Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

42.TÝDEN                                                                                        14. - 20.10.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

vyzdívky příček, armování schodiště z ÚPN na ÚN

armování bloků pohonu tlakových vrat, osazení ocelových chrániček do bloků pohonu

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                               (MTS)

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1

úroveň kolejí (ÚK) - betonáže obvodových stěn u portálu ražené části, strop dokončen z 2/3 (1/3 bude dokončena po vytažení formy z ražené části)

úroveň nad kolejí (ÚNK) – armování a betonáže stěn

izolace stěn dokončeny v ÚK, probíhají práce v ÚNK

 

VZT štola ze ZS E1 do TT

izolace dokončeny, klenba: dokončeny 2 záběry, příprava na betonáž 3. záběru, armování 4. záběru

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                             (HT)

           

Stanice Bořislavka

vnitřní nosné konstrukce v DD1 až DD4 dokončeny

práce HSV a PSV - vyzdívání příček (DD1 – ÚNN a ÚNN2, DD3 – ÚPN)

 

Vestibul stanice Bořislavka

trubkování elektro pod omítku, pokračují vyzdívky vnitřních konstrukcí

 

Výtahová šachta

probíhají práce na vnitřních nosných konstrukcích (armování + montáž bednění)

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

dokončeny obvodové a vnitřní nosné stěny VZT objektu a stropní deska (vyjma zavážecích otvorů)

zahájeny svislé konstrukce „komínu“, kterým bude umožněn přístup do VZT objektu po zasypání stavební jámy - 1. záběr dokončen, armování + montáž bednění v 2. záběru

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                                (MTS)

 

Hloubený objekt – Izolace + Nosné konstrukce

DD0 - nosné konstrukce dokončeny

DD1 - nosné konstrukce dokončeny, realizace schodiště výstupů z podchodu

 - dokončena nadzemní železobetonová konstrukce výtahové šachty

 - izolování vnějších obvodových stěn a stropní desky (ÚP)

DD2 - dokončeno schodiště (výstupu z podchodu)

        Vnitřní práce HSV a PSV

DD0 (MDT) - práce dokončeny

DD1 - práce probíhají v ÚV, ÚNV a ÚP, betonáže podlah (ÚV a ÚPV)

 - realizace výplňových betonů v ÚP (na základovou desku)

DD2 - realizace výplňových betonů v ÚP (na základovou desku)

vyzdívání, omítání a štukování, realizace podlah (ÚV a ÚNV)

          Zdravotně technické instalace

montáž vodovodu pokračuje ve všech úrovních a montáž kanalizačního potrubí v ÚP

 

Kabelové konstrukce v ražené i hloubené části stanice

dokončena montáž kabelových konstrukcí vč. cemvin desek (ÚPN, ÚN, ÚNN a ÚPV)

 

Podchod - Práce HSV a PSV

vyzdívání příček, betonáže výplňového betonu na základovou desku, montáž kanalizačního potrubí (ÚP)

 

Zásypy sjízdné rampy

objekt dokončen

 

Odvodnění komunikací a ploch

dokončení hloubení spadišťové šachty, která se následně napojí raženou štolou do SO 05-52

(nově ražená štola je jeho součástí)

spadišťová šachta - hloubení dokončeno, probíhá ražba štoly ke stávající kanalizaci

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                       (MTS)

                             

Kabelové konstrukce v LTT a PTT

dokončena montáž

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                   (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

dokončování omítek a štuků v ÚNN (DD5 a DD4) a ÚN (dozorčí stanice), průběžně malby

postupné osazování zárubní, následně osazování dveří (ÚNN)

              Kabelové konstrukce

dokončena montáž v ÚNN (DD4 a DD5)

 

Vestibul - Vnitřní práce HSV a PSV

provedeny obklady ve vybraných místnostech (1. PP a 1.NP), realizace omítek a štuků (1.NP)

 

Obratové koleje - Izolace + Definitivní ostění

dno:                 izolace i definitivní ostění: dokončeno 12 bloků, tj. 118m z celkových 178m

klenba:                         izolace: dokončeno 11 bloků, tj. 108m z celkových 178m

definitivní ostění: zabetonovány 4 bloky, tj. 38m z celkových 178m

 

Strojovna hlavního větrání - Zámečnické konstrukce

dočasně přerušena montáž ocelového schodiště ve VZT šachtě

 

Výstupní objekt Brunclíkova

práce nezahájeny (rozhodnutí vedení stavby)

 

Výtahová šachta - Vnitřní nosné konstrukce

probíhají práce na armování a betonážích svislých stěn (3. a 4. pracovní záběr z 8 celkových)

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž osvětlení

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2 a MO2 (HT)

 

Dvoukolejný tunel - Kabelové konstrukce                              

montáž dvojháků na KK na ostění tunelu

        

Ražená VZT šachta - Práce HSV a PSV                                                                     

práce před dokončením

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)               

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma – Izolace + Nosné konstrukce

provedeny izolace základové desky a betonové krycí vrstvy

armování základové desky

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Konstrukce pro kabely: dokončena montáž dvojháků

             Zásypy hloubené části

zásypy zeminou včetně hutnění proběhly na blocích 24 - 41, blok č. 42 zatím bez zásypů

 

Stanice Nemocnice Motol - Zásypy I. etapa (DD1 část I. až DD6)

probíhají zásypy rampy DD6

             Izolace

DD1 část II. - dokončeny izolace stěn a probíhá izolace stropní desky

DD2 část I. - DD5 - izolace dokončeny, DD6 - izolace stěn rampy dokončeny

             Nosné konstrukce DD1 část II.

dokončeny

             Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

provádění zdění dělicích zdí a příček, omítek, pokládky podkladních vrstev podlah, osazování ocelových

zárubní a povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

             Architektonické řešení - obklady

obklady prováděny v celé stanici

             Prosklený střešní plášť

montáž nosné konstrukce střešního pláště a osazování oken - dokončeno

probíhá izolace příčných spár

             ZTI

pokračuje montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

             Zelená střecha

provedeny spádové betony střech I. - III.

 

DIR Kukulova - 4. fáze

T: 1.8. - 9.11.2013 - zábor poloviny komunikace Kukulovy ulice, ponechání dopravy ve dvou jízdních pruzích směr Vypich a směr Plzeňská ulice - stav trvá

 

Provizorní komunikace a chodníky - 5. dopravní fáze

pokračují práce na provizorní vozovce

 

Kanalizační přípojky odvodnění

probíhá napojování přípojek na dešťovou kanalizaci

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                           

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                     (MTS)

kolejové betony v úseku BO - E1: provedeno od BO - v PK dokončeno 480m z celkem 1053m

 v LK dokončeno 590m z celkem 1053m

             v úseku E1 - DE: provedeno           - v PK i LK dokončeno 300m z celkem 650m

                                  

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                        (HT)

zahájeny kolejové betony v levé koleji

 

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                     (MTS)

kolejové betony dokončeny včetně hloubeného objektu na ZS E2

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                             (MTS)

kolejové betony dokončeny

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                (HT)

probíhá montáž kolejnic - v LK dokončena (1031m)

        v PK dokončeno cca 150m, kolejnice položeny v celé délce v montážní poloze

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                (HT)

kolejnice: obratová kolej (JKT) - v LK i PK dokončena montáž v celé délce (186 m)

   stanice                     - v LK i LK montáž dokončena (217m)

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                               (HT)

kolejnice: v DKT - v PK i LK montáž dokončena (750m)

               v JKT            - v PK i LK montáž dokončena (314m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                               (HT)

kolejnice: stanice - v LK i PK montáž dokončena

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                                                     (SKA)

PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE A PŘEDANÉ STP PRO PROVOZNÍ SOUBORY

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

MDT ve stanici

prostory předány technologům, příprava na zahájení prací

 

Větrání EGB

předáno technologům, probíhá montáž vzduchotechniky

 

Silové rozvody NN

proběhla přejímka STP

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

Silové rozvody NN

proběhla předpřejímka STP

 

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

 

Staniční VZT

proběhla přejímka, zahájena montáž vzduchotechniky

 

Větrání EGB

předáno technologům, probíhá montáž vzduchotechniky

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol

 

Trakční zařízení ve stanici

proběhla předpřejímka STP

 

Silové rozvody NN

předáno technologům, příprava na zahájení prací

 

Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla předpřejímka STP

 

MDT ve stanici

prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

 

Sdělovací kabely v úseku Petřiny – Nemocnice Motol

proběhla předpřejímka STP

 

Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení

předáno technologům minulý týden, příprava na zahájení prací

 

Staniční VZT

předáno technologům, probíhá montáž vzduchotechniky

 

Větrání EGB

předáno technologům, probíhá montáž vzduchotechniky

 

V Praze dne 22.10.2013                                                                      

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-10-24?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.