Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

34.-37. týden                                                                           18.8. - 14.9.2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

34.-37. týden                                                                           18.8. - 14.9.2014

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

dokončení omítek v chodbě 760.1 a bouracích prácí dle PD

hygibuňka: montáž rozvodů + kompletace ZTI, osazení nových dveří, omítky, obklady + malby, dlažby  

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely

úklid v kolejišti po stavební činnosti

 

Hloubený sdružený objekt

opravy po montáži technologie, podlahy, malby

 

Nadzemní část VZT objektu v km 15,515

realizace zelené střechy a ukončování izolací

 

probíhá úprava chodníků po zrušení záborů v Evropské + Kanadské

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

probíhá malba stěn, sanace výronů vody

pokládka keramické dlažby na nástupišti, montáž obkladu klenby stanice

dokončena montáž ocelové konstrukce sdruženého nosiče osvětlení na nástupišti

 

Vestibul stanice Bořislavka

keramický obklad stěn, pokládka kamenných schodů, dokončen obklad výstupních schodišť, dokončuje se montáž zámečnických konstrukcí

 

Podchod ulice Evropské

provádějí se nátěry podlah a úpravy povrchů – štukování

montáž ocelové konstrukce zastřešení vstupu

montáž elektrorozvodů pod podhled, probíhá úprava venkovních schodišť a přístupových komunikací

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

betonáž stropu (zavážecího otvoru) nad kolejí č. 2, dtto nad kolejí č. 1, příprava na odbednění

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                                 (MTS)

      

Vnitřní práce HSV a PSV (Hloubený objekt, Stanice NV, Vestibul, Podchod)

montáž rámů prosklené stěny v ÚP, příprava pro obklady schodišťových stěn, obklady stěn v ÚV

betonáž podlah v ÚV, montáž nerezových soklů stěn a lamel podhledů, vyrovnávání stěn pod obklady

vyzdívky v ÚP, bezprašné nátěry stěn a podlah, dokončení kamenné dlažby v ÚN, d.d. B

vysoušení místností, provádění zateplovacího systému v úrovni podchodu v obchodních jednotkách

 

Stanice NV - Architektonické řešení – Podhledy

nástupiště: pokračuje montáž rastru a zaklápění lamel podhledu

                     

Podchod

montáž obkladů stěn schodiště a nerez soklů – stěny DD3, DD4, montáž prosklených stěn

 

Opěrné zídky

jižní část – montáž sítí gabionové stěny a ukládání kamene, hutnění zásypu za zídkou

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice (ÚPV, ÚNN)

 

Terminál BUS

těžba zemní pláně a odvoz výkopku, základové patky přístřešků: výkopy, armování, betonáž, zásypy

 

Obchodní vybavenost - podchod

montáž tepelné izolace vodovodního potrubí a zateplovacího systému

 

Definitivní přeložka Kladenské ulice

zaměřování polohy vpustí, demontáž panelů, frézování asfaltu, výkop rýhy mezi šachtou a vpustěmi

osazení kameninového potrubí DN 200 a následné zafixování, výplň šachty betonem, osazení skruže, postupné zasypávání a hutnění až do úrovně terénu, dokončovací práce, úklid staveniště

 

Přeložka STL plynovodu DN 500

Úpravy na plynovodu, očištění potrubí, kontrola svárů, odpojení přípojky bývalé ČS OMV, ochrana plynovodu, podsyp a obsyp potrubí

 

Přeložka horkovodu

příprava potrubí na přepojení, propojení potrubí do komory, montáž ventilů

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                         (MTS)

 

dokončení montáže požárních dvoukřídlových vrat ve VZT propojkách, úklid traťových tunelů

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Architektonické řešení – Obklady a nátěry, Dlažby, Zámečnické konstrukce

dokončení obkladů stěn nástupiště, pokládka dlažby nástupiště, dokončena v DD4

sdružený nosič: dokončen

            

Stanice PE a Vestibul – Práce HSV a PSV, ZTI

zednické dokončovací práce v místnostech navrácených po montáži tg, prosklená stěna z luxfer v objektu dozorčího nástupiště, ve vybrané místnosti teracová dlažba, tep. izolace na rozvodech ZTI

            Opláštění: probíhá montáž vnějšího obkladu vč. tepelné izolace (západní strana)

            Střešní plášť: dokončení vodotěsné izolace, další části souvrství zelené střechy

           

Eskalátorový tunel

navážení a montáž řetězů a schodišťových stupňů pro eskalátory

 

Výtahová šachta – Práce HSV a PSV

dokončena pokládka dlažby na podestách únikového schodiště po celé výšce šachty

 

Výstupní objekt Brunclíkova 

zásypy dokončeny, po dobu montáže výtahů práce přerušeny

 

Osvětlení stanice Petřiny

montáž svítidel na sdružený nosič na nástupišti, probíhá zapojování a zapínání ve stanici a vestibulu

 

Přístupová štola - Stavební jáma

dokončen zásyp                                                                                                                           (HT)

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

realizace 2. (východní) části – od ulice Nad alejí), chodníku mezi vestibulem a OD Billa

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Objekt zázemí terminálu BUS

provedeny vnější omítky, dokončovací práce

Terminál BUS

uvnitř točky TRAM provedeny živičné povrchy, provedeno napojení z Ankarské ul. (dlažba) + chodník

 

Ochrana kabelů NN a 22kV PREdi na ZS BRE2

práce dokončeny

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)               

 

Stanice MO - Práce HSV + PSV

probíhají zednické práce po montážích tg

                  ZTI - dokončeno

                 Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

obkládání keramickými deskami stěn podchodu

vnější dřevěný obklad: západ – dokončeno, východ – montáž pokračuje

probíhá pokládka dlažby na nástupišti – severní část cca 95%, na jižní části probíhá

                  Izolace

podchod: izolování stěn výstupů – dokončuje se

montáž rastru provětrávané fasády: západ – dokončeno, východ - probíhá

                  Zásypy

probíhají v DD1, část III.

                  Opěrná stěna

obkládání železobetonové opěrné stěny přírodním kamenem dokončeno

               

DIR Kukulova – fáze 7

od 24.8. do 27.9.2014 – provoz oběma směry

 

Podchod pod Kukulovou ulicí

dokončení železobetonových konstrukcí a izolací i patek pro zastřešení k nemocnici, montáž tepelné izolace uvnitř podchodu a obklad stěn - dokončování 

 

Osvětlení stanice MO

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel v celé stanici

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 7

pokládka dlažby chodníku u zálivu BUS částečně dokončena

demolice starých povrchů v místě původní zastávky BUS

 

Definitivní protihlukové stěny

dokončení železobetonových konstrukcí, pokračuje vyzdívání stěn a obezdívání pilířů

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma

probíhají zásypy a bourání části zajištění stavební jámy a obvodového věnce

 

Větrací objekt v km 10,059 (nadzemní část)

dokončeno armování a betonáže obvodových stěn, armování stropní desky

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Zásypy hloubené části

probíhá průběžně navážení a hutnění

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

            

Tunelový vodovod                                                                                                                             (HT)      

topné kabely a izolace budou osazeny na požadovaných místech do konce 09/14

 

Osvětlení traťových tunelů                                                                                                              (MTS)

postupně probíhá zprovoznění (rozsvícení) na definitivní přívod:

               zapojeno SOD 08 (JKT), SOD 07 (JKT, a část SOD 06

 

Eskalátory a výtahy                                                                               (MTS)

 

Stanice Bořislavka

montáž výtahů: podchod sever dokončeno, jih – probíhá, vestibul sever – dokončeno

dlouhé výtahy: zahájeno

montáž eskalátorů: probíhá, díly zavezeny

 

Stanice Nádraží Veleslavín

montáž osobního a nákladního výtahu dokončena

montáž horní trojice eskalátorů: dokončena hrubá, dolní trojice - probíhají

 

Stanice Petřiny

montáž eskalátorů: pokračuje montáž řetězů

montáž osobního výtahu z výstupního objektu Brunclíkova na terén

montáž dvojice výtahů ze stanice do výstupního objektu Brunclíkova

 

Stanice Nemocnice Motol

dokončena montáž dvou eskalátorů mezi nástupišti a podchodem

výtahy připraveny ke zkouškám

 

V Praze dne 22.9.2014                                                                         

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-09-26 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz