Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

50.TÝDEN                                                                                            9. - 15.12.2013

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická – Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

Zhotovitel technologické části: SKANSKA CZ, a.s. (SKA)

 

50.TÝDEN                                                                                            9. - 15.12.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

práce přerušeny

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1

vyzděny příčky v úrovni ÚPK a ÚK, dokončeny betonové podlahy v ÚPK

pokračují práce na nosných konstrukcích před raženou VZT štolou (vynechaná cca ÂĽ objektu)

               zabetonována základová deska, armování a příprava betonáže stěn v úrovni kolejí

probíhá betonáž podkladních betonů u ST1, ST3 a ST4 v ÚNK (betonáž části, která byla vynechána pro zásobování štoly a TT)

 

LTT a PTT - Konstrukce pro kabely

LTT - vrtání a montáž kabelových stojin - provedeno cca 750m, v PTT cca 700m

 

VZT štola ze ZS E1 do TT

klenba dokončena

přechod mezi hloubenou a raženou částí bude zabetonován až po dokončení kolejových betonů v PTT

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

           

Stanice Bořislavka

pokračuje vyzdívání příček vč. omítek a štuků v ÚPN, průběžně malby – kabelové kanály

probíhají práce k zajištění termínů STP pro technologii

montáž ocelových chrániček pro kabelové trasy na ostění ve veřejné části stanice

 

Vestibul stanice Bořislavka

provádějí se omítky a štuky

realizace vodovodu a kanalizačního potrubí

 

Přístupová štola

pokračuje montáž hydroizolace klenby, probíhá armování klenby, montáž formy pro betonáž klenby definitivního ostění

 

Výtahová šachta

probíhají práce na vnitřních nosných konstrukcích (armování + betonáže)

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

dokončeny nosné konstrukce (do úrovně terénu mimo zavážecí otvory), vč. prací HSV + PSV

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

 

Hloubený objekt - Vnitřní práce HSV a PSV

DD1     - dokončovací práce probíhají v ÚNV a ÚP

                        - v nižších úrovních probíhají dokončovací práce (drobné opravy)

- realizace podlah a finálního nátěru podlah ve vybraných místnostech (ÚNV)

DD2     - dokončovací práce v ÚP

           

                 Zdravotně technické instalace

pokračuje montáž vodovodního a kanalizačního potrubí (úroveň podchodu)

 

Podchod - Práce HSV a PSV

omítání a štukování příček v ÚP, dokončena hrubá podlaha, nátěry kabelového kanálu

montáž vodovodního potrubí

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice

 

Odvodnění komunikací a ploch

dokončování zásypů

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                        (MTS)

                             

v LTT a PTT probíhá úklid po stavebních pracích a v místech lokálních průsaků injektáže

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

realizace omítek a štuků, vnější stěna před obratovým tunelem (DD5 - ÚNN)

průběžně malby ve všech úrovních, betonáže podlah v ÚN

dokončen nátěr čerpacích jímek

zahájeny obkladačské práce v ÚPN (neveřejné prostory

              Zdravotně technické instalace

montáž potrubí vodovodu a kanalizace v ÚPN a ÚN

 

Vestibul

dokončeno zazdívání otvorů (VZT klapky + VZT potrubí)

pokračuje montáž oken, probíhá realizace střešního pláště

 

Obratové koleje - Kabelové konstrukce

pokračuje montáž kabelových konstrukcí a roštů

 

Strojovna hlavního větrání - Izolace + Definitivní ostění

realizace objektu zatím nezahájena

 

Výstupní objekt Brunclíkova

práce zatím nezahájeny

 

Výtahová šachta - Vnitřní nosné konstrukce

pokračuje realizace posledních železobetonových podest + montáž prefabrikovaných ramen schodiště

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž ve všech úrovních

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Přístupová štola - zrušení

dokončena vyzdívka první stěny ze ztraceného bednění, výplň zásypovým materiálem

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Příprava území pro podchod

odstranění dlážděných vrstev chodníků; kácení křovin

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - Izolace + Nosné konstrukce

armování stěn 1.PP

                  

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 3.etapa (d.d.1 část III, d.d.7, podchod)

vrtání + osazování zápor (provedeno cca 25%) a zajišťování stavební jámy

                

                  Izolace

dokončena tepelná izolace v prostoru mezi stanicí a trvale kotvenou stěnou

                  Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

zdění dělicích zdí a příček, provádění omítek a podkladních vrstev podlah, osazování ocelových zárubní a povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

                  Hromosvod

probíhá montáž jímacích tyčí na proskleném střešním plášti

                  Architektonické řešení - Obklady

obklady prováděny v celé stanici

                  Architektonické řešení – zámečnické konstrukce

probíhá osazování vnějších oken – DD1 a DD4

                  Opěrná stěna u nouzového výstupu ze stanice

stěna zabetonována

                  Prosklený střešní plášť

probíhá izolace příčných spár a montáž lávek

                  ZTI

montáž kanalizačního potrubí v prostoru podchodu (DD1)

 

DIR Kukulova - 6a. fáze

od 1.12.2013 na 4 měsíce zábor jižní poloviny komunikace ulice Kukulovy, ponechání dopravy v severním pruhu (dva jízdní pruhy - směr Vypich a směr ulice Plzeňská)

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení, probíhá v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                            

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                (MTS)

kolejové betony v úseku BO - E1: od BO v PK dokončeno 1053m (z celkem 1053m)

                                                             v LK provedeno 780m (z celkem 1053m)

             v úsek E1 – DE: v PK i LK dokončeno (659m)

kolejnice: v LK kolejnice položeny v montážní poloze k propojce 2.2 (cca 400m)

 

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                (HT)

kolejnice: v LK dokončeno (193m)

 

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                (HT)

kolejnice: úsek od E2 do BO - v LK dokončeno (650m), v PK nezahájeno

               úsek od NV do E2 - v LK dokončeno v celé délce, v PK provedeno cca 80m

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                                              (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                 (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno (1050m)

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                 (HT)

kolejové betony: dokončeno (celkem 178m)

kolejnice: JKT - v LK i PK dokončeno v celé délce (186 m), obratová kolej – nezahájeno (178m)

   stanice – v LK i PK dokončeno (217m)

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                                (HT)

kolejnice: DKT - v LK i PK dokončeno (750m)

               JKT - v LK i PK dokončeno (314m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                                   (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

 

 

 

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                                                      (SKA)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO PROVOZNÍ SOUBORY TECHNOLOGIE

 

SOD 03 Stanice Bořislavka

 

PC 91 Energetická zařízení

Kabelové vedení 22 kV v úseku Bořislavka - Kanadská

proběhla předpřejímka STP

Uzemnění metra

proběhla předpřejímka STP

MDT ve stanici Bořislavka

proběhla přejímka STP

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Větrání EGB

proběhla přejímka STP

 

SOD 04 Hloubené tunely a strojovna VZT

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Hlavní větrání

proběhla přejímka STP

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

PC 91 Energetická zařízení

Trakční zařízení ve stanici Nádraží Veleslavín vč. tunelů

proběhla předpřejímka STP

Silové rozvody NN, MDT ve stanici

probíhají montáže

Uzemnění metra, Kabelové vedení 22 kV v úseku Bořislavka-Nádraží Veleslavín

proběhla přejímka STP

 

PC 93 Sdělovací zařízení

Informace o konečné vlaků, Zařízení průmyslové televize, Automatizace odbavování cestujících, Světelná informační linie, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Strukturovaná kabeláž pro OV, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

proběhly přejímky STP

 

PC 94 Strojní zařízení

Čerpací stanice ve stanici Nádraží Veleslavín - strojní a elektročást

proběhla předpřejímka STP

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT, Větrání EGB

probíhá montáž vzduchotechniky

 

PC 96 ASDŘ

ASDŘ – Energetický a Technologický systém

proběhly přejímky STP

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

PC 91 Energetická zařízení

Trakční zařízení ve stanici Petřiny vč. tunelů - přívodní kolejnice a elektrovýzbroj

proběhla předpřejímka STP

Silové rozvody NN, Uzemnění metra, Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny - Nemocnice Motol, MDT ve stanici

probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 93 Sdělovací zařízení

Sdělovací kabely v úseku Nádraží Veleslavín - Petřiny, VKV spojení s vlaky, Radiová síť PS TSM 400,

              Radiová síť PS MRS TETRA, Radiová síť PS vyzařovací kabel, Informace o konečné vlaků ve stanici Petřiny

proběhla předpřejímka STP

Zařízení průmyslové televize

proběhla přejímka STP

Automatizace odbavování cestujících, Světelná informační linie

proběhla předpřejímka STP

Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 94 Strojní zařízení

Čerpací stanice - strojní část a elektro část

proběhla přejímka STP

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT - strojní a elektro část, Větrání EGB - strojní a elektro část

probíhá montáž vzduchotechniky

 

PC 96 ASDŘ

ASDŘ - Energetický a Technologický systém

proběhla přejímka STP

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol

 

PC 91 Energetická zařízení

Trakční zařízení ve stanici Nemocnice Motol vč. tunelů - přívodní kolejnice a elektrovýzbroj, Silové rozvody, Uzemnění metra, Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny - Nemocnice Motol, MDT ve stanici Nemocnice Motol

probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 93 Sdělovací zařízení

Sdělovací kabely v úseku Petřiny-Nemocnice Motol

proběhla předpřejímka STP

VKV spojení s vlaky v úseku Petřiny-Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

Radiová síť PS TSM 400, Radiová síť PS MRS TETRA, Radiová síť PS štěrbinový kabel PE-MO, Informace o konečné vlaků ve stanici Nemocnice Motol

proběhla předpřejímka STP

Zařízení průmyslové televize

proběhla přejímka STP

Automatizace odbavování cestujících, Světelná informační linie

proběhla předpřejímka STP

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

proběhly přejímky STP

 

PC 94 Strojní zařízení

Čerpací stanice ve stanici Nemocnice Motol - strojní a elektro část

proběhla přejímka STP

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT stanice Nemocnice Motol - strojní a elektročást - probíhá montáž vzduchotechniky

Větrání EGB ve stanici Nemocnice Motol - strojní a elektročást

probíhá montáž vzduchotechniky

 

PC 96 ASDŘ

ASDŘ Energetický systém a Technologický systém - stanice Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

 

V Praze dne 17.12.2013                                                                     

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-12-20?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.