Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

40.TÝDEN                                                                                       30.9. - 6.10.2013

 

STAVEBNÍ ČÁST

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

odbedňování dokončených vodorovných konstrukcí

demontáž stávajících pochozích ocelových lávek - podél kolejí úseku I. A

vyzdívky příček

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                       (MTS)

 

Hloubený sdružený objekt – na ZS E1 (Kanadská)

úroveň kolejí (ÚK) - strop dokončen z 2/3 (poslední 1/3 bude dokončena po vytažení formy z ražené části)

úroveň nad kolejí (ÚNK) - betonáže stěn

izolace stěn dokončeny v úrovni kolejí (ÚK), probíhají práce v (ÚNK)

 

VZT štola na ZS E1

izolace a dno dokončeny

klenba - armování ve druhé polovině, zabetonována první polovina

       

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1 - CV4                                           (HT)

           

Stanice Bořislavka- Vnitřní nosné konstrukce            

DD1 a DD2 realizace železobetonových konstrukcí (ÚNN2 a ÚNN)

DD3 - dokončeno

DD4 - realizace konstrukcí nástupiště (ÚN)

              Práce HSV a PSV

vyzdívání příček v prostorách MDT (ÚPN a ÚN) a v DD1 (ÚN)

 

Vestibul stanice Bořislavka

probíhají práce na vyzdívkách

 

Definitivní úpravy TT

prováděla se pokládka travního koberce na tramvajové těleso

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

armování poslední části (4. záběr) stropní desky (vyjma zavážecích otvorů)

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Ražená trojlodní část

dokončovací práce v místnostech na nástupišti

dokončování kabelových konstrukcí vč. osazování cemvin desek (ÚPN)

 

Hloubený objekt - Izolace + Nosné konstrukce

DD0 a DD2 - nosné konstrukce dokončeny

DD1     - realizace jímky (ÚP), realizace vstupů/výstupů z úrovně podchodu

- izolování vnějších obvodových stěn a stropní desky (ÚNV a ÚP)

 

Hloubený objekt - Vnitřní práce HSV a PSV

DD0 (MDT) - práce dokončeny

DD1 - práce dokončeny v ÚN, ÚNN, ÚPV, probíhají v ÚV, ÚNV a ÚP

vyzdívání, omítání a štukování, realizace podlah (ÚV a ÚNV)

dokončena montáž ocelových roštů vč. schodů (DD0 - šachta + služební schodiště)

 

Kabelové konstrukce – v ražené části a hloubeném objektu stanice

dokončena montáž kabelových konstrukcí (ÚPN, ÚN, ÚNN a ÚPV)

zahájena pokládka cemvin desek

 

Zásypy sjízdné rampy

pokračuje zásyp a hutnění

 

Odvodnění komunikací a ploch

probíhá hloubení spadišťové šachty - vyhloubeno cca 8m z celkových 13m, která se následně napojí raženou štolou do SO 05-52 (nově ražená štola je součástí SO 05-52)

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                        (MTS)

                             

Kabelové konstrukce v LTT a PTT

montáž dokončena

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 - PE4                                  (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

dokončeno vyzdívání v ÚNN (DD5) a ÚN (dozorčí stanice)

pokračuje realizace omítek a štuků (ÚNN), průběžně malby

              Kabelové konstrukce

příprava na zahájení montáže v ÚNN (DD4 a DD5)

dokončena montáž ve vestibulu (1. PP)

 

Vestibul - Vnitřní práce HSV a PSV

dokončeny omítky, štuky a malby (1. PP)

realizace podlah ve vybraných místnostech (1.NP)

 

Obratové koleje - Izolace a Definitivní ostění

dno:                 izolace: dokončeno 8 bloků, tj. 78m z celkových 178m

definitivní ostění: dokončeno 6 bloků, tj. 58m z celkových 178m

klenba:                         izolace: dokončeny 3 bloky, tj. 28m z celkových 178m

definitivní ostění: vyarmovány tři bloky

 

Strojovna hlavního větrání - Zámečnické konstrukce

probíhá montáž ocelového schodiště ve VZT šachtě

 

Výstupní objekt Brunclíkova

práce nezahájeny (z rozhodnutí vedení stavby)

 

Výtahová šachta - Vnitřní nosné konstrukce

pokračují práce na vnitřních nosných konstrukcích (schodiště+stěny)

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Dvoukolejný tunel

zabetonován prostup do přístupové štoly Kateřina

                     Kabelové konstrukce                            

probíhá montáž kabelových konstrukcí na ostění tunelu

        

Ražená VZT šachta - Práce HSV a PSV                                                                     

práce pokračují

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                               (HT)               

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - Izolace

provedena izolace základové desky a betonové krycí vrstvy

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Zásypy hloubené části

zásypy zeminou včetně hutnění proběhly na blocích 24-41, blok č. 42 zatím bez zásypů

                     Konstrukce pro kabely

dokončena montáž (bez dvojháků)

 

Stanice Nemocnice Motol - Zásypy I. etapa (DD1 část I. až DD6)

provedeny zásypy rampy DD6

                     Izolace

izolace dokončeny v DD2 část I. - DD5, dokončeny izolace stěn rampy DD6

probíhá izolování vnějších stěn DD1 část II.

                     Nosné konstrukce DD1 část II.

dokončeny

                     Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

provádění zdění dělicích zdí a příček, omítek, pokládka podkladních vrstev podlah, osazování ocelových

              zárubní, povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

                     Obklady

obklady prováděny v celé stanici

                     Prosklený střešní plášť

montáž nosné konstrukce střešního pláště a osazování oken dokončeny

probíhá izolace příčných spár

                     ZTI

pokračuje montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

                     Zelená střecha

provedeny spádové betony střech I. – III.

 

DIR Kukulova - 4. dopravní fáze

T: 1.8. - 9.11.2013: zábor poloviny vozovky ulice Kukulovy, ponechání dopravy ve dvou jízdních pruzích   (směr Vypich a směr ulice Plzeňská) - stav trvá

 

Provizorní komunikace a chodníky - 5. dopravní fáze

pokračují práce na provizorní vozovce

 

Kanalizační přípojky odvodnění

probíhá napojování přípojek na dešťovou kanalizaci

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení - probíhá v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                           

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                     (MTS)

kolejové betony v úseku BO - E1: provedeno od BO - v PK 380m a v LK 490m z celkem 1053m

             v úsekuE1 – DE: provedeno - v PK 200m a v LK 300m z celkem 650m

 

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                     (MTS)

kolejové betony dokončeny (včetně hloubeného objektu na ZS E2)

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                             (MTS)

kolejové betony dokončeny

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                               (HT)

probíhá montáž kolejnic: v LK kompletně dokončena (1031 m)

  v PK probíhá pokládka kolejnic (montážně položeny k propojce 6.4.)

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                               (HT)

kolejnice: obratová kolej (JKT) v LK i PK montáž kompletně dokončena v celé délce 186m

   stanice - v LK komplet dokončeno 217m

v PK kolejnice položeny v celé délce (pouze montážní stav), probíhá montáž výhybky, kompletně dokončeno 185m z celkem 217m

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                              (HT)

kolejnice: DKT - v PK i LK komplet dokončeno (750m)

               JKT – v PK i LK komplet dokončeno (314m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                               (HT)

kolejnice: v LK i PK kompletně dokončeno

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                                                      (SKA)

 

PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE A PŘEDANÉ STP PRO PROVOZNÍ SOUBORY

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

MDT (měnírna a distribuční transformovna) ve stanici

STP (stavební připravenost) - prostory předány technologům, příprava na zahájení prací

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

Silové rozvody NN

proběhla předpřejímka STP

 

MDT ve stanici

STP - prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

 

Staniční VZT

STP - předána, probíhá montáž vzduchotechniky

 

Větrání EGB (energoblok)

STP - předána, probíhá montáž vzduchotechniky

 

SOD 09 – Nemocnice Motol

 

Silové rozvody NN

přejímka STP proběhla, příprava na zahájení prací

 

MDT ve stanici

STP - prostory předány technologům, probíhá montáž kabelových konstrukcí

 

Staniční VZT

STP - předána, probíhá montáž vzduchotechniky

 

Větrání EGB

STP - předána, probíhá montáž vzduchotechniky

 

V Praze dne 7.9.2013               

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-10-07?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.