Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

45.TÝDEN                                                                                         4. - 10.11.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

demontáž pochozích ocelových lávek - kolej 1A, odvoz lávek do depa Hostivař

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                       (MTS)

 

Konstrukce pro kabely

v LTT i PTT - vrtání a montáž kabelových stojin - provedeno cca 350m

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1 (Kanadská)

práce probíhají na cca 2/3, zbývající 1/3 bude dokončena po vytažení betonářské formy z VZT štoly

úroveň nad kolejí (ÚNK2) - zabetonována stropní deska

armování stěn přístupového objektu (komínu), realizace zděného odvětrávacího komínu v jižní části objektu

izolace stěn dokončeny v úrovni kolejí (ÚK), probíhají práce v ÚNK

dokončeno napojení izolací hloubeného a raženého objektu

 

VZT štola ze ZS E1 do TT

klenba: dokončeny 4 záběry, poslední záběr (přechod mezi hloubenou a raženou částí) bude zabetonován až po dokončení kolejových betonů v LTT

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

           

Stanice Bořislavka

vnitřní nosné konstrukce v DD1 až DD4 dokončeny

práce HSV a PSV: vyzdívání příček v DD1 (ÚNN a ÚNN2)

 

probíhají práce pro zajištění termínů STP pro technologii

 

Vestibul stanice Bořislavka

práce HSV a PSV: vyzdívání příček

práce na ZTI

provádí se trubkování elektroinstalací pod omítku

 

Výtahová šachta

probíhají práce na vnitřních nosných konstrukcích (armování + montáž bednění)

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

svislé konstrukce - šachta, kterou bude umožněn přístup do VZT objektu po zasypání stavební jámy:

              5. záběr dokončen, tj. nosné konstrukce dokončeny

práce HSV a PSV: dokončeno omítání zdiva v tg části, probíhá začišťování a oprava betonových konstrukcí

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

 

Hloubený objekt - Izolace + Nosné konstrukce

DD0, DD1 - nosné konstrukce dokončeny, izolování vnějších obvodových stěn a stropní desky (ÚP)

DD2 - dokončeno schodiště výstupu z podchodu

             Zásypy

pokračují zásypy hloubeného objektu ve východní a jižní části do úrovně terénu

 

             Vnitřní práce HSV a PSV

DD0 (MDT) - práce dokončeny

DD1 - práce probíhají v ÚNV a ÚP, betonáže podlah (ÚP), v nižších úrovních probíhají dokončovací práce

DD2 - dokončení výplňových betonů na základové desce v ÚP, vyzdívání, omítání a štukování (ÚV a ÚNV)

             Zdravotně technické instalace

montáž vodovodu a kanalizačního potrubí (ÚP)

 

Podchod - Práce HSV a PSV

vyzdívání příček, omítání a štukování, montáž kanalizačního a vodovodního potrubí (ÚP)

 

Definitivní přeložka TT

provedeno zatravnění části tělesa TT

 

Odvodnění komunikací a ploch

vyhloubena spadišťová šachta, vyražena štola ke stávajícímu řadu (nově ražená štola je jeho součástí)

realizace zaústění do stávající kanalizace, položeno potrubí k šachtě

vyhloubena jáma pro kalovou jímku a odlučovač ropných látek

 

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín – Petřiny                       (MTS)

                             

probíhá úklid v LK i PK po stavebních pracích

 

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 - PE4                                   (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

provádění omítek a štuků v ÚN (DD4 a DD5), průběžně malby

osazování zárubní vč. dozdívek, zazdívání prostupů po technologii v MDT (ÚNN a ÚN)

realizace podlah v ÚPN (DD1 a DD2)

              Zdravotně technické instalace

montáž ocelového potrubí vodovodu (ÚPN a ÚN)

 

Vestibul - Vnitřní práce HSV a PSV

realizace podlah, omítek a štuků (1.NP), osazování zámečnických konstrukcí (ÚPV)

 

Obratové koleje - Izolace a Definitivní ostění

dno:     izolace + definitivní ostění – dokončeno všech 18 bloků, tj. celkem 178m

klenba:             izolace - provedeno 16 bloků, tj. 158m z celkových 178m

definitivní ostění - zabetonováno 14 bloků, tj. 138m z celkových 178m

              Práce HSV a PSV

za definitivním ostěním probíhá realizace železobetonové pochozí lávky (provedeno cca 80m)

 

Strojovna hlavního větrání -  Zámečnické konstrukce

dokončování montáže ocelového schodiště ve VZT šachtě

 

Výtahová šachta - Vnitřní nosné konstrukce

probíhají práce na armování a betonážích svislých stěn - realizace posledního záběru z celkem osmi

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž v ÚNN

 

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol                          (HT)

 

Dvoukolejný tunel – Kabelové konstrukce                             

dokončování montáže na ostění tunelu (osazování dvojháků na KK)

        

Ražená VZT šachta - Práce HSV a PSV                                                                     

práce dokončeny

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Příprava území - pro podchod

proveden zábor území a demontáž stávajících protihlukových stěn

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - Izolace + Nosné konstrukce

provedeny izolace základové desky, dokončena základová deska, zabetonovány stěny (3. PP)

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Práce HSV a PSV

zahájena realizace obslužné lávky mezi kolejemi - vyarmována stěna, příprava pro betonáž

                 Zásypy hloubené části

zásypy zeminou včetně hutnění proběhly na blocích 24-41, blok č. 42 zatím bez zásypů

                 Konstrukce pro kabely

dokončena montáž kabelových konstrukcí (montáž dvojháků)

 

Stanice Nemocnice Motol - Zásypy I. etapa (DD1 část I. až DD6)

probíhají zásypy rampy DD6

                  Izolace

hydroizolace v DD1 část I. + část II. až DD5 a stěn rampy DD6 dokončeny

tepelná izolace - probíhá montáž v prostoru mezi stanicí a trvale kotvenou stěnou

                  Nosné konstrukce DD1 část II.

dokončeny

                  Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

zdění dělicích zdí a příček, omítek, pokládka podkladních vrstev podlah, osazování ocelových zárubní a     provádění povrchových nátěrů betonových konstrukcí, štukování

                  Hromosvod

probíhá montáž jímacích tyčí v proskleném střešním plášti

                  Obklady

obklady prováděny v celé stanici

                  Opěrná stěna u nouzového výstupu ze stanice

zabetonována patka opěrné konstrukce

                  Prosklený střešní plášť

osazování oken dokončeno kromě atypických částí

probíhá izolace příčných spár

                  Zelená střecha

provedeny spádové betony střech I. – III.

                  ZTI

pokračuje montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

 

DIR Kukulova - 4. fáze

zábor poloviny komunikace ulice Kukulovy, doprava ve dvou jízdních pruzích (směr Vypich a směr ulice Plzeňská) - stav trvá

 

Provizorní komunikace a chodníky - 5. dopravní fáze

pokračují práce na provizorní vozovce

 

Kanalizační přípojky odvodnění

probíhá napojování přípojek na dešťovou kanalizaci

 

Osvětlení stanice

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                            

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                     (MTS)

kolejové betony v úseku BO - E1: od BO v PK provedeno 790m (z celkem 1053m)

                                                             v LK provedeno 530m (z celkem 1053m)

              v úseku E1 - DE: provedeno v PK i LK 500m (z celkem 650m)

                                  

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                        (HT)

kolejové betony: v LK dokončeny (193m), v PK provedeno cca 100m

kolejnice: v LK položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce stanice Bořislavka

 

Kolejový svršek v SOD 04 (od E2 do BO)                                                                                   (HT)

kolejnice: v LK položeny v montážní poloze („na boso“) v celé délce až ke stanici Bořislavka (650 m)

                v PK - nezahájeno

               (od NV do E2)                                                                                                              

kolejnice: v LK položeny v montážní poloze („na boso“)

                v PK - nezahájeno

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                                 (HT)

kolejnice: v LK kompletně dokončeno, v PK - nezahájeno

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                 (HT)

kolejnice: v LK dokončeno (1050 m)

   v PK pokračuje montáž (podlepování), provedeno cca 700m z celkem 1030m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                           (HT)

kolejnice: obratová kolej (JKT) - v LK i PK dokončeno (186 m)

   stanice - v LK i PK dokončeno (217m)

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                          (HT)

kolejnice: DKT - v PK i LK dokončeno (750 m)

               JKT - v PK i LK dokončeno (314 m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                           (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

TECHNOLOGICKÁ  ČÁST                                                                   (SKA)

PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE A PŘEDANÉ STP PRO PROVOZNÍ SOUBORY

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

 

MDT ve stanici

prostory předány technologům, příprava na zahájení montážních prací

 

Uzemnění metra

STP předána technologům, příprava na zahájení montážních prací

 

Staniční VZT

proběhla přejímka STP, probíhá montáž

 

Větrání EGB

STP předána technologům, probíhá montáž

 

ASDŘ - Energetický i technologický systém

proběhla přejímka STP

 

u vybraných PSz PC 93 probíhají nebo proběhly předpřejímky STP

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

 

Uzemnění metra

prostory předány technologům, příprava na zahájení prací

 

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

 

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

u těchto PS z PC 93 proběhly přejímky STP

Staniční VZT

proběhla přejímka STP, pokračuje montáž

 

Větrání EGB

STP předána technologům, probíhá montáž

 

ASDŘ - Energetický i technologický systém

proběhla přejímka STP

 

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol

 

Trakční zařízení ve stanici

proběhla předpřejímka STP

 

Silové rozvody NN

STP předána technologům, příprava na zahájení prací

 

Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny - Nemocnice Motol

proběhla předpřejímka STP

 

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

 

Sdělovací kabely v úseku Petřiny - Nemocnice Motol

proběhla předpřejímka STP

 

Zařízení průmyslové televize, Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

u těchto PS z PC 93 proběhly přejímky STP

 

Čerpací stanice

proběhla přejímka STP

 

Staniční VZT

prostory předány technologům, probíhá montáž

 

Větrání EGB

prostory předány technologům, probíhá montáž

 

V Praze dne 12.11.2013                                                                     

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-11-12?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.