Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

41.- 42. týden                                                                            6. - 19.10.2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

hygibuňka: kompletace ZTI

dokončeny stavební úpravy místností + montáž elektro, místnosti předány dodavateli tg k montážím   

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely - demontáž provizorního (staveništního) osvětlení

 

Hloubený sdružený objekt - opravy po montáži technologie, malby, zednické začišťování

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka: Práce HSV+PSV, ZTI, Arch. řešení – Dlažby, Obklady, Zámečnické konstrukce

dokončování detailů keramické dlažby, přerušení montáže lamel obkladu klenby stanice

montáž tepelné izolace ZTI, přerušena montáž lávky pro osazování zámečnických konstrukcí

 

Vestibul stanice Bořislavka: Práce HSV+PSV, Arch. řešení - Dlažby, Obklady, Prosklené stěny, Zámečnické konstrukce

obklad venkovních zídek a rampy, přerušena montáž portálů schodišť a výplně nadpraží

pokládka dlažby ve veřejných prostorách

 

Podchod ulice Evropské: ZTI, Práce HSV+PSV, Prosklené nadzemní konstrukce

probíhají práce HSV+PSV a ZTI, montáž ocelové konstrukce zasklení vč. skla

 

Výtahová šachta: Práce HSV+PSV, ZTI - práce probíhají

 

Definitivní SSZ - probíhá příprava

 

Osvětlení stanice BO - pokračují montáže svítidel a zprovozňování napájení

 

Silové rozvody - pokládka kabelů

 

Autobusové obratiště Horoměřická - dokončena provizorní přeložka teplovodu

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

dokončena izolace stropní desky, vč. ochranné mazaniny

zahájeny zásypy – postupně s nimi svislá izolace VZT šachty vč. ochranné přizdívky

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

      

Vnitřní práce HSV a PSV (Hloubený objekt, Stanice NV, Vestibul, Podchod)

přizdívání rámů světel ve stěnách schodišť + omítky, dlažba nákladové rampy v ÚN, spárování dlažby v ÚNN, zazdívání prostupů, pokládka antistatického PVC

 

Stanice NV a Podchod: ZTI, Izolace, Architektonické řešení (Podhledy, Obklady, Dlažby, Zámečnické     konstrukce)

montáž tepelné izolace potrubí v ÚV

montáž nerez soklů v ÚP, dlažby v ÚP a ÚVa schodiště              

nástupiště: pokračuje montáž lamel podhledu (LK – č.2), dokončena protihluková izolace v kolejišti

spárování obkladů stěn v ÚP, úpravy ploch, keramické obklady stěn v ÚP a stěn vnitřních schodišť

obezdívka izolace schodiště

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž rozvodů a světel (ÚN, ÚP), světel do stěn schodiště, zapojování rozvaděčů v ÚN

 

Terminál BUS

vápnění pláně, válcování a úpravy plochy, stabilizace, výkopy rýh pro drenáže

navážení, rozprostření a hutnění podkladních vrstev, pokládka štěrkodrtí, budování uličních vpustí

finální vrstvy štěrkodrtí, podklad pro osazení a osazení obrubníků

konstrukční vrstvy vozovky, dláždění zálivu BUS

 

Objekt zázemí terminálu BUS - výkop pro základy, armování a bednění základů

 

Definitivní přeložka Kladenské ulice

úprava pláně a osazení obrubníků vč. obetonování

výkop pro uliční vpusti, navezení, rozprostření a hutnění podkladních vrstev, výkop pro uliční vpusti

konstrukční vrstvy vozovky – dokončení SO, spuštění provozu

 

Def. přeložky VO

montáž chráničky vč. uzemnění pro vedení mezi stožáry, zásyp a obsyp, výkop základu pro stožár

 

Přeložka horkovodu DN150 - hutnění po vrstvách, demontáž konstrukce, zazdívání otvoru po demontáži, zásyp se zhutněním okolo šachty

 

Osvětlení stanice

montáž rozvodů v ÚP, propojování rozvaděčů, montáž světel do stěn schodiště a kabelů a světel v ÚN

 

ZS – demontáž panelů a staveništního osvětlení

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice PE - Architektonické řešení (Obklady a nátěry, Podhledy, Dlažby, Zámečnické konstrukce)

dokončení obkladů stěn nástupiště, pokládka dlažby nástupiště

práce na dokončení podhledů – doměrky, malby stěn v zálivech nad nástupištěm

montáž konzol pro osvětlení nad eskalátory

            

Stanice PE a Vestibul – Práce HSV a PSV, ZTI

zednické dokončovací práce v místnostech navrácených po montáži tg

ve vybraných místnostech pokládka PVC, tepelná izolace na rozvodech ZTI, provedena dlažba v chodbě ke schodišti ve výtahové šachtě, penetrace podlah

montáž podhledů v neveřejných částech v ÚNN

            Opláštění: probíhá montáž vnějšího obkladu vč. tepelné izolace  

                        

Eskalátorový tunel

montáž rastru a lamel podhledů před eskalátory, montáž dvojice příček vč. dveří v kabelové chodbě

 

Osvětlení stanice Petřiny

montáž pokračuje, probíhá zapojování a zapínání stanice a vestibulu

montáž svítidel ve veřejné části vestibulu před zaklopením podhledů

 

Větrací objekt - dokončena hydroizolace střechy

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

dokončovací práce, drobné zásypy zeminou v budoucích zelených pásech apod.

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Ankarská

zemní práce pro napojení terminálu BUS na Ankarskou ulici

 

Kukulova ulice – zastávka BUS

T: 22.9. – 14.10.2014 výstavba nové zastávky u křižovatky ulic Bělohorská – Kukulova

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova: výstavba zálivu BUS – provedeno cca 95%

 

Hloubený dvoukolejný tunel – Nosné konstrukce (v montážní šachtě TBM)

montáž bednění stropu, armování stropní desky

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice MO - Práce HSV + PSV

probíhají zednické práce po montážích tg (opravy atd.)

                  Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

obklady, dlažby – dokončovací práce

probíhá pokládka dlažby na schodištích a ve vestibulu

dokončeno osazování zámečnických výrobků

                                                    

DIR Kukulova – fáze 7: od 28.9. – 25.10.2014 – přemístění zastávky do provizoria před stanicí

 

DIR Kukulova – šachta: T: 29.9. – 7.10.2014 – oboustranný provoz, zábor 100m jižní strany vozovky

 

Podchod pod Kukulovou ulicí: dokončeny izolace a obklady stěn podchodu, probíhají zásypy, zahájeny dlažby  

 

Osvětlení stanice MO

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel v celé stanici, postupné zapínání a přepojování

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 7 a 8

nové povrchy + obrubníky v místě zprovozněné zastávky BUS, úpravy severní části

 

Definitivní protihlukové stěny

pokračuje vyzdívání stěn a obezdívání pilířů vápenopískovými cihlami (provedeno cca 95%)

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - probíhají zásypy a bourání obvodového věnce

 

Větrací objekt v km 10,059 (nadzemní část) - dokončeny nosné konstrukce, provádějí se hydroizolace

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Zásypy hloubené části: probíhá průběžně navážení a hutnění

 

Opěrná stěna podél ulice Kukulovy: zahájena montáž obkladu pilot

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

            

Tunelový vodovod                                                                                                                             (HT)      

topné kabely a izolace: dokončeno

 

Osvětlení traťových tunelů                                                                                                              (MTS)

dokončování prací - postupně probíhá zprovoznění (rozsvícení) na definitivní přívod

 

Eskalátory a výtahy                                                                               (MTS)

 

Stanice Bořislavka - montáž výtahů: jih – dokončeno, dlouhé výtahy: probíhá, montáž eskalátorů: probíhá

 

Stanice Nádraží Veleslavín - montáž dolní trojice eskalátorů: hrubá probíhá

 

Stanice Petřiny

montáž eskalátorů: pokračují schodnice

montáž osobního výtahu z výstupního objektu Brunclíkova na terén – dokončen

montáž dvojice výtahů ze stanice do výstupního objektu Brunclíkova – probíhají hrubé montáže

 

Stanice Nemocnice Motol - dokončena montáž eskalátorů, výtahy připraveny ke zkouškám

 

V Praze dne 22.10.2014                                                                                 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-10-27 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz