Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 6 na léta 2022 - 2026 ›› detail/podstránka

Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 6 na léta 2022 - 2026

Komentář ke „Střednědobému rozpočtovému výhledu Městské části Praha 6“ na léta 2022 - 2026

Střednědobý rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu, přičemž dle § 3 odst. 2 má obsahovat souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, má obsahovat základní souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Dále se tento rozpočtový výhled řídí „Zásadami pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2022 až 2026“, které schválila svým usnesením číslo 1184 ze dne 8.6.2020 Rada hlavního města Prahy.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026 vychází z navrhovaného rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021 a dosažené skutečnosti za rok 2020. V koncepci tohoto materiálu vychází zpracovatel také ze současné finanční situace Městské části Praha 6, ze současných vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy a z očekávaného vývoje veřejných financí České republiky.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, přičemž u kapitálových výdajů by měly být zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“).      

Příjmy:                   

Daňové příjmy:

V daňových příjmech je, jako s výchozí, uvažováno s částkou 126.500 tis. Kč. Největší podíl na výši daňových příjmů má daň z nemovitostí (88.000 tis. Kč), místní poplatek za užívání veřejného prostranství (15.000 tis. Kč) a správní poplatky (15.000 tis. Kč). Výše daňových příjmů vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše poplatků je stanovena odborným odhadem.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z úroků, příjmy z podílů na ziscích a dividendách
a příjmy z úhrady za službu péče o dítě v dětské skupině (DS). Dále jsou zde zařazeny vybrané pokuty ze zón placeného stání. Součástí nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby (jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6).

Přijaté dotace:

U přijatých dotací vychází zpracovatel z navrhovaného rozpočtu na rok 2021 s tím, že tato částka byla stejná jako v roce 2020 (celková výše 390.273 tis. Kč). Na výkon státní správy je zařazena částka pro rok 2021 vyšší o 4.503 tis. Kč (celková výše 90.828 tis. Kč), než tomu bylo v roce 2020. Dle „Zásad pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2022 až 2026“ (schváleno usnesením RHMP č. 1226 ze dne 15.6.2020) je zpracovatel povinen transfery ze státního rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy zahrnout ve stejné výši, jaká byla schválena pro rok 2020.

Rozpis dotace ze státního rozpočtu pro městskou část je vázán na objem dotace stanovený v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 a na daná kritéria alokace dotace s ohledem na rozvrhové základny jednotlivých městských částí hlavního města Prahy.

Výše převodů ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ byla vyčíslena rozdílem příjmů a výdajů
a stavem finančních prostředků na bankovních účtech zdaňované činnosti. Veškerý předpoklad finančních prostředků na běžném účtu zdaňované činnosti a vázaných účtech byl vyčíslen
a rozmělněn do jednotlivých let.

Výdaje:

U běžných výdajů vychází zpracovatel z principu, že by jejich zdrojem financování měly být pouze daňové a nedaňové příjmy, přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
a z rozpočtu hl.m. Prahy.

Běžné výdaje m.č. Praha 6 tvoří z cca 60 % výdaje mandatorní povahy, které jsou dány jednak uzavřenými smlouvami a jednak vyplývají přímo ze zákona. Jedná se zejména o neinvestiční příspěvky určené na provoz příspěvkových organizací m.č. Praha 6, správu budov (zejména výdaje za energie), odměny za výkon funkce člena zastupitelstva m.č. Praha 6, mzdové prostředky pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, údržbu veřejné zeleně, údržbu a provoz odpadkových košů, úklidové práce na území m.č. Praha 6 a další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

„Chodníkový program“ není ve střednědobém rozpočtovém výhledu zahrnut, jednotlivé akce jsou odborem ODŽP připravovány a plánovány, ale následně jsou realizovány HMP – TSK, a.s.

U kapitálových výdajů jsou zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“). V roce 2022 byly zařazeny investiční akce ve výši 388.870 tis. Kč, v roce 2023 ve výši 321.870 tis. Kč, v roce 2024 ve výši 195.470 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 159.870 tis. Kč a v roce 2026 ve výši 157.720 tis. Kč. Ve financování kapitálových výdajů se ve střednědobém rozpočtovém výhledu nepromítá možnost zapojení cizích zdrojů, ale u většiny těchto investičních akcí se bude městská část snažit o možnost kofinancování, a to jak z dotací EU, tak i z investičních dotací HMP či z kofinancování od soukromých společností. Rozpis investičních akcí je v příloze č. 2 „Návrh na zařazení kapitálových výdajů do střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 6 na období 2022 – 2026“. Komentář k vybraným investičním akcím je také součástí tohoto materiálu (příloha č. 3 „Komentář k vybraným investičním akcím“).

Financování:

V tomto oddíle je zařazeno zapojení finančních prostředků ze „Správy aktiv“ a z  fondů Městské části Prahy 6.

PŘÍLOHY:

ikonka typu souboru application/msword Příloha č. 1 - Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 2022 - 2026 [ DOC • 40kB

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Příloha č. 2 - Střednědobý rozpočtový výhled 2022-2026-tabulka [ XLSX • 14kB

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Příloha č. 3-Invest.-střednědobý rozp.výhl. 2022-2026 [ XLSX • 25kB

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Příloha č. 4 - Komentář k inv.akcím [ DOCX • 53kB

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Příloha č. 5 - Chodníkový program 2022-2026 [ XLSX • 11kB ]© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/strednedoby-vyhled-2022-2026 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz