik MČ Praha 6 a na internetové stránky Prahy 6, FB, další formy propagace jsou vítány.
 • veškeré PR materiály musí být nejdříve schváleny zadavatelem

Veškeré aktivity budou odpovídat vánočnímu charakteru akce a pro návštěvníky musí být zdarma.

Předmětem zakázky není:

 • dodatečný ranní úklid po akci, likvidace a odvoz odpadu (zajistí zadavatel)
Kritéria hodnocení:

Hodnocena budou následující kritéria:

 • celková nabídková cena bez DPH (50%)
 • programové, produkční, propagační a technické zajištění akce (40%)
 • vizualizace akce - grafický návrh (10%)  
 •  Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za plnění zakázky bez DPH a včetně DPH, dále nejméně 3 reference o organizování veřejných akcí podobného charakteru za poslední 3 roky.

Povinnou součástí nabídky uchazeče musí být grafický návrh vizuálu propagace akce (je jedním z hodnotících kritérií zakázky) a fotodokumentace veškerého mobiliáře. Současně uchazeč doloží návrh uspořádání prostoru akce (plánek prostoru).

Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání - živnostenským listem (kopie příslušných dokladů musí být součástí nabídky).

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Dodavateli
bude poskytnuta záloha ve výši 30% ceny zakázky nejpozději do 28.11.2014 a
doplatek bude uhrazen na základě konečné faktury po ukončení akce. Závěrečnou zprávu s vyhodnocením celé akce a fotodokumentaci předloží dodavatel zadavateli do 15. 01. 2015.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Dana Trojanová
referent volnočasových aktivit
tel.:  220 189 165,  608 248 205
e-mail:
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Nejlépe vyhovuje zadaným kritériím.

Za výsledky zodpovídá: PaedDr. Jan Hrubeš, pověřen řízením KMČ
Tel.:  602 372 879
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: MVP events s.r.o.
Poupětova 3
Praha 7 170 00
IČO: 25764225
DIČ: CZ257645225
tel:
fax:
Web: http://www.mvp.cz/
Email:
Nabídka:

 

Kompletní nabídka včetně grafického zpracování a povinných příloh byla zasláná webmasterovi eTržiště p. Pilátovi, aby byla doplněna jako součást přílohy (bod 7. eTržiště).

Vánoce Prahy 6 v roce 2014
VÁNOCE NA KULAŤÁKU
MČ Praha 6

KDO JSME

Jsme tady proto, abychom našim klientům pomáhali pořádat kvalitně
zpracované inovativní a efektivní eventy, které jim pomáhají zlepšovat image,
prodávat produkty či utvářet pracovní prostředí. Našim cílem je, aby si naše
akce bezstarostně užil i klient.


Firma byla založena v roce 1997 a od té doby jsme se propracovali do špičky
v našem oboru. V současné době pomáháme více než stovce klientů oslovit
přes 100 tisíc lidí pomocí nejrůznějších eventů každý rok.
Skvělé řešení najdeme i pro vás.

CO DĚLÁME A JAK

Potřebujete eventy, které
jsou moderní, pohodlné pro
návštěvníky, mají
nadstandardní servis a
hlavně - splní svůj cíl. A vy
přitom můžete být úplně
v klidu.
CO DĚLÁME A JAK
Firemní akce Veřejné akce Vybavení pro akce
Prezentace na akcích si
chcete zařídit na vlastní
pěst. V naší nabídce
eventových stanů a nábytku
je jistota jedinečného
designu, vynikajícího
brandingu a jednoduché
manipulace.
Festivaly, koncerty, výstavy,
slavnosti, sportovní dny,
happeningy. Zajistíme vše
potřebné včetně
fundraisingu, efektivní
reklamní a PR kampaně.
Zeptejte se našich klientů.

SHRNUTÍ ZADÁNÍ

Pořadatel: Městská část Praha 6
Název akce: Vánoce na Kulaťáku 2014
Charakter akce: Vánoční trhy s doprovodným programem pro veřejnost
Termín konání: 5. - 21.12. 2014
Rozsah: Organizační zajištění a informační kampaň
Cílová skupina: Rodiny s dětmi, obyvatelé MČ Praha 6
Návštěvnost: Předpoklad 50 000 osob
Požadavky: Kompletní organizační zajištění akce A - Z
PR a propagace akce
Zpracování závěrečné zprávy vč. fotodokumentace
Cíl: Navození vánoční pohody, zajištění trhů a oslava adventního období
Rozpočet: 987 214 Kč vč. DPH

OPĚRNÉ BODY NAŠEHO ŘEŠENÍ

Termín a lokalita
5. - 21. prosince 2014, veřejné prostranství - konec Dejvické třídy, ústí do kruhového objezdu
Vítězného nám.: Komfortní řešení prostoru pro návštěvníky akce. Koncepce prostoru bude
uspořádána tak, aby vyhovovala potřebám akce s maximální volností pohybu návštěvníků a umožnila
jim jak nákup na trzích a občerstvení, tak sledování programu na pódiu, účast na doprovodných
programech v krytých stanech a zároveň aby zachovala prostor pro setkání s rodinami či přáteli.
Průchozí trasy zůstanou zachovány pro běžný pohyb občanů, jak jsou zvyklí.
Počítáme s dočasným omezením parkovacích míst na základě situace dané zadáním. Je uvedeno v
návrhu uspořádání prostoru akce (plánek).


PROGRAM
Zaměření na adventní čas a vánoční tradice. Program počítá s maximálním zapojením místních
zájmových a uměleckých sdružení či spolků, se kterými jsme uzavřeli předběžnou dohodu.


OBČERSTVENÍ A STÁNKOVÝ PRODEJ
Vzhledem k tomu, že se jedná o vánoční trhy, klademe důraz na prodej kvalitního tématického
sortimentu. Stánky budou věnovány prodeji dárkového zboží a tradičního občerstvení. Jako
ozvláštnění oproti jiným obdobným trhům v Praze věnujeme několik stánků netradičně mezinárodní
exotické vánoční kuchyni. Část stánků bude věnována charitativnímu prodeji. Sortiment a počet
stánků bude podléhat schválení zadavatelem.


PR A PROPAGACE
Zajistíme kompletní PR servis a propagaci akce v rozsahu požadovaném v zadání veřejné zakázky s
důrazem na šíření v rámci Prahy 6.


KOMFORT A ZABEZPEČENÍ
Návštěvníkům akce bude nabídnuto rozmanité občerstvení, dostatek prostoru k sezení, příslušný
počet toalet dle našich standardů, bezpečnostní služba, pravidelný úklid a zkušený realizační tým.

TERMÍN A LOKALITA
● 5. - 21. 12. 2014, Veřejné prostranství Dejvické třídy, ústí do kruhového objezdu (viz grafická podoba nabídky)

PROGRAM - KONCEPT
Programu má za cíl navodit návštěvníkům pocit příjemné vánoční atmosféry, odpočinku, sblížení,
radosti a pohody, přiblížit jim tradiční adventní zvyky. Vánoce na Kulaťáku vytvoří
z Vítězného náměstí místo, kde se budou rádi setkávat přátelé, známí a sousedé a užijí si
pohodového, bohatého doprovodného programu.
Podstatnou součástí programu je zapojení několika charitativních organizací, které díky Vánocům
na Kulaťáku získají významnou propagační podporu a díky prodeji svých výrobků a workshopům také
podporu finanční.
PROGRAM - KONCEPTPROGRAM - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - MIKULÁŠ
● 5.12. v 18:00 proběhne slavnostní zahájení Vánoc na Kulaťáku za přítomnosti zástupců
radnice
● Během zahájení rozdají brigádníci přítomným návštěvníkům prskavky
● Potom zástupce radnice spolu se zástupci charitativních organizací slavnostně zapálí
svíčku v lucerně
● Lucernu pak podá do první řady přihlížejících návštěvníků, kteří si z ní zapálí své prskavky
● Lucernu si pak lidé mezi sebou podávají, zároveň si své prskavky zapalují od sebe
vzájemně, což podpoří soudržnost všech přítomných
● MIKULÁŠ, ANDĚL, ČERT - mikulášská s dětmi

PROGRAM - DETAILNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM (viz. kompletní grafická nabídka)

Taneční skupina Primavera (P6)
● Taneční a pěvecké vystoupení, koledy, zapojení diváků
Hudební škola Yamaha (P6)
● Hudební vystoupení
DDM Praha – stanice techniků (P6)
● Bubnování dětí + koncert na ukulele
Fantasy Dance Studio (P6)
● Taneční vystoupení
Amatérský divadelní spolek Nepřijatelní (P6)


PROGRAM - INFORMACE O VYSTUPUJÍCÍCH

Czech Garisson a Lion Club
● Kostýmová organizace sdružující fanoušky Star Wars
v autentických filmových kostýmech, reflektuje současný fan trend
Srdce na dlani
● Vystoupení dětí z dětských domovů,
autogramiáda a krátké vystoupení ambasadorky Jitky Kocurové
Divadlo Tineola (P6)
● Interaktivní představení kresby na iPad s vánoční tématikou
promítané na plátno
Církevní ZUŠ Harmonie (P6)
● Dětský muzikál

PROGRAM - INFORMACE O VYSTUPUJÍCÍCH JMÉNO A PŘÍJMENÍ: VERONIKA SCHIEBLOVÁ
BIO: Od častého zpívání s kapelou, recitačních soutěží, komparzních, epizodních i hlavních rolí v reklamách,
filmech a hudebních klipech byl už jen krůček k moderování. Ve svém projevu dokáže být velmi kultivovaná,
slavnostní, ale zároveň vtipná, pohotová a vždy profesionální. Moderuje také akce pro děti, které ji mají rády,
a kterým svůj projev přizpůsobí. Způsob moderace přizpůsobí každým okolnostem a vždy je to přirozené. Má
velmi přijemný hlasový projev a bohatou slovní zásobu.
REFERENCE, OCENĚNÍ: Mezi její klienty patří např. DDM Praha 6, Independent Events Production s.r.o,
AT Computers, Original Communications, s.r.o., Fresh Films, s.r.o., MVP agency s.r.o. aj.
MODEROVANÉ AKCE: Např. Brána volného času dokořán, Vánoce na Dejvické, Vypich - zastávka volného
času, Klientské filmové promítání Allianz pojišťovny, Apple Roadshow, Ryba domácí Roadshow, Temelínské
čarování, Temelínská atomiáda, soukromé oslavy narozenin a další.

PROGRAM - WORKSHOPY A KREATIVNÍ DÍLNY

Návštěvníci si kromě pestrého programu na pódiu prohlédnou a vyzkoušejí nejrůznější aktivity
s vánoční tématikou v dílnách a workshopových stáncích, mezi které patří například:
● Výroba a zdobení vánočních perníčků
● Výtvarná dílna s výrobou vloček, sněhuláků, ozdob a dalších dárků pro nejbližší
● Hudební škola
● Tradiční adventní zvyky - pouštění skořápek, odlévání olova apod.

PROGRAM - CHARITATIVNÍ PROJEKTY
V rámci akce dáme prostor i charitativním projektům.
Prvním z nich je nadační fond Srdce na Dlani, jehož ambasadorkou je herečka a moderátorka Jitka Kocurová, a který se zaměřuje na začlenění dětí z dětských domovů do běžného života.
Druhým projektem je Tichá kavárna, která představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti a ukázat sobě i svému okolí, že i v tak náročném oboru, jakým je pohostinství, se mohou s úspěchem uplatnit. Zástupci Tiché kavárny budou prezentovat své aktivity na hlavním pódiu. Zároveň
budou prodávat svůj sortiment včetně domácího cukroví ve svém stánku. Výtěžek z prodeje poputuje rovnou na aktivity projektu a MČ Praha 6 ho tak bude přímo podporovat.

PRODEJNÍ STÁNKY
Návštěvníkům akce Vánoce na Kulaťáku nabídneme kromě bohatého programu široký sortiment
tradičních vánočních předmětů a občerstvení včetně lokálních vánočních specialit z cizích
zemí:
● Prodej vánočních stromků, kaprů 2 prodejní místa
● Prodej vánočních perníčků, vánočních ozdob 3-4 stánky
● Prodej tradičního vánoční občerstvení (vánočky, pečené kaštany, svařené víno, grog, čaje,
káva, domácí cukroví apod.) 4-6 stánků
● Výběr vánočních specialit cizích zemí (např. Gruzie, Čína, Francie) 2-4 stánky
● Charitativní prodej nadačních organizací 2-4 stánky

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Prostor Vánoc na Kulaťáku bude krásně, jednotně vánočně vyzdobený, tak, aby výzdoba zároveň celý
prostor sjednotila a Vánoce na Kulaťáku získali elegantní ucelenou tvář.
● O výrobu vánočního betlému se postará výtvarné studio Paleta z Prahy 6. Typické postavy, před
kterými se návštěvníci akce mohou fotit na památku, vytvoří v životních velikostech
● Nebude chybět ani tradiční vánoční výzdoba na sloupech a stáncích
● Vánoční dekorace budou také na pódiu. Počítáme s tradičními motivy (chvojí, vánoční koule,
dekorativní sněhové vločky, světýlka…), ale zároveň s propojením s vizuálem akce
● Originálním prvkem bude několik malých vánočních stromků, které si žáci vybraných mateřských
školek a základních škol ozdobí vlastnoručně vyrobenými ozdobami
ILU

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCE

● Pódium 6x4m, zastřešené a vyhřívané
● Zvuková a světelná technika na pódiu i ve stanech včetně technické obsluhy
● Zázemí pro účinkující a produkční tým včetně šatny, vlastních toalet a prostoru pro občerstvení
● Vyhřívané stany pro cca 150 návštěvníků - 1x stan Crossover 8x8 m, 1x stan X-Gloo 8x8 m,
oba vybavené dostatečným množstvím pivních setů
● Vyhřívané stany pro kreativní dílny a workshopy vybavené pivními sety
● Agregát na výrobu elektrické energie pro hlavní pódium a část tržiště
● Bistro stolky do prostoru

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCE

● Mobilní vytápěné toalety s umyvadly a teplou vodou pro veřejnost, toalety pro
handicapované
● Důkladný úklid během doby trvání akce v celém areálu včetně odklízení sněhu, náledí a
zajištění volného průchodu všech občanů
● Dostatečný počet odpadkových košů s igelitovými vaky a kontejner s průběžným odvozem
odpadu
● Zajištění záboru veřejného prostranství + dopravní značení (prostor bude vymezený
dopravními značkami) + přehledná navigace
● Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v průběhu akce
● Poplatky OSA a Intergram z živé a reprodukované hudby

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

● Zkušený produkční na místě po celou dobu konání akce, řídí celý tým, zajistí plynulý a
bezproblémový chod akce
● Asistent produkce na místě po celou dobu konání Vánoc na Kulaťáku
● Non-stop ostraha po celých 21 dní konání akce
● Veškerým programem provádí návštěvníky moderátorka
● Technická produkce včetně osvětlovačů, stagehandů, brigádníků na úklid prostoru a dalších
technických prací
● Uklízečka na pravidelný úklid mobilních toalet
● Fotograf s podrobným briefem dodá kvalitní fotodokumentaci
● Odborná obsluha výtvarných dílen a dalších workshopů

NAŠE STANDARDY

V rámci standardů agentury jsou pro nás na akci samozřejmostí:
Přehledná navigace
● Přehledná a viditelná navigace, která dovede návštěvníky na místo akce
● Viditelné označení a navigace na důležitá místa v prostoru akce (toalety, prodejní stánky, výtvarné dílny,
místo na sezení…)
● Viditelné označení celé akce - oboustranný bungeebanner otočený směrem k silnici i do prostoru akce,
šířka 3 m, výška 2,4 m, plachta zhruba 2 m od země, kromě označení akce bude na banneru i program
Zdokonalení servisu – čisté a pohodlné toalety
● Rozšířené služby na toaletách a non-stop úklid
● Na toaletách dostatek čisticích a hygienických prostředků
Kvalitní jídlo a výrobky od ověřených dodavatelů
● Do programu zapojujeme pouze ověřené dodavatele s kvalitním sortimentem
Přítomný personál odpoví na všechny otázky týkající se akce
● Veškerý personál má dostatek informací k tomu, aby mohl adekvátně odpovídat
na dotazy návštěvníků o programu akce, případně ví, na koho zájemce o informace odkázat

PR A PROPAGACE

Zajistíme kompletní komunikaci akce (kompletní design akce, tiskové materiály a jejich distribuce, vydání
tiskových zpráv a jejich rozeslání do médií, mediální partnerství, inzerce). V týdnu před akcí počítáme s velmi
intenzivní PR kampaní včetně přímé telefonické komunikace s vybranými médii.
Kampaň je zaměřená na Prahu, s důrazem na obyvatele MČ Praha 6.
Cílová skupina
● Obyvatelé Prahy 6 (celek akce jako dárek MČ Praha 6 směrem k jejím občanům)
● Rodiny s dětmi 25 - 45 let (dětskyĚ program)
● Široká veřejnost (setkávání s přáteli a s rodinou v období adventu, odpočinek v předvánočním shonu za
zvuku koled a se svařákem v ruce...)
Hlavním komunikačním tématem je MČ Praha 6 jako pořadatel adventní akce Vánoce na Kulaťáku, která
nabízí možnost příjemně strávit celkem 17 dní plných pohody, tradičních vánočních koled, voňavého
cukroví, vánočního zboží, lahodného svařáku ve společnosti svých přátel a rodiny.
Vánoce na Kulaťáku - To pravé místo pro vánoční setkávání!
Reklamní a PR kampaň začíná ideálně tři týdny před zahájením akce (ve velké míře je to však ovlivněné
datem, kdy budou zveřejněné výsledky výběrového řízení na organizační zajištění Vánoc na Kulaťáku).

PR A PROPAGACE - PR KAMPAŇ

Komunikační nástroje
● Mediální partnerství pokrývají tisk, rozhlas, internet, ale také printovou kampaň
● Tiskové zprávy rozesílané napříč mediálním spektrem, redakční podpora
● Komunikace prostřednictvím lokálních médií formou PR článků a inzerce
○ Časopis Vaše 6 - uzávěrka 5.12.
○ Časopis Šestka - uzávěrka 18.11. (využití média záleží tedy na zveřejnění výsledků
výběrového řízení)
● Využití tváře známé osobnosti, Jitky Kocurové, která se programově zapojí s nadací Srdce
na dlani, zajistí zájem médií
Počítáme také s podporou MČ Praha 6, zejména co se týče jejích webových a facebookových stránek
(články, pozvánky, vizuály akce).


PR A PROPAGACE - MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ
V době podání nabídky byli potvrzení tito mediální partneři:
● ČRo Regina - spotová kampaň, redakční podpora, tipy na akce
● Dopravní podnik hl. m. Prahy - plakáty A4 v tramvajových linkách po celé Praze
● Kam s dětmi - populární internetový server zaměřený na rodiny s dětmi, bannerová kampaň, tipy
na akce, PR články s vizuálem
● Goout.cz - redakční podpora, tipy na akce
● Jdemven.cz - redakční podpora, tipy na akce, promopozvánky, bannerová kampaň
● Zenysro.cz - carousel (pozvánka na akci na rotujících fotografiích v záhlaví stránek)
● Pražská informační služba - pozvánka na akci, součást Kalendáře akcí na prague.eu a
vanocevpraze.cz v Čj a Aj mutaci, informace v Turistických informačních centrech, zpráva
v Incomingovém zpravodaji
Osloveni dále byli:
● Czech Tourism, Pražský deník

PR A PROPAGACE - TISKOVÉ ZPRÁVY, REDAKČNÍ 
PODPORA

● Kromě vyĚstupů vyplyĚvajících z mediálních partnerství se pokusíme na základě našich zkušeností, kontaktů a know-how
zajistit redakční podporu napříč mediálním spektrem (součástí závěrečné zprávy bude kompletní monitoring médií)
● 4 tiskové zprávy (2 před zahájením, 1 v polovině konání akce a 1 po jejím ukončení), rozesílka na více než dvě stě
kontaktů redakcí a novinářů zaměřených na kulturu a lokální zpravodajství
● TelefonickyĚ kontakt vybranyĚch novinářů a redakcí v týdnu před akcí
Oslovíme tato média (vyĚ běr):


MF Dnes ČRo Region, Radiožurnál Metropolis
Metro Impuls TyĚden
Lidové noviny Rádio Bonton Respekt
Blesk Country Rádio Nedělní Blesk
Hospodářské noviny Fajn Radio Reflex
Právo Rádio Beat Instinkt
E15 Kiss Glanc
PražskyĚ Deník Rádio Hey The Prague Post
5 plus 2 Rádio City Ona Dnes
Rádio 1

PR A PROPAGACE - TISKOVÉ ZPRÁVY, REDAKČNÍ 
PODPORA

Oslovíme tato média (vyĚ běr):
TELEVIZE
ČT1 ALL TV
Nova TV Prima
INTERNET
CityBee.cz Atlasceska.cz Pragueout.cz
KudyKam.cz Ceskenoviny.cz jdemven.cz
kudyznudy.cz lidovky.cz praguepost.com
kdykde.cz novinky.cz aktualne.cz
prague.eu iDnes.cz Goout.cz
prazskypatriot.cz prazanda.cz
Vyletnik.cz expats.cz
RodinnéVýlety.cz kamsdetmi.cz

PR A PROPAGACE - PROPAGAČNÍ KAMPAŇ

Propagace Vánoc na Kulaťáku je až na jedinou výjimku zaměřená výhradně lokálně a je tak přesně zaměřená na
hlavní cílovou skupinu, což jsou obyvatelé Prahy 6.
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Plakáty A1, 115 MK, 4/0 20 ks
● Legální plakátovací plochy v Praze 6, termín 1.12. -
21.12. (Břevnov Malovanka, Dejvická 1, Dejvická 2,
Divoká Šárka 1, Divoká Šárka 2, Evropská MHD,
Na Větrníku, Na Petřinách,
U Laboratoře, Na Padesátníku, Suchdolská)
● Kavárny, kulturní centra, zapojené lokální subjekty
Plakáty A3, 115 MK, 4/0 50 ks
● Restaurace, kavárny
● Kulturní centra
● Školy, školky, zdravotnická centra
● Plochy MČ Praha 6 (radniční nástěnka apod.)
Plakáty A4 1320 ks
● Rámečky v tramvajích
(termín závisí na zveřejnění výsledků
výběrového řízení, ideálně však od 1.12. do
15.12.)
Letáky DL 1 lom, 135 MK, 4/4 15 000 ks
● Neadresná distribuce do schránek obyvatel v Praze
6 (12 757 domácností v Dejvicích a Břevnově)
● Přímá distribuce 4. a 5.12. u východů z metra
Dejvická, dva promotéři denně (celkem 2000 ks)
● Zapojené lokální subjekty (243 ks)
Pozn.: V případě, že budou volné reklamní plochy na lavičkách v Praze 6, bychom ve spolupráci s klientem využili také je. ●

PR A PROPAGACE - FACEBOOK

Součástí PR kampaně je komunikace akce na Facebooku
● K Vánocům na Kulaťáku založíme FB událost
● Pravidelné publikování novinek přímo na událost zajistí pokaždé upozornění Facebooku
všem pozvaným, a tím se akce dostává do podvědomí
● Sdílení události na oblíbených stránkách o volném čase a akcích v Praze, například Co je
v Praze zadarmo, Kultura v Praze apod.
● Důležitá je také on-line spolupráce mediálních partnerů akce
● Spolupráce MČ Praha 6

PR A PROPAGACE - HARMONOGRAM

mediální kampaň od 18.11. 2014
schválení vizuálu 18.11. 2014
TZ1 19.11. 2014
založení události na Facebooku 19.11. 2014
tisk letáků a plakátů do 25.11. 2014
distribuce letáků DL do schránek 26. - 28.11. 2014
plakáty A3 26.11. - 21.12. 2014
plakáty A1 výlepové plochy 1.12. - 21.12. 2014
plakáty A4 tramvajové linky 1.12. - 15.12. 2014
TZ2 2.12. 2014
distribuce letáků u metra Dejvická 4. - 5.12. 2014
intenzivní PR od 1.12. 2014
TZ3 15.12. 2014
TZ4 22.12. 2014

 

VIZUÁL AKCE

(viz. kompletní grafická nabídka)

Vizuál symbolizuje vánoční atmosféru, pohodu a příjemné období před vánočními svátky. Je navržený
tak, aby upoutal pozornost, ale aby nebyl očím nepříjemný. Zvolili jsme moderní styl s tradičními
vánočními prvky. Vizuál je možné upravit, zejména textová část bude zpracována detailněji.
Ukázka možných aplikací vizuálu:

ROZPOČET

Technické zajištění akce 477 800 Kč
Personální zabezpečení 146 250 Kč
Další zajištění, program, pojištění 102 000 Kč
Propagace 89 830 Kč
Celkem bez DPH 815 880 Kč
Celkem vč. DPH 21% 987 214 Kč

 

POVINNÉ PŘÍLOHY - Reference
Čarodějnice na
Ladronce 2012
Dny pro seniory 2012
Myslíme na všechny
2012
Vánoce na Dejvické
2012Festival Barevná devítka
2012Festival Barevná devítka
2013

POVINNÉ PŘÍLOHY -
Výpis ze živnostenského
rejstříku

POVINNÉ PŘÍLOHY -
Výpis z obchodního
rejstříku

 

MVP agency s.r.o.
Velvarská 51
160 00 Praha 6
IČ 25764225
DIČ CZ 25764225
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze C 68120
account manager, supervize
MgA. Marek Vocel
 602 530 076

produkční
Ondřej Beránek
 777 157 257

NÁŠ TÝM
asistent produkce
Dan Štěpánek
 608 859 845

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Otevřít soubor
Nabídková cena: 815880.00,-Kč bez DPH
987214.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2424&crc=ec531a661839486c2535ea919a8661f8 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz