Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2022 ›› detail/podstránka

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2022

Komentář k „Rozpočtovému výhledu Městské části Praha 6“ na léta 2018 - 2022

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu, přičemž dle § 3 odst. 2 má obsahovat souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, má obsahovat základní souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Dále se tento rozpočtový výhled řídí „Zásadami
pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2018 až 2022“, které schválila svým usnesením číslo 1373 ze dne 7.6.2016 Rada hlavního města Prahy.

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 vychází ze schváleného rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2017, dosažené skutečnosti za rok 2016 a z „Programového prohlášení na období 2014-2018“ zvolených zástupců městské části Praha 6, které bylo přijato usnesením RMČ č. 292/15 ze dne 10.4.2015 a aktualizováno usnesením č. 1189/16 ze dne 23.3.2016.

V koncepci tohoto materiálu vychází zpracovatel také ze současné finanční situace Městské části Praha 6, ze současných vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy a z očekávaného vývoje veřejných financí České republiky.

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, přičemž u kapitálových výdajů by měly být zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“).

V rozpočtovém výhledu nejsou zohledněny výdaje ani příjmy ze zón placeného stání (pilotní projekt byl spuštěn od 24.8.2016). Příjmy vyplývající ze zón placeného stání jsou příjmy podnikatelské činnosti (ekonomická činnost). Jako takové podléhají zdanění, a až poté, formou odvodů, se dostávají zpět do rozpočtu. Všechny potřebné výstupy, které budou známy z ročního provozu, budou zapracovány do následujícího rozpočtového výhledu na léta 2019 -2023.

        

Příjmy:                 

Daňové příjmy:

V daňových příjmech je, jako s výchozí, uvažováno s částkou 106.200 tis. Kč. Největší podíl na výši daňových příjmů má daň z nemovitostí (64.000 tis. Kč), místní poplatek za užívání veřejného prostranství (18.000 tis. Kč) a správní poplatky (15.000 tis. Kč). Výše daňových příjmů vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše poplatků je stanovena odborným odhadem.

 

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z úroků, příjmy z podílů na ziscích a dividendách
a příjmy z realizovaných kursových zisků z uložených finančních prostředků v komerčních bankách. Dále jsou zde zařazeny i příjmy z úroků z bankovních účtů MČ Praha 6.
V následujících letech zpracovatel předpokládá, že z důvodu snižování úrokových sazeb
od komerčních bank v reakci na rozhodnutí ČNB o snížení diskontní sazby na technickou nulu
a budoucího možného využití pro potřeby rozpočtu MČ Praha 6 budou zůstatky zhodnocovaných volných finančních prostředků klesat, a tím dojde i ke snížení příjmů z úroků.

Výjimkou bude rok 2018, kdy městská část Praha 6 obdrží kumulovaný úrokový výnos
a nominál z pořízených spořících státních dluhopisů (nakoupených v roce 2013 ve výši
200.000 tis. Kč).

 

Přijaté dotace:

U přijatých dotací vychází zpracovatel ze schváleného rozpočtu na rok 2017 s tím, že tato částka byla oproti roku 2016 zvýšena o 11.255 tis. Kč (celková výše 314.765 tis. Kč), přičemž tato částka představuje zvýšení u finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy. Na výkon státní správy je zařazena částka pro rok 2017 vyšší o 5.914 tis. Kč (celková výše 69.287 tis. Kč), než tomu bylo v roce 2016. Dle „Zásad pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl.m. Prahy na rok 2018 až 2022“ zpracovatel zahrnuje v dalších letech transfer ze státního rozpočtu a finanční vztah k MČ poskytovaný z rozpočtu hl.m. Prahy ve stejné výši jako tomu je v roce 2017.

Rozpis dotace ze státního rozpočtu pro městskou část je vázán na objem dotace stanovený v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 a na daná kritéria alokace dotace s ohledem na rozvrhové základny jednotlivých městských částí hlavního města Prahy.

Výše převodů ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ byla vyčíslena rozdílem příjmů a výdajů
a stavem finančních prostředků na bankovních účtech zdaňované činnosti. Veškerý předpoklad finančních prostředků na běžném účtu zdaňované činnosti a vázaných účtech byl vyčíslen
a rozmělněn do jednotlivých let. Ke snížení převodů dochází zejména z důvodu poklesu výnosů (resp. příjmů) za prodej uvolněných bytových jednotek a prodej pozemků, a s tím související snížení hospodářského výsledku.

 

Výdaje:

U běžných výdajů vychází zpracovatel z principu, že by jejich zdrojem financování měly být pouze daňové a nedaňové příjmy, přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
a z rozpočtu hl.m. Prahy.

Běžné výdaje m.č. Praha 6 tvoří z cca 62 % výdaje mandatorní povahy, které jsou dány jednak uzavřenými smlouvami a jednak vyplývají přímo ze zákona. Jedná se zejména o neinvestiční příspěvky určené na provoz příspěvkových organizací m.č. Praha 6, správu budov (zejména výdaje za energie), odměny za výkon funkce člena zastupitelstva m.č. Praha 6, mzdové prostředky pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, údržbu veřejné zeleně, údržbu a provoz odpadkových košů, úklidové práce na území m.č. Praha 6 a další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

„Chodníkový program“ není v rozpočtovém výhledu zahrnut, jednotlivé akce jsou odborem ODŽP připravovány a plánovány. Do rozpočtu budou finanční prostředky na tuto akci zařazovány na základě dohody o spolufinancování z rozpočtu MHMP a v rámci vratek z příjmů právnických osob, kterou dostává MČ Praha 6 formou vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob z let předchozích formou neinvestiční dotace.

U kapitálových výdajů jsou zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“). V roce 2018 byly zařazeny investiční akce ve výši 263.290 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 263.430 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 213.770 tis. Kč, v roce 2021 ve výši 95.820 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 83.220 tis. Kč. Ve financování kapitálových výdajů se v rozpočtovém výhledu nepromítá možnost zapojení cizích zdrojů, ale
u většiny těchto investičních akcí se bude městská část snažit o možnost kofinancování, a to jak z dotací EU, tak i z investičních dotací MHMP či z darů od soukromých společností. Rozpis investičních akcí je v příloze č. 2 „Návrh na zařazení kap.výdajů do rozpočtového výhledu MČ Praha 6 na období 2018 – 2022“. Komentář k vybraným investičním akcím je také součástí tohoto materiálu (příloha č. 3 „Komentář k vybraným investičním akcím“), u ostatních akcí lze komentář dohledat v dlouhodobém plánu investic v tzv. „Duhové knize“.

 

Financování:

V tomto oddíle je zařazeno zapojení finančních prostředků ze „Správy aktiv“ a z  fondů Městské části Prahy 6.

 

Přílohy:

ikonka typu souboru application/pdf Rozpočtový výhled MČ Praha 6 2018–2022 [ PDF • 286kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Návrh na zařazení kapitálových výdajů do rozpočtového výhledu 2018–2022 [ PDF • 181kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Komentář k vybraným investičním akcím [ PDF • 306kB ]

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu-20 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz