Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

48.TÝDEN                                                                                     25.11. - 2.12.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

práce přerušeny

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                       (MTS)

 

LTT + PTT - Konstrukce pro kabely

vrtání a montáž kabelových stojin: v LTT provedeno cca 650m, v PTT cca 500m

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1 (Kanadská)

po vytažení betonářské formy bude probíhat dokončení zbývajících nosných konstrukcí

dokončeno napojení izolací hloubeného a raženého objektu

realizace zděných příček v ÚPK a ÚK

dokončeny betonové základy pod VZT v úrovni kolejí

 

VZT štola ze ZS E1 do TT

klenba: přechod mezi hloubenou a raženou částí bude proveden až po dokončení kolejových betonů v LTT

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1 - CV4                                           (HT)

           

Stanice Bořislavka

vnitřní nosné konstrukce: v DD1 až DD4 dokončeny

vyzdívání příček v ÚPN

probíhají práce pro zajištění termínů STP pro technologii

 

Vestibul stanice Bořislavka

vyzdívání příček, práce na ZTI, provádí se trubkování elektroinstalace pod omítku

 

Přístupová štola František

dokončeno dno definitivního ostění, pokračuje montáž hydroizolace klenby

 

Výtahová šachta

probíhají práce na vnitřních nosných konstrukcích (armování + montáž bednění)

 

Definitivní úpravy TT

obnovení provozu tramvají dne 30.11.2013

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

svislé konstrukce přístupové šachty a práce HSV + PSV dokončeny

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

 

Hloubený objekt - Zásypy

dokončování zásypu hloubeného objektu do úrovně terénu

             Vnitřní práce HSV a PSV

DD0 (MDT) - práce dokončeny

DD1     - dokončovací práce v ÚNV a ÚP, dokončeny hrubé podlahy v ÚP

                        - v nižších úrovních probíhají dokončovací práce

DD2     - dokončování výplňových betonů v ÚP (na základovou desku)

            - dokončovací práce (omítání a štukování) v ÚP

            Zdravotně technické instalace

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí (úroveň podchodu)

 

Podchod - Práce HSV a PSV

dokončeno vyzdívání příček, omítání, štukování a hrubá podlaha

montáž vodovodního potrubí

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice

 

Odvodnění komunikací a ploch

stavba spadišťového prostoru ve vyhloubené šachtě

pokračují práce na kalové jímce a odlučovači ropných látek

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                      (MTS)

 

probíhá úklid v LTT i PTT po stavebních pracích

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 - PE4                                 (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

dokončování omítek a štuků nad nástupištěm v DD3 a DD4, průběžně malby

přizdívání zárubní, zazdívání prostupů po technologii (VZT)

dokončování podlah v ÚPN (DD1 a DD2), v ÚN (DD3+DD4)

                   Zdravotně technické instalace

montáž ocelového potrubí vodovodu v ÚPN a ÚN

 

Vestibul - Vnitřní práce HSV a PSV

zazdívání otvorů (VZT klapky + potrubí)

 

Obratové koleje - Izolace + Definitivní ostění

kompletně dokončeno v celé délce 178m - 18bloků

                  Práce HSV a PSV

za dokončeným definitivním ostěním probíhá realizace pochozí lávky (dokončeno cca 170m)

                  Kabelové konstrukce

zahájena montáž

 

Strojovna hlavního větrání - Izolace + Definitivní ostění

realizace objektu pozastavena

 

Výstupní objekt Brunclíkova

práce nezahájeny (z důvodu rozhodnutí vedení stavby)

 

Výtahová šachta - Vnitřní nosné konstrukce

pokračuje realizace železobetonových podest + montáž prefabrikovaných ramen schodiště

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž osvětlení v ÚNN, ÚM

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Dvoukolejný tunel - Kabelové konstrukce                              

dokončena montáž

        

Ražená VZT šachta – práce HSV a PSV                                                                    

práce dokončeny

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Příprava území - pro podchod

odstranění dlážděných vrstev chodníků; kácení křovin

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - Izolace + Nosné konstrukce

dokončen strop a stěny (3.PP), armování stěn (2.PP)

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Práce HSV a PSV

zahájena realizace obslužné lávky mezi kolejemi - montáž bednění desky

                      Konstrukce pro kabely

dokončena montáž

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 3.etapa (d.d.1 část III,d.d.7, podchod)

vrtání zápor a zajišťování stavební jámy

                      Zásypy I. etapa (DD1 část I. až DD6)

nově provedeny zásypy rampy DD6

                      Izolace

tepelná izolace – probíhá montáž v prostoru mezi stanicí a trvale kotvenou stěnou

izolace stěn rampy DD6 dokončeny

                      Nosné konstrukce DD1 část II.

nosné konstrukce dokončeny

                      Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

zdění dělicích zdí a příček, omítek; pokládka podkladních vrstev podlah, osazování ocelových

zárubní a povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

                      Hromosvod

probíhá montáž jímacích tyčí v proskleném střešním plášti

                      Architektonické řešení - obklady

obklady prováděny v celé stanici

                      Opěrná stěna u nouzového výstupu ze stanice

zabetonována patka opěrné konstrukce, armování stěny

                      Prosklený střešní plášť

probíhá izolace příčných spár a montáž lávek

                      Zelená střecha

provedeny spádové betony střech I. – III.

                      ZTI

montáž kanalizačního potrubí na DD1 v prostoru podchodu.

 

DIR Kukulova - 4. fáze

od 30.11.2013 doprava přesunuta na severní  část vozovky

                       6a. fáze

T: 1.12.2013 - 23.3.2014 (měsíce) - zábor jižní poloviny komunikace ulice Kukulovy, ponechání dopravy v severním pruhu (dva jízdní pruhy - směr Vypich a směr ul. Plzeňská)

 

Kanalizační přípojky odvodnění

dokončeny práce na napojování přípojek na dešťovou kanalizaci

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                            

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                              (MTS)

kolejové betony v úseku BO - E1: od BO provedeno v PK 990m z celkem 1053m, v LK 680m z celkem 1053m

              v úseku E1 - DE: v PK i LK dokončeny - celkem 659m

 

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                (HT)

kolejové betony dokončeny v LK i PK - 193m

kolejnice - v LK zahájena montáž

 

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                   (HT)

kolejnice - v LK položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce stanice Bořislavka

 

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                (HT) 

kolejnice od E2 do BO - v LK položeny a upevněny v celé délce až ke stanici Bořislavka (650 m)

                                     v PK - nezahájeno

 

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                             (HT)

kolejnice v úseku NV - E2: v LK dokončeno, v PK zahájeno, probíhá upevnění

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                             (HT)

kolejnice - v LK dokončeno, v PK probíhá upevnění

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                             (HT)

kolejnice - v LK dokončeno (1050m), v PK dokončeno (1030m)

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                             (HT)

kolejnice - obratová kolej (JKT): v LK i PK kompletně dokončeno v celé délce (186m)

    stanice: v LK i PK dokončeno (217m)

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                             (HT)

kolejnice – DKT: v PK i LK dokončeno (750 m)

                 JKT: v PK i LK dokončeno (314m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                               (HT)

kolejnice - v LK i PK dokončeno

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                                                    (SKA)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO PROVOZNÍ SOUBORY TECHNOLOGIE

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

MDT ve stanici

prostory předány technologům, příprava na zahájení prací

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP

Staniční VZT

proběhla přejímka STP, probíhá montáž

Větrání EGB

proběhla přejímka STP, probíhá montáž

ASDŘ - Energetický i Technologický systém

proběhla přejímka STP

PC 93

u vybraných PS probíhají nebo proběhly předpřejímky STP

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP, příprava na zahájení prací

Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž technologických zařízení

Sdělovací kabely v úseku Nádraží Veleslavín - Petřiny, VKV spojení s vlaky, Radiová síť PS TSM 400,

Radiová síť PS MRS TETRA, Radiová síť PS vyzařovací kabel

proběhla předpřejímka STP

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení,

Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

proběhly přejímky STP

Čerpací stanice

proběhla předpřejímka STP

Staniční VZT

pokračuje montáž

Větrání EGB

probíhá montáž

 

ASDŘ - Energetický i Technologický systém

proběhla přejímka STP

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol

 

Trakční zařízení ve stanici Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP, příprava na zahájení prací

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP

Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

VKV spojení s vlaky

proběhla přejímka STP

Sdělovací kabely v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení,

Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

proběhly přejímky STP

Čerpací stanice

proběhla přejímka STP

Staniční VZT

probíhá montáž

Větrání EGB

probíhá montáž

ASDŘ - Energetický systém

proběhla přejímka STP

 

V Praze dne 3.12.2013                                                           

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-12-04?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.