Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

37. a 38. týden       

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                  Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

37. a 38. TÝDEN                                                                      10. - 23.9.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                 (MTS)

                                          

Odstavné koleje

dokončeno bourání a odvoz materiálu

provedena betonáž železobetonové desky na úrovni 206,25 m n.m.

probíhá příprava pro montáž jeřábu – uložení jeřábové dráhy v milánských stěnách

 

Zázemí stanice

dokončena montáž protipožárního obkladu ocelové konstrukce v kabelovém prostoru

probíhá montáž zámečnických výrobků - poklopy

probíhají práce na montáži lité antistatické podlahy v trakční měnírně

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, ZS E1                (MTS)

 

pokračuje ražba: LTT - štít S 609 (Tonda): vyraženo 120m, tj. 80 prstenců, dosud vyraženo 1066,5m, tj.  711 prstenců, štít dorazil před ZS E1 a čeká na dokončení prací pro průjezd příčným VZT tunelem

                             PTT - štít S 610 (Adéla): vyraženo 228m, tj. 152 prstenců, dosud vyraženo 1572m, tj. 1048 prstenců

ZS E1:

VZT štola

přípravné práce pro průjezd štítů TBM

- dokončena realizace předštítků pro průjezd TBM

- dokončeno prořezávání a vybourání primérního ostění pro oba štíty

- probíhá betonáž lůžka pro oba štíty

 

Sanace ulice Evropská (po nezaviněném propadu Evropské ulice 8.7.2012):

sanační práce probíhají na základě týdenních výsledků geofyzikálního průzkumu, který se provádí    po etapách v předem naplánovaných úsecích

8.- 9.9.   sanace úseku mezi ulicemi Starodejvická a U Hadovky (směr do centra): dokončení sanačních prací z předchozích víkendů, v tomto úseku je předpoklad velkého množství zbytků historické zástavby. Z tohoto důvodu se nepodařilo sanační práce dokončit (vrty uzavřít) a proto budou pokračovat v průběhu tohoto týdne

11.-12.9.  sanace úseku mezi ulicemi Starodejvická - U Hadovky: dokončení sanačních prací, k dnešnímu dni kompletně sanován severní i jižní jízdní pruh k ulici Kanadské

15.-16.9. sanace úseku mezi ulicemi Kanadská – Kolejní: úsek rozdělen na dvě etapy z důvodů velké délky - 1.etapa: od ulice Kanadské směr Kolejní cca 250m, sanace dokončeny v severním i jižním pruhu,         2.etapa: zbytek úseku Kanadská – Kolejní bude následovat 22.9.2012

22.-23.9. sanace úseku mezi křižovatkou ulic Kanadská - Kolejní (2.etapa), sanace dokončeny v severním i jižním pruhu

    

SOD 03 Stanice Červený Vrch, ZS CV1-CV4                                      (HT)

           

ZS CV2 - sever:

Opěrné zídky

druhá etapa opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická

dokončeny zemní práce – zásypy za opěrnou stěnou

dokončena montáž zámkové dlažby

zastávka uvedena do provozu

 

Vestibul stanice Červený Vrch – Zajištění stavební jámy, 2.etapa

dokončena betonáž podkladních betonů na jednotlivých úrovních základové spáry

probíhá betonáž výplňových betonů

probíhá montáž izolací

ZS CV3:

Ražba stanice

pokračuje ražba SDV: dosud vyraženo v kalotě a opěří 193m – ražba dokončena

 

ZS CV4 - sever:

Podchod ulice Evropské – Zajištění stavební jámy, 2.etapa

dokončeno odtěžování na základovou spáru

dokončeno kotvení na 2.k.ú. včetně napínání

probíhá betonáž podkladních betonů                                        

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, ZS E2              (MTS)

 

ZS E2:

provoz logistiky pro razicí štíty TBM vč. odvozu rubaniny od obou štítů

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, ZS VE                                                    (MTS)

 

Stanice Veleslavín - Pravý Dílčí Výrub (PDV) – Izolace

pokračují práce na profilaci klenby

zahájen nástřik izolace klenby

dokončena realizace stříkané izolace dna a v místě podélného průvlaku

                                  Levý Dílčí Výrub (LDV) – Izolace

dokončeny práce na izolaci klenby (provedeno 100m)

                                  Definitivní ostění PDV

celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích

základová deska – zabetonováno 9 bloků ve 2.vrstvě – kompletně dokončeno

stěny - zabetonováno 7 bloků

trám  - vybetonován v dilataci A (31m z 100m)

         - probíhá montáž bednění a armatury v dilataci B a čelní stěny

                                  Definitivní ostění LDV

celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích

stěny – 9 bloků dokončeno

trám – dokončen v celé délce 100m

čelní stěna vybetonována

klenba – dokončen 12 bloků z celkového počtu 19 bloků, tj. 64m ze 100m

 

Hloubený objekt stanice - Stavební jáma, 2.etapa

práce dočasně pozastaveny

                                        Stavební jáma, 3.etapa

pokračuje kotvení severní stěny rampy pramencovými kotvami z úrovně sjízdné rampy

provedeno 23 kotev z celkového počtu 23 kotev a probíhá realizace převázky na II.k.ú.

provedeno 10 kotev z celkového počtu 10 kotev v I.k.ú.

probíhá vrtání kotev na III. a IV.k.ú.

 

Podchod ulice Evropské - Nosné konstrukce, 1.etapa

dokončena realizace jižní části podchodu – DD3

probíhá realizace konstrukcí pro přeložku TT na strop jižní části podchodu

 

Přeložky slaboproudých kabelů – 2.etapa

probíhá spojkování přeložených slaboproudých kabelů u podchodu DD3

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                   (MTS)

 

pokračují práce na VZT propojkách č.1, 2 a 3 směrem od stanice PE do stanice VE - ražby dokončeny včetně primárního ostění, probíhají přípravné práce na izolace

VZT propojka č.3 dokončena stavba výztužného rámu v PTT

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                  (MTS)

                             

Stanice Petřiny

pokračuje stříkaná izolace čelní stěny u eskalátorového tunelu v místě zarážek pro TBM

pokračují práce na foliových izolacích dna stanice od tunelu obratových kolejí

dokončen 1.a 4.blok dna (40m z 217m)

definitivní ostění: 1.blok dna zabetonován

               3.blok - zabetonována střední část

 

Eskalátorový tunel

probíhá izolace spodní klenby – dokončeny 2 bloky dna (12 m ze 48 m)

definitivní ostění: zabetonován 1. blok z 8 bloků

armování spodní klenby 2. bloku

 

Strojovna hlavního větrání -  Větrací šachta – definitivní ostění

definitivní ostění šachty včetně věnce dokončeno

                Propojky - ražba a primární ostění

propojky vyraženy včetně vybourání prostupů do ostění tunelů TBM

 

Výtahová šachta – Hloubení, primární ostění

hloubení zahájeno 20.9., vyhloubeno 1,5m z celkem 19,7m

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS BRE2, MO2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                       (MTS)

Zahájeny práce na hydroizolacích 

      

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                                                 (HT)

dokončena izolace dna tunelu – provedeno 750m

probíhá realizace izolací klenby tunelu – provedeno 135m z celkem 750m

                Definitivní ostění

dokončeno armování a betonáž dna – provedeno 750m

probíhá profilace klenby tunelu

probíhá realizace železobetonové klenby od montážní šachty TBM - provedeno 95m z celkem 750m

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – ražba a primární ostění

 

dokončena  protiražba z VZT šachty na ZS MO2 směrem k DKT – celkem vyraženo v kalotě 151,6m,    prorážka proběhne 24.9.

 

SOD 09 Stanice Motol, ZS KU1 a MO1                                             (HT) 

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Izolace hloubené části

dokončena izolace na stropu a stěnách – dokončeny bloky č.24-41

provedena ochranná betonová vrstva izolace stropu výplňové betony po stranách tunelu – bloky 24-33 

dokončeny zásypy bloků č.23-33

                Nosné konstrukce hloubené části

nosné konstrukce dokončeny, zbývá zrealizovat poslední blok, který bude dokončen s navazující

konstrukcí stanice

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 – Definitivní ostění

dokončeny práce na montáži zámečnických konstrukcí

stavební objekt kompletně dokončen

 

Stanice Motol - Izolace DD2, DD3, DD4, DD5

probíhají práce na podkladních vrstvách izolací DD2

pokračuje pokládka izolací DD3, DD4

 

                Nosné konstrukce DD2, DD3, DD4, DD5

probíhá betonáž nosných konstrukcí DD2 až DD4

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 25.9.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-10-01 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz