Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

47.TÝDEN                                                                                         18. - 24.11.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

práce přerušeny

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                       (MTS)

 

LTT + PTT - Konstrukce pro kabely

LTT i PTT - vrtání a montáž kabelových stojin – dokončeno cca 400 m

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1 (Kanadská)

po vytažení betonářské formy budou dokončeny nosné konstrukce

dokončeno napojení izolací hloubeného a raženého objektu

 

VZT štola ze ZS E1 do TT

klenba - dokončeny 4 záběry, poslední záběr - přechod mezi hloubenou a raženou částí bude zabetonován až po dokončení kolejových betonů v LTT

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

           

Stanice Bořislavka

vnitřní nosné konstrukce: v DD1 až DD4 dokončeny

práce HSV a PSV: vyzdívání příček v ÚPN

probíhají práce dle potřeb pro zajištění termínů STP pro technologii

 

Vestibul stanice Bořislavka

práce HSV a PSV: vyzdívání příček

práce na ZTI

provádí se trubkování pro elektroinstalace pod omítku

 

Přístupová štola

dokončeno dno definitivního ostění, zahájena hydroizolace klenby

 

Výtahová šachta

probíhají práce na vnitřních nosných konstrukcích (armování + montáž bednění)

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

svislá konstrukce přístupové šachty - dokončeny nosné konstrukce

práce HSV a PSV: dokončovací práce pro splnění STP pro technologii

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                              (MTS)

 

Hloubený objekt - Zásypy

dokončeny zásypy hloubeného objektu do úrovně terénu

              Vnitřní práce HSV a PSV

DD0 (MDT) - práce dokončeny

DD1     - práce probíhají v ÚNV a ÚP

- realizace podlah v ÚP

                        - v nižších úrovních probíhají dokončovací práce

DD2     - dokončování výplňových betonů v ÚP (na základovou desku)

            - vyzdívání, omítání a štukování v ÚP

            Zdravotně technické instalace

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

 

Podchod - Práce HSV a PSV

dokončeno vyzdívání příček, omítání a štukování v ÚP

montáž vodovodního potrubí

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice

 

Odvodnění komunikací a ploch

stavba spadišťového prostoru ve vyhloubené šachtě

pokračují práce na kalové jímce a odlučovači ropných látek

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín – Petřiny                     (MTS)

 

probíhá úklid v LK i PK po stavebních pracích

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 - PE4                                  (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

provádění omítek a štuků nad nástupištěm (DD3 a DD4), průběžně malby

osazování zárubní vč. dozdívek, zazdívání prostupů po technologii - MDT (ÚNN a ÚN)

realizace podlah v ÚPN (DD1 a DD2), ÚNN (DD4) a ÚN (DD4)

                 Zdravotně technické instalace

montáž ocelového potrubí vodovodu v ÚPN a ÚN

 

Vestibul - Vnitřní práce HSV a PSV

dokončování omítek a štuků v ÚV

 

Obratové koleje - Izolace a Definitivní ostění

kompletně dokončeno v celé délce 178m - 18bloků

                 Práce HSV a PSV

za dokončeným definitivním ostěním probíhá realizace pochozí lávky (provedeno cca 140m)

                 Kabelové konstrukce

zahájena montáž

 

Strojovna hlavního větrání - Izolace a Definitivní ostění

realizace objektu nezahájena

 

Výstupní objekt Brunclíkova

práce přerušeny

 

Výtahová šachta - Vnitřní nosné konstrukce

pokračuje realizace železobetonových podest + montáž prefabrikovaných ramen schodiště

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž osvětlení v ÚNN a ÚN

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol                        (HT)

 

Dvoukolejný tunel - Kabelové konstrukce                              

montáž dokončena

        

Ražená VZT šachta - Práce HSV a PSV                                                                     

práce dokončeny

 

 

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                             (HT)               

 

Příprava území pro podchod

proveden zábor území a demontáž stávajících protihlukových stěn

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - Izolace a Nosné konstrukce

provedeny izolace základové desky

dokončena základová deska

dokončen strop a stěny (3. PP), armování stěn (2. PP)

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Práce HSV a PSV

zahájena realizace obslužné lávky mezi kolejemi - zabetonována stěna lávky, montáž bednění desky

                 Zásypy hloubené části

zásypy zeminou včetně hutnění proběhly na blocích 24-41, blok č. 42 zatím bez zásypů

                 Konstrukce pro kabely

montáž dokončena

 

Stanice Nemocnice Motol - Zásypy I. etapa (DD1 část I. až DD6)

dokončování zásypů rampy v DD6

                 Izolace

hydroizolace dokončeny v DD1 část I. + II. až DD5

tepelná izolace - probíhá montáž v prostoru mezi stanicí a trvale kotvenou stěnou

izolace stěn rampy DD6 dokončeny

                 Nosné konstrukce DD1 část II.

dokončeny

                 Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

zdění dělicích zdí a příček, omítek, pokládky podkladních vrstev podlah, osazování ocelových zárubní a povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

                 Hromosvod 

montáž jímacích tyčí v proskleném střešním plášti

                 Obklady

obklady prováděny v celé stanici

                 Opěrná stěna u nouzového výstupu ze stanice

zabetonována patka opěrné konstrukce, armování stěny

                 Prosklený střešní plášť

probíhá izolace příčných spár a montáž lávek

                 Zelená střecha

provedeny spádové betony střech I. – III.

                 ZTI

pokračuje montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

 

DIR Kukulova - 4. fáze

trvá zábor poloviny komunikace ulice Kukulovy, ponechání dopravy ve dvou jízdních pruzích (směr Vypich a směr ulice Plzeňská)

 

Provizorní komunikace a chodníky – 5. dopravní fáze

položena obrusná vrstva souvrství vozovky

 

Kanalizační přípojky odvodnění

dokončeny práce na napojování přípojek na dešťovou kanalizaci

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení, probíhá v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                           

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                     (MTS)

kolejové betony v úseku BO - E1: od BO v PK provedeno 890m z celkem 1053m

                                                             v LK provedeno 580m z celkem 1053m

              v úseku E1 - DE: provedeno v PK 650m z celkem 650m

                                                              v LK dokončeno 600m z celkem 650m

 

 

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                       (HT)

kolejové betony: v LK i PK dokončeny (193m)

 

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                        (HT)

kolejnice: v LK položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce stanice Bořislavka

 

Kolejový svršek v SOD 04 - od E2 do BO                                                                                         (HT)

kolejnice: v LK položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce až ke stanici Bořislavka (650 m),  probíhá montáž upevnění - provedeno cca 450m

                v PK nezahájeno

              od NV do E2                                                                                                                                 (HT)

kolejnice: v LK dokončeno

                v PK zahájeno, v části položeny kolejnice v montážní poloze

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                                          (HT)

kolejnice: v LK dokončeno

               v PK kolejnice položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                  (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno (1050m a 1030m)

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                 (HT)

kolejnice: obratová kolej (JKT) - v LK i PK dokončeno (186m)

   stanice                     - v LK i PK dokončeno (217m)

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                                (HT)

kolejnice: DKT - v PK i LK dokončeno (750 m)

               JKT - v PK i LK dokončeno (314 m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                                (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                                                      (SKA)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO PROVOZNÍ SOUBORY TECHNOLOGIE

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

MDT ve stanici

prostory předány technologům, příprava na zahájení prací

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP

Staniční VZT

proběhla přejímka STP, probíhá montáž

Větrání EGB

proběhla přejímka STP, probíhá montáž

ASDŘ – Energetický systém, Technologický systém

proběhla přejímka STP

PS 93

u vybraných PS probíhají nebo proběhly předpřejímky STP

 

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP, příprava na zahájení prací

Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž technologických zařízení

 

Sdělovací kabely v úseku Nádraží Veleslavín Petřiny, VKV spojení s vlaky, Radiová síť PS TSM 400,

Radiová síť PS MRS TETRA, Radiová síť PS vyzařovací kabel

proběhla předpřejímka STP

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení,

Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

proběhly přejímky STP

Čerpací stanice

proběhla předpřejímka STP

Staniční VZT

pokračuje montáž

Větrání EGB

probíhá montáž

ASDŘ - Energetický systém, ASDŘ - Technologický systém

proběhla přejímka STP

 

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol

 

Trakční zařízení ve stanici Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP, příprava na zahájení prací

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP

Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny - Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

VKV spojení s vlaky

proběhla přejímka STP

Sdělovací kabely v úseku Petřiny - Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

u výše zmíněných PS proběhly přejímky STP

Čerpací stanice

proběhla přejímka STP

Staniční VZT

probíhá montáž

Větrání EGB

probíhá montáž

ASDŘ - Energetický systém

proběhla přejímka STP

 

V Praze dne 26.11.2013                                                                     

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-11-28?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.