Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

46.TÝDEN                                                                                         11. - 17.11.2013

 

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

práce přerušeny

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                       (MTS)

 

LTT a PTT - Konstrukce pro kabely

v LTT i PTT - vrtání a montáž kabelových stojin - provedeno cca 350 m

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1 (Kanadská)

práce probíhají na cca 2/3, zbývající 1/3 bude dokončena po vytažení betonářské formy z VZT štoly

úroveň nad kolejí (ÚNK2) – zabetonována stropní deska

armování stěn přístupového objektu (komínu) a zdění odvětrávacího objektu v jižní části

izolace stěn dokončeny v úrovni kolejí (ÚK), probíhají práce v ÚNK

dokončeno napojení izolací hloubeného a raženého objektu

 

VZT štola mezi TT a ZS E1

izolace kompletně dokončeny

klenba: dokončeny 4 záběry, poslední záběr (přechod mezi hloubenou a raženou částí) bude zabetonován až po dokončení kolejových betonů v LTT

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

           

Stanice Bořislavka - Vnitřní nosné konstrukce

v DD1 až DD4 dokončeny

              Práce HSV a PSV

v DD1 vyzdívání příček (ÚNN a ÚNN2)

 

probíhají práce dle potřeb pro zajištění termínů STP pro technologii

 

Vestibul stanice Bořislavka - Práce HSV a PSV

vyzdívání příček

provádí se trubkování elektroinstalace pod omítku

 

VZT štola (část přístupové štoly František)

probíhá realizace dna definitivního ostění

 

Výtahová šachta

probíhají práce na vnitřních nosných konstrukcích (armování + montáž bednění)

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

svislá konstrukce šachty, kterou bude umožněn přístup do VZT objektu po zasypání stavební jámy – 5.záběr dokončen = nosné konstrukce dokončeny

               Práce HSV a PSV

dokončeno omítání zdiva v technologické části, probíhá začišťování betonových konstrukcí

montáž zámečnických konstrukcí (jeřábová drážka, žebříky apod.)

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                              (MTS)

 

Hloubený objekt - Izolace + Nosné konstrukce

DD0 + DD1 + DD2 - nosné konstrukce dokončeny

DD1 - dokončování izolací vnějších obvodových stěn (ÚP)

               Zásypy

pokračují zásypy ve východní a jižní části do úrovně terénu

               Vnitřní práce HSV a PSV

DD0 (MDT) - práce dokončeny

DD1     - práce v ÚNV a ÚP: betonáže podlah (ÚP), v nižších úrovních probíhají dokončovací práce

DD2     - dokončování výplňových betonů v ÚP (na základovou desku)

- vyzdívání, omítání a štukování (ÚP)

               Zdravotně technické instalace

montáž vodovodu a kanalizačního potrubí                 

 

Podchod - Práce HSV a PSV

vyzdívání příček, omítání a štukování (ÚP)

montáž vodovodního potrubí

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice

 

Odvodnění komunikací a ploch

dokončeno zaústění do stávající kanalizace

stavba spadišťového prostoru ve vyhloubené šachtě

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                        (MTS)

          

probíhá úklid v LTT i PTT po stavebních pracích

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 – PE4                                   (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

dokončování omítek a štuků, průběžně malby

osazování zárubní vč. dozdívek, zazdívání prostupů po technologii v MDT (ÚNN a ÚN)

realizace podlah ÚPN (DD1 a DD2)

              Zdravotně technické instalace

montáž ocelového potrubí vodovodu (ÚPN a ÚN)

 

Vestibul - Vnitřní práce HSV a PSV

dokončování omítek a štuků (ÚV)

 

Obratové koleje - Izolace a Definitivní ostění

dokončeno v celé délce 178m, tj. 18 bloků

               Práce HSV a PSV

za dokončeným definitivním ostěním probíhá realizace železobetonové pochozí lávky, provedeno cca 120m

 

Strojovna hlavního větrání - Zámečnické konstrukce

dokončena montáž ocelového schodiště ve VZT šachtě

 

Výtahová šachta - Vnitřní nosné konstrukce

dokončeny stěny, zahájena realizace schodiště

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž v ÚNN

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol                            (HT)

 

Dvoukolejný tunel - Kabelové konstrukce                              

dokončování montáže kabelových konstrukcí na ostění tunelu (osazování dvojháků na KK)

        

Ražená VZT šachta - Práce HSV a PSV: dokončeny

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Příprava území pro podchod

proveden zábor území a demontáž stávajících protihlukových stěn

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - Izolace a Nosné konstrukce

provedeny izolace základové desky, dokončena základová deska a strop a stěny 3.PP

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Práce HSV a PSV

zahájena realizace obslužné lávky mezi kolejemi, zabetonována stěna lávky

                  Konstrukce pro kabely

dokončena montáž

 

Stanice Nemocnice Motol - Zásypy I. etapa (DD1 část I. až DD6)

dokončování zásypů rampy v DD6

                   Izolace

hydroizolace kompletně dokončeny v DD1 část I. a II. až DD5

tepelná izolace - probíhá montáž v prostoru mezi stanicí a trvale kotvenou stěnou

izolace stěn rampy DD6 dokončeny

                   Nosné konstrukce DD1 část II.

nosné konstrukce dokončeny

                   Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

provádění zdění dělicích zdí a příček, omítek, pokládky podkladních vrstev podlah, osazování ocelových

                   zárubní a povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

                   Hromosvod

probíhá montáž jímacích tyčí v proskleném střešním plášti

                   Architektonické řešení - Obklady

prováděny napříč stanicí

                   Opěrná stěna u nouzového výstupu ze stanice

zabetonována patka opěrné konstrukce, armování stěny

                   Prosklený střešní plášť

probíhá izolace příčných spár a montáž lávek

                   ZTI

pokračuje montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

 

DIR Kukulova - 4. fáze

zábor poloviny komunikace ul. Kukulova, ponechání dopravy ve dvou jízdních pruzích (směr Vypich a směr ulice Plzeňská) – stav potrvá do 30.11.13  

 

Provizorní komunikace a chodníky – 5. dopravní fáze

pokračují práce na provizorní vozovce

 

Kanalizační přípojky odvodnění

probíhá napojování přípojek na dešťovou kanalizaci

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení - probíhá v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                            

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                     (MTS)

Kolejové betony v úseku BO - E1: provedeno od BO - v PK provedeno 790m z celkem 1053m

                                                                                  v LK dokončeno 580m z celkem 1053m

              v úseku E1 – DE: provedeno v PK i LK 600m z celkem 650m

                                                                     

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                        (HT)

Kolejové betony v LK i PK dokončeny - 193m

Kolejnice: v LK položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce stanice Bořislavka

 

Kolejový svršek v SOD 04

od E2 do BO                                                                                     (HT)

Kolejnice: v LK položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce až ke stanici Bořislavka, tj. 650m, probíhá montáž upevnění

                 v PK - nezahájeno

od NV do E2                                                                                                                                                 (HT)

             v LK dokončeno v celé délce

            v PK zahájeno

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                     (HT)

Kolejnice: v LK dokončeno

                v PK kolejnice položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                     (HT)

Kolejnice: dokončeno - v LK 1050m, v PK 1030m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                      (HT)

Kolejnice: obratová kolej (JKT)  - LK i PK dokončeno v celé délce 186m

    stanice - LK i PK dokončeno (217m)

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                     (HT)

Kolejnice: DKT - v PK i LK dokončeno (750m)

                JKT – v PK i LK dokončeno (314m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                       (HT)

Kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                                                     (SKA)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO PROVOZNÍ SOUBORY

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

MDT ve stanici

prostory předány technologům, zahájení montážních prací

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP

Staniční VZT

proběhla přejímka, probíhá montáž

Větrání EGB

proběhla přejímka, probíhá montáž

ASDŘ – Energetický systém + Technologický systém

proběhla přejímka STP

 

u vybraných PS 93 probíhají nebo proběhly předpřejímky STP

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP, příprava na zahájení prací

Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž technologických zařízení

Sdělovací kabely v úseku Nádraží Veleslavín Petřiny, VKV spojení s vlaky, Radiová síť PS TSM 400,

Radiová síť PS MRS TETRA, Radiová síť PS vyzařovací kabel

proběhla předpřejímka STP

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení,

Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

u výše zmíněných PS proběhly přejímky STP

Čerpací stanice

proběhla předpřejímka STP

Staniční VZT

proběhla přejímka STP, pokračuje montáž

 

Větrání EGB

proběhla přejímka STP, probíhá montáž

ASDŘ – Energetický systém a Technologický systém

proběhla přejímka STP

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol

 

Trakční zařízení ve stanici Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP, příprava na zahájení prací

Uzemnění metra

proběhla přejímka STP

Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla přejímka

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

VKV spojení s vlaky

proběhla přejímka STP

Sdělovací kabely v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla přejímka STP

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení,

Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

u výše zmíněných PS proběhly přejímky STP

Čerpací stanice

proběhla přejímka STP

Staniční VZT

proběhla přejímka STP, probíhá montáž vzduchotechniky

Větrání EGB

proběhla přejímka STP, probíhá montáž vzduchotechniky

ASDŘ – Energetický systém

proběhla přejímka STP

 

V Praze dne 19.11.2013                                                                     

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-11-22?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.