Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

43.- 44. týden                                                                       20.10. - 2.11.2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

místnosti předány dodavateli tg k montážím, probíhá odstraňování nedodělků a vad specifikovaných při technické prohlídce; po ukončení montáží tg a zpětném předání místností budou provedeny dokončovací práce   

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely - demontáž provizorního (staveništního) osvětlení

Hloubený sdružený objekt - opravy po montáži technologie, malby, zednické začišťování, provedeny lité podlahy v MDT, montáž žaluzií na povrchovém objektu - dokončeno

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka: Práce HSV+PSV, ZTI, Arch. řešení – Dlažby, Obklady, Zámečnické konstrukce

dokončování detailů keramické dlažby u výtahů na nástupišti a lamel podhledu, montáž tepelné izolace ZTI, přerušena montáž lávky pro osazování zámečnických konstrukcí

 

Vestibul stanice Bořislavka: Práce HSV+PSV, Arch. řešení - Dlažby, Obklady, Prosklené stěny, Zámečnické konstrukce

obklad venkovních zídek a rampy, přerušena montáž výplní nadpraží

pokládka dlažby ve veřejných prostorách, montáž portálů schodišť

 

Podchod ulice Evropské: ZTI, Práce HSV+PSV, Prosklené nadzemní konstrukce

probíhají práce HSV+PSV a ZTI, montáž ocelové konstrukce zasklení vč. skla

 

Výtahová šachta: Práce HSV+PSV, ZTI - práce probíhají, montáž zámečnických konstrukcí

 

Definitivní SSZ: probíhá příprava

 

Osvětlení stanice BO: pokračují montáže svítidel a zprovozňování napájení

 

Silové rozvody: pokládka kabelů

 

Autobusové obratiště Horoměřická: výkopové práce

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

probíhají zásypy – postupně s nimi svislá izolace VZT šachty vč. ochranné přizdívky

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

      

Vnitřní práce HSV a PSV (Hloubený objekt, Stanice NV, Vestibul, Podchod)

obklady stěn neveřejných WC, zednické začišťování výtahových šachet, provádění podlah v ÚPN a ÚN zazdívání prostupů, pokládka antistatického PVC

 

Stanice NV a Podchod: ZTI, Izolace, Architektonické řešení (Podhledy, Obklady, Dlažby, Zámečnické     konstrukce)

montáž koncových prvků (bojlery) v ÚV, montáž rastrů pro nerez obklady sloupů v ÚP, dlažby v ÚP a ÚVa schodiště vč. spárování              

nástupiště: pokračuje montáž lamel podhledu, dlažba položena v celém rozsahu

Osvětlení stanice

probíhá montáž rozvodů, světel, kompletace vypínačů a zásuvek, kabeláž pro reklamní panely v ÚN a pro napájení hodin a info tabulí v ÚT

 

Terminál BUS

pokládka a finální vrstvy štěrkodrtí, podklad pro osazení a osazení obrubníků, oprava a spárování

konstrukční vrstvy vozovky, dláždění zálivu BUS

 

Objekt zázemí terminálu BUS: armování a bednění základů

 

Def. přeložky VO: výkop a betonáž základu pro stožár

 

Přeložka horkovodu DN150: demontáž konstrukce, zásyp se zhutněním okolo šachty

 

ZS VE: postupná demontáž panelů a osvětlení

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice PE + Vestibul - Architektonické řešení (Obklady a nátěry, Podhledy, Dlažby, Zámečnické konstrukce)

montáž podhledu v chodbě u MDT, dokončeny malby stěn veřejné části v zálivech nad nástupištěm

pokládka dlažby nástupiště i vestibulu  

práce na dokončení podhledů

            

Stanice PE a Vestibul – Práce HSV a PSV, ZTI

dokončovací práce v místnostech navrácených po montáži tg

montáž tepelné izolace na rozvodech ZTI a vybraných zařizovacích předmětů (pisoáry, WC mísy atd.) provedena dlažba v chodbě ke schodišti ve výtahové šachtě, litá podlaha v ÚPV (chodba + vybrané místnosti)

            Opláštění: probíhá montáž vnějšího obkladu vč. tepelné izolace  

                        

Eskalátorový tunel

montáž lamel podhledů před eskalátory, montáž dvojice příček vč. dveří v kabelové chodbě pod eskalátory

 

Osvětlení stanice Petřiny: montáž pokračuje, probíhá zapojování a zapínání

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

dokončovací práce, drobné zásypy zeminou v budoucích zelených pásech apod.

 

Příjezdová komunikace k větrací šachtě: zahájeny práce na osazování obrub

 

Výstupní objekt Brunclíkova

dokončena montáž rastru podhledu ve veřejné části, obklad stěny s dveřmi výtahů do stanice

pokládka žulové dlažby na výstupním schodišti a ve vybrané místnosti, montáž svítidel před výtahy

 

Výtahová šachta: dokončena montáž ocelového zábradlí na únikovém schodišti po celé výšce šachty

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Ankarská

osazeny obrubníky, provedeno dláždění chodníku u propojení s točkou TRAM

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova: záliv BUS dokončen

 

Hloubený dvoukolejný tunel – Nosné konstrukce (v montážní šachtě TBM)

betonáž stropní desky, odbednění, zahájeno izolování

 

Větrací objekt: dokončena montáž žaluzií

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice MO - Práce HSV + PSV

probíhají zednické práce po montážích tg (opravy atd.)

                  Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

obklady, dlažby – dokončovací práce

                                                    

DIR Kukulova – fáze 8a: od 26.-29.10.2014 – uzavření středu vozovky, poté uvolnění celé nové vozovky

 

Podchod pod Kukulovou ulicí: probíhají dlažby  

 

Osvětlení stanice MO

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel v celé stanici, postupné zapínání a přepojování

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 8: úpravy severní části

 

Definitivní protihlukové stěny

pokračuje vyzdívání stěn a obezdívání pilířů vápenopískovými cihlami (provedeno cca 99%)

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - probíhají zásypy a bourání obvodového věnce

 

Větrací objekt v km 10,059 (nadzemní část) - provádějí se práce HSV + PSV

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Zásypy hloubené části: probíhá průběžně navážení a hutnění

 

Opěrná stěna podél ulice Kukulovy: dokončovací práceobkladu pilot

 

Vodovodní přípojka stanice: stavba šachty

 

Kanalizační přípojky odvodnění: probíhá napojování přípojek na dešťovou kanalizaci

 

Definitivní přeložka kabelů 22kV PREdi: práce probíhají

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

            

Tunelový vodovod: dokončeno

 

Osvětlení traťových tunelů: dokončování prací - postupně probíhá zprovoznění na definitivní přívod

 

Eskalátory a výtahy                                                                               (MTS)

 

Stanice Bořislavka - montáž eskalátorů a dlouhých výtahů probíhají, jinak dokončeno

 

Stanice Nádraží Veleslavín – hrubámontáž eskalátorů dokončena, výtahy dokončeny

 

Stanice Petřiny

montáž eskalátorů pokračuje

montáž výtahů dokončena

 

Stanice Nemocnice Motol – dokončeno

 

V Praze dne 12.11.2014                                                                                 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-11-24 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz