Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 6 na léta 2019 - 2023 ›› detail/podstránka

Střednědobý rozpočtový výhled městské části Praha 6 na léta 2019 - 2023

Komentář ke „Střednědobému rozpočtovému výhledu Městské části Praha 6“ na léta 2019 - 2023

Střednědobý rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu, přičemž dle § 3 odst. 2 má obsahovat souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, má obsahovat základní souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Dále se tento rozpočtový výhled řídí „Zásadami pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2019 až 2023“, které schválila svým usnesením číslo 1337 ze dne 6.6.2017 Rada hlavního města Prahy.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023 vychází z navrhovaného rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2018, dosažené skutečnosti za rok 2017 a z „Programového prohlášení na období 2014 - 2018“ zvolených zástupců městské části Praha 6, které bylo přijato usnesením RMČ č. 292/15 ze dne 10.4.2015 a aktualizováno usneseními č. 1189/16 ze dne 23.3.2016, č. 2021/2017 ze dne 1.2.2017. Usnesením č. 2293/17 ze dne 26.4.2017 byl proveden jeho rozbor.

V koncepci tohoto materiálu vychází zpracovatel také ze současné finanční situace Městské části Praha 6, ze současných vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy a z očekávaného vývoje veřejných financí České republiky.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, přičemž
u kapitálových výdajů by měly být zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“).

Ve střednědobém rozpočtovém výhledu jsou zohledněny předpokládané příjmy z pokut ze zón placeného stání. Příjmy vyplývající ze zón placeného stání jsou příjmy podnikatelské činnosti (ekonomická činnost). Jako takové podléhají zdanění, a až poté, formou odvodů, se dostávají zpět do rozpočtu. Všechny potřebné výstupy, které budou známy z ročního provozu, budou zapracovány do následujícího střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2020 - 2024.

             

Příjmy:                  

Daňové příjmy:

V daňových příjmech je, jako s výchozí, uvažováno s částkou 108.400 tis. Kč. Největší podíl na výši daňových příjmů má daň z nemovitostí (66.000 tis. Kč), místní poplatek za užívání veřejného prostranství (16.000 tis. Kč) a správní poplatky (17.000 tis. Kč). Výše daňových příjmů vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše poplatků je stanovena odborným odhadem

 

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z úroků, příjmy z podílů na ziscích a dividendách
a příjmy z realizovaných kursových zisků z uložených finančních prostředků v komerčních bankách. Dále jsou zde zařazeny i příjmy z úroků z bankovních účtů MČ Praha 6
a předpokládané příjmy z pokut vyplývající za neoprávněné parkování v těchto zónách. Naopak zde nejsou zohledněny příjmy ze zón placeného stání, neboť se jedná o ekonomickou činnost
a jako taková podléhá zdanění, a až poté, formou odvodů, se příjmy z této činnosti dostávají zpět do rozpočtu.

 

Přijaté dotace:

U přijatých dotací vychází zpracovatel z navrhovaného rozpočtu na rok 2018 s tím, že tato částka byla oproti roku 2017 zvýšena o 39.744 tis. Kč (celková výše 354.509 tis. Kč), přičemž tato částka představuje zvýšení u finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy. Na výkon státní správy je zařazena částka pro rok 2018 vyšší o 5.424 tis. Kč (celková výše 74.711 tis. Kč), než tomu bylo v roce 2017. Dle „Zásad pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl.m. Prahy na rok 2019 až 2023“ zpracovatel zahrnuje v dalších letech transfer ze státního rozpočtu a finanční vztah k MČ poskytovaný z rozpočtu hl.m. Prahy ve stejné výši jako tomu je v roce 2018.

Rozpis dotace ze státního rozpočtu pro městskou část je vázán na objem dotace stanovený v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 a na daná kritéria alokace dotace s ohledem na rozvrhové základny jednotlivých městských částí hlavního města Prahy.

Výše převodů ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ byla vyčíslena rozdílem příjmů a výdajů
a stavem finančních prostředků na bankovních účtech zdaňované činnosti. Veškerý předpoklad finančních prostředků na běžném účtu zdaňované činnosti a vázaných účtech byl vyčíslen
a rozmělněn do jednotlivých let. Ke snížení převodů dochází zejména z důvodu poklesu výnosů (resp. příjmů) za prodej uvolněných bytových jednotek a prodej pozemků, a s tím související snížení hospodářského výsledku.

 

Výdaje:

U běžných výdajů vychází zpracovatel z principu, že by jejich zdrojem financování měly být pouze daňové a nedaňové příjmy, přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
a z rozpočtu hl.m. Prahy.

Běžné výdaje m.č. Praha 6 tvoří z cca 62 % výdaje mandatorní povahy, které jsou dány jednak uzavřenými smlouvami a jednak vyplývají přímo ze zákona. Jedná se zejména o neinvestiční příspěvky určené na provoz příspěvkových organizací m.č. Praha 6, správu budov (zejména výdaje za energie), odměny za výkon funkce člena zastupitelstva m.č. Praha 6, mzdové prostředky pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, údržbu veřejné zeleně, údržbu a provoz odpadkových košů, úklidové práce na území m.č. Praha 6 a další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

„Chodníkový program“ není ve střednědobém rozpočtovém výhledu zahrnut, jednotlivé akce jsou odborem ODŽP připravovány a plánovány, ale následně jsou realizovány HMP – TSK, a.s.

U kapitálových výdajů jsou zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“). V roce 2019 byly zařazeny investiční akce ve výši 436.270 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 373.870 tis. Kč, v roce 2021 ve výši 260.470 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 207.270 tis. Kč a v roce 2023 ve výši 138.120 tis. Kč. Ve financování kapitálových výdajů se ve střednědobém rozpočtovém výhledu nepromítá možnost zapojení cizích zdrojů, ale u většiny těchto investičních akcí se bude městská část snažit o možnost kofinancování, a to jak z dotací EU, tak i z investičních dotací HMP či z kofinancování od soukromých společností. Rozpis investičních akcí je v příloze č. 2 „Návrh na zařazení kapitálových výdajů do střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 6 na období 2019 – 2023“. Komentář k vybraným investičním akcím je také součástí tohoto materiálu (příloha č. 3 „Komentář k vybraným investičním akcím“).

 

Financování:

V tomto oddíle je zařazeno zapojení finančních prostředků ze „Správy aktiv“ a z  fondů Městské části Prahy 6.

 

Přílohy:

ikonka typu souboru application/pdf Střednědobý rozpočtový výhled městské části Praha 6 na léta 2019–2023 [ PDF • 238kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Návrh na zařazení kap. výdajů do střednědobého rozp. výhledu MČ Praha 6 na období 2019–2023 [ PDF • 187kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Komentář k vybraným investičním akcím [ PDF • 186kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Chodníkový program 2019–2023 [ PDF • 120kB ]

 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/strednedoby-vyhled-2019-2023 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz