Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

45.- 46. týden                                                                            3. - 17.11.2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

probíhá odstraňování nedodělků a vad specifikovaných při technických prohlídkách; po ukončení montáží tg a zpětném předání místností se provádějí dokončovací práce   

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely – dokončení montáže definitivního osvětlení

Hloubený sdružený objekt - opravy po montáži technologie, malby, zednické začišťování; příjezdová komunikace k nadzemnímu větracímu objektu

ZS E1: vyklízení

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Vestibul, Podchod a Stanice Bořislavka: Práce HSV+PSV, ZTI, Arch. řešení - Dlažby, Obklady, Zámečnické konstrukce, Prosklené stěny

dokončování detailů keramické dlažby na nástupišti a lamel podhledu, montáž tepelné izolace ZTI

 

Výtahová šachta: dokončovacípráce

 

Větrací objekt: dokončovací práce

 

Definitivní SSZ: probíhá příprava

 

Osvětlení stanice BO: pokračují montáže svítidel a zprovozňování napájení

 

Silové rozvody: dokončenapokládka kabelů

 

Terénní úpravy: probíhají práce u výstupu z vestibulu na jižní straně Evropské ulice

 

Autobusové obratiště Horoměřická: výkopové práce, dokončena provizorní přeložka

 

ZS CV1: vyklízení kolem nadzemního VZT objektu

 

ZS CV3: pokračují práce na zásypech a likvidaci portálu přístupové štoly František

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

probíhají hutněné zásypy – postupně s nimi svislá izolace VZT šachty vč. ochranné přizdívky

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

      

Hloubený objekt, Stanice NV, Vestibul, Podchod: Vnitřní práce HSV a PSV, ZTI, Izolace, Architekto-nické řešení (Podhledy, Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce, Prosklené stěny)

opravy maleb, omítek, stěrek, zednické začišťování výtahových šachet a poklopů, provádění podlah v ÚPN a ÚN, zazdívání prostupů po VZT, kompletace dveří, nátěry zárubní, lepení nerez plechů na dvřní křídla a zárubně na nástupišti, pokládka dlažby v ÚNV, spárování dlažby na nástupišti, montáž nerez obkladů sloupů, obklad vč. spárování v podchodu, krycí desky koruny zdí kolem schodišťna úrovni terénu, keramické obklady veřejných WC, montáž ocelové konstrukce a opláštění výtahu na povrchu, montáž a kompletace zámečnických konstrukcí v podchodu a na povrchu, montáž podhledu sonit v podchodu, montáž skel a krycích lišt prosklených stěn

Osvětlení stanice

dokončena montáž rozvodů, světel, kompletace vypínačů a zásuvek, kabeláže pro reklamní panely v ÚN a pro napájení hodin a info tabulí v ÚT, montáž zemnicích pásků a zapojování kabelů do rozvaděčů, zapojování skříní ASDŘ

 

Terminál BUS

pokládka konstrukčních vrstev vozovky a obrusné vrstvy, pokládka betonové dlažby chodníku vč. spárování, čištění kanalizačních šachet a vpustí, ukládání záhonových obrub, nakládání a odvoz zeminy na E2, úklid ZS a přilehlých vozovek

 

Objekt zázemí terminálu BUS: bednění,armování, betonáž a odbednění stropu, izolace atiky

 

Def. přeložky VO: výkop a betonáž základu pro stožár a rýhy pro kabel, pokládka chráničky, kabelu a zemnění, betonáž základů pro stožáry, zpětný zásyp

 

Opěrné zídky: ruční výkop na základovou spáru pro gabionovou zeď sever, armování, bednění a betonáž základových bloků pro ochranu slaboproudých kabelů pod severní částí zdi, vázání sítí gabionových stěn

 

ZS VE: postupná demontáž panelů a osvětlení

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice PE a Vestibul – Práce HSV a PSV, ZTI

zdvojené podlahy v m.č. 113 (stavědlo) a 104 (dozorčí), dokončovací práce v místnostech navrácených po montáži tg, kompletace zařizovacích předmětů (pisoáry, WC mísy atd.), oprava výtlačného potrubí ve výtahových šachtách

            Opláštění: probíhá montáž vnějšího obkladu vč. tepelné izolace 

 

Stanice PE, Vestibul, Eskalátorový tunel - Architektonické řešení (Obklady a nátěry, Podhledy, Dlažby, Zámečnické konstrukce, Střešní plášť)

montáž podhledu v chodbě u MDT, dokončeny malby stěn veřejné části v zálivech nad nástupištěm

dokončení dlažby nástupiště i vestibulu, svahování zeminy na střeše  

práce na dokončení podhledů, montáž svítidel nad eskalátory            

                        

Osvětlení stanice Petřiny: dokončování kompletace (zásuvky, vypínače), probíhá zapojování a zapínání

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

dokončovací práce, drobné zásypy zeminou v budoucích zelených pásech apod.

 

Příjezdová komunikace k větrací šachtě: osazeny obruby a živice, dokončovací práce  

 

Výstupní objekt Brunclíkova

dokončena dlažba, montáž podhledu  a obkladu stěn veřejné části, dokončena montáž svítidel, osazení odvodňovacích žlabů pod schodištěm, dokončena montáž ocelové konstrukce nad schodištěm

 

Výtahová šachta: dokončena dlažba v chodbě mezi výstupním objektem a výtahovou šachtou

 

Informační systém: provedeno značení na sdruženém nosiči na nástupišti a tabulek směr úniku

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Ankarská

dokončeno dláždění chodníku u propojení s točkou TRAM, dokončovací práce

 

Hloubený dvoukolejný tunel – Nosné konstrukce (v montážní šachtě TBM)

dokončena izolace, provedeny výplňové betony, zahájen zásyp šachty

 

 

 

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice MO, Podchod: Práce HSV + PSV, Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

probíhají zednické práce po montážích tg (opravy atd.), obklady, dlažby – dokončovací práce

                                                    

DIR Kukulova – fáze 8b: od 30.10.-30.11.2014 – oplocení severní části vozovky

 

Osvětlení stanice MO

pokračuje montážní práce v celé stanici, postupné definitivní zapínání a přepojování

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 8: úpravy severní části

 

Definitivní protihlukové stěny: dokončeno

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma: dokončeno, ve větracím objektu (nadzemní část) dokončeno lezné oddělení a výplně otvorů, dokončovací práce

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Zásypy hloubené části: probíhá průběžně navážení a hutnění

 

Vodovodní přípojka stanice: stavba šachty dokončena

 

Definitivní přeložka kabelů 22kV PREdi: práce probíhají

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

            

Osvětlení traťových tunelů: dokončovací práce  

Zhotovitel tímto ukončuje vydávání těchto týdenních přehledů postupu výstavby s ohledem na faktický stav dokončenosti stavby.

V Praze dne 25.11.2014                                                                                 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-11-26 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz