Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

35. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

35.TÝDEN                                                                             27.8. - 2.9.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                 (MTS)

                                          

Odstavné koleje

pokračuje odvoz vybouraného materiálu z odstavných kolejí

dokončeno bourání otvoru v čelní milánské stěně v místě vyústění levého traťového tunelu

 

Zázemí stanice

provádí se protipožární obklad ocelové konstrukce v kabelovém prostoru

provedena montáž drátěné stěny v trakční měnírně

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, ZS E1                (MTS)

 

pokračuje ražba: LTT - štít S 609 (Tonda): vyraženo  90m, tj. 60 prstenců, dosud celkem vyraženo 819m,

                                     tj. 546 prstenců

                           PTT - štít S 610 (Adéla): vyraženo 85,5m, tj. 57 prstenců, dosud celkem vyraženo 504m,

                                     tj. 336 prstenců                   

ZS E1:

VZT štola

dokončena ražba dna 3.a 4.komory pod Evropskou ulicí – VZT štola doražena

probíhá realizace předštítků pro průjezd obou štítů TBM

 

Sanace ulice Evropské (po nezaviněném propadu 8.7.2012):

sanační práce probíhají na základě týdenních výsledků geofyzikálního průzkumu prováděného po etapách v předem naplánovaných úsecích

25. - 26.8. sanace úseku mezi ulicemi U Hadovky - Kanadská

                25.8. předvrtání souvrství vozovky z předchozího týdne v úseku ulic Starodejvická - U Hadovky      příprava pro dokončení injektáží úseku

          26.8. sanace severního pruhu (směr z centra) mezi ulicemi U Hadovky - Kanadská

1.- 2.9. sanace úseku mezi ulicemi U Hadovky - Kanadská – jižní pruh

dokončení sanačních prací z 18.8.-19.8. v úseku mezi ulicemi Starodejvická - U Hadovky, jižní       pruh – zbývající vrty

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, ZS CV1- CV4                                      (HT)

           

ZS CV2 - sever

Opěrné zídky

prováděny železobetonové konstrukce druhé etapy opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická

 

Vestibul stanice Červený Vrch – Zajištění stavební jámy, 2.etapa (sever)

dokončovány zemní práce na základovou spáru

betonáž podkladních betonů

                                                              

ZS CV3

Stanice CV - Ražba

pokračuje ražba SDV, dosud vyraženo v kalotě celkem 179m, stanicí probíhá logistika obou štítů TBM

 

ZS CV4 - sever

Podchod ulice Evropské – Zajištění stavební jámy, 2.etapa

dokončeno napínání kotev na 1.k.ú.

probíhá odtěžování zeminy na 2.k.ú.

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, ZS E2              (MTS)

 

ZS E2: provoz logistiky pro oba razicí štíty TBM, odvoz rubaniny na skládky

SOD 05 Stanice Veleslavín, ZS VE                                                 (MTS)

 

Stanice Veleslavín

                   Pravý Dílčí Výrub (PDV) – Izolace

dokončena stříkaná izolace dna - 100 m, včetně izolace čelní stěny stanice

dokončena izolace v místě podélného průvlaku – celkem 100 m

                   Levý Dílčí Výrub (LDV) – Izolace

pokračují práce na izolaci klenby, dosud provedeno cca 46m z celkem 100m

                   Definitivní ostění PDV

celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích

základová deska: zabetonováno 7 bloků ve 2.vrstvě

stěny: zabetonováno 5 bloků

trám: zahájeno bednění v dilataci A

                   Definitivní ostění LDV

celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích

stěny: 9 bloků dokončeno

trám: dokončen v celé délce, tj. 100m

čelní stěna vybetonována

klenba: dokončen jeden blok z celkového počtu 19 bloků, tj. 6m ze 100m

 

Hloubený objekt stanice

                   Stavební jáma, 2.etapa

jižní záporová stěna – dokončena výdřeva

                   Stavební jáma 3.etapa

dokončeny piloty jižní a západní stěny

 

Podchod ulice Evropské

                   Nosné konstrukce, 1.etapa

probíhá realizace jižní části podchodu - DD3

dokončeny práce na zásypových betonech + chráničky

 

Přeložky slaboproudých kabelů - 2.etapa (jih)

zahájeny přeložky u podchodu - DD3

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                (MTS)

 

pokračují práce na VZT propojkách č.1 a č.2 směrem od stanice PE do stanice VE – ražby dokončeny    včetně primárního ostění, probíhají přípravné práce pro izolace

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                               (MTS)

                             

Stanice Petřiny

dokončeny podkladní betony s drenáží pod izolace (vč. zemnicí sítě)

dokončena stříkaná izolace čelní stěny u obratových kolejí

probíhá stříkaná izolace čelní stěny u eskalátorového tunelu

probíhá prořezávání dilatační spáry do ocelového prstence pro start TBM

 

Eskalátorový tunel

ze ZS PE1 probíhají přípravné montážní práce k osazení dráhy pro pojezd betonářské formy

zahájena izolace a montáž armatury spodní klenby

 

Strojovna hlavního větrání

                   Větrací šachta - Definitivní ostění

definitivní železobetonové ostění šachty včetně věnce dokončeno

                   Propojky - Ražba a primární ostění

propojky vyraženy včetně vybourání prostupů do ostění tunelů TBM

 

Výtahová šachta – Hloubení, primární ostění

na dně stavební jámy ZS PE4 zahájeny práce na ohlubňovém věnci

 

                       

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS BRE2, MO2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                           (MTS)

přípravné práce před zahájením hydroizolací 

      

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                                                    (HT)

dokončeny izolace dna tunelu – celkem provedeno 750m

probíhají práce na izolaci klenby tunelu – provedeno 30m z celkem 750m

                     Definitivní ostění

dokončeno armování a betonáž dna definitivního ostění – provedeno 750m

probíhá profilace klenby tunelu

probíhá realizace železobetonové klenby - od montážní šachty TBM provedeno 30m z celkem 750m

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

ražba VZT štoly z dvoukolejného tunelu zastavena, probíhá protiražba z VZT šachty na ZS MO2 směrem   k DKT – celkem vyraženo v kalotě 135,9m z celkem 151,6m

 

SOD 09 Stanice Motol, ZS KU1 a MO1                                                 (HT) 

 

Ražený tunel pro obratové koleje

                     Izolace hloubené části

probíhá pokládka izolace na stropu a stěnách – dokončeny bloky 24-38

provedena ochranná betonová vrstva izolace stropu a výplňové betony po stranách tunelu – bloky 24-33  

                     Nosné konstrukce hloubené části

nosné konstrukce dokončeny, jen poslední blok bude dokončen až s navazující konstrukcí stanice

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185

                     Definitivní ostění

probíhá začišťování povrchů

                     Práce HSV a PSV

probíhá pokládka pochozích vrstev

pokračují práce na montáži zámečnických konstrukcí

 

Stanice Motol

                     Zajištění stavební jámy a zemní práce

probíhají zemní práce na DD1, DD2, DD6

                     Izolace DD2, DD3, DD4, DD5

probíhají práce na podkladních vrstvách izolací

pokračuje pokládka izolací

                     Nosné konstrukce DD2, DD3, DD4, DD5

probíhá betonáž základové desky a stěn kabelového kanálu v DD3

probíhá betonáž základové desky pod nástupištěm levé koleje v DD3

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 3.9.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-09-05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz