Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Snižování holubí populace na území MČ Praha 6
Číslo: 2013/00092
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 20.11.2013
Datum ukončení nabidek: 25.11.2013
Datum zveřejnění výsledků: 26.11.2013
Kategorie: » služby » ostatní služby
Specifikace:

Předmětem plnění této zakázky malého rozsahu je instalace odchytových klecí a odchycení holubů, veterinární utracení a jejich předání, a to na zadavatelem vytipovaných nemovitostech.

Jednotlivé nemovitosti vytipoval sám zadavatel na základě vlastního monitoringu výskytu holubích hejn. Požadované práce budou provedeny v katastrálním území Veleslavín, Dejvice a Vokovice. Konkrétní nemovitosti, na kterých požaduje zadavatel umístit odchytové klece, sdělí zadavatel uchazeči před samotným zahájením plnění zakázky.

Doba plnění této zakázky je od 5.12. do 31.12.2013.

Při zadání zakázky objednatel stanoví maximální cenu zakázky, kterou nebude možné překročit.

Zadavatel zajistí náhradní klíče od vytipovaných nemovitostí.

Odpovědná osoba dodavatele umístí odchytové klece na rovná místa na střeše vytipovaných nemovitostí. Celkově zadavatel požaduje umístění 6 odchytových klecí na vybrané nemovitosti. Následně zajistí veterinární a kafilerní likvidaci holubů.

 

Kritéria hodnocení:

Nabídková cena bez DPH.

Ve své nabídce podané pouze prostřednictvím elektronického tržiště uvede uchazeč tyto ceny:

- celkovou nabídkovou cenu za instalaci 1 odchytové klece, odchycení holubů, následné veterinární utracení a jejich předání do kafilérie bez DPH

- celkovou nabídkovou cenu za instalaci 1 odchytové klece, odchycení holubů, následné veterinární utracení a jejich předání do kafilérie včetně DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo na případné snížení počtu odchytových klecí.

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena nejpozději do 5ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktury bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Zajícová Alice
odbor dopravy a životního prostředí
tel.  220 189 379,  606 712 332
email:
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Nejnižší nabídková cena

Za výsledky zodpovídá: Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: DDD Lainz servis s.r.o
č.p.188
Koclířov 569 11
IČO: 05650224
DIČ: CZ05650224
tel: 608769929
fax:
Email:
Nabídka:

Nabídka na snižování holubí populace na území MČ Praha 6

Celková cena bez DPH a s DPH je za jedno odchytové zařízení a zahrnuje odchyt holubů, jejich veterinární utracení a likvidaci kadáverů v kafilérii.

Příloha: ikonka typu souboru application/msword Otevřít soubor
Nabídková cena: 6800.00,-Kč bez DPH
8228.00,-Kč s DPH


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2311&aukce=&crc=0edadd3fe89585ecf61c89f960f92b51 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz