Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

39.-40. týden                                                                          22.9. – 5.10.2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

hygibuňka: kompletace ZTI, osazování nových dveří, stavební úpravy místností, montáž elektro

hlavní větrání – dokončeny stavební práce  

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely

úklid v kolejišti po stavební činnosti, demontáž provizorního (staveništního) osvětlení

 

Hloubený sdružený objekt

opravy po montáži technologie, dokončování podlah, malby

probíhá úprava chodníků po zrušení záborů v Evropské + Kanadské ulici

práce na nové příjezdové komunikaci k VZT objektu  

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

dokončování pokládky keramické dlažby na nástupišti, montáž obkladu klenby stanice

osazeny stojany informačního systému na nástupišti

 

Vestibul stanice Bořislavka

dokončuje se keramický obklad stěn a montáž zámečnických konstrukcí v místnostech

betonáž hrubé podlahy a pokládka dlažby

 

Podchod ulice Evropské

provádějí se nátěry podlah a úpravy povrchů, malby stěn

montáž ocelové konstrukce zastřešení vstupu, keramický obklad stěn, dokončování obkladů schodišť

montáž elektrorozvodů pod podhled, probíhá úprava venkovních schodišť a přístupových komunikací

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

odbednění stropu nad kolejí č. 1, izolace stropní desky, betonáž výplňových betonů

demontáž provizorního (staveništního) osvětlení v traťových tunelech

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

      

Vnitřní práce HSV a PSV (Hloubený objekt, Stanice NV, Vestibul, Podchod)

přizdívání rámů světel ve stěnách schodišť + omítky, nákladová rampa v ÚN – pokládka dlažby

spárování dlažby v ÚNN, vysoušení místností

 

Stanice NV a Podchod: ZTI, Izolace, Architektonické řešení (Podhledy, Obklady, Dlažby, Zámečnické     konstrukce)

montáž tepelné izolace potrubí ÚV

zdění izolačních přizdívek stěn schodiště v DD4, montáž nerez soklů v ÚP, dlažby v ÚP a ÚV               

nástupiště: pokračuje montáž lamel podhledu a protihlukové izolace v kolejišti

spárování obkladů stěn v ÚP, úpravy ploch, keramické obklady stěn v ÚP a stěn vnějších schodišť

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž rozvodů a světel (ÚN, ÚP), světel do stěn schodiště, zapojování rozvaděčů v ÚN

 

Terminál BUS

vápnění pláně, válcování a úpravy plochy, stabilizace, výkopy rýh pro drenáže

navážení, rozprostření a hutnění podkladních vrstev, pokládka štěrkodrtí, budování uličních vpustí

 

Definitivní přeložka Kladenské ulice

úprava pláně a osazení obrubníků vč. obetonování

výkop pro uliční vpusti, navezení, rozprostření a hutnění podkladních vrstev

 

Přeložka STL plynovodu DN500

úpravy na plynovodu, nátěry, objekt dokončen a předán

 

Přeložka horkovodu DN150

obsyp potrubí, následný zásyp pískem a zeminou, hutnění po vrstvách

 

Definitivní přeložka VO

montáž chráničky vč. uzemnění pro vedení VO mezi stožáry, zásyp a obsyp

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                         (MTS)

 

dokončena demontáž provizorního staveništního osvětlení

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice PE - Architektonické řešení (Obklady a nátěry, Podhledy, Dlažby, Zámečnické konstrukce)

dokončení obkladů stěn nástupiště, pokládka dlažby nástupiště, dokončena v DD4

zahájeny práce na dokončení podhledů - doměrky

            

Stanice PE a Vestibul – Práce HSV a PSV, ZTI

zednické dokončovací práce v místnostech navrácených po montáži tg, dokončena prosklená stěna z luxfer v objektu dozorčího nástupiště, ve vybraných místnostech pokládka PVC, tepelná izolace na rozvodech ZTI, provedena dlažba na schodišti mezi ÚN a ÚNN

dokončena montáž podhledů v neveřejných místnostech (ÚPN)

            Opláštění: probíhá montáž vnějšího obkladu vč. tepelné izolace  

            Střešní plášť: další části souvrství zelené střechy

           

Eskalátorový tunel

montáž lešení a příprava na montáž podhledů před eskalátory

 

Osvětlení stanice Petřiny

montáž pokračuje, probíhá zapojování a zapínání stanice a vestibulu

 

Větrací objekt

dokončena hydroizolace střechy

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

realizace západní části ulice Brunclíkovy – konstrukční vrstvy vozovky, pokládka živice na chodnících

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Terminál BUS

Uvnitř smyčky TRAM provedeny zbývající živičné povrchy, objekt dokončen

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Ankarská

dokončen záliv BUS, dláždění chodníku

 

Kukulova ulice – zastávka BUS

T: 22.9. – 14.10.2014 výstavba nové zastávky u křižovatky ulic Bělohorská - Kukulova

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice MO - Práce HSV + PSV

probíhají zednické práce po montážích tg

                  Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

obkládání keramickými deskami plošně dokončeno - doměrky

probíhá pokládka dlažby na schodištích a ve vestibulu

dokončuje se osazování zámečnických výrobků do vnitřních otvorů

                  Izolace

podchod: izolování stěn výstupů dokončeno

                  Zásypy

probíhají po částech v DD1, část III.

                                  

DIR Kukulova – fáze 7

od 28.9. – 25.10.2014 – přemístění zastávky do provizoria před stanicí

 

DIR Kukulova – šachta

T: 29.9. – 7.10.2014 – oboustranný provoz, zábor 100m jižní strany vozovky

 

Podchod pod Kukulovou ulicí

dokončení železobetonových konstrukcí (sloupy, stropní deska) pro zastřešení k nemocnici

 

Osvětlení stanice MO

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel v celé stanici

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 7 a 8

nové povrchy + obrubníky v místě zprovozněné zastávky BUS, úpravy severní části

 

Definitivní protihlukové stěny

pokračuje vyzdívání stěn a obezdívání pilířů vápenopískovými cihlami (provedeno cca 90%)

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma

probíhají zásypy a bourání obvodového věnce

 

Větrací objekt v km 10,059 (nadzemní část)

dokončeny nosné konstrukce, provádějí se hydroizolace

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Zásypy hloubené části

probíhá průběžně navážení a hutnění

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

            

Tunelový vodovod                                                                                                                             (HT)      

topné kabely a izolace: probíhá montáž - před dokončením

 

Osvětlení traťových tunelů                                                                                                              (MTS)

dokončování prací - postupně probíhá zprovoznění (rozsvícení) na definitivní přívod

 

Eskalátory a výtahy                                                                               (MTS)

 

Stanice Bořislavka

montáž výtahů: jih – probíhá, dlouhé výtahy: probíhá, montáž eskalátorů: probíhá

 

Stanice Nádraží Veleslavín

montáž horní trojice eskalátorů: dokončena hrubá, dolní trojice - probíhají

 

Stanice Petřiny

montáž eskalátorů: dokončena montáž řetězů, pokračují schodnice

montáž osobního výtahu z výstupního objektu Brunclíkova na terén – dokončuje se

montáž dvojice výtahů ze stanice do výstupního objektu Brunclíkova – probíhají hrubé montáže

 

Stanice Nemocnice Motol

dokončena montáž eskalátorů, výtahy připraveny ke zkouškám

 

V Praze dne 10.10.2014                                                                                 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-10-16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz