Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Poradenská činnost při realizaci projektu „ Seniorské centrum Šatovka“
Číslo: 2013/00064
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 17.08.2013
Datum ukončení nabidek: 09.09.2013
Datum zveřejnění výsledků: 20.09.2013
Kategorie: » služby » ostatní služby
Specifikace:

MČ Praha 6 připravuje realizaci projektu Seniorské centrum Šatovka – sociálně zdravotního zařízení pro seniory se zaměřením na komplexní ošetřovatelskou péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně 365 dní v roce po neomezenou dobu, doplněnou vhodnými aktivizačními programy. Péče bude určena především seniorům nebo dlouhodobě nemocným, jejichž zdravotní stav je stabilizován a kteří potřebují péči druhé osoby, zejména se zaměřením na Alzheimerovu chorobu a různé typy demencí. Součástí objektu bude i denní stacionář s kapacitou cca 7 míst. Část lůžkové kapacity může být využita pro tzv. sociálně ošetřovatelská lůžka (kde už není indikace na lůžka následné péče hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění a zároveň tato osoba vyžaduje 24 hodinovou péči). Kapacita tohoto zařízení v rozsahu cca 100 – 150 lůžek.

 Za tímto účelem pořídila MČ Praha 6 zastavovací studii ve 4 variantách řešící různou skladbu jednotlivých funkcí v různé formě hmotového řešení dostavby území.

 Předmětem zakázky jsou  kompletní poradenské a managerské služby v rozsahu :

 -         vypracování provozně ekonomického posouzení stávajících studií zadaných MČ Praha 6 ve vazbě na možnosti dostavby v území

-         vypracování studie proveditelnosti záměru MČ P6

-         spoluúčast při sestavování stavebního programu ve funkční skladbě „poradenství – stacionář – sociální lůžka – sociální bydlení“

-         vyhodnocení stavebního a funkčního programu po stránce provozní a ekonomické a navržení optimálního modelu smluvní vazby s privátním  provozovatelem celého zařízení

-         konzultace projektu během přípravy (předpoklad do dokončení územního řízení projektu)

-         spoluúčast při výběru provozovatele, uzavírání smluv a nastavení provozně – ekonomického modelu tohoto zařízení.

 

Předpokládaná doba trvání spolupráce je do vydání územního rozhodnutí a do uzavření smlouvy s vybraným provozovatelem, maximálně však 2 roky.

Kritéria hodnocení:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle kriterií :

 -         nabídková cena poradenské činnosti bez DPH 80 %

-         návrh předběžných termínů plnění 20 %

Podmínky účasti:

Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – vztahující se k předmětu veřejné zakázky a aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů mohou být doloženy v kopii.

Technické předpoklady :

-         zkušenosti z praxe v sociální oblasti minimálně z období 10 let

-         referenční projekty obdobného charakteru v sociální oblasti, z toho        minimálně 2 projekty potvrzené referenčním listem objednatele

 Uchazeč předloží nabídku prostřednictvím elektronického tržiště. V této nabídce budou uvedena celková cena v členění bez DPH, DPH a cena včt. DPH.  Detailní rozpracování nabídky a vyplněnou tabulku (viz. příloha) tak, aby mohla být posouzena komplexnost podané nabídky a hodnoceny navržené termíny, připojí  uchazeč jako přílohu prostřednictvím elektronického tržiště nebo  zašle  poštou na adresu zadavatele nejpozději v den ukončení podání nabídek, tedy do 16.9.2013 v obálce označené nápisem „Poradenská činnost  při realizaci projektu Seniorské centrum Šatovka“

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Ing. Bohumil Beránek, vedoucí Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 6
Tel :  220 189 900
e-mail :

Bc. Jitka Köcherová, vedoucí Odboru sociálních věcí
Tel :  220 189 612
e-mail :
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Vítězná nabídka byla vybrána na základě hodnocení dle kriterií uvedených v zadání veřejné zakázky a byla odsouhlasena Usnesním RMČ č. 2654/13 ze dne 25.9.2013. Do usnesní včetně příloh je možné nahlédnout na adrese

www.praha6.cz

Za výsledky zodpovídá: Ing. Martina Čečilová, odbor územního rozvoje
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
Praha 4 140 00
IČO: 45244782
DIČ: CZ45244782
tel: 607681180
fax:
Web: http://www.csas.cz
Email:
Nabídka:

Vážený pan

Ing. arch. Bohumil Beránek

vedoucí odboru územního rozvoje

Městská část Praha 6

Československé armády 23

160 52  Praha 6

 

V Praze, dne 6.9.2013

Věc: Předložení nabídky – poradenská činnost při realizaci projektu „Seniorské centrum Šatovka“ 

Vážený pane vedoucí,

na základě Vaší poptávky ze dne 17.8.2013 si Vám dovolujeme zaslat nabídku na poradenské služby spojené s přípravou projektu Seniorské centrum Šatovka (dále také „Projekt“).

Věříme, že díky zkušenostem České spořitelny a našich partnerů - dvou soudních znalců v oboru sociálních služeb, jsme plně připraveni napomoci k úspěšné realizaci vašeho projektového záměru. Vytvořili jsme tým složený z odborníků na oblast sociálních služeb, přípravu smluvní dokumentace s investory, provozovateli a financování, zároveň disponujeme dlouhodobými zkušenostmi s provozem stejných typů sociálních zařízení.

V přiloženém dokumentu naleznete poptávkovým řízením požadované dokumenty, referenční projekty, životopisy členů poradenského týmu a navržený přístup k řešení vašeho Projektu.  

Doufáme, že naleznete naši nabídku zajímavou, a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem a přáním pěkného dne.

Za celý poradenský tým

  

Ing. Jan Šnajdr

ředitel, Infrastrukturní poradenství

Česká spořitelna, a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

Tel.:      420 224 995 199

Mobil:  420 607 681 180

E-mail: jan.snajdr{zavináč}csas{tečka}cz

 

Česká spořitelna, a.s. je nedílnou součástí silné finanční skupiny Erste Group, která je jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední Evropě s více než 16 milióny klientů. Počtem klientů je Česká spořitelna v České republice na prvním místě v oblasti poskytování finančních služeb a na druhém místě podle objemu aktiv. Tým poskytující infrastrukturní poradenství disponuje zkušenými odborníky, podílejících se na přípravě a realizaci celé řady obdobných odborných analýz i konkrétních infrastrukturních projektů, kde jsou zadavatelem subjekty veřejného sektoru.  

Našim cílem bude navrhnout takový přístup k realizaci Projektu, který povede ke splnění vašich očekávání ve vztahu k dlouhodobě funkčnímu a udržitelnému zařízení v oblasti sociální péče. Pro realizaci této zakázky jsme se rozhodli vytvořit silný tým z řad odborníků v oblasti sociální péče, kteří mají s touto oblastí mnoho konkrétních a praktických zkušeností a to nejen v oblasti řízení konkrétních zařízení, ale i z aktivní účasti na aktuálně upravované podobě Zákona o sociální službě.

 

Identifikace České spořitelny, a.s.

 

Společnost

 

Česká spořitelna, a.s.

Odbor Corporate Finance

 

Sídlo, kontaktní adresa

 

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4          

Česká republika

                       

45244782

DIČ

CZ 699001261

Osoby oprávněné jednat za dodavatele

 

Marcel Babczynski, ředitel

Jan Šnajdr, ředitel, infrastrukturní poradenství

 

Koordinátor poradenského týmu

 

Jan Šnajdr, ředitel, infrastrukturní poradenství

Tel.:  420 607 681 180

Email:

 

Identifikace subdodavatelů České spořitelny, a.s.

 

Jméno

JUDr. Eduard Kaplan

Sídlo, kontaktní adresa

Sněženková 2973/8, 106 00  Praha - Záběhlice

76037274

Soudní znalec

Specializace sociální služby pro seniory

 

Jméno

Ing. Jiří Horecký, MBA

Sídlo, kontaktní adresa

Klokotská 100, 390 01  Tábor

780524/1752

Soudní znalec

 

Specializace financování a ekonomika sociálních služeb

 

Pro upřesnění uvádíme, že jak Česká spořitelna, a.s. tak i oba subdodavatelé (soudní znalci v oboru) disponují zkušenostmi z praxe v sociální oblasti minimálně z období 10 let.

 

Na základě předložené tabulky si dovolujeme navrhnout následující harmonogram a cenu za poskytnuté služby:

 

 

 

popis

cena v Kč bez DPH

termín ve dnech

 

1

 

 

Provozně ekonomické posouzení stávajících studií zadaných MČ P6 ve vazbě na možnost dostavby v území

 

 

60.000,- Kč

 

14 dnů (kalendářních, celkem 2 týdny)

 

2

 

 

Studie proveditelnosti záměru MČ Praha 6

 

 

140.000,- Kč

 

28 dnů (kalendářních, celkem 4 týdny)

 

 

3

 

 

Spoluúčast při sestavování stavebního programu

 

 

20.000,- Kč

 

 

 

4

 

 

Vyhodnocení stavebního a funkčního programu po stránce provozní a ekonomické a navržení optimálního modelu smluvní vazby s provozovatelem

 

 

50.000,- Kč

 

28 dnů (kalendářních, celkem 4 týdny)

 

 

 

5

 

 

Konzultace během přípravy DÚR

 

20.000,- Kč

 

 

6

 

 

Spoluúčast při výběru provozovatele, uzavírání smluv a nastavení provozně ekonomického modelu

 

 

80.000,- Kč

 

 

 

 

 

Celkem bez DPH

 

370.000,- Kč

 

 

 

 

 

DPH

 

77.700,- Kč

 

 

 

 

 

Cena včetně DPH

 

447.700,- Kč

 

 

 Přístup poradce k řešení zakázky

Úvod

Cílem této části nabídky je prezentace zkušeností poradce s přípravou, provozem a financováním obdobných typů sociálních zařízení a dále identifikace hlavních podmínek vedoucích k úspěšné realizaci tohoto Projektu. Rozhodli jsme se upozornit na hlavní podmínky úspěchu Projektu, kterým bude třeba věnovat důkladnou pozornost. 

 

Městská část Praha 6 (dále jen „Zadavatel“) se rozhodla vybudovat sociálně zdravotnické zařízení pro seniory se zaměřením na ošetřovatelskou péči určenou především seniorům a dlouhodobě nemocným, jejichž zdravotní stav je stabilizován a kteří potřebují odpovídající péči. Zadavatel zároveň uvažuje o zřízení specializovaného oddělení, které se zaměří na pacienty s Alzheimerovou chorobou a různé typy demencí, a dále denní stacionář. Celková kapacita zařízení se plánuje v rozsahu 100 až 150 lůžek.

 

Prostřednictvím zkušeného poradce v této oblasti hledá Zadavatel oporu pro své budoucí rozhodnutí ve vztahu k nastavení Projektu s cílem nalézt vhodné smluvní a finanční řešení. Řešení, které definuje vhodnou kapacitu, rozsah poskytovaných služeb, smluvní zakotvení, financování, procesní přístup a zhodnotí očekávané zapojení rozpočtu Zadavatele. Součástí analýzy může být i prověření zájmu trhu, tj. potenciálních investorů a provozovatelů, o tento typ projektu s cílem získání zpětné vazby ohledně odpovídajícího nastavení smluvní dokumentace a rozsahu poskytovaných služeb.

 

Možnosti a meze Projektu

Systém financování zařízení poskytujících sociální péči prochází svou dlouholetou a stále nekončící transformací, která znesnadňuje subjektům veřejného sektoru a provozovatelům jasně definovat budoucí příspěvky státu na klienty, případně na zařízení. Aktuálně platný systém rozdělování státních dotací vykazuje výraznou diskriminaci a asymetrii. Systém financování sociální péče však již nyní plně umožňuje výraznější zapojení zkušených provozovatelů / dodavatelů (koncesionářů), respektive propojení investorské a provozní fáze, což představuje pro Zadavatele zajímavou variantu, která přenáší většinu projektových rizik.

 

Způsobů, jak dosáhnout požadovaného výsledku je více. Do úvahy přichází několik variant možného financování, několik variant míry zapojení budoucího provozovatele / investora do realizace projektu. U definovaných variant bude nutné rámcově zvážit očekávaná specifika a peněžní toky v dlouhodobém horizontu, nejlépe 15 let. Navržené varianty budou posouzeny dle požadavků Města tak, aby například:

 • odpovídaly funkčnímu využití dle očekávání Zadavatele,
 • odpovídaly kvalitativním a kvantitativním požadavkům,
 • u investice zahrnovaly komplexní řešení všech projektových fází (rekonstrukci, provoz, údržbu, případně i financování),
 • přenášely maximum projektových a smluvních rizik na případné dodavatele,
 • byly využity případné dotační tituly,
 • dlouhodobě minimalizovaly nároky na rozpočet Zadavatele a jasně smluvně definovaly jejich výši.

V případě angažování dodavatelů jsou ze stran zadavatelů vyžadovány obvykle dostatečné reference z provozování obdobných zařízení, dlouhodobé garance za stavební prvky, případně zádržné. Smluvní propojení stavební a provozní fáze Projektu umožní využít pozitivních efektů běžných u koncesních typů smluv. Vybraný provozovatel může být nositelem registrace, bude objekt provozovat, ve smluvně definované spolupráci se stavební společností objekt udržovat a poskytovat sociální služby.

 

Výběr dodavatele stavební fáze a financování je ze strany veřejných zadavatelů obvykle vhodné spojit do jednoho výběrového řízení, dojde tím k časovým i nákladovým úsporám. Rozložení plateb dodavateli do jednotlivých let, například formou odkupu pohledávek (s možným postihem vůči stavební společnosti) rovnoměrným způsobem zatíží rozpočet Zadavatele a zjednoduší celý proces výběru dodavatele stavby i financování. Cena financování bude obdobná ve srovnání s klasickým investičním úvěrem, protože v obou případech vychází primárně ze schopnosti Zadavatele splácet své závazky. V případě postihu vůči renomované a zkušené stavební společnosti může cena financování vycházet pro Zadavatele i příznivěji.

 

Výstupem práce poradce bude asistence Zadavateli s přípravnou a realizační fází Projektu. Vypracovaná analýza stávající rozpracovanosti Projektu posoudí možnosti a meze v této oblasti, navrhne a posoudí různé způsoby realizace a financování s cílem identifikovat pro Zadavatele ekonomicky nejvýhodnější způsob řešení.

 

Mezi hlavní faktory ovlivňující budoucí zatížení rozpočtu Zadavatele ve vztahu k Projektu budou patřit následující:

 • provozní efektivita technického zadání,
 • investiční náklady, praxe obdobných projektů je v rozmezí 700 tis. Kč až 1.5 mil. Kč na lůžko,
 • plánovaná kapacita splňující očekávání Zadavatele a respektující poptávku,
 • nejistota ve výši státní dotace,
 • nízká úroveň přímých úhrad od klientů (úhradová limitace daná příslušnou vyhláškou, za ubytování a stravování),
 • omezené možnosti plateb za fakultativní služby klientů,
 • tlak zdravotních pojišťoven na redukci úhrad zdravotní péče,
 • dlouhodobost smluvního vztahu a transformující se systém státních dotací.

 

Hlavní faktory úspěchu

Pro úspěch realizace celého Projektu se bude nutné zaměřit zejména na:

 

 • Definice kapacity zařízení a struktury poskytovaných služeb

Technickou dokumentaci upravit dle výsledné struktury a rozsahu poskytovaných služeb, uzpůsobit v závislosti na odlišných potřebách a požadavcích klientů na pohyb a využívané služby. Zohlednit bude nutné zcela odlišné potřeby klientů v případě seniorů s příspěvkem na péči v 3 a 4. stupni, denního stacionáře i specializovaného Alzheimer centra. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy bude nutné vydefinovat strukturu služeb, které budou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, které bude Magistrát ochoten objednat, akceptovat a následně finančně dotovat. Zároveň toto zařízení bude muset být začleněno do Střednědobého plánu sociálních služeb Magistrátu hl. m. Prahy.

Zadavatel může za tímto účelem zřídit i odbornou komisi složenou ze zástupců zkušených provozovatelů obdobných zařízení, která se bude podílet na konečném technickém zadání. Cílem komise bude stanovit parametry zadání a postupně dohlížet nad konečným technickým řešením, které musí vyhovovat stávajícím trendům kvality a požadavkům na registraci příslušné kategorie sociálních služeb. Tímto krokem se sníží investiční náklady, zvýší zájem potenciálních provozovatelů a sníží požadovaná angažovanost rozpočtu Zadavatele.

 

 • Navržení vhodného procesu realizace  

Doporučení konkrétního řešení bude předcházet důkladná analýza možných procesních a smluvních způsobů realizace. Hlavní dokumentace bude spočívat v návrhu smlouvy s provozovatelem a zadávací dokumentace. Návrh smluvního vztahu bude zohledňovat garance dodavatele za stavební části a propojení na definované části provozu a údržby, podmínky na rozložení plateb Zadavatele v čase, zohlednění stavebně provozních rizik, podmínky na zajištění dodavatelů při změnách ceny financování. Paralelně bude nutné připravit zadávací dokumentaci s cílem angažování pouze zkušených dodavatelů, připravit podklady a tabulky pro hodnocení uchazečů a v případě financování formou odkupu pohledávek i jednotné parametry pro hodnocení nabídek na stavební část a část financování.

 

 • Získání zpětné vazby od potenciálních investorů / provozovatelů

V případě zájmu Zadavatele o tento postup bude cílem testování trhu zjistit zájem potenciálních provozovatelů a investorů o tento Projekt. Za účelem jejich oslovení a pro řízení společné diskuze bude připravené stručné informační memorandum popisující projektový záměr, ale zejména otázky definující okruhy zájmu o zpětnou vazbu definující smluvní vazby, možnosti financování, poptávku po daných službách ze strany klientů, přímé úhrady od klientů, formy zapojení rozpočtu Zadavatele apod. Poradce vytvoří seznam společnosti, které se dlouhodobě věnují poskytování sociálních služeb a mají zájem o rozšiřování svých aktivit. Seznam bude obsahovat i případné investory, kteří disponují volným kapitálem a prostřednictvím médií či přes Zadavatele projevili zájem o nové obchodní příležitosti v sociální oblasti.

 

Nabídková cena: 370000.00,-Kč bez DPH
447700.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2281&aukce=&crc=6a40a0adfaf09944217d40c9a99cc6e7 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz