Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Nepřehlédněte ›› Základní taktické postupy v praxi ›› detail/podstránka

Základní taktické postupy v praxi

Pro každého strážníka městské policie začíná jeho služba jiným způsobem. Někomu tím, že projde dveřmi služebny, někomu oblečením hlídkové uniformy a připnutím odznaku, někdo považuje za počátek služby instruktáž denní či noční směny, a někdo až samotný průběh výkonu služby. Ať již pro vás začne služba jakýmkoliv výše uvedeným způsobem, má vždy přes veškerý svůj průběh společný cíl. Tím cílem je službu ukončit bez újmy na životě a na zdraví především svém, svých kolegů a nezúčastněných osob.

Aby tomu tak bylo, je nutné se k průběhu služby postavit určitým způsobem a uvědomit si několik věcí, které povolání policisty či strážníka diametrálně odlišují od jiných zaměstnání. Jedna ze základních věcí je riziko ohrožení života a zdraví, které uniformované bezpečnostní složky oproti většině jiných zaměstnání a povolání denně podstupují. Můžete denně slýchat z řad veřejnosti, že jste „pouze“ to či ono, a ne bezpečnostní sbor ve smyslu Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, že nemáte celorepublikovou působnost a další desítky slovních argumentů, které nic nemění na vašem rizikovém působení v terénu po boku základních a ostatních složek IZS. Uvědomění si bezpečnostních rizik, která nás strážníky v ulicích denně potkávají, pro nás, s nadsázkou i bez ní, může být otázkou života a smrti.

Může se stát, že ani po 20 letech služby nepoužijete svoji služební zbraň nebo jiné donucovací prostředky a nebudete v průběhu služby ani jednou žádným způsobem zraněni. Ovšem může se také stát, že se první den služby po absolvování základní odborné přípravy (dále jen ZOP) dostanete do extrémně složitého zákroku, kde užití donucovacích prostředků či hrozby služební zbraní bude jen začátek. Je proto nutné být ve všech případech spíše opatrný, obezřetný, někdy i podezřívavý a opatrný, než podcenit riziko a hrozbu zdánlivě banálního kontaktu s občanem. V tom nejhorším případě může podcenění rizika znamenat, že máte zbytek svého života na to si svou chybu uvědomit. Proto je třeba dodržovat základní taktické postupy při jakémkoliv konání strážníka v přímém výkonu služby.

Co je to taktika?

Při vyslovení slov, jako je TAKTIKA, taktický postup, taktické řešení situace, taktické prvky apod., si většina lidí může představit vše od postupu zásahového komanda v zastavěné oblasti v těsné formaci přes užívání nejmodernějších výstrojních a výzbrojních součástek a zbraní střílejících za roh až po samotný direktivní postup při zákroku proti ozbrojenému pachateli. To vše se za taktické prvky a postupy považovat dá. Ale co je podstatou samotné taktiky a co pojem taktika vlastně znamená?

Taktika zákroku je především způsob eliminace rizika, snižování hrozby na nejnižší možné minimum ve spojení s efektivním využitím svých oprávnění. Taktika není dogma a nelze ji vždy a všude použít stejným způsobem. Každý služební zákrok s sebou nese určitá rizika, která i za nejlepšího užití moderních taktických postupů nikdy nebudou nulová. Správné užití taktiky riziko sníží dle správnosti jejího užití, ovšem nikdy daná rizika nezmizí úplně. Nelze proto určit, jakým přesným postupem se za jakých situací musí přesně postupovat, jelikož žádné dvě zdánlivě stejné situace nikdy nebudou stejné. Vždy v nich bude rozdíl v podobě jiného prostředí, rozdílné psychiky člověka, jiné prožitky a zkušenosti, životní situace, jiné priority individuálních zúčastněných a nezúčastněných osob apod. Proto lze tyto postupy pouze doporučit. Je potom na každém z posluchačů, co si z daných doporučení osvojí a jakým způsobem tyto metody a způsoby bude dál používat ve své praxi, pokud je vůbec bude používat.

Jedním z velkých nedostatků učení a osvojování si taktických návyků a způsobů konání bývá nedostatečné vysvětlení problematiky. Pouhou ukázkou si posluchač použití daných doporučených postupů a způsobů zásahu nebo jen obyčejné řešení protiprávních jednání všeho druhu v policejní, resp. strážnické praxi nikdy dostatečně efektivně neosvojí a nepochopí ho, nebude-li instruktorem vysvětleno PROČ. Pokud posluchač nepochopí důvod použití konkrétního způsobu taktického postupu, je velmi pravděpodobné, že si tento způsob vůbec neosvojí, jelikož v něm neuvidí smysl. Bude to pro něj pouze ukázka něčeho, co někdo řekl, aby někdo další dělal.

Taktickými postupy v policejní praxi můžeme rozumět vše od základních návyků při pěší hlídkové činnosti až po postupy v zastavěné oblasti při ozbrojené konfrontaci. My se zde však budeme zabývat především úplnými základy běžných každodenních situací strážníků Městské policie hl. m. Prahy.

1) Běžná hlídková činnost

V průběhu výcviků v ZOP jsou často opomíjeny úplné základy běžného fungování hlídek na úkor věnování se konfrontačním situacím při řešení všech možných druhů protiprávního jednání. Obstát úspěšně, ve zdraví a v souladu se zákonem v každé složité situaci je nejlepší prověrkou již dříve absolvovaných výcviků. Každodenně se hlídky dostávají do situací, ve kterých ony samy svým počínáním, přístupem a postupem režírují další průběh celého dění, nebo se na něm alespoň nemalou částí podílejí. Dodržováním několika základních taktických zásad při běžné pěší hlídkové činnosti může být mnoha konfrontacím včasně a efektivně zabráněno. Jedná se vždy a v první řadě o ochranu vašeho života a zdraví a života a zdraví vašich kolegů a nezúčastněných osob.

Často opomíjená, velmi důležitá, a přesto jednoduchá věc, kterou mnoho strážníků téměř vůbec nepraktikuje, je udržování přehledu o dění ve svém okolí. Vaše okolí není pouze před vámi ve směru chůze. Je také za vámi, nad vámi a všude okolo vás. Obyčejné otáčení se zpět za sebe při každém rutinním přesunu kamkoliv vám může zachránit život. Stačí se otočit jednou po 15 – 20 metrech chůze. Snižujete tím především možnost nepozorovaného zákeřného napadení zezadu. Skenováním celého perimetru si zároveň udržujete mnohem lepší přehled o svém okolí. Hlídání si svého okolí aplikujte o to více v místech většího výskytu lidí, a to zejména na zastávkách MHD, v obchodních centrech, na nástupištích metra apod. Obzvláště při příjezdu jakéhokoliv dopravního prostředku do vaší blízkosti dbejte zvýšené kontroly svého okolí. Uvědomte si, jak jednoduché by bylo vás jedním prudkým pohybem strčit pod právě přijíždějící automobil, tramvaj, soupravu metra apod. Do hlavy lidí ve svém okolí nevidíte, jejich úmysly neznáte a spoléhat na to, že vás v reflexní bundě či v taktické vestě přehlédnou, by bylo více než naivní.

Při běžné hlídkové činnosti, ať už pěší, či motorizované, je důležité si uvědomovat, kde přesně se právě nacházíte. Svůj obvod / okrsek můžete znát dokonale, ale i přes veškerou dokonalou znalost okolí se můžete dostat do nesnází tak rychle a v takové intenzitě, že přesné určení vaší polohy v tísni pro vás může v tu chvíli být doslova životním problémem. Nikdo vám nezaklepe na rameno a neřekne vám, že problém nastane za 3, 2, 1. Krizové situace přicházejí ve vteřinách a adrenalin, napětí, okolní vlivy, vaše koncentrace – to jsou faktory, které dosti zásadním způsobem ovlivní vaše další chování a konání.

Okamžité a přesné určení vaší polohy v nouzové situaci, kdy se vteřiny vlečou a čas hraje mnohdy rozhodující roli v otázce přežití, mohou být osudové nejen vám, ale také vašim kolegům, kteří nevěděli, kam si mají přivolat posilové hlídky, či občanům, které v danou chvíli chráníte a které pomáháte udržet při životě. V malém parku či kratší uličce se nemusí nevědomost čísla popisného vaší polohy jevit jako zcela důležitá, ovšem v ulicích o 200 číslech popisných a délce několika kilometrů nastává problém daleko větší. Nemusí se jednat hned o krizové situace typu aktivní střelec. Můžete osobám provádět třeba nepřímou masáž srdce, zastavovat akutní tepenné krvácení, vyprošťovat zraněné osoby z dopravních prostředků apod. To jsou situace v civilizovaném světě zcela běžné. A jestli v tu chvíli podléháte zákonu 361/2003 Sb. a jste řízen zákonem č. 273/2008 Sb., 238/2000 Sb., nebo 553/1991 Sb., je zcela jedno. Jste na místě, jste v uniformě, jste povinen v rámci okolností konat a rozhodně nemáte čas na to, pobíhat po okolí a zjišťovat svou polohu, dojít si přečíst nejbližší číslo sloupu veřejného osvětlení nebo číslo popisné. Spoléhat na signál GPS, přesné určení polohy kolemjdoucích nebo časovou prodlevu při zjišťování vaší polohy při volání na linku 112 se opět jeví jako čas, který může někoho stát život. Musíte konat ihned! A okamžité určení polohy krizové situace v takovém případě může být klíčové.

2) Dohled nad přechody pro chodce

Strážníci jsou, zejména v ranních hodinách denních služeb, každodenně posíláni k zajišťování bezpečného přecházení osob na přechodech pro chodce v blízkosti škol. Zde při své činnosti využívají oprávnění k zastavování vozidel dle §79, odst. 1, písm. c), Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, tak i zde při nesprávném způsobu zastavování vozidel může dojít ke zranění či smrti strážníka. I při zastavování vozidla před přechodem pro chodce musíte dbát především na ochranu svého života a zdraví. Hrozbou těmto zákonem chráněným hodnotám je zde především k vám přijíždějící automobil, nikoliv školák přecházející po přechodu pro chodce po vašem zastavení vozidla.

Proto je důležité při provádění tohoto úkonu stát ČELEM K VOZIDLU, které zastavujete. Je jistě pohodlnější stát čelem k přechodu, abyste spolehlivě viděli, kdy všichni chodci přejdou. Ovšem jakým způsobem včas zareagujete při postoji čelem k přechodu pro chodce, pokud vámi stavěné vozidlo nezastaví? Jak poznáte, že je nutné okamžitě uskočit, když stojíte k vozidlu zády? Vozidlo může zastavit a po vašem otočení se zády k němu se může prudce rozjet. Je tedy lepší riskovat svůj život pro pohodlný výhled na přechod pro chodce, nebo stát k vozidlu čelem, sledovat jeho pohyb, být si o mnoho jistější svým bezpečím? Nikdy nevíte, kdo je řidič vozidla a v jakém stavu příčetnosti nebo pod jak silným vlivem omamných a psychotropních látek právě je. A proto otočení hlavy a pohled přes rameno při postoji čelem k zastavovanému vozidlu je o mnoho bezpečnější variantou při plnění zdánlivě tak jednoduchého úkolu, jakým je zastavování vozidla před přechodem pro chodce.

Mimo výše uvedené vám také může být velkým pomocníkem, jak pro vaši bezpečnost, tak pro přehlednost situace, světelný kužel červené barvy. Ten využijete především za podmínek snížené viditelnosti a také v zimním období, kdy ranní dohled nad přechody pro chodce absolvujete převážně za tmy, a i když se může zdát, že reflexní doplněk v podobě svítivé bundy či vesty z vás dělá nepřehlédnutelný objekt, nemusí tomu tak vždy být.

3) Řešení základních úkonů ve spojitosti s občany

Každodenní komunikace strážníků s občany v ulicích, ať už při poskytování informací, nebo řešení protiprávních jednání, je problematika mnoha odvětví. Spatříme v ní především prvky psychologie. Z té víme, že každý člověk reaguje individuálně v závislosti na mnoha faktorech. Z pohledu strážníka však musíme být podezřívaví a raději počítat s tím, že se jedná o latentně agresivního člověka s úmyslem ublížit, než spoléhat na to, že jeho úsměv na tváři je upřímný a nic nám nehrozí. Mnohem větší nebezpečí pro strážníka vyplývá z jednání se zdánlivě klidným a spořádaným člověkem v obyčejné nenásilné situaci oproti důraznému jednání s agresorem. Proč? Protože při jednání s agresivním delikventem počítáme s tím, že „když se kácí les, létají třísky“. Oproti tomu při komunikaci se zdánlivě klidným a obyčejným člověkem s užitím agresivního chování z jeho strany zpravidla nepočítáme, a proto naše ostražitost vůči této osobě je minimální. Toho je třeba se vyvarovat a i v případě „pohodáře“ počítat s nejhorším.

Při verbálním kontaktu s neznámou osobou, v případě jednočlenné hlídky, zaujměte postoj v pravém úhlu a bokem k této osobě tak, aby mezi vámi a osobou byla dodržena bezpečná vzdálenost (minimálně vzdálenost natažené paže), a zároveň aby vaše služební zbraň byla na opačné straně, než je osoba, se kterou jednáte. Volná osobní zóna vaše i oslovené osoby je důležitá pro zachování vašeho neagresivního postoje. Tento výše uvedený postoj osobu zpravidla neprovokuje, ztěžuje jí dosáhnout na vaši služební zbraň, díky dodržené bezpečné vzdálenosti prodlužuje distanční vzdálenost útoku na vás a vám naopak dává více času na obrannou reakci. Bočním a dostatečně vzdáleným postojem také snižujete riziko nečekaného přímého kopu do vašich genitálií. Další výhodou je, že při vypisování tiskopisu, při kterém máte lehce skloněnou hlavu, si nezastíníte kšiltem vaší hlídkové čepice výhled na osobu a i při přílišném sklonu hlavy ji stále periferně vidíte. Jistě se zde dá oponovat tím, že např. žena by takovýto postoj strážníka, mohla považovat za jisté pohrdání její osobou a určitý akt nezdvořilosti. Je ovšem nutné si zde seřadit priority, zda je důležitější zdvořilost, nebo ochrana života a zdraví zúčastněných strážníků. Případný nečekaný agresivní výpad totiž nemusí skončit „proplesknutím“ strážníka a útěkem či zákonným omezením osobní svobody pachatele. Může mít i tragické následky v podobě odzbrojení omráčeného strážníka a následné použití jeho služební zbraně proti němu, jeho kolegům, nebo proti dalším nezúčastněným civilním osobám. To je vždy nutné si uvědomit.

V případě dvoučlenné hlídky může být strážník, který primárně vede komunikaci s osobou, v postoji čelně vůči ní, ovšem pouze za předpokladu, že je od ní v dostatečně bezpečné vzdálenosti, a že jistící strážník zaujal pozici v pravém úhlu, viz výše uvedený způsob jednočlenné hlídky.

Neméně důležité je uvědomit si, kde tuto komunikaci či úkony provádíme a za jakých okolností. Je například krajně nezodpovědné provádět úkony na schodech nebo v jejich bezprostřední blízkosti, v blízkosti vozovky, tramvajových kolejí, na okrajích nástupišť metra apod. Zde hrozí, že osoba, se kterou jakkoliv komunikujete, vás ze schodů shodí nebo vás hodí pod kola projíždějícího vozidla, metra nebo tramvaje. Strážník je zde oprávněn použít odpovídající zákonné výzvy a zúčastněné osoby vyzvat k projednání na místo bezpečnější, které sám určí. Každý je dle §7, odst. 5) Zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen zákon o obecní policii) povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.

Při komunikaci s občanem je důležité, mimo jiné, stále kontrolovat jeho RUCE. Ty jsou pro vás z jeho strany největší hrozba. Jeho ruce mohou obsluhovat jakýkoliv nástroj a zbraň (nejen střelnou, viz §14, odst. 3 zákona o obecní policii), a navíc se vás může svýma rukama pokusit odzbrojit. Jeho ruce proto musí být pro vás stále viditelné.

Ne vždy a při každém jednání vám občan poskytne potřebnou součinnost k vámi prováděným úkonům. V takových a nejen takových případech je na místě využít co nejefektivněji svá oprávnění daná zákonem o obecní policii či jiným právním předpisem. Spousta strážníků si nahlas stěžuje, že jejich oprávnění jsou zcela nedostatečná a že „nemůžou nic“. Dostatek oprávnění zde posuzovat nebudeme. Posoudit však můžeme to, že tento „pláč bezmoci“ je způsoben převážně neznalostí zákonů a neschopností dostatečně aplikovat svá oprávnění v praxi. Tímto trpí zejména delší dobu sloužící strážníci, kterým se novely zákonů jaksi vyhýbají. Efektivní využití oprávnění mnohdy zabrání eskalaci násilí a mnohem větším následkům jak pro zakročující strážníky, tak pro samotné delikventy. A správné taktické provedení zákroku jde ruku v ruce se správným, včasným a efektivním aplikováním zákonných oprávnění v praxi. V případě, že osoba součinnost v jakékoliv situaci, ať už prokázání totožnosti, zanechání protiprávního jednání apod., neposkytuje, je potřeba ji zákonným způsobem VYZVAT výzvou „Jménem zákona!“. Každý je dle §7, odst. 5) zákona o obecní policii povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka. V případě, že osoba nadále součinnost neposkytuje a zákonných výzev nedbá, je pro potřeby zákona nutné, pokud to okolnosti dovolí, osobu vyzvat opakovaně. V případě, že osoba dále nedbá zákonných výzev, nelze ji vyzývat do nekonečna. Je proto namístě osobu vyzvat a poučit o možnosti užití donucovacích prostředků dle §18, odst. 2 zákona o obecní policii, případně o možnosti předvedení osoby dle §13, odst. 3 zákona o obecní policii v případě, že osoba dál narušuje veřejný pořádek a nelze jí v tom jiným způsobem zabránit. Po tomto postupu a dalšímu ignorování zákonných výzev je již potřeba zakročit. Zde například osoba zcela zjevně neuposlechla opakovaně výzev úřední osoby při výkonu pravomoci, čímž se dopustila opakovaně přestupku proti veřejnému pořádku dle §47, odst. 1, písm. a), Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a je tedy výše uvedený postup zcela legitimní, bude-li proveden v souladu s §6, odst. 1, 2 a §18, odst. 4 zákona o obecní policii. Takový způsob jednání →POŽÁDAT, VYZVAT, DONUTIT← by si měl osvojit každý strážník a je plně v souladu s JEHO oprávněními dle zákona o obecní policii a s jinými právními normami Sbírky zákonů České republiky. Je však nutné si uvědomit, zda fyzické možnosti zakročujících strážníků a jejich právní vědomí jsou dostatečné vzhledem ke konkrétní situaci. V případě že tomu tak není a situace si takový postup vyžaduje, je zcela vhodné přivolání posilových hlídek na místo zákroku, což v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ není ostuda, jak to mnohdy bývá, dosti nešťastně, vnímáno některými kolegy. Policejní zákrok není šermířský souboj. Nejedná se zde o jakousi „férovku“, ale o účelné a efektivní zabránění protiprávnímu jednání a aplikaci dodržování právních norem. Legislativa umožní v souladu se zákonem zákrok provést a správné taktické provedení jej umožní dokončit s co nejmenší újmou na životech, zdraví a právech všech zúčastněných.

 

F.Š.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/takticke_postupy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.