Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

38. týden                                                                                     15. - 21.9.2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

hygibuňka: kompletace ZTI, osazování nových dveří, stavební úpravy místností, montáž elektro  

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely

úklid v kolejišti po stavební činnosti

 

Hloubený sdružený objekt

opravy po montáži technologie, dokončování podlah, malby

probíhá úprava chodníků po zrušení záborů v Evropské + Kanadské  

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

pokládka keramické dlažby na nástupišti, montáž obkladu klenby stanice

 

Vestibul stanice Bořislavka

keramický obklad stěn, dokončuje se montáž zámečnických konstrukcí, příprava na pokládku dlažby

 

Podchod ulice Evropské

provádějí se nátěry podlah a úpravy povrchů – štukování

montáž ocelové konstrukce zastřešení vstupu, keramický obklad stěn, dokončování obkladů schodišť

montáž elektrorozvodů pod podhled, probíhá úprava venkovních schodišť a přístupových komunikací

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

odbedňování stropu nad kolejí č. 1, příprava na izolace stropní desky

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                                 (MTS)

      

Vnitřní práce HSV a PSV (Hloubený objekt, Stanice NV, Vestibul, Podchod)

keramické obklady stěn v ÚV, betonáž podlah v ÚV, nákladová rampa v ÚN – pokládka dlažby

vysoušení místností

 

Stanice NV, Podchod - ZTI, Architektonické řešení – Podhledy, Obklady, Dlažby, Zámeč. konstrukce

montáž tep. izolace potrubí ÚV, zdění izolačních přizdívek – stěny schodiště DD4, montáž nerez soklů v ÚP               

nástupiště: pokračuje montáž lamel podhledu a protihlukové izolace v kolejišti

spárování obkladů stěn v ÚP, úpravy ploch, keramické obklady stěn ÚV

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž rozvodů (ÚPV, ÚNN, ÚN, ÚP)

 

Terminál BUS

těžba zemní pláně a odvoz výkopku, základové patky přístřešků: výkopy, armování, betonáž, zásypy

výkopové práce pro objekt zázemí dispečinku BUS, vápnění pláně, hutnění

terénní úpravy pro chodníky a kolem jižní gabionové stěny

 

Obchodní vybavenost - podchod

montáž tepelné izolace vodovodního potrubí a zateplovacího systému

 

Definitivní přeložka Kladenské ulice

demontáž svodidla a vybourání starých obrubníků

výkopové práce pro nové obrubníky, hutnění, pokládka nových obrubníků, obetonování

 

Přeložka STL plynovodu DN500

úpravy na plynovodu, odkopání STL DN500, odvoz výkopku, diagnostika svárů a potrubí, ochrana potrubí, obsyp potrubí, zásyp a hutnění

 

Přeložka horkovodu DN150

montáž propojení potrubí na novou trasu

 

Odvodnění komunikací a ploch

výkop rýhy, podbetonování a pokládka potrubí vč. vpusti

 

Definitivní přeložka VO

montáž chráničky vč. uzemnění pro vedení VO mezi stožáry

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                         (MTS)

 

úklid traťových tunelů, demontáž provizorního staveništního osvětlení

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Architektonické řešení – Obklady a nátěry, Dlažby, Zámečnické konstrukce

dokončení obkladů stěn nástupiště, pokládka dlažby nástupiště, dokončena v DD4

sdružený nosič: dokončen

            

Stanice PE a Vestibul – Práce HSV a PSV, ZTI

zednické dokončovací práce v místnostech navrácených po montáži tg, prosklená stěna z luxfer v objektu dozorčího nástupiště, ve vybrané místnosti teracová dlažba, tep. izolace na rozvodech ZTI

montáž podhledů v neveřejných místnostech (ÚPN), zednické práce v m.č. 104 - dozorčí stanice (ÚN)

            Opláštění: probíhá montáž vnějšího obkladu vč. tepelné izolace (západní strana) a světlíku uvnitř

            Střešní plášť: další části souvrství zelené střechy

           

Eskalátorový tunel

montáž lešení a příprava na montáž podhledů před eskalátory

 

Výtahová šachta – Práce HSV a PSV

dokončena pokládka dlažby na podestách únikového schodiště po celé výšce šachty

 

Výstupní objekt Brunclíkova 

montáž ZTI – odvodnění nadzemního objektu výtahu

 

Osvětlení stanice Petřiny

montáž pokračuje, probíhá zapojování a zapínání stanice a vestibulu

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

realizace západní části ulice Brunclíkovy - výkopy

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Objekt zázemí terminálu BUS

dokončeno

 

Terminál BUS

napojení z Ankarské ul. (dlažba) + přilehlý chodník

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice MO - Práce HSV + PSV

probíhají zednické práce po montážích tg

                  Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

obkládání keramickými deskami stěn podchodu, vnější dřevěný obklad: východ – montáž pokračuje

probíhá pokládka dlažby na nástupišti – severní část cca 95%, na jižní části probíhá

                  Izolace

podchod: izolování stěn výstupů – dokončuje se

                  Zásypy

probíhají po částech v DD1, část III.

                                  

DIR Kukulova – fáze 7

od 24.8. do 27.9.2014 – provoz oběma směry

 

Podchod pod Kukulovou ulicí

dokončení železobetonových sloupů pro zastřešení k nemocnici, montáž tepelné izolace uvnitř podchodu a obklad stěn - dokončování 

 

Osvětlení stanice MO

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel v celé stanici

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 7

pokládka dlažby chodníku u zálivu BUS částečně dokončena

nové povrchy + obrubníky v místě původní dočasné zastávky BUS

 

Definitivní protihlukové stěny

pokračuje vyzdívání stěn a obezdívání pilířů vápenopískovými cihlami

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma

probíhají zásypy a bourání obvodového věnce

 

Větrací objekt v km 10,059 (nadzemní část)

dokončeny obvodové stěny, armování stropní desky

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Zásypy hloubené části

probíhá průběžně navážení a hutnění

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

            

Tunelový vodovod                                                                                                                             (HT)      

topné kabely a izolace budou osazeny na požadovaných místech do konce 09/14

 

Osvětlení traťových tunelů                                                                                                              (MTS)

postupně probíhá zprovoznění (rozsvícení) na definitivní přívod

 

Eskalátory a výtahy                                                                               (MTS)

 

Stanice Bořislavka

montáž výtahů: jih – probíhá, dlouhé výtahy: probíhá

montáž eskalátorů: probíhá

 

Stanice Nádraží Veleslavín

montáž horní trojice eskalátorů: dokončena hrubá, dolní trojice - probíhají

 

Stanice Petřiny

montáž eskalátorů: dokončena montáž řetězů, pokračují schodnice

montáž osobního výtahu z výstupního objektu Brunclíkova na terén

montáž dvojice výtahů ze stanice do výstupního objektu Brunclíkova

 

Stanice Nemocnice Motol

dokončena montáž eskalátorů

výtahy připraveny ke zkouškám

 

V Praze dne 23.9.2014                                                                         

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-09-26-a ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz