Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Stipendia Prague British School, s.r.o. ›› detail/podstránka

Stipendia Prague British School, s.r.o.

 

The Prague British School, Vlastina 19 – vícesemestrální stipendia

 

od školního roku 2018/2019

(maximální počet udělených stipendií: 4)

       

Kritéria výběru:

Pro získání stipendia na škole The Prague British School, Vlastina 19 je nutno, aby dítě splňovalo následující podmínky:

 

Další požadavky:

 

Testy, které bude třeba podstoupit:

           (InCAS - počítačově adaptivní hodnocení dětí a žáků od 5 do 11 let.)

 

Jak zažádat o stipendium:

Pro zahájení procesu výběru musí být pí Monice Roberts, referentce zápisové kanceláře Prague British School (K Lesu 558/2, 142 00 Praha 4 – Kamýk), zaslány následující dokumenty:

do 28. 02. 2018 

termín pro doručení přihlášky referentce zápisové kanceláře Prague British School

do 30. 03. 2018

termín pro zaslání pozvánek na pohovor a písemné testy

do 16. 04. 2018

termín pro pohovory, testy a nabídku zkušebního dne

do 23. 04. 2018

termín pro informování Úřadu MČ Praha 6 o vhodných kandidátech

zpět na začátek


 

Pravidla pro udělování stipendií Prague British school, s.r.o.

 

od 01.01.2018 

 

I. Záměr a procedurální část vícesemestrálních stipendií

 

Prague British School, s.r.o., K Lesu 558/2, 142 00 Praha 4 (dále jen PBS poskytne až 20 vícesemestrálníchstipendií (dále jen stipendií) žadatelům s trvalým pobytem na území městské části Praha 6 (dále jen MČ), resp. s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 3 roky, doloženým podle ustanovení hlavy IVa zákona č. 326/1999, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. Záměrem MČ je rozšíření možností jazykového vzdělávání u těch dětí či žáků, kteří trvale nebo dlouhodobě pobývají na území MČ. Tato pravidla pro udělování stipendií stanovují postup podání žádosti a upřesňují podmínky, za nichž může být stipendium uděleno.

Žádost se podává k rukám referentky zápisové kanceláře Prague British School (dále jen PBS). PBS následně na základě přijímacího řízení dodá Odboru školství, kultury a sportu ÚMČ Praha 6 (dále jen OŠKS) seznam dětí či žáků, jejichž zákonní zástupci o udělení stipendia požádali. Seznam bude uspořádán sestupně dle vhodnosti dětí a žáků pro úspěšné zvládnutí studia PBS, a to v souladu se stanovenými kritérii. OŠKS ověří soulad se stanovenými podmínkami trvalého, resp. Přechodného pobytu. RMČ následně na základě závěrů přijímacího řízení a doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ Praha 6 (dále jen KVV) o udělení stipendií rozhodne svým usnesením.

 

 

 

II. Podmínky pro udělování vícesemestrálních stipendií

 

Stipendium je poskytováno společností PBS, která je zřizovatelem a provozovatelem školy The Prague British School, podle příslušného ustanovení  smlouvy o pronájmu areálu Vlastina čp. 500, uzavřené mezi MČ a PBS na základě usnesení RMČ č. 621/07 ze dne 18.07.2007. 

 

 1. O stipendium zprostředkované MČ může žádat pro své dítě občan ČR, který je zákonným zástupcem dítěte a žije s dítětem ve společné domácnosti, za předpokladu, že má on i dítě místo trvalého pobytu na území MČ Praha 6 alespoň po dobu 3 let, nebo občan členského státu EU, který má spolu se svým dítětem místo trvalého pobytu na území MČ alespoň po dobu 3 let. O stipendium nelze žádat pro dítě či žáka, který je nebo v minulosti byl žákem školy nebo školního zařízení zřízené PBS. Stipendium bude dítěti úspěšného žadatele poskytováno po dobu školní docházky dle vzdělávacího programu PBS, pracoviště Vlastina, tzn. do ukončení 9. ročníku (Year 9). Poskytování stipendia po celou tuto dobu je podmíněno nepřerušeným trvalým bydlištěm nebo trvalým pobytem stipendisty v MČ, stanovených prospěchových limitů, chováním a jednáním v souladu s interními školskými předpisy PBS. V případě dlouhodobějšího přerušení školní docházky, po kterou je poskytováno stipendium, provede PBS před opětovným nástupem dítěte ověření jeho schopností dostát požadavkům stanoveného vzdělávacího programu.

 

 1. Žádost o udělení stipendia pro úplný vzdělávací cyklus může podávat rodič nebo zákonný zástupce dítěte či žáka, který k datu 31. srpna příslušného roku, v němž má být zahájeno vzdělávání na PBS, dovrší 5 let a současně nebude starší než 12 let. Podmínkou je vyhlášení přijímacího řízení pro příslušný školní rok.

 

 1. Vzhledem k  odlišnému vzdělávacímu programu, který vychází z britské tradice, není PBS zařazena v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT ČR, zapíše zákonný zástupce pětileté dítě, kterému bylo stipendium přiznáno, v nejbližším řádném termínu následujícího roku k plnění povinné školní docházky podle § 38 odst. (3) zákona č. 561/20004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, do první třídy některé základní školy zařazené do rejstříku škol a školských zařízení. Obdobně se povinnost plnění povinné školní docházky v režimu upraveném citovaným zákonným ustanovením týká i žáků, kterým bylo uděleno stipendium PBS až po zahájení školní docházky.

 

 1. Stipendium pro dítě či žáka je poskytováno na školné, které je stanovováno PBS. Ostatní náklady na vzdělávání a pobyt dítěte ve škole (učební pomůcky, stravování, náklady na dopravu, ‘czech programme’ aj.) hradí žadatel.

 

 1. Pokud je přijímací řízení pro příslušný školní rok vyhlášeno, podává se žádost na předepsaném formuláři do 31. března příslušného roku předcházejícímu začátku následujícího školního roku. Formulář je k dispozici buď na OŠKS nebo je ke stažení na webových stránkách PBS (www.pbschool.cz).

 

 1. Žádost opatřenou všemi náležitostmi a přílohami doručí žadatel ve stanoveném termínu referentce zápisové kanceláře PBS. Škola podle kritérií přijímacího řízení pro příslušný školní rok vybere nejvhodnější uchazeče. Z těchto uchazečů budou do konce května příslušného roku usnesením RMČ určeni noví příjemci stipendia.

 

 1. Počet příjemců vícesemestrálních stipendií, udělovaných PBS podle usnesení RMČ, může být v příslušném školním roce max. 20, z toho v jednom ročníku max. 5. V případě menšího počtu vhodných uchazečů pro příslušný školní rok, než je aktuální počet volných stipendijních míst, může být od podmínky délky trvalého pobytu v MČ po dobu nejméně 3 roků upuštěno, přičemž minimální délka trvalého pobytu v MČ musí být alespoň 1 rok k termínu podávání žádostí.

 

 1. Na udělení stipendia není právní nárok

 

 1. Přílohou těchto pravidel jsou rámcová kritéria pro udělování vícesemestrálních stipendií, vč. požadavků a rámcových termínů.

 

III. Záměr a procedurální část krátkodobých stipendijních pobytů

PBS poskytne 5 krátkodobých stipendijních pobytů s výukou v anglickém jazyce a podle osnov britského vzdělávacího systému (dále jen stipendijních pobytů) v rozsahu 1 trimestru kmenovým žákům základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ (dále jen ZŠ). Vybraní žáci z dalších 10 ZŠ budou mít možnost navštěvovat specializované jazykové kurzy PBS, případně se účastnit vybraných zájmových aktivit PBS. Záměrem MČ je další rozvoj jazykového vzdělávání žáků ZŠ, kteří budou splňovat stanovená kritéria a na základě interních výběrových řízení příslušných ZŠ budou vybráni jako nejvhodnější. Pravidla pro udělování těchto stipendijních pobytů, schválená usnesením Rady MČ Praha 6  č. 1091/16 ze dne 24.02.2016, stanovují postup a podmínky, za nichž může být stipendijní pobyt poskytnut.

Podle předem stanoveného určení tříd nominují žáky přímo ředitelé ZŠ. Jméno žáka vybraného na stipendijní pobyt nebo na jazykový kurz či zájmové aktivity dodá ZŠ ve stanoveném termínu na OŠKS. OŠKS povede evidenci těchto žáků, kterou v určeném termínu dodá do PBS. S každým aktuálním přehledem nominovaných žáků OŠKS seznámí členy KVV. 

 

 

 

IV. Podmínky pro udělování krátkodobých stipendijních pobytů,

jazykový kurzů a zájmové aktivity

Stipendijní pobyty, specializovaný jazykový kurz či účast ve vybraných zájmových aktivitách jsou poskytovány společností PBS, která je zřizovatelem a provozovatelem školy The Prague British School, a to na základě aktualizované dohody v rámci ustanovení smlouvy o pronájmu areálu Vlastina čp. 500, uzavřené mezi MČ a PBS (usnesení RMČ č. 621/07 ze dne 18.07.2007).

 

 1. Stipendijní pobyt až 5 žáků ZŠ a jazykový kurz či účast v zájmových aktivitách až pro 10 žáků ZŠ jsou poskytovány jen v oblasti školného. Ostatní pobytové náklady, související s docházkou do PBS (např. učební pomůcky, stravování, náklady na dopravu, školní výlety aj.), hradí rodiče či zákonní zástupci stipendistů.

 

 1. Stipendijní pobyt, jazykový kurz či účast v zájmových aktivitách mohou být poskytnuty na dobu jednoho ze tří semestrů jen žákům ZŠ na základě výběru ředitelem ZŠ. A to každému konkrétnímu žákovi vždy jen jednou, navíc za předpokladu plnění stanovených prospěchových limitů, chování a jednáním v souladu s interními školskými předpisy PBS.

 

 1. V zájmu úspěšného zařazení žáka do odlišného vzdělávacího systému v mezinárodním prostředí se ředitel ZŠ před výběrem stipendisty seznámí s doporučeními a podmínkami PBS.

 

 1. Pro stipendijní pobyt dodá PBS strukturu vyhrazených míst v jednotlivých třídách, a to vždy do 31. března pro nadcházející školní rok. Stejně jako věkové rozmezí pro jazykový kurz a okruh zájmových aktivit.

 

 1. Na podmínkách plnění povinné školní docházky a školní klasifikace se se stipendisty, jejich rodiči či zákonnými zástupci dohodne nominující ZŠ.

 

 1. Na poskytnutí stipendijního pobytu a účast v jazykovém kurzu či v zájmových aktivitách není právní nárok

 

 1. Přílohou těchto pravidel jsou rámcová kritéria pro poskytnutí stipendijních pobytů a účast v jazykovém kurzu či v zájmových aktivitách, vč. požadavků a předběžně stanovených termínů.

 

 

Toto znění Pravidel bylo schváleno usnesením RMČ č. 3050/17 ze dne 20.12.2017.

 

 

rámcová kritéria od roku 2018

 

 

The Prague British School, Vlastina 19 – vícesemestrální stipendia

 

školní rok ………..       

Kritéria výběru:

Pro získání stipendia na škole The Prague British School, Vlastina 19 je nutno, aby dítě splňovalo následující kritéria:

 

Další požadavky:

 

Testy, které bude třeba podstoupit:

(InCAS - počítačově adaptivní hodnocení dětí a žáků od 5 do 11 let.)

 

Jak zažádat o stipendium:

Pro zahájení procesu výběru musí být pí Monice Roberts, referentce zápisové kanceláře Prague British School (K Lesu 558/2, 142 00 Praha 4 – Kamýk), zaslány následující dokumenty:

 

Termíny:

do konce února 

termín pro doručení přihlášky referentce zápisové kanceláře Prague British School

do konce března

termín pro zaslání pozvánek na pohovor a písemné testy

do poloviny dubna

termín pro pohovory, testy a nabídku zkušebního dne

do týdne po ukončení pohovorů a testů

termín pro informování Úřadu MČ Praha 6 o vhodných kandidátech

 

 

 

The Prague British School Vlastina ul. – krátkodobé stipendijní pobyty,

specializovaný jazykový kurz či vybrané zájmové aktivity

 

školní rok ………..       

 

Kritéria pro poskytnutí krátkodobého stipendijního pobytu nebo účast ve specializovaném jazykovém kurzu či vybraných zájmových aktivitách:

Pro získání stipendia na škole The Prague British School – Vlastina ul. je nutno, aby dítě splňovalo následující kritéria:

 

Další požadavky pro poskytnutí

 

Podmínky pro poskytnutí krátkodobého stipendijního pobytu nebo účast ve specializovaném jazykovém kurzu či vybraných zájmových aktivitách:

Ředitel základní školy, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 6, dodá na Odbor školství, kultury a sportu ÚMČ Praha 6, základní údaje o nominovaném žákovi, včetně následujících dokumentů:

 

Odbor školství, kultury a sportu ÚMČ Praha 6 předá tyto základní údaje o nominovaném žákovi referentce zápisové kanceláře Prague British School.

 

 

Termíny pro nadcházející školní rok:

do konce března

termín pro dodání struktury vyhrazených míst v jednotlivých třídách, věkové rozmezí pro jazykový kurz a okruh zájmových aktivit v The Prague British School

do konce června

do konce listopadu

do poloviny března

termíny pro dodání požadovaných dokumentů do The Prague British School

 

 

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stipendia_pbs ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz