Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby metra V. A

2. týden roku 2011.

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

2. TÝDEN 10. – 16.1.2011

SOD 03 Stanice Červený Vrch, SD CV1, CV 2, CV3 (HT)

CV1 – dokončena ražba větrací šachty

CV2 – probíhají přípravy na přeložení plynovodní přípojky pro bytový objekt a propojení přeložky plynovodu se stávajícím řadem v Liberijské ulici

CV3 - probíhají práce na ražbě přístupové štoly, k 17.1.2011 vyraženo 135,5m z celkových 223m

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch

SD E2 (u Evropské ul.- točka TRAM)(MTS)

Stavební jáma pro TBM:

napínání kotev na 2.kotevní úrovni (východ, sever)

odtěžování jámy na 2.kotevní úroveň, včetně sjízdné rampy (po napnutí kotev bude rampa obnovena)

stříkané betony (jih, východ)

čerpání vody

výdřeva a napínání kotev na sjízdných rampách do jámy

SOD 05 Stanice Veleslavín

SD VE (u Evropské, Veleslavínské, Kladenské ul.) (MTS)

Přeložky kanalizačního řadu DN 1000:

Ze šachty HŠ1 vyraženo a staticky zajištěno 85 m, do dokončení ražeb chybí cca 18 m.

Konstrukce spadiště dokončena a proveden hutněný zásyp – chybí cca 0,5 m zásypu.

Přeložka kanalizačního řadu DN 400:

Ze šachty HŠ4 vyraženo a staticky zajištěno 45 m, do dokončení ražeb chybí cca 0,5 m.

Potrubí položeno v délce cca 85,0 m, tj. úsek HŠ4 až HŠ6

Realizace šachty Š3 (HŠ5) do výšky cca 5 m a dna šachty Š4 (HŠ6).

Přeložka vodovodního řadu DN150 a DN300:

Úsek 3-4, c-d dokončen, tj. potrubí položeno, provedena tlaková zkouška a zásyp.

Polovina úseku 1-2, a-b dokončena, tj. potrubí položeno, provedena tlaková zkouška a zásyp.

Polovina úseku 2-3, b-d položena, provedena tlaková zkouška, probíhá realizace zásypu.

Přeložka plynovodního řadu STL DN500 a NTL DN200:

Zásyp startovací jámy pro P14´ - P15´ přes ulici Evropskou, tlaková zkouška celého stavebního objektu.

Sjízdná rampa do stavební jámy hloubeného objektu stanice Veleslavín:

Zápory Z46 – Z86 (jižní strana) – realizace výdřevy zápor Z56 – Z86

Dokončena příprava pro vrtání zápor Z1 – Z37,

Přeložky slaboproudých kabelů: Telefonica O2, Sloane Park, GTS Novera, UPC, Pragonet, Supte, Radiocom, Ministerstva vnitra, Akademie věd, Dial Telecom, Sitel, Vodafone

Dokončené práce:

El. přípojka staveniště

Demolice (chybí pouze trafika p.č. 663/5)

Kabelovod

Přeložka vodovodního řadu DN 500

Přeložka vodovodního řadu DN 300 - sever

Přeložka vodovodního řadu DN 150 - východ

Vodovodní přípojka OMV

Vodovodní přípojka skladu ČD

SOD 07 Stanice Petřiny, SD BRE1, PE2 (MTS, HT)

PE2 práce plánovaně přerušeny, předpoklad pokračování 4.Q 2011

proběhlo místní šetření pro kolaudační souhlas

BRE1 – HT ražby – plánovaně přerušeno pro práce TBM

stěhování zařízení staveniště HT do Motola

MTS obratové koleje: dno – celkem vyraženo od portálu 480,80m štoly Markéta, z toho obratový tunel celkem 167,80m

příprava na rozfárání stanice

- levý boční výrub - postaveny a zakotveny 3 rámy

- pravý boční výrub - nad profilem navrtány a osazeny jehly

strojovna hlavního větrání – vyraženy 3 záběry, tj. postup o dalších 4,5m

v propojce do VZT šachty vyraženo 17,0m, propojka podešla piloty šachty a je za úrovní ocelové výpažnice, která bude sloužit k odvětrání tunelu a později i k hloubení VZT šachty

montážní šachta a komora pro TBM – probíhají přípravné práce pro montáž štítu

odvoz rubaniny

ZS montáž technologického zařízení pro TBM

SOD 09 Stanice Motol, SD KU1 a MO1 (HT)

Strojovna VZT a montážní jáma – zajištění stavební jámy a zemní práce:

provedeno napnutí kotev 6. kotevní úrovně. Započata ražba portálu

dtto – příjezdová rampa a štola:

prováděny zemní práce a betonáž spodní části sjízdné rampy

ZS MO1: severní část -opěrná stěna podél ulice Kukulova:

dokončování a napínání kotev.

Provizorní komunikace a chodníky – 2b.dopravní fáze:

položeny panely pro zhotovení provizorní zastávky MHD

Trvale kotvená podzemní stěna:

Hloubení, betonáž podzemní stěny pomocí speciální techniky - frézování

ZS MO2: proběhlo vykácení stromů a keřových skupin

ZS BRE2: provádění zemních prací a pokládka panelů pro přípravu plochy na skladování segmentů ostění TBM tunelů

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, vedoucí útvaru výrobní přípravy Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-v-a-2011-01-16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz