Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Oprava mlatových cest
Číslo: 2014/00087
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 12.09.2014
Datum ukončení nabidek: 25.09.2014
Datum zveřejnění výsledků: 10.10.2014
Kategorie: » stavební práce » komunikace a veřejné plochy
Specifikace:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava mlatových cest nacházejících se v parku Ladronka v Praze 6. Mlatové cesty se v parku nacházejí na dvou místech, v oblasti Vypichu, kde jsou cesty novější, a u usedlosti Ladronka, kde jsou cesty starší, ale povrch je kvalitnější. Novější cesty mají povrch pískový, okrové barvy, poměrně hodně sypký, nezhutněný. Starší cesty jsou pevnější, povrch je z výsivky s lomovým prachem, barvy šedožluté. V obou případech jsou však cesty poškozené erozí (splavená povrchová vrstva). Podkladní vrstvy jsou v pořádku. Pouze v úseku cesty, která ústí do křižovatky ulic Tomanova x U Ladronky, je již povrchová vrstva zcela splavená a v místě je jen štěrkový podklad, který bude zřejmě nutné vyrovnat a uhutnit. Jinak se bude jednat o povrchové úpravy mlatových cest. V poškozených místech se bude muset splavená povrchová vrstva ztrhnout a odstranit případný plevelný obrost. Počítá se s doplněním a úprvou povrchové vrstvy ve všech úsecích tak, jak je zakresleno v přiložených situačních pláncích.Pro povrchovou vrstvu požadujeme vybrat vhodný materiál, který by po uhutnění byl stabilnější než materiál stávající (nové cesty), ale zároveň v podobném barevném odstínu. Celková výměra opravovaných cest je 2550 m2 (z toho 1750 m2 nových cest a 800 m2 starých cest).

Veškerý odpad z provedených prací bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Prohlídka místa plnění se konat nebude. Doporučujeme však všem uchazečům, aby si místo plnění prohlédli sami. Na případné vícepráce nebude brán zřetel.

Kritéria hodnocení:

- celková nabídková cena zakázka

Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Žádáme uchazeče, aby cenu uváděli v celých korunách.

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozsah zakázky před jejím zadáním (vystavením objednávky) upravit s ohledem na množství dostupných finančních prostředků.

Nabídka bude podána pouze prostřednictvím el. tržiště.

Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, který bude předložen v kopii. V případě, že vybraný uchazeč příslušný doklad nepředloží, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Jana Čapková
tel.  220 189 307
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Vítězný uchazeč podal nejnižší nabídkovou cenu.

Za výsledky zodpovídá: ing. Dana Charvátová
vedoucí ODŽP
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.
Ruzyňská 209/8
Praha 6 161 00
IČO: 27404862
DIČ: CZ27404862
tel: 776846335
fax:
Email:
Nabídka:

Cena bez DPH.......730 750,- Kč

DPH 21%...............153 458,- Kč

Cena vč. DPH........884 208,- Kč

Nabídková cena: 730750.00,-Kč bez DPH
884208.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2403&crc=545200ca7272ea86921596cb571cec84 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz