Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

31. týden                                                                                  28.7. - 3.8.2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

omítky v chodbě 760.1, bourací práce dle PD

hygibuňka - montáž rozvodů ZTI  

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely

úklid v kolejišti po stavební činnosti

 

Hloubený sdružený objekt

opravy po montáži technologie, podlahy, malby

 

Nadzemní část VZT objektu v km 15,515

realizace zelené střechy a ukončování izolací

 

probíhá úprava chodníků po zrušení záborů v Evropské + Kanadské, příjezdová komunikace k VZT objektu

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

probíhá malba stěn, zazdívání požárních klapek a potrubí VZT

sanace výronů vody, pokládka keramické dlažby na nástupišti

 

Vestibul stanice Bořislavka

keramický obklad stěn, obklad výstupních schodišť, dokončuje se montáž zámečnických konstrukcí

 

Podchod ulice Evropské

provádějí se nátěry podlah a úpravy povrchů – štukování

montáž elektrorozvodů pod podhled, probíhá úprava venkovních schodišť a přístupových komunikací

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

VZT propojky mezi TT

příprava pro montáž požárních vrat, pokračuje úklid TT po stavebních činnostech

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

zásypy: na jižní straně jámy provedeny do výšky stropu

zahájena montáž bednění pro uzavření zavážecího otvoru nad kolejí č.2

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

      

Vnitřní práce HSV a PSV (Hloubený objekt, Stanice NV, Vestibul, Podchod)

montáž rámů prosklené stěny v ÚP, příprava pro obklady schodišťových stěn

vysoušení místností, provádění zateplovacího systému v úrovni podchodu v obchodních jednotkách

 

Stanice NV - Architektonické řešení – Podhledy

nástupiště: montáž rastru a lamel podhledu

finální vyrovnávání a zaklápění rastrů podhledů v ÚN - dilatace B a C

          

Hloubený objekt - ZTI

kompletace rozvodů

                       

Podchod pod ulicí Evropskou - ZTI

montáž vodovodu a suchovodu v ÚP

 

Opěrné zídky

jižní část – montáž sítí gabionové stěny a ukládání kamene

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice (ÚPV, ÚNN)

 

Úpravy vozovek a chodníků Evropské ulice – dopravní fáze 6

práce probíhají

 

Úpravy vozovek a chodníků Veleslavínské ulice

výkopové práce pro terminál BUS

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                         (MTS)

 

příprava na montáž požárních vrat ve VZT propojkách

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Architektonické řešení – Obklady a nátěry, Dlažby, Zámečnické konstrukce

dokončování obkladů stěn nástupiště v DD3 a DD4

pokládka dlažby nástupiště v DD3 okolo výtahové šachty a na okrajích nástupiště u světelné informační linie (mimo slepeckou dlažbu)

            

Vestibul – Práce HSV a PSV

dokončovací práce

            Opláštění: probíhá montáž vnějšího obkladu vč. tepelné izolace

            Střešní plášť: dokončování vodotěsné izolace, zátopová zkouška na části střechy

           

Eskalátorový tunel

zavezení a montáž 3. ramene eskalátorů

 

Výtahová šachta – Práce HSV a PSV

pokládka dlažby na únikovém schodišti po celé výšce

 

Výstupní objekt Brunclíkova 

zásypy: uřezávání zápor a demontáž výdřevy, dokončování prací

zámečnické konstrukce: osazen ocelový prvek odbavovací linie do podlahy

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž ve stanici, ve výstupním objektu Brunclíkova a ve výtahové šachtě

připojování uzemnění litých podlah, montáž zvonků do MDT

 

Přístupová štola - Stavební jáma

probíhá zásyp – provedeno cca 98%                                                                                                  (HT)

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

v realizované části umožněn průjezd veřejnosti + přístup na nové chodníky, příprava na zahájení prací v další části

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

ZS MO2: likvidace dočasného záboru

 

Objekt zázemí terminálu BUS

probíhají práce na ZTI, provedena izolace střechy

 

Terminál BUS

penetrace podkladních vrstev vozovky – příprava pro pokládku asfaltu

 

Ochrana kabelů NN a 22kV PREdi na ZS BRE2: práce probíhají

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice MO - Práce HSV + PSV

zdění příček v DD1 část III., provádění omítek, štuků a nátěrů betonových konstrukcí, pokládka podkladních vrstev podlah, osazování zárubní 

montáž lezného oddělení mezi stanicí a trvale kotvenou podzemní stěnou

                  ZTI

montáž potrubí vodovodu a kanalizace v prostoru DD1 část III.

                  Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

obkládání keramickými deskami ve vestibulu a na nástupišti – doměrky a detaily

obkládání nadzemní části vnější stěny u hlavního vstupu dřevěným obkladem

probíhá pokládka dlažby na nástupišti, osazují se zámečnické konstrukce výplní vnitřních otvorů

                  Izolace

montáž rastru provětrávané fasády jižní části stanice, podchod: izolování stěn výstupů

                  Zásypy

průběžně probíhají

                  Opěrná stěna

obkládání železobetonové opěrné stěny přírodním kamenem

               

DIR Kukulova – fáze 6g

od 23.7. do 23.8.2014 – provoz oběma směry

 

Osvětlení stanice MO

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel v celé stanici

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 7

definitivní úpravy jižní strany vozovky

 

Definitivní protihlukové stěny

dokončování železobetonových konstrukcí, zahájeno vyzdívání stěn vápenopískovými cihlami mezi pilíři

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

            

Tunelový vodovod                                                                                                                            (HT)      

topné kabely a izolace budou osazeny na požadovaných místech v 09/14

 

Osvětlení traťových tunelů                                                                                                            (MTS)

postupně probíhá pokládka kabelových tras a montáž svítidel po celé trase

 

Eskalátory a výtahy                                                                               (MTS)

 

Stanice Bořislavka

montáž výtahů z podchodu pod Evropskou ulicí a z vestibulu

zahájena montáž eskalátorů 1. ramene eskalátorů

 

Stanice Nádraží Veleslavín

probíhá montáž osobního (pro cestující) a nákladního výtahu, montáž horní i dolní trojice eskalátorů

 

Stanice Petřiny

montáž 3. ramene eskalátorů

montáž osobního výtahu z výstupního objektu Brunclíkova na terén

montáž dvojice výtahů ze stanice do výstupního objektu Brunclíkova

 

Stanice Nemocnice Motol

dokončena montáž dvou eskalátorů mezi nástupišti a podchodem

 

V Praze dne 4.8.2014                                                                         

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-08-11 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz