Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Informace dle 106/1999 Sb. ›› Organizační řád ›› Odbory ›› detail/podstránka

Odbory

       Odbory ÚMČ jsou výkonné orgány  zřízené dle ust. § 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění.

       Odbory jsou organizační  útvary ÚMČ, který je dle § 103 ZoHMP orgánem MČ Praha 6.

       Úkolem odborů je vykonávat státní správu v přenesené působnosti a samosprávu dle organizačního řádu ÚMČ, příp. dle pověření RMČ tak, aby byla zajištěna činnost ÚMČ  jako orgánu MČ Praha 6.

 

Společná náplň činnosti odborů ÚMČ

 1. Plní úkoly, které byly uloženy RMČ při přípravě podkladů pro  zasedání ZMČ a jednání RMČ a při zabezpečování plnění jejich usnesení.
 2. Na vyžádání poskytují členům ZMČ informace týkající se výkonu jejich funkcí.
 3. Poskytují součinnost výborům ZMČ, komisím RMČ a pracovním skupinám v jejich činnosti.
 4. V rámci své působnosti zabezpečují kontrolní činnost a přijímají opatření ke zjednání nápravy.
 5. Spravují finanční prostředky a svěřený majetek v příslušném odvětví rozpočtu a odpovídají za jejich efektivní, hospodárné a účelné využívání.
 6. Vedou evidenci pohledávek vzniklých při výkonu činnosti odboru.
 7. Odpovídají za nakládání s majetkem umístěným v prostorách užívaných příslušným odborem a za jeho inventarizaci.
 8. Vyřizují stížnosti, oznámení, podněty a petice občanů a vedou jejich evidenci.
 9. Vyřizují žádosti občanů o poskytnutí informace podle InfZ, zabezpečují řádný výkon související agendy, odpovídají za dodržování všech postupů a lhůt daných InfZ a příslušným příkazem tajemníka ÚMČ.
 10. Při vyřizování agend komunikují s příslušnými subjekty elektronicky formou datové zprávy doručované prostřednictvím datové schránky nebo listinnou formou:
  • pokud to umožňuje povaha příslušného dokumentu, pro doručování mezi úřadem a ostatními orgány státní správy, orgány územního samosprávného celku, státními fondy, zdravotními pojišťovnami, Českým rozhlasem, Českou televizí, samosprávnými komorami zřízených zákonem, notáři a soudními exekutory se použije elektronická forma komunikace prostřednictvím datové schránky,
  • pokud to umožňuje povaha příslušného dokumentu a fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba jako adresát má zpřístupněnu svou datovou schránku a dokument se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě, použije se rovněž elektronická forma komunikace prostřednictvím datové schránky,
  • doručování prostřednictvím datové schránky nepoužijí, pokud je z bezpečnostních důvodů zavedena jiná forma komunikace.
 11. Konverzi dokumentů z moci úřední provádějí sekretariáty odborů na žádost svých zaměstnanců.
 12. Odpovídají za řádné vedení předepsaných evidencí a spisové služby a to jak v listinné podobě tak i v elektronické podobě, vztahujících se k jejich činnosti včetně ukládání a skartace spisového materiálu do centrální spisovny.
 13. V součinnosti s referentem  krizového řízení a bezpečnosti z KT plní úkoly na úseku mobilizačním a na úseku civilní obrany.
 14. Zajišťují aktualizaci dat v IS ÚMČ v rámci působnosti odboru a jsou  za ní odpovědny.
 15. Zajišťují úkoly při zadávání veřejných zakázek podle postupu schváleného RMČ a podle příkazu tajemníka.
 16. Plní úkoly MČ Praha 6 vyplývající z obecně platných předpisů svěřené jim tímto  organizačním řádem.
 17. Zajišťují předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu podle ZoFK u všech žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory (dotace), poskytnuté prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 6.
 18. Spolupracují s oddělením kontroly KT při provádění následné kontroly podle ZoFK u všech příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 6.
 19. Projednávají přestupky a jiné správní delikty v rozsahu své působnosti.
 20. Předávají na OSL informace určené ke zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce s uvedením kritérií, podle kterých mají být informace zveřejněny, v souladu se spisovým a skartačním řádem.
 21. Poskytují internímu auditorovi na jeho vyžádání veškeré doklady, písemnosti, informace atp. a potřebnou součinnost.
 22. Zajišťují zpracovávání osobních údajů nezbytně nutných pro výkon pracovní činnosti v samostatné a přenesené působnosti v souladu s platnou legislativou.
 23. V oblasti ochrany osobních údajů poskytují (nezbytnou) součinnost oddělení metodiky a eGovernmentu KT, které koordinuje činnosti v rámci agendy ochrany osobních údajů, a pověřence pro ochranu osobních údajů.
 24. Předkládají nové záměry, které zahrnují zpracování osobních údajů, a veškeré návrhy změn ve způsobu zpracování osobních údajů oddělení metodiky a eGovernmentu KT za účelem posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů.

Povinnosti odvětvového odboru

 1. Připravuje a vypracovává návrhy všech materiálů týkajících se odvětví, jež jsou předmětem jednání RMČ včetně účasti na obdobných materiálech předkládaných prostřednictvím odvětvové komise RMČ.
 2. Navrhuje změny ve zřizovacích či zakládacích listinách, statutech, příp. jiných organizačních normách u organizací a organizačních složek založených nebo zřízených ZMČ Praha 6.
 3. Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, připravuje návrhy na jmenování a odvolání statutárních orgánů organizací a vedoucích organizačních složek, vč. návrhu na stanovení nebo změnu jejich platu. Předkládá návrhy na odměny za splnění mimořádných úkolů. Navrhuje osoby dočasně pověřované výkonem funkce vedoucích organizací a organizačních složek.
 4. Kontroluje plnění základních úkolů organizace a organizační složky v souladu se zřizovací či zakládací listinou včetně předkládání pravidelných zpráv o celém rozsahu činnosti organizace a organizační složky.
 5. Vypracovává a projednává programy rozvoje příslušného odvětví včetně zpracování požadavků na jeho technické, organizační, legislativně-právní, finanční apod. zabezpečení.
 6. Navrhuje opatření vedoucí k odstranění případných nedostatků zjištěných v činnosti organizací a organizačních složek. Metodicky dohlíží na dodržování veškerých předpisů, upravujících činnost příslušného odvětví. Poskytuje odborná stanoviska v připomínkovém řízení k novým předpisům, pokud se jich MČ Praha 6 účastní.
 7. V oblasti hospodářské činnosti se účastní přípravy a schvalování rozpočtů nebo finančních plánů příslušných organizací a organizačních složek, přičemž předkládá své návrhy a připomínky. Vyjadřuje se v součinnosti s odvětvovými komisemi RMČ k žádostem organizací a organizačních složek na změny rozpočtů a finančních plánů v průběhu roku.
 8. Je garantem přípravy a projednání zpráv o výsledcích hospodaření příslušné organizace a organizační složky (tzv. rozbory) a k těmto zprávám zaujímá vlastní stanovisko, navrhuje finanční vypořádání organizace a organizační složky a způsob rozdělení hospodářského výsledku s návazností na posouzení nezasloužených úspor.
 9. Sleduje mzdovou politiku v odvětví, její vývoj v organizaci a organizační složce se zaměřením na stanovení způsobu usměrňování prostředků na platy a čtvrtletní sledování dodržování stanovených limitů počtu zaměstnanců a mzdových prostředků.
 10. Přenáší řídící, koordinační a metodická opatření přijatá MHMP do působnosti organizace a organizační složky.
 11. Provádí předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu podle ZoFK u organizací zřízených MČ Praha 6.
 12. Zúčastní se následných veřejnosprávních kontrol prováděných oddělením kontroly KT podle ZoFK u organizací zřízených MČ Praha 6.
 13. Sleduje a vyhodnocuje účinnost vnitřního kontrolního systému u organizací zřízených MČ Praha 6 a navrhuje případně jeho změny.
 14. Pro účely výkaznictví a zpráv vyhotovovaných MČ Praha 6 podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhl. č. 64/2002 Sb., v obou případech v platném znění, a dalších souvisejících předpisů shromažďuje údaje od organizací zřízených MČ Praha 6 a předává internímu auditorovi v termínech jím stanovených.
 15. Plní další úkoly uložené RMČ ve smyslu ust. § 94, odst. 2, písm. h) ZoHMP.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/struktura_odbory ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.